Бібліографічний покажчикСторінка25/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних розподілів: автореф. дис. … канд. фіз.—мат. наук /Я.В.Гончаренко. – К.: Інститут математики НАНУ, 2004. – 18 с.

 • Гончаренко Я.В. Представлення дійсних чисел в системах з надлишковим набором цифр та їх використання /Я.В. Гончаренко, І.О.Микитюк //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 242—254.— Літ. : 10 н.
  1. Гончаренко Я.В. Створення математичних навчаючих програмних засобів /Я.В. Гончаренко, Чепорнюк І.Д // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.38—39.
  1. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості розподілу випадкової величини, що є згорткою розподілів випадкових рядів /Я.В.Гончаренко //Міжнародна конференція пам'яті В.Я.Буняковського (1804—1889): тези доп. / Інститут математики НАН України. – Київ, 2004. – С.46.
  1. Гончаренко Я.В. Економетрія: методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з економетрії для студентів спеціальності ''Економічна теорія'' / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 82 с.
  1. Гончаренко Я.В. Підвищення рівня професійної підготовки студентів коледжів спеціальності ''Програмування для електронно—обчислювальної техніки та автоматизованих систем'' в процесі навчання математики /Я.В.Гончаренко, І.Д.Чепорнюк // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 2: Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання. – 2005. — № 3 (10). – С. 286—294.
  1. S—m—адичне представлення чисел / Альбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 20—21.
  1. Гончаренко Я.В. Поведінка модуля характеристичної функції випадкової величини з незалежними s—адичними цифрами на нескінченності / Я.В.Гончаренко, І.О.Микитюк // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. –– С. 30—31.

  2. Гончаренко Я.В.Тополого—метричні і фрактальні властивості множини неповних сум знакододатного ряду та розподілів на ній / Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – № 6. – С. 210—224.

  3. Albeverio S. Fractal and topological properties of sets of real numbers —адичне представлення чисел // Фрактали і сучасна математика: матеріали конференції / Альбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г.; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — С. 20—21.

  4. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості розподілів ймовірностей на множині неповних сум знакододатних рядів /Я.В.Гончаренко, М.В. Працьовитий, Г.М.Торбін // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. — 2005. — № 6. – С. 210—224  1. Гончаренко Я.В. Коефіцієнти Фур'є—Стільтієса функції розподілу випадкової величини, представленої s—адичним дробом /Я.В. Гончаренко // ІІІ Міжнародна науково—практична інтернет—конференція ''Відкриті еволюціонуючі системи'', Секція 8: ''Информационная защита эконометрических данных и арифметика фракталов'', (вересень 2006 р., Київ) // www.kutep.kiev.ua. – 2 c.
  1. Гончаренко Я.В. Лінії на евклідовій площині: методичний посібник / Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В./ НПУ ім. М.П.Драгоманова –– К.: НПУ, 2006. –– 60 с.
  1. Гончаренко Я.В. Представлення дійсних чисел в s—m—адичній системі числення /Я.В. Гончаренко, І.О.Микитюк // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 389.
  1. Тополого—метричні і фрактальні властивості множин неповних сум знакододатного ряду / Aльбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г. // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ)/ НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: Вид—во НПУ, 2006. –– С. 18—20.
  1. Гончаренко Я.В. Умови належності розподілу випадкової величини з незалежними s—адичними цифрами до класу мір Райхмана /Я.В.Гончаренко, І.О.Микитюк // International Conference ''Modern Stochastics: Theory and Applications'', (June 19—23, 2006, Kyiv: Abstracts). –– Kyiv, 2006. –– P.25—26.
  1. Fractal properties of the distributions of some class of random variables of the Jessen—Wintner type / Albeverio S., Goncharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Mathematische Nachrichten. –– Vol. 279, 2006, No.15. –– P. 1619—1633.
  1. Jessen—Wintner type random variables and fractal properties of their distributions/ Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Mathematische Nachrichten. — (2006). — Vol.279 . — No.15. –– Р. 1619—1633.
  1. Гончаренко Я.В. Математичні основи обробки експериментальних даних / Я. В. Гончаренко, М. В. Працьовитий //Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції / М—во освіти і науки України, Акад. наук вищ. школи України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Нац. техн. ун—т України "Київський політехнічний інститут", Київський нац. ун—т ім. Т. Шевченка, Київський нац. ун—т будівництва і архітектури. — Київ : НПУ, 2007. — С. 367—376. — Бібліогр. в кінці ст.
  1. Гончаренко Я.В. Математичне програмування. Лінійне програмування / Гончаренко Я.В./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2006. — Ч. 1. – 72 с.
  1. Тополого—метричні і фрактальні властивості множин неповних сум знакододатного ряду /Aльбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, ( 7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. – С. 18—20.
  1. Convolutions of distributions of random variables with independent binary digits / Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Random Oper. Stochastic Equations, 2007, Vol. 15., no. 1. –– P. 89—97.
  1. Гончаренко Я.В. Математичні основи обробки експериментальних даних / Я.В.Гончаренко, М.В.Працьовитий //Вища освіта –– 2006: зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2007. –– С. 367—376.
  1. Гончаренко Я.В. Методичні особливості введення основних понять теорії ймовірностей для студентів економічних і технічних спеціальностей / Я.В.Гончаренко, І.Д.Чепорнюк // Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф, присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 159—160.
  1. Metric, topological and fractal properties of probability distributions on the set of incomplete sums of a positive series / Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Submitted for SFB 611 Preprint. — Bonn University, 2007. – 22 p.
  1. Convolutions of distributions of random variables with independent binary digits/ Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Random Operators and Stochastic Equations, 15(2007), No.1. –– Р. 89—104.
  1. Goncharenko Ya. Probability distributions on the set of incomplete sums of a convergent positive series / Goncharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. //International conference “Skorokhod Space 50 Yars On”, Abstract. – Kyiv, 2007. – P.159—160.
  1. Закусило А.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з чисельних методів /А.І. Закусило. – Слов’янськ, 2000. — Ч.1—3. – 84 с.
  1. Закусило А.И. Об эндоморфизмах вполне 0—простых полугрупп/А.І. Закусило // Третя Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. – Суми, 2001. – С. 180—181.
  1. Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Ріса матричного типу /А.І. Закусило // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.—мат. науки. – 2002. – Вип. 2. — С. 64—69.
  1. Закусило А.И. Голоморфные сплетения и сдвиговые оболочки полугрупп /А.І. Закусило, В.М.Усенко // Труды ИПММ.– 2005. – Т. 11. — С. 49—60.
  1. Usenko V. The translational hulls of the quasiregular Rees—matrix semigroups / Usenko V., Zakusylo A. // 5th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. – Odessa, 2005. – P. 217.
  1. Закусило А. О гомоморфных соответствиях / Закусило А., Усенко В. О //Фрактали і сучасна математика: матеріали конференції / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 35.
  1. Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Pica матричного типу /А.І. Закусило // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. –– С. 41.

  2. Кліндухова В.М. Наближені обчислення в шкільних програмах з алгебри / В.М.Кліндухова // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.68—69.
  1. Кліндухова В.М. Наближені обчислення в шкільному курсі алгебри / В.М.Кліндухова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.81—85. – Літ.: 15 н.
  1. Кугай Н.В. Про задачі на доведення і дослідження /Н.В.Кугай //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.92—93. – Літ.: 3 н.
  1. Панченко Л.Л. Розрахунок теплового опору в одній задачі локального охолодження / Панченко Л.Л. // Наукові записки: ювілейний випуск / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 67—71.
  1. Панченко Л.Л. Математичне моделювання і перспективи розвитку вузівської освіти/ Л.Л.Панченко, Н.В.Ткаченко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф., (Київ, 18—19 довтня 2000 р) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Ч.1. – С. 3—9.
  1. Панченко Л.Л. Основні напрями вдосконалення математичної підготовки студентів педагогічно—індустріального факультету /Панченко Л.Л., Процак Л.В. // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Ч. 3. — С. 173—176.
  1. Панченко Л.Л. Формування навичок математичного моделювання при розв'язуванні прикладних задач / Л.Л.Панченко //Матеріали міжнародної конференції присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського, (26—27 вересня 2001 р.). — Полтава, 2001. — С.139.
  1. Панченко Л.Л. Основні напрями вдосконалення математичної підготовки студентів педагогічно—індустріального факультету /Л.Л.Панченко, Л.В.Процак // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.– К.: НПУ, 2002. –Ч.3. – С.173—176.
  1. Панченко Л.Л. Про роль математичного моделювання у змісті вузівської освіти /Л.Л.Панченко, Н.В.Ткаченко //Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – С.88.
  1. Панченко Л.Л. Формування навичок математичного моделювання при вивченні вищої математики /Л.Л.Панченко // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – С.64.
  1. Панченко Л.Л. Формування навичок математичного моделювання при вивченні вищої математики /Л.Л.Панченко // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 48. – С.172—176.
  1. Панченко Л.Л. Математичні моделі в університетських курсах геометрії /Л.Л.Панченко // Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному закладі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., (22—24 травня 2003 р.). – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського держ. ун—ту ім. Л.Українки, 2003. — С.58—59.
  1. Панченко Л.Л. Система формування навичок математичного моделювання у студентів педагогічних університетів /Л.Л.Панченко //IV Міжнародна міждисциплінарна науково—практична коференція “Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління”. – Х., 2003. – С.239.

  2. Панченко Л.Л. Математичне моделювання у неперервній освіті студентів педуніверситетів /Л.Л.Панченко // 5—я Международная научно—практическая конференция "Современные проблемы науки и образования", (30 апреля 10 мая 2004 г., г.Алушта). — Харьков, 2004. С.150.
  1. Панченко Л.Л. Система задач як засіб навчання математичному моделюванню /Л.Л.Панченко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.133—134.
  1. Панченко Л.Л. Система прикладних задач як засіб формування вмінь математичного моделювання у майбутніх вчителів математики /Л.Л.Панченко // Математика в школі. — 2004. — № 9—10. – С.21—28. – Літ.: 5 н.
  1. Панченко Л.Л. Про математичну освіту майбутнього вчителя /Л.Л.Панченко, Л.В.Процак // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукраїнська науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.135—136.
  1. Панченко Л.Л. Про наступність формування навичок математичного моделювання у майбутніх вчителів математики /Л.Л.Панченко // Десята міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука, (13—15 травня 2004 р., Київ): матеріали конф.— К.: Задруга, 2004. — С. 719.

  2. Ломаева Т.В. Гиперкомплексы с конгруэнциями 2—плоскостей в Грассмановом многообразии /Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В., Панченко Л.Л. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. (30 квітня — 9 травня 2005 р., м. Алушта) — С. 28.

  3. Панченко Л.Л. Інформаційно—комунікаційні технологій в навчанні математичного моделювання майбутніх вчителів математики /Л.Л.Панченко // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер. 2. Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання. – 2005. — № 3(10). – С. 195—206.

  4. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як евристична діяльність /Л.Л.Панченко // Міжнародна наукова конференція «Евристичне навчання математики», (Донецьк, 15—17 листопада 2005 р.). – Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2005. – С. 88—89.

  5. Ломаєва Т.В. Про конгруенції осей конічної сітки / Ломаєва Т.В., Панченко Л.Л., Шаповалова Н.В. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 44.

  6. Панченко Л.Л. Про понятійний апарат математичного моделювання в загальноосвітній школі та педагогічному вузі /Л.Л.Панченко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С. 89—97.— Літ.: 13 н.

  7. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як складова математичної освіти майбутнього вчителя /Панченко Л.Л., Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (30 квітня – 9 травня 2005 р., м. Алушта). – К., 2005. — С. 160.

  8. Панченко Л.Л. Спецкурс «Математичне моделювання» в контексті підготовки вчителя математики / Л.Л. Панченко // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. –– Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2006. –– № 25. –– С.178—183.

  9. Панченко Л.Л. Формування вмінь математичного моделювання в процесі навчання майбутніх вчителів математики: автореф. дис. …. канд. пед. наук/ Л.Л. Панченко. – К., 2006. — 20 с.

  10. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як засіб реалізації міжпредметних зв’язків / Л.Л. Панченко // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 95—96.— Літ.: 2 н.

  11. Параскевич С.П. Концептуальні задачи методики використання графічних засобів навчання алгебри і початків аналізу /С.П.Параскевич //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.137—138.
  1. Працьовитий М.В. Деякі моделі неоднорідних середовищ, породжених рівномірним розподілом на фрактальних кривих /Працьовитий М.В., Чумак М.Є // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С.151.
  1. Працьовитий М.В. Олімпіада—2000 /М.В.Працьовитий //Математика. — 2000. — № 7(67), лютий. — С.1.
  1. Працьовитий М.В. Розподіли, породжені згортками сингулярних розподілів зарядів /М.В.Працьовитий, А.А.Литвинюк // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000.– С.153.
  1. Працьовитий М.В. Розподіли дійсно— та комплекснозначних випадкових величин типу Джессена—Вінтнера /М.В.Працьовитий, А.А.Литвинюк, М.Є.Чумак // VІII Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука, (11—14 травня 2000 р): тези доп. — Київ, 2000. — С.459.
  1. Працьовитий М.В. Сингулярні і фрактальні властивості розподілів випадкових величин, цифри поліосновного зображення яких утворюють однорідний ланцюг Маркова /М.В. Працьовитий //Український математичний журнал. – 2000. – Т.52, № 3. – С.368—374.
  1. Працьовитий М.В. Сингулярні розподіли ймовірностей і проблеми, з ними пов'язані /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін, Я.В.Гончаренко //Рік 2000 –– Всесвітній рік Математики: матеріали міжвуз. наук.—практ. конф. – Чернігів, 2000. – С. 52—54.
  1. Працьовитий М.В. Теоретичні основи розробки педагогічної технології /М.В.Працьовитий, О.В.Співаковський, О.Л.Лещинський //Освіта в КПЕК на зламі тисячоліть: матеріали наук.—метод. конф. /Редкол.: Н.Г.Ничкало та ін./ Київський промислово—економічний коледж. — К., 2000. — С.175—180.  1. Працьовитий М.В. Груповий підхід до фрактальної геометрії /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.2: Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2001. – С. 327—334.
  1. Працьовитий М.В. Груповий погляд на фрактальну геометрію /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42. – С. 15—17.
  1. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (ІІ семестр) /М.В.Працьовитий. — К.: НПУ, 2001. — 17 с.
  1. Працьовитий М.В. Елементи фрактальної геометрії в професійній підготовці вчителя фізики /М.В. Працьовитий, М.Є.Чумак //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали VI Всеукр. конф. (20—21 вересня 2001 р) / Миколаївський державний педагогічний університет. — Миколаїв, 2001. — С.138—143.
  1. Працьовитий М.В. Контрольна робота з математики як складова конкурсу—захисту науково—дослідницьких робіт учнів—членів Малої академії наук України /М.В.Працьовитий, В.О.Швець // У світі математики. – К., 2001. — Т.7, вип. 3. — С.60—74.
  1. Працьовитий М.В. Математика і студентська математична наука /М.В.Працьовитий // Роль прогресивних форм навчально—виховної роботи в підготовці сучасних фахівців: матеріали 2—ї наук.—метод. конф. — К.: Промислово—економічний коледж Національного авіаційного університету, 2001. — С.13—16.
  1. Працьовитий М.В. Модульно—рейтингова система як один з перспективних засобів управління якістю математичної освіти /М.В.Працьовитий, Л.В.Ковальова //М.В.Остроградський — видатний математик, механік і педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського, ( 26—27 вересня 2001 р.) / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. — Полтава: ПДПУ, 2001. — С.140—142.  1. Працьовитий М.В. Один із засобів підвищення якості математичної освіти /М.В.Працьовитий, Л.В.Ковальова // Управління якістю професійної освіти: зб. наук. пр. — Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2001. — С.221—225.
  1. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка