Бібліографічний покажчикСторінка28/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

Торбін Г.М. Сингулярність випадкових ланцюгових дробів та ергодичні властивості відповідних ймовірнісних мір / Торбін Г.М., Нікіфоров Р.О. //International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», (June 19—23, 2006, Kyiv): Abstracts. –– Kyiv: 2006. –– P.55. 1. Торбін Г.М. Тополого—метричні і фрактальні властивості множини множин неповних сум рядів Остроградського 1—го виду в просторах з метрикою Хаусдорфа / Торбін Г.М. // ІІІ Міжнародна науково—практична інтернет—конференція «Відкриті еволюціонуючі системи», Секція 8: «Информационная защита эконометрических данных и арифметика фракталов», вересень 2006 р., Київ. –– www.kutep.kiev.ua. –– 3c.
 1. Torbin G. On generalized infinite Bernoulli convolutions and their fractal properties / Torbin G .// International Conference “Skorokhod Space. 50 years on”, (17—23 June). — Kyiv, Ukraine , 2007.— P. 178—179.
 1. Torbin G. On probability distributions with independent A—digits / Torbin G., Wolyansky A. // International Conference “Skorokhod Space. 50 years on”, 17—23 June. — Kyiv, Ukraine, 2007. –– P. 76. 1. Albeverio S. On fractal properties of generalized Bernoulli convolutions, submitted to Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society / Albeverio S., Torbin G. // SFB 611 Preprint, Bonn University. – 2007. — Р.1—15.
 1. Требенко Д.Я. Про гуманітарну спрямованість математичної освіти / Требенко Д.Я., Требенко О.О // Всеукраїнська науково—практична конференція "Гуманізація та гуманітаризація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі": матеріали, (Луцьк, 21—22 квітня 2000 р.).— Луцьк, 2000. — С.13—16.
 1. Требенко Д.Я. Про фахову підготовку вчителя математики / Требенко Д.Я. // Міжнародна науково—практична конференція "Еврістичні методи у навчанні математики": матеріали,( Донецьк, 3—5жовтня 2000 р.). — Донецьк, 2000. — С.43—44.
 1. Черников Н.С. Фактор—группы групп некоторых классов / Черников Н.С., Требенко Д.Я. // Укр. мат. журн. — 2000. – Т. 52, № 8. — С.1141—1143.
 1. Требенко Д.Я. Нерозщіплюваність метациклічних груп над комутантом та центром / Требенко Д.Я. // Третя Міжнародна алгебраїчна конференція (2—8 серпня 2001 р.). –– Суми, 2001. –– С.260—261.
 1. Требенко Д.Я. Метациклічні групи, в яких не доповнюється жодна підгрупа, що містить комутант (центр) всієї групи / Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – 2002. — № 3. – С 230—235.
 1. Требенко Д.Я. Роль учителя у формуванні особистості учня /Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”,( 16 грудня 2002 р.): тези конф. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – С.97.
 1. Требенко Д.Я. Виховання особистості. Актуалізація проблем /Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному закладі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., (22—24 травня 2003 р.). –– Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського держ. ун—ту ім. Лесі Українки. –– Луцьк, 2003 –– С.28—29.
 1. Требенко Д.Я. Реалізація принципу наступності на прикладі вивчення поняття групи / Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Всеукраїнська науково—практична конференція “Актуальні проблеми безперервної освіти”: тези. доп. — Харків: Харк. нац. ун—т ім. В.Н.Каразіна, 2003. – С.30.
 1. Требенко Д.Я. Вчений, педагог, особистість : світлій пам”яті С.С.Левіщенка присвячується / Требенко Д., Требенко О. // Математика в школі. – 2004. — № 9—10. – С. 66—67.
 1. Требенко Д.Я. Алгебра і теорія чисел: у 2—х ч./ Требенко Д.Я., Требенко О.О. /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. –– Ч.1. –– 400 с.

 2. Требенко Д.Я. Вивчення курсу «Алгебра і теорія чисел» у вищих педагогічних навчальних закладах / Требенко Д.Я., Требенко О.О. //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – Київ: НПУ, 2006. – С. 56—57. 1. Требенко Д.Я. Учений, педагог, особистість / Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. –– С. 5—8.
 1. Требенко Д.Я. Деякі аспекти вивчення алгебри у вищих навчальних закладах України / Требенко Д.Я., Требенко О.О. //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції «Проблеми математичної освіти», (16—18 квітня 2007). – Черкаси: Вид—во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С. 205—206.
 1. Требенко Д.Я. Особливості вивчення курсу «Алгебра і теорія чисел» в умовах кредитно—модульної системи / Требенко Д.Я., Требенко О.О. //Матеріали наук.—метод. конф. «Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції (Вища освіта —2006)» /НПУ імені М.П.Драгоманова. — К., 2007. – С. 324—331.
 1. Хмельницкий Н.А. Локально нильпотентные группы со слабыми условиями —минимальности и —максимальности / Хмельницкий Н.А. //Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 80—летию проф. В.Гашюца (Гомель, 16—21 октября 2000г.). –– Гомель: Гомельский гос. ун—т им. Ф.Скорины, 2000. –– С. 66.

 2. Хмельницкий Н.А. О локально нильпотентных группах со слабым условием —слойной минимальности / Хмельницкий Н.А., Черников Н.С. // Український математичний конгрес –– 2001. Алгебра і теорія чисел: тези доп. –– К.: Ін—т математики НАН України, 2001. –– С. 53.

 3. Хмельницкий Н.А. О локально нильпотентных группах со слабым условием —максимальности / Хмельницкий Н.А., Черников Н.С. //Третя міжнародна алгебраїчна конференція в Україні (Суми, 2—8 липня 2001 р.). Тези доповідей. –– Суми: Сумський держ. пед. ун—т імені А.С.Макаренка, 2001. –– С. 269.

 4. Черников Н.С.Обобщенно радикальные группы со слабым условием —максимальности / Черников Н.С., Хмельницкий Н.А //Міжнародна алгебраїчна конференція (Ужгород, 27——29 серпня 2001 р.) : тези доп. — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2001. – С. 54.

 5. Черников Н.С. Локально нильпотентныегруппы со слабыми условиями —слойной минимальности и —слойной максимальности / Черников Н.С., Хмельницкий Н.А. // Укр. мат. журн. –– 2002. ––Т.54, № 7. –– С. 991—996.

 6. Chernikov M. Generalized nilpotent groups with the weak —minimal and the weak —maximal conditions/ Chernikov M., Khmelnitskiy M. //Visnyk Lviv Univ., Ser. Mech.—Math, 2003. –– № 61. –– P. 41—44.

 7. Хмельницький М.О. Периодические почти разрешимые группы со слабыми условиями —минимальности и —слойной минимальности / Хмельницький М.О. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 1. Фізико—математичні науки. –– 2004. — № 5. –– С. 181—187.

 8. Хмельницький М.О. Періодичні майже розв’язні групи зі слабкою умовою —мінімальності / Хмельницький М.О. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2005. –– С. 66.

 9. Черников Н.С. Периодические почти разрешимые группы со слабыми условиями —максимальности и —слойной максимальности / Черников Н.С., Хмельницкий Н.А. // Збірник праць Інституту математики НАН України. – К., 2006. – Т. 3, №4. –– С. 496—506.

 10. Хмельницький М.О. Періодичні майже розв'язні групи зі слабкою умовою —шарової мінімальності / Хмельницький М.О. // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ). –– Київ: Вид—во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. –– С. 60.

 11. Шаповалова Н.В. Проблемне викладання та його роль у розвитку творчого мислення майбутнього вчителя / Шаповалова Н.В. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнар. наук.—теоретич. конф. НПУ імені М.П.Драгоманова, (18—19 жовтня 2000 р.). — К.: НПУ, 2000. — Ч.3. — С. 190—192.
 1. Шаповалова Н.В. Криволійнійний мультиплікативний інтеграл в ріманових просторах / Шаповалова Н.В. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ імені М.П.Драгоманова.— К.: НПУ, 2001.— Вип. 42. — С.174—177.

 2. Шаповалова Н.В. Провідна роль розв’язування задач у процесі викладання математики /Шаповалова Н.В. //Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Ч. 4. — С. 177 —179.
 1. Шаповалова Н.В. Диференціальні рівняння на напівпрямих алгебрах Лі / Шаповалова Н.В //ВІСНИК: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П.Драгоманова.— К.: НПУ, 2002.— Вип. 4. — С.102—104. 1. Шаповалова Н.В. Інтегровність в скінченному вигляді мультиплікативного інтеграла в просторі зображень підінтегральної матричної функції / Шаповалова Н.В // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2002. — № 3. — С. 272—275.
 1. Шаповалова Н.В. Інтегрування мультиплікативного інтегралу за частинами / Шаповалова Н.В. // Дев’ята Міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука, (16—19 травня 2002 р., Київ): тези доп. –– К.: НТТУ “КПІ”, 2002. –– С. 398.
 1. Шаповалова Н.В. Методика викладання проективної геометрії та методів зображень у вищій школі / Шаповалова Н.В. // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2002. –– С.102.
 1. Шаповалова Н.В. Оптимальне поєднання гуманітарної і технічної освіти для розвитку студентської молоді / Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки і освіти : матеріали 3—ї міжнарод. міждисциплінарної наук.—практ. конф. (1—9 травня 2002 р., Ужгород) /Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Ужгородський національний університет, 2002. – С.193.
 1. Ломаєва Т.В. Про математичну підготовку фахівців з фізики в педагогічних університетіх / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.48.
 1. Ломаєва Т.В. Про математичну підготовку фахівців з фізики в педагогічних університетах / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 48. – С.117—122.
 1. Ломаєва Т.В. Деякі застосування ідей Лобачевського в механіці та фізиці / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.64.
 1. Ломаєва Т.В. Славетні імена української науки у фаховій підготовці майбутніх педагогів / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: матеріали 4—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. / Українська асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2003. — С. 203—204.
 1. Ломаєва Т.В. Деякі застосування ідей Лобачевського в механіці та фізиці / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // IX Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" (Київ, 7—9 червня 2004 р.): матеріали конф., присвяченої 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—річниці фізико—математичного факультету. — К.: НПУ, 2004. — С. 64.
 1. Ломаева Т.В. Пара комплексов как огибающая трехпараметрической совокупности квадратичных комплексов /Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. ( 30 квітня — 10 травня 2004 р., м. Алушта). / Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2004.— С. 22.

 2. Ломаєва Т.В. Питання з історії науки при викладанні геометрії в педагогічних університетах / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз. —мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 101—102.

 3. Ломаева Т.В. Совершенствование методической подготовки учителей математики в педагогических университетах Украины /Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В. // Международная научно—методическая конференция "Проблемы модернизации высшего профессионального образования" (Кострома, 13—14 мая 2004 г.): материалы. — Кострома: Изд—во КГСХА, 2004. – Т. 1. — С. 86—87.

 4. Ломаева Т.В. Гиперкомплексы с конгруэнциями 2—плоскостей в Грассмановом многообразии / Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В., Панченко Л.Л // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Між нар. міждисциплінар. наук.—практ. конф. (30 квітня 9 травня 2005 р., м. Алушта). –К., 2005. — С. 28.

 5. Шаповалова Н.В. Методичні особливості взаємодії вчителя з учнем під час розв'язування фізичних задач / Шаповалова Н.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. —К.: НПУ, 2003. — Вип. 53.— С. 381—386.

 6. Шаповалова Н.В. Про кривину мультиплікативного інтегралу /Шаповалова Н.В. // ВІСНИК: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 6. — С. 183—185.

 7. Шаповалова Н.В. Використання комп'ютерних технологій в курсі геометрії / Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5—ї Міжнародної міждисциплінарної науково—практичної конференції (30 квітня — 10 травня 2004 р., м. Алушта). — Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2004.— С. 155.

 8. Шаповалова Н.В.Використання сучасних інформаційно—комунікаційних технологій при формуванні модельованого підходу до вивчення геометрії / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Інформаційно—комунікаційні технології у середній і вищій школі: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. (м. Ізмаїл, 27—29 травня 2004 року).— Київ—Ізмаїл, 2004.— С.148—149.

 9. Шаповалова Н.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації процесу вивчення геометрії у середніх і вищих навчальних закладах /Н.В.Шаповалова, Т.В.Ломаєва //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 199—200.

 10. Шаповалова Н.В. Калібрувальні перетворення мультиплікативного інтегралу / Шаповалова Н.В. // Десята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука,(13—15 травня 2004 р., Київ): матеріали конф. — К.: Задруга, 2004.— С.554.

 11. Шаповалова Н.В. Особенности применения компьютерных технологий в курсе дифференциальной геометрии /Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // Математика в высшем образовании : тез. докл. 12—й междунар. конф., (Чебоксары, 24—30 мая 2004 г.). — Чебоксары: Изд—во Чуваш. ун—та, 2004. — С. 49. 1. Шаповалова Н.В. Рівняння нульової кривини криволінійного мультиплікативного інтегралу в ортогональній алгебрі Лі /Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Міжнародна конференція пам'яті В.Я.Буняковського (1804—1889): тези доп.— Київ: Інститут математики НАН України, 2004.— С.132—133.
 1. Шаповалова Н.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації процесу вивчення геометрії у середніх і вищих навчальних закладах / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 3: Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – № 1. – С. 112—115. — Літ. : 6 н.

 2. Шаповалова Н.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації процесу вивчення геометрії у середніх і вищих навчальних закладах/ Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. Вип. V: в 3—х т. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2005. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 361—367.
 1. Шаповалова Н.В. Комп’ютерне моделювання як рушійний фактор розвитку динамічної геометрії / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Наукові записки : зб. наук. ст. /НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. –– Вип.LX (60). –– С. 147—153.
 1. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як складова математичної освіти майбутнього вчителя /Панченко Л.Л., Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 6—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (30 квітня – 9 травня 2005 р., м. Алушта). –К., 2005. — С. 160. 1. Шаповалова Н.В. Некоторые свойства центроинфлекционных комплексов, характеризующихся системой дифференциальных уравнений / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Диференціальні рівняння та їх застосування : матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка : тези доп. (6—9 червня 2005 р.). – Київ, 2005 – С. 58.
 1. Шаповалова Н.В. Особливості застосування комп'ютерних моделей при вивченні геометрії /Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Комп'ютерне моделювання в освіті : матеріали Всеукр. наук.—метод. семінару: (Кривий Ріг, 29 березня 2005 р.) — Кривий Ріг: КДПУ, 2005.— С.79—80.
 1. Шаповалова Н.В.Применение новых информационных технологий как необходимый элемент в учебном процессе высшей школы / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Двенадцатая Международная конференция. Математика. Компьютер. Образование (г. Пущино, 17—22 января, 2005 г.): сб. науч. тезисов. Вып. 12. – Москва—Ижевск: РХД, 2005. – С. 344.
 1. Шаповалова Н.В. Рівняння нульової кривини в спеціальній лінійній алгебрі Лі / Н.В.Шаповалова // Диференціальні рівняння та їх застосування: матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: тези доп. (6—9 червня 2005 р). – Київ, 2005. – С. 11 1. Шаповалова Н.В. Взаємодія математичного і комп’ютерного моделювання для оптимізації навчального і науково—дослідного процесів / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали Всеукр. наук.—метод. семінару (Кривий Ріг, 26 квітня 2006 р.). –– Кривий Ріг: КДПУ, 2006. –– С. 67—68.

 2. Шаповалова Н.В. Властивості центроінфлекційних комплексів в еліптичному просторі / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.— мат. науки / НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 6.– С. 131—138.

 3. Шаповалова Н.В. Інтегрування мультиплікативного інтегралу за частинами /Н.В. Шаповалова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 1. Фізико —математичні науки. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 6.– С. 139—144.

 4. Шаповалова Н.В. Математичне і комп’ютерне моделювання як фактор оптимізації навчального і науково—дослідного процесів / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. Вип. VI: в 3—х тт. –– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006. –– Т.3: Теорія та методика навчання математики. –– С. 193—197.

 5. Шаповалова Н.В. Формы применения компьютерных технологий в курсе дифференциальной геометри / Шаповалова Н.В. //Прикладные аспекты математики и математического образования: сб. трудов по математики III Междунар. науч. конф. “Математика. Образование. Культура” (К 85—летию со дня рождения В.И. Крупича), (17—21 апреля 2007 г., Россия, Тольятти): в 4—х ч., ч.4.––Тольятта: ТГУ, 2007. –– С. 109—111.

 6. Школьний О.В. Комплекснозначні випадкові величини типу Джессена—Вінтнера: автореф. дис. … канд. фіз.—мат. наук./ Школьний О.В.; НПУ імені М.П.Драгоманова –– К.: НПУ, 2000 –– 16 с.
 1. Лещинський О.Л. Фрактальні властивості випадкових величин, цифри ланцюгового та уявно—t—адичного представлення яких утворюють однорідний ланцюг Маркова / Лещинський О.Л., Школьний О.В. //Восьма Мiжнародна наукова конференцiя iм. акад. М.Кравчука. — Київ, 2000. – С.449.
 1. Школьний О.В. Розмірність Хаусдорфа—Безиковича спектра розподілу заряджених частинок на комплексній площині / Школьний О.В. //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали наук. конф. — Миколаїв, 2001.– С. 223—224.
 1. Школьний О.В. Фрактальні властивості спектрів випадкових величин, цифри уявно—t—адичного представлення яких утворюють однорідний ланцюг Маркова / Школьний О.В. // Український математичний конгрес. Динамічні системи:тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001.­– С.11.

 2. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка