Бібліографічний покажчикСторінка21/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

Лапінський В.В. Роздуми вголос про майбутнє шкільної інформатики / Лапінський В.В., Дорошенко Ю.О // газ. Інформатика. – 2000. — №20 (68), травень. – С.3—5.

 • Лапінський В.В. Покращення практичного спрямування фахової підготовки учителя інформатики / Лапінський В.В., Дем'яненко В.М. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 3. — С. 111—116.

 • Лапінський В.В. Аналіз сучасних навчальних посібників з інформатики /Лапінський В.В., Щепакіна Т.Є. // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – К.: АПН України. – 2002. — С.44—52.

 • Лапінський В.В. Використання фактографії української науки у навчанні інформатики /Лапінський В.В., Щепакіна Т.Є. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики” : зб. наук. пр. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2002. – Т. 3. — С.135—140.

 • Лапінська І.А. Мотивація навчальної діяльності та можливості інформаційно—комунікаційних технологій у навчальних закладах інтенсивної педагогічної корекції /І.А.Лапінська, В.В. Лапінський //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. — С. 306—313.
  1. Лапінський В.В. Основи операційних систем / Лапінський В.В., Габрусєв В.Ю., Бачинська Н.В. // газ. Інформатика. – 2002. — №39—40, жовтень. – С.1—32.
  1. Лапінський В.В. Основи операційних систем: навч. посібник /Лапінський В.В., Габрусєв В.Ю., Бачинська Н.В. — Тернопіль: Богдан, 2002. — 78 с.
  1. Лапінський В.В. Вивчення основ мережних технологій у курсі інформатики загальноосвітньої школи /В.В.Лапінський //Комп’ютерно—інформаційні і комунікаційні технологій у навчальному процесі середньої та вищої школи : тези доп. – Косів: РНДЦ РВІТО, 2003. – С. 25–28.
  1. Лапінський В.В. Інформаційні ресурси як складова управління ЗНЗ /Лапінський В.В., Калініна Л.М., Дорошенко Ю.О. // Освіта. –2003. — 29 жовтня–5 листопада, (№49 (5066. – С. 4–5.
  1. Мультимедійні засоби навчання /Ротаєнко П., Семко Л., Самойленко Н., Лапінський В., Соколовська Т., Дорошенко Ю. //газ. Інформатика. –2003. — №36 (228), вересень. – С. 11–15.
  1. Лапінський В.В. Порівняльний аналіз змісту та структури сучасних підручників з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів /Лапінський В.В., Щепакіною Т.Є // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр.— К.: Педагогічна думка, 2003. — С.166—171.
  1. Лапінський В.В. Ретроспектива змістових ліній навчання інформатики/ Лапінський В.В. // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали зв.—наук. конф. Інституту педагогіки АПН України (25—27 березня 2003 р.).– К.: Наук. думка, 2003. – Ч. ІІ. — С. 30.
  1. Лапінський В.В. Післядипломне навчання вчителів використанню засобів інформаційних технологій у професійній діяльності /Лапінський В.В., Карташова Л.А. //Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі : зб. тез Всеукр. наук.—практ. конф. / Луганський національний педагогічний університет ім.Т. Шевченка (15—18 листопада 2004 р.). — Луганськ: „Альма—матер”, 2004. — С.73—75.
  1. Лапінський В.В. Дидактичні вимоги до комп’ютерно—орієнтованих засобів і систем навчання /В.В. Лапінський //Праці наукового товариства ім.Шевченка.Т.2:Комп’ютерно—орієнтовані технології. — Косів: Регіональний наук.—досл. центр, 2005. — С.32—36.
  1. Лапінський В.В. Лабораторний практикум як форма підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в умовах профільного навчання / Лапінський В.В., Дем’яненко В.М. //Комп’ютер у школi та сiм’ї. — 2005. — №4. — C.11—14
  1. Лапінський В.В. Післядипломне навчання вчителів використанню засобів інформаційних технологій у професійній діяльності /Лапінський В.В., Карташова Л.А. //Вісник ЛНПУ ім. Т. Шевченка.– Луганськ : Альма—матер, 2005. — №4. — С.115—120.
  1. Реалізація модульно—рейтингової системи навчання інформаційних технологій студентів мовних спеціальностей лінгвістичних вищих навчальних закладів: зб. наук. пр. / Лапінський В.В., Карташова Л.А. ; УДПУ ім. П. Тичини. — К.: Міленіум, 2005. — С. 288—293.
  1. Лапінський В.В. Фізика : довідник для старшокласника та абітурієнта. (гриф МОН України, лист №1/11 –2233 від 10.07.2002) /Лапінський В.В., Терещук Б.М. — Х.: Торсінг, 2005. — 304 с.
  1. Лапінський В.В. Формування вмісту інформаційного кадру сучасного педагогічного програмного засобу /В.В. Лапінський //Проблеми, завдання та перспективи шкільної допрофільної і профільної освіти з інформаційно—технологічного профілю : матеріали Всеукр. семінару—практикуму / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2005. — С.48—49
  1. Лапінський В.В. Цілі і зміст навчання основ інформатики у педагогічному лінгвістичному навчальному закладі /Лапінський В.В., Карташова Л.А. //Проблеми, завдання та перспективи шкільної допрофільної і профільної освіти з інформаційно—технологічного профілю: матеріали Всеукр. семінару—практикуму. — К.: Інститут педагогіки АПН України, 2005. — С.49—51.  1. Лапінський В.В. Особливості управління навчальною діяльністю у системі дистанційного навчання / Лапінський В. В., Губаш О.П. // Нові технології навчання: наук. метод. зб. — К.: Науково—методичний центр вищої освіти, 2006. — Спецвипуск. — С.122—124.
  1. Лапінський В.В. Олегу Костянтиновичу Антонову – 100 років /Лапінський В.В., Сиротюк В.Д. // Вісник Чернігівського педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2006. – С.154—158.
  1. Лапінський В.В. Реалізація модульно—рейтингової системи навчання студентів вищих навчальних закладів /Лапінський В. В. Карташова Л.А. //Нові технології навчання : наук.—метод. зб. — К., 2006. — Спецвипуск. — С.60—64.
  1. Лапінський В. В. Формування вмісту інформаційного кадру сучасного педагогічного програмного засобу /В.В. Лапінський //Модернізація освіти : Пошуки, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. (22—25 травня 2006 р.). – Київ—Переяслав—Хмельницький, 2006. — С.158—160.
  1. Гуралюк А.Г. Деякі аспекти застосування інноваційних технологій навчання фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Педагогічні науки/ — Херсон: Айлант, 2000. — Вип. 15. — С. 101—106.
  1. Сергієнко В.П. Модульний підхід до організації процесу вивчення курсу загальної фізики в умовах неперервної освіти / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2000. — Вип. 6: Дидактики дисциплін природознавчо—математичної та технологічної освітніх галузей. — С. 37—41.
  1. Шут М.І. Психолого—педагогічні аспекти підвищення пізнавальної активності студентів при вивченні загальної фізики / Шут М.І., Сергієнко В.П. //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.—теорет. конф., (18—19 жовт. 2000 р.). — К.: НПУ, 2000. — Ч. 3. — С. 91—93.
  1. Сіпій В.В.Психолого—педагогічні проблеми вивчення загальної та теоретичної фізики /Сіпій В.В., Сергієнко В.П. // Студентські фізико—математичні етюди. — К.: НПУ, 2000. — № 2. — С. 93—97.
  1. Сергієнко В.П. Теоретичні і методичні засади удосконалення курсу загальної фізики у вищому педагогічному навчальному закладі / Сергієнко В.П.// V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 36.
  1. Ушаков А.В. Середні навчальні заклади нового типу як школи майбутнього / Ушаков А.В., Сергієнко В.П. // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 79.
  1. Гуралюк А.Г. Автоматизація контролю знань з фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 81.
  1. Коцюба Р.М. Системний підхід у підготовці студентів педагогічних вузів до науково—дослідної роботи / Коцюба Р.М., Горбачук І.Т.,Сергієнко В.П. // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 108.
  1. Сергієнко В.П. Виховний потенціал курсу загальної фізики у вищому педагогічному навчальному закладі / Сергієнко В.П., Стучинська Н.В. //Всебічний розвиток особистості студента: матеріали наук.—практ. конф. /pа ред. Д.О.Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. – С. 463—467.
  1. Гуралюк А.Г. Деякі аспекти використання мережі INTERNET для позааудиторної роботи учнів та студентів з фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць : матеріали наук.—практ. конф. “Інформаційні технології в освіті”, (16—18 трав. 2001 р.). – Бердянськ: БДПІ, 2001. — С. 225—229.
  1. Сергієнко В.П. Експертна оцінка методики постановки і проведення лабораторного практикуму з курсу загальної фізики / Сергієнко В.П.// Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики : матеріали VІ Всеукраїнської конференції, ( 20—21 вересня 2001 р.). – Миколаїв, 2001. – С. 86—101.
  1. Сергієнко В.П. Наукові основи постановки і проведення лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічному вищому навчальному закладі / Сергієнко В.П. //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2001.— Вип.9.– С. 65—69.
  1. Сергієнко В.П. Особистісно—орієнтоване навчання в системі фундаментальної професійної підготовки вчителя фізики / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного педагогічного університету: Сер. педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2001/ — Вип.7: Модель середньої фізичної освіти в умовах переходу на 12—річний термін навчання. — С. 180—185.
  1. Сергієнко В.П. Поєднання навчальної та науково—дослідної праці майбутніх вчителів фізики з метою удосконалення їх професійної підготовки / Сергієнко В.П. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. ; у 3—х тт. –Кривий Ріг: КДПУ, 2001.— Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. — С. 303—308.
  1. Сергієнко В.П. Професійне спрямування лабораторного практикуму із загальної фізики у педвузі / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць : спец. випуск / В.Г.Кузь (гол. ред.) [та ін.]– К.: Наук. світ, 2001. – С. 199—204.
  1. Сергієнко В.П. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі поглибленого вивчення фізики в школі /Сергієнко В.П., Ушаков А.В. //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки.— К.: НПУ, 2001. — Вип. 43.— С. 84—90.
  1. Гуралюк А.Г. Сучасні вимоги до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з фізики засобами новітніх інформаційних технологій / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць /Херсонський держ. пед. ун—т.Сер.: Педагогічні науки.– Херсон: Айлант, 2001. — Вип. 24. — С. 95—101.
  1. Сергієнко В.П. Технологія навчання в лабораторії загального фізичного практикуму педагогічного вищого навчального закладу / Сергієнко В.П. //Наук. записки. Сер.: Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання /Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. — Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. — Вип. 34.– С. 229—232.
  1. Сергієнко В.П. Формування світоглядних, методологічних і загальнонаукових уявлень про фізику як науку /Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 43. — С. 15—23.
  1. Сергієнко В.П. Аналіз стану сформованості методів пошукової діяльності студентів при традиційній організації занять із загальної фізики / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного педагогічного університету: Сер. педагогічна. — Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2002. — Вип. 8: Дидактика дисциплін фізико—математичної та технологічної освітніх галузей. — С. 99—105.
  1. Сергієнко В.П. Виховання особистості майбутнього вчителя в процесі вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П., Сусь Б.А., Шут М.І. //Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах: матеріали міжнародної науково—методичної конференції, (Львів, 7—9 жовтня 2002 р.). – Львів: Ліга—Прес, 2002. – С. 32—38.
  1. Сергієнко В. Дистанційні методи навчання загальної фізики: стан і перспективи // Сергієнко В.П //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 6 – С. 128—135.
  1. Сергієнко В.П. Інтегральний підхід до навчання загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя // Сергієнко В.П //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2002.— Вип. 48.– С. 17—28.
  1. Сергієнко В.П Інтегральний підхід до формування знань із загальної фізики / Сергієнко В.П //УП Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конференції /НПУ імені М.П.Драгоманова – К.: РННЦ “ДІНТІ”, 2002. – С.60.
  1. Гуралюк А.Г. Інформаційно—комунікаційні технології в системі професійної підготовки і діяльності вчителя фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. //Сучасні тенденції розвитку природничо—математичної освіти: матеріали міжнар. конф., (11—14 вересня 2002 р., Херсон). – Херсон: ХДПУ, 2002. — Вип. 24. — С. 54—60.
  1. Сергієнко В.П. Концепція і модель методичної системи вивчення загальної фізики студентами вищого педагогічного навчального закладу /Сергієнко В.П. //Збірник науково—методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2002. – Вип. 4: Теорія та методика вивчення природничо—математичних і технічних дисциплін.—С.131–139.
  1. Сергієнко В.П. Концепція неперервної фізичної освіти і курс загальної фізики педвузу / Сергієнко В.П. //Всеукраїнська науково–практична конференція “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти: тези доп. /Львівський національний університет ім.І.Франка. –Львів: ЛДУ, 2002.—С. 3–4.
  1. Сергієнко В.П. Логіко—генетичний аналіз фізичного знання / Сергієнко В.П., Шут М.І. //Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти: матеріали наук.—практ. конф. – Львів: Видавничий центр ЛДУ ім. І.Франка, 2002. – С. 17—21.
  1. Шут М.І. Навчання фізики в системі професійної підготовки вчителя / Шут М.І., Сергієнко В.П. //Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992—2002: зб. наук. пр. до 10—річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Харків: “ОВС”, 2002. –Ч. 1. – С. 434—442.
  1. Сергієнко В.П. Проблеми вивчення загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя / Сергієнко В.П., Шут М.І. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф. — К.: НПУ, 2002. — С.27.
  1. Сергієнко В.П. Професійна спрямованість курсу загальної фізики у педагогічному вищому навчальному закладі / Сергієнко В.П. //Наукові записки.Сер. Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. — Вип. 42. — С. 203—207.
  1. Сергієнко В.П. Реалізація принципу єдності фундаментальності і професійної спрямованості в методах, формах і засобах навчання загальної фізики у педагогічних вищих навчальних закладах / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 49. — С. 129—137.
  1. Сергієнко В. Реалізація принципу єдності фундаментальності і професійної спрямованості в методах, засобах навчання загальної фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2002. —Вип. XLYIX – C. 129—137.
  1. Сергієнко В. Стан і проблеми підготовки вчителів фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 6 – С. 135—136.
  1. Сергієнко В.П. Теоретико–методичні засади вивчення загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки. — К.: НПУ, 2002. — Вип.LII. – C.37—40.
  1. Сергієнко В.П. Теоретичні засади конструювання методичної системи вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П.//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. –Чернігів, 2002. — Вип. 13, Т. ІІ.— С.211—215.
  1. Сергієнко В. Теоретичні основи застосування інформаційно—комунікаційних технологій у системі професійної підготовки і діяльності вчителя фізики /Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць /Херсонський державний педагогічний університет. Сер. Педагогічні науки. — Херсон: Вид—во ХДПУ, 2002. — Вип.32, ч. 2. — С. 122—126.
  1. Сергієнко В. Аксіологічний компонент гуманітаризації навчання фізики / Сергієнко В., Клименко Л.О. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяч. 90—річчю МДПУ та 70—річчю заснування фізико—математичного факультету МДПУ. — Миколаїв: МДПУ, 2003. — С.39—41.— Літ. : 7 н.
  1. Сергієнко В.П. Виховання особистості майбутнього вчителя фізики на прикладі творчої діяльності видатних українців/ Сергієнко В.П., Шут М.І. //Перші Міжнародні драгомановські читання: матеріали,(30 вересня—2 жовтня 2003 р.). — К.: НПУ, 2003. — Вип. 1. — С. 211—217.
  1. Сергієнко В.П Концептуальні засади професійної підготовки сучасного вчителя фізики //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2003. — Вип. 9: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. –С. 46—49.
  1. Шут М.І. Психолого—педагогічні основи розуміння фізики / Шут М.І., Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2003. — Вип. 9: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. –С. 52—54.
  1. Сергієнко В.П. Концепція ціннісного підходу до процесу формування системи цінностей у процесі вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 49.— С. 69—78.
  1. Сергієнко В.П. Методичні моделі формування системи цінностей у процесі вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки.– К.: НПУ, 2003. – Вип. LIIІ. — С. 301–312.
  1. Сергієнко В. Особливості побудови змісту курсу загальної фізики в педагогічних вищих навчальних закладах / Сергієнко В. //Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 49. — С. 69—78.
  1. Сергієнко В.П. Психолого–педагогічні засади професійної діяльності сучасного вчителя фізики //Збірник наукових праць: cпец. випуск / В.Г.Кузь (гол. ред.) [та ін.] – К.,Умань: Уман. держ. пед. ун—т: Наук. світ, 2003. – С. 273—282.
  1. Cкубій Т.Л. Реалізація міжпредметних зв”зків фізики і математики у вищих технічних навчальних закладах / Cкубій Т.Л., Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 49. — С. 23—28.
  1. Сергієнко В. Тест із фізики: вимоги, реалії, перспективи /Сергієнко В.// 1 Міжнародна науково—практична конференція “Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманітарні, методологічні, методичні, технологічні аспекти”: тези доп., (20—21 листоп. 2003 р.) – Х.: ОВС, 2003. — С. 82—83.
  1. Сергієнко В.П. Ціннісний підхід до навчання загальної фізики /Сергієнко В. // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – № 6. –С.10—20.
  1. Сергієнко В. Вирівнювальний курс як засіб підвищення якості спеціальної фахової підготовки вчителів фізики / Сергієнко В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С. 28—29.
  1. Сіпій В.В. Педагогічний контроль навчальної діяльності учнів з фізики /Сіпій В.В., Сергієнко В.П. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С. 29—30.
  1. Скубій Т.В. Проблеми методики проведення практикуму розв”язування задач з курсу загальної фізики / Скубій Т.В., Сергієнко В.П. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С. 45—46.
  1. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка