Бібліографічний покажчикСторінка17/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Жадько В. Основи журналістики та редакційно—видавничої справи: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за спец. „Журналістика” і „Видавнича справа та редагування”/За ред. В. П. Андрущенка; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 352 с.— Бібліогр.: с. 345—348. — (Університетська бібліотека).
 1. Жадько В. Сміливий Олексійко: Повість.Оповідання / В. Жадько. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 208 с.
 1. Жадько В. Тернистий шлях (Духовний світ Миколи Архиповича Шудрі: До 70—річчя від дня народження) / В. Жадько //Літературна Україна. — 2005. — 17 лютого, № 6. — С.6.
 1. Жадько В. У пам’яті Києва: Столичний некрополь письменників: історичний науковий фотоілюстрований довідник. 2005 р. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 462 с., фотоіл, портр. — Бібліогр.: с.449—450, імен. покажчик: с. 452—461.
 1. Жадько В. Український некрополь: історичний науковий довідник / За ред. І.М.Дзюби. — К.: СПД Жадько, 2005. — 351 с. — Імен. покажчик: с. 346—350.

 2. Жадько В. Хай повториться мить відкриття: Рец. на кн.: Андрущенко В. Роздуми про освіту / В. Жадько // Освіта. — 2005. — №39/40 (28вересня — 5 жовтня). — C. 6.
 1. Жадько В. Щоб усе було правдою (Відродження історичної пам'яті українського народу) / В. Жадько //Освіта. — 2005. — 1—7 вересня.
 1. Жадько В. О. Журналістика як активний засіб формування історичної пам'яті й духовності особистості вчителя / В.О. Жадько //Вища освіта України. — 2006. — N2. — C. 73—77. — Бібліогр. в кінці ст.

 2. Жадько В. Концепція творчості як складової історичної пам'яті у філософсько—історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова / В. Жадько // Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали (27—28 жовтня 2006 р). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 74—85. — Библиогр. в конце ст.

 3. Жадько В. О. Феномен історичної пам'яті в контексті творчої діяльності особистості / В.О. Жадько // Вища освіта України. — 2006. — N4. — C. 29—33. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Жадько В. Журналістика як активний засіб формування історичної пам’яті та духовності особистості вчителя / В. Жадько //Вища освіта України. — 2006. — № 2. — С.73—77.
 1. Жадько В. О. Історична пам’ять в розвитку духовності особистості (соціально—філософський аспект): монографія / В. О. Жадько. — К.: Ніка—Принт, 2006. — 480 с.
 1. Жадько В. Кримінально—правова відповідальність за порушення законодавства про охорону історичних пам’яток як основи духовності суспільства та особистості //Нова парадигма. — 2006. — № 57. — С.66—78.
 1. Жадько В. Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу / В. Жадько. — К.: Бізнесполіграф, 2006. — 456 с.
 1. Жадько В. Проектна педагогіка як засіб формування світоглядної культури та історичної пам'яті майбутнього вчителя / В. Жадько //Нова парадигма. — К., 2006. — № 59. — С.47—56.
 1. Жадько В. Тут формується висока мораль та український менталітет (із досвіду роботи Старопетрівської ЗОШ І—П ступенів, Київщина / В. Жадько //Освіта. — 2006. — 8—15 лютого.
 1. Жадько В. Усе поезія, усе диво…(Валерію Бойченку—65) / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2006. — 29 квітня.
 1. Жадько В. Формування історичної пам’яті майбутнього спеціаліста в процесі навчання та краєзнавчо—пошукової діяльності (соціально—філософський аспект): проблеми і перспективи / В. Жадько //Практична філософія. — 2006. — № 1. — С.70—75.
 1. Жадько В.О. Історична пам’ть у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально—філософський аналіз: автореф. дис. … докт. філософ. Наук : спец. 09.0003 „Соц. філософія та філософія історії” /Віктор Олексійович Жадько; Академія пед. наук України. Ін—т вищої освіти, [НПУ ім. М.П.Драгоманова ]. – К., 2007. — 36 с.
 1. Жадько В. Київські літа Миколи Аркаса (Скарби південного краю) / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2007. — 15 лютого.
 1. Жадько В. Соціально—філософська педагогічна діяльність як основа відродження історичної пам'яті особистості / В. Жадько //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К. : НПУ, 2007. — Вип. 61. — С.34—41
 1. Жадько В. Туристичний маршрут містом як спосіб формування історичної пам’яті (соціально—філософський аспект) / В. Жадько //Збірник наукових праць Київського інституту туризму та менеджменту. — К., 2007. — С.32—40
 1. Жадько В. У пам”яті Києва : науковий фотоілюстрований довідник—посібник /Автор проекту, текстів, світлин та упорядник – письменник професор В.О.Жадько, за ред. В.П.Андрущенка. — К.: ПП „Вид—во „Фенікс”, 2007. — 480 с.
 1. Маленовський Ю.Л. Проблема сприйняття звуків / Ю.Л. Маленовський //Наука і сучасність: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. — К.:НПУ, 2001. — Т.29. — C. 247—255.
 1. Маленовський Ю.Л. Проблема сприйняття звуків / Ю.Л. Маленовський // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2002. — Т. 29. — C. 247—255.
 1. Рогова П. І. Державна науково—педагогічна бібліотека України: аспекти становлення / П. І. Рогова // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 6. – С. 17—19.
 1. Рогова П. І. Інформаційне забезпечення інноваційно—освітнього процесу /П. І. Рогова //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. /АПН України. Ін—т педагогіки. – К., 2000. – С. 162—165.
 1. Рогова П. І. Нова державна бібліотека – головна бібліотека освітянської галузі України / П. І. Рогова // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 17—18.
 1. Рогова П. І. Освітянська бібліотека сьогодні і завтра / П. І. Рогова //Шлях освіти. – 2000. – № 1. – С. 33—36.
 1. Рогова П. І. Освітянська галузь: проблеми бібліотечного забезпечення / П. І. Рогова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 38—46.
 1. Рогова П. І. Перспективи розвитку системи інформаційного забезпечення освітянської галузі України / П. І. Рогова // Науково—технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України. – К., 2000. – С. 39—45.
 1. Рогова П. І. Державна науково—педагогічна бібліотека України: історичний аспект / П. І. Рогова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 30—40.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки в інтелектуальному просторі України: соціальне призначення і функції / П. І. Рогова //Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: наук. пр. та матеріали конф. /редкол.: В. Андрущенко (голов. ред.) та ін. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 495—506.
 1. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки: витоки, становлення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / П. І. Рогова // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 7. – С. 33—38; № 8. – С. 31—33.
 1. Рогова П. І. Соціальне призначення і функції освітянських бібліотек України / П. І. Рогова // Бібліотечна планета. – 2001. – № 1. – С. 26—28.
 1. Рогова П. І. Товариства грамотності у започаткуванні педагогічних бібліотек: Маловідомі сторінки історії освітян. б—к України / П. І. Рогова //Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 37—42.
 1. Рогова П. І. Бібліотечно—інформаційне обслуговування освітян спеціалізованими фондами педагогічних бібліотек: історичні тенденції та перспективи / П. І. Рогова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. – К., 2002. – Вип. 9. – С. 25—38.
 1. Рогова П. І. Государственная научно—практическая библиотека Украины в обеспечении науки и практики / П. І. Рогова // Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. – 2002. – № 3. – С. 63—66.
 1. Рогова П. І. Інформаційна підтримка галузі: реалії та перспективи / П. І. Рогова //Ліцензійна освіта в Україні: реалії і перспективи розвитку: Практико—зорієнт. зб. / за ред. Г.С. Сазоненко. – К., 2002. – С. 197—202.
 1. Рогова П. І. Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу: зб. норматив. та інструкт.—метод. матеріалів / АПН України. ДНПБ України, УБА; авт.—упоряд.: П.І. Рогова (кер.), І.І. Хемчян, Р.П. Гаврилюк [та ін.] // Шкільний світ. – 2002. – Листоп. (№ 42/43). – С. 1—62; Груд. (№ 46/47). – С. 1—61. – Див. також № 68.
 1. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України в період Української революції (1919) / П. І. Рогова // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3. – С. 25—27.
 1. Рогова П. І. Становлення і розвиток документно—інформаційного забезпечення освітянської галузі України в 1917—1920 рр. / П. І. Рогова //Бібліотечна планета. – 2002. – № 2. – С. 23—25.
 1. Рогова П. І. Стратегічний напрямок діяльності Державної науково—педагогічної бібліотеки України: Інформаційне забезпечення розвитку педагогічної науки та освіти / П. Рогова, Л. Пономаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 6. – С. 82—83.
 1. Рогова П. І. Бібліотеки освітянські / П. І. Рогова // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Координац. бюро Енцикл. сучас. України, Наук. т—во ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – Т.3. – С. 346.
 1. Рогова П. І. Будинок учителя/ П. І. Рогова // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Координац. бюро Енцикл. сучас. України, Наук. т—во ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – Т. 3. – С. 346.
 1. Рогова П. Всеукраїнський науковий семінар у Державній науково—педагогічній бібліотеці України – крок до утвердження мережі освітянських бібліотек / П. Рогова, І. Дзигало // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 1. – С. 33—35; Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 36—37.
 1. Рогова П. І. Забезпечення інформаційних потреб вчителів: тенденції розвитку освітянських бібліотек / П. І. Рогова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4. – С. 59—66.
 1. Рогова П. І. Національно—культурне відродження українців в РСФРР у 20—і роки ХХ століття: (за матеріалами журн. «Новим Шляхом», 1927—1929 рр., позачерг. номер 1930 р.) / П. Рогова, Н. Палащина // Рідна школа. – 2003. – № 2. – С. 29—31.
 1. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України / П. І. Рогова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 69—72; № 2. – С. 72—76.
 1. Рогова П. І. Типологічні ознаки педагогічних бібліотек / П. І. Рогова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 5/6. – С. 120—125.
 1. Рогова П. І. До нормативно—правової бази спеціальних наукових бібліотек, установ АПН України / П. І. Рогова // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 130. – (Розв. бібліотечної справи).
 1. Рогова П. І. Концептуальні засади інформатизації бібліотек освітянської галузі України / П. І. Рогова, В. Ю. Биков, Ю. І. Артемов //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 44—47.
 1. Рогова П. Розвиток освітянської бібліотечної мережі та завдання бібліотек ІППО / П. Рогова, І. Хемчян, В. Здановська // Освіта України. – 2004. – 27 лют. (№ 16). – С. 14—15.
 1. Рогова П. І. Стратегія розвитку освітянської бібліотечної мережі України /П. І. Рогова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – С. 14—20.
 1. Рогова П. І. Державна науково—педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки і перспективи / П. І. Рогова //Державна науково—педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. (2000—2004): наук.—допом. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. В.О. Сухомлинського, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; уклад.: Н.А. Палащина, Н.А. Горбенко, В.В. Вербова, Л.І. Самчук. – К., 2005. – С. 3—13.
 1. Рогова П. Життя, сповнене праці і роздумів: до 75—річчя від дня народж. Степана Олійника, [д—ра політології, полковника Армії США, благодійника ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, шкіл на своїй малій батьківщині, на Львівщині] / П. Рогова, Л. Ніколюк //Освіта України. – 2005. – 19 лип. (№ 53—54). – С. 9.
 1. Рогова П. З Україною в серці: [Про укр. громад.—політ. діяча, д—ра політології, благодійника ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та шкіл на своїй малій батьківщині у с. Піддістряни, що на Львівщині, С.Д. Олійника] / П. Рогова, Л. Ніколюк // Літературна Україна. – 2005. – 28 лип., (№ 29). – С. 4.
 1. Рогова П. І. Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів: [доп. на засід. Президії АПН України, 20 січ. 2005 р.] /П. І. Рогова //Шкільна бібліотека плюс. – 2005. – Берез., (№ 6). – С. 2—4.
 1. Рогова П. І. Обеспечение информационных потребностей ученых и практиков педагогической отрасли документальными ресурсами Государственной научно—педагогической библиотеки Украины им. В.А. Сухомлинского / П. І. Рогова // Роль книгоиздания в развитии международных и культурных контактов: материалы Международной науч. конф., г. Москва ( 21—23 сент., 2005 г.) / сост.: В.И. Васильев, М.А. Ермолаев, А.Ю. Самарин. – М., 2005. – С. 237—240.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки в соціокультурному контексті: [Про створення, становлення ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського протягом першого п’ятиріччя (2000—2004 рр.) та діяльність у 2005 р.] //Педагогічна газета. – 2005. – Груд. (№ 12). – С. 6.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку: [Про рекомендації і пропозиції Всеукр. наук.—практ. конф. (2005 р., м. Київ) щодо розв. Бібліотек освіт. галузі України] / П. Рогова, І. Хемчян // Освіта України. – 2005. – 21 берез. (№ 22). – С. 6.
 1. Рогова П. Шкільна бібліотека як віддзеркалення освітньої політики навчального закладу: [Стан б—к ВНЗ України за рез. соціол. дослідження ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського] / П.Рогова, В. Здановська //Освіта України. – 2005. – 5 квіт. (№ 26). – С. 8—9.
 1. Рогова П. І. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки і перспективи / П. І. Рогова // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. – К.: Вирій, 2006. – С. 11—15.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку / П. Рогова, І. Хемчян //Бібліотечний вісник. – 2006. – № 2. – С. 41—45.
 1. Рогова П. Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку / П. Рогова, І. Хемчян //Шкільна бібліотека плюс. – 2006. – № 3, лют. – С. 2—13.
 1. Савенкова Л. В. Комп’ютер – помічник бібліотекаря/ Л. В. Савенкова //Педагогічні кадри. – 2001. – травень. – С. 5.
 1. Використання автоматизованих бібліотечно—інформаційних систем для активізації процесу формування інформаційно—пошукових умінь / Є. О. Перепелиця, Л. В. Савенкова, І. М. Смекалін, С. М. Яшанов // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 3. — С. 104—107.
 1. Савенкова Л. В. Інформаційні ресурси бібліотеки на допомогу педагогічній освіті / Л. В. Савенкова // Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково—освітніх мереж: матеріали І—V Міжнар. шкіл—семінарів. Проект Tempus—Tacic CP—20552—99. – К.: НТУУ «КПІ», 2002. – С. 103—107.
 1. Савенкова Л. В. Бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Л. В. Савенкова // Енциклопедія сучасної України.– К., 2003. – Т.2 Б—Біо. — С. 694

 2. Савенкова Л. В. Суб'єктно—об'єктна сутність інформаційної культури майбутнього педагога / Л. В. Савенкова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 9. — C. 37—43.
 1. Савенкова Л. В. Використання традиційних та автоматизованих інформаційно—бібліотечних систем як дидактична основа формування навичок самостійної роботи студентів / Л. В. Савенкова // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2004. – Вип. 57. — С. 117—124.
 1. Академік АПН України Олексій Григорович Мороз: біобібліографічний покажчик / Упоряд. Л. В. Савенкова – К.: НПУ, 2005. – 24 с.
 1. Савенкова Л.В. Знання процесів аналітико—синтетичної обробки інформації як основа організації самостійної навчальної роботи / Л. В. Савенкова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2005. — Т. 51. — C. 52—62. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кафедра педагогічної творчості. 1990—2005 : бібліографічний покажчик / укл. :М.Я. Коцан, Л.В. Савенкова, В.Х. Сидоренко; за заг. ред. Н.В. Гузій /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 22 с.
 1. Савенкова Л.В. Формирование учений и навыков самостоятельной работы студентов с библиотечными информационно—поисковыми системами / Л.В.Савенкова //Актуальные вопросы развития инновационной деятельности: материалы Х Междунар. науч.—практ. конф. – Симферополь, 2005. – С. 47—49.
 1. Савенкова Л. Інформаційні бібліографічні ресурси про М.П. Драгоманова в Інтернет / Л. Савенкова // Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали( 27—28 жовтня 2006 р.). — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. — 2006. — Вип. 1. — C. 157—160.
 1. Савенкова Л. В. Самостоятельная работа студентов с ИПС – объект пристального внимания библиотеки университета [Электронный ресурс] : материалы 13—й Международной конф. «Крым—2006. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»(10—17 июня 2006 г.) – М.: ГПНТБ, 2006.
 1. Савенкова Л.В. Этапы создания информационного педагогического ресурса: опыт Научной библиотеки НПУ им. М.П. Драгоманова / Л.В. Савенкова, Т.И. Березная //Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 60, т.1. – С. 47—50.
 1. Савенкова Л. В. Електронна каталогізація рідкісних видань з фондів наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Л.В. Савенкова // Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ : матеріали ІІІ міжвуз. наук.—практ. конф. (Донецьк, 2007 р.).– Д.: ДонУЕТ, 2007. – С. 170—173.
 1. Савенкова Л. В. Приоритетные направления в работе библиотеки педагогического университета по информационному обеспечению учебного процесса [Электронный ресурс] / Л. В. Савенкова // Материалы 14—й Международной конф. «Крым—2007. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (9—17 июня 2007 г.). – М.: ГПНТБ, 2007.
 1. Савенкова Л. В. Формування у студентів інформаційної культури як основа самоосвіти / Л. В. Савенкова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.17. Теорія і практика навчання та виховання.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 6. — С. 157—161.
 1. Савенкова Л. В. Формування у студентів університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. В. Савенкова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 19 с.
 1. Ситник В.О. Коректура: програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів України за спеціальностями «Видавнича справа» та «Українська мова і література та редагування» /Ситник В.О., Харчук О.В. – К.: Альфа—М, 2005. – 16 с.
 1. Ситник О. В. Верстка та макетування: програма навчального курсу для студентів вищиї навчальних закладів України за спеціальностями «Видавнича справа» та «Українська мова і література та редагування» /О. В. Ситник. – К.: Альфа—М, 2005. – 36 с.
 1. Ситник О.В. Роль шкільних підручників у розширенні пізнавальних процесів і можливостей учнів // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. /О. В.Ситник; Ін—т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 106.
 1. Системи верстки: програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів України за спеціальністю «Видавнича справа» /О. В. Ситник. – К.: Альфа—М, 2006. – 24 с.
 1. Ситник О. В. Активізація творчих здібностей студентів засобами інформативних технологій /О. В.Ситник, Р. В. Моцик //Анотовані результати науково—дослідної роботи Інституту педагогіки АПН України за 2006 р. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 156.
 1. Ситник О.В. Коректура: методичні рекомендації (зміст лекцій, правила застосування коректурних знаків, плани лабораторних занять, тексти для самостійної роботи) /Ситник О.В., Харчук О.В. – К.: Альфа—М, 2007. – 52 с.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка