Бібліографічний покажчикСторінка3/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Говорун Т. Чим зумовлені статеві відмінності в невротичних розладах? / Т. Говорун // Жінка в науці та освіті: Минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Другої Міжнародної наук.—практ. конф. ( Київ, 5—6 липня 2002 р.) / В. Борисенко [та ін.]. — К., 2002. — C. 132—133.

 • Говорун Т. В. Гендерна психологія та педагогіка: навч. прогр.з інтегров. курсу для вчителів та студ. вищ. навч.закл. зі спец.”Психологія”, ”Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”/ Т.В. Говорун, В.П. Кравець, О.М. Кікінежді; Терноп. держ. пед. ун—т ім. В.Гнатюка, Центр гендер. студій. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2004. — 56 с.

 • Говорун Т. В. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства: навч. посібник ( для студ. вищ. навч.закл.) /Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь; Терноп. держ. пед. ун—т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2004. — 173 с.

 • Загальна психологія: навч.—тематичний план, робоча програма курсу для спец. „Практична психологія” /МО України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. : Л.В.Долинська, С.О.Ставицька. — Київ, 2000. – 37 с.

 • Долинська Л.В. Ідентифікація з батьками як механізм формування образу майбутньої сім”ї /Л.В.Долинська, Т.А.Демидова //Психологія : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип.2(9),ч.1.— С.156—161.

 • Долинська Л.В. Особистісно—професійне зростання майбутнього вчителя методом керованого інтеріндивідного навчання /Л.В.Долинська //Наукові записки: ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С. 93—98.

 • Долинська Л. В. Особливості професійного становлення майбутніх учителів / Л. Долинська, Ю. Уварова // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 3(10). — C. 324—329.

 • Долинська Л.В. Розширення системи ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя активними методами навчання / Л.В. Долинська, Н.П. Максимчук //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип.3(10). — C. 273—283.

 • Долинська Л.В. Специфіка та проблеми професійного самовизначення вчителя—психолога / Л.В.Долинська //Актуальные проблемы профессиональной подготовки практических психологов Приложение № 10 (15) . — К.: МАУП, 2000. – С. 45—47.*

 • Долинська Л.В. Умови та критерії особистісного зростання в основних персонологічних теоріях /Л.В. Долинська //Психологія: зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – Вип. 11. – С. 60—72.

 • Долинська Л. В. Шляхи та засоби особистісно—професійного зростання майбутнього вчителя /Л.В. Долинська //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—ої річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова (18—19 жовт. 2000 р.). – К.:НПУ, 2000. — Вип. 2. – С. 10—12.

 • Долинська Л. В. Особливості професійно—комунікативного самовизначення майбутніх менеджерів / Долинська Л. В., Черевко В.П. //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 2001. – Вип.13. – С.348—361.

 • Долинська Л.В. Педагогическое общение как аспект валеологического образования студентов /Л.В. Долинська //Педагогические проблемы валеологии: материалы ІІ Международного конгресса валеологов и ІV Всероссийской конференции ( 1—3 ноября 2001 г.). — С—Пб. , 2001. – С.62—63.

 • Практикум із соціальної психології : навч.—метод. посібник для пед. спец. ВНЗ / НПУ ім. М.П. Драгоманова; авт.: Л. Долинська (ред.), Н. Абрамян, О. Артемчук, О. Гоголь, О. Турініна. — К., 2001. — 149 с.

 • Долинська Л.В. Проблема оптимізації підготовки фахівців подвійних спеціальностей /Л.В. Волинська //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 12. С.259—265.

 • Долинська Л.В. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя /Л.В. Долинська //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка ; за ред. акад. Максименка С.Д.). – К., 2001. — Т. ІІІ, ч. 4. – С.61—62.*

 • Психологічні основи підготовки майбутнього вчителя до профорієнтації на педагогічну професію: навч.—метод. посібник/ Долинська Л.В. [та ін.] / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – 66 с.*

 • Долинська Л.В. Роль професійної діяльності в особистісному зростанні індивіда / Л.В. Долинська // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 40. — C. 179—181.

 • Технологізація волонтерської роботи у сучасних умовах /А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Л. В. Долинська, Р. Х. Вайнола; Держ. Центр соц. служб для молоді, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: ДЦССОМ, 2001. — 140 с.

 • Долинська Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів: навч.—метод. посібник / Л. В. Долинська, В. П. Черевко; за заг. ред. О. А. Кузьменка. — К.: Логос, 2001. — 96 с.

 • Основи психодіагностики : навч.—темат. план, робоча програма курсу для подвійних спеціальностей з практичною психологією / Л. В. Долинська, О. Б. Мельничук, С. І. Ісаєвич; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2002. – 56 с.

 • Долинська Л.В. Особистісно—професійне становлення майбутнього вчителя / Долинська Л.В. // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та педагогічної діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.4. – С.107—110. – Літ.: 2 н.

 • Педагогічна психологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / МОН України. НПУ імені М.П. Драгоманова; Лисянська Т.М. — К. : НПУ, 2002. – 212 с.

 • Підготовка молоді до сімейного життя : соціально—психологічний тренінг : навч.—метод. посібник /Л. В. Долинська, Т.А.Демидова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 73 с.

 • Долинська Л.В. Проблеми професійної підготовки практичного психолога / Л.В. Долинська // Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного фак—ту / редкол.: Б.І.Андрусишин (відп.ред.) [та ін.]. — К.: НПУ, 2002. — C. 124—132 .

 • Долинська Л.В. Психологічні проблеми підготовки сучасного вчителя / Л.В. Долинська // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.2. — C. 17—20.

 • Соціальна психологія: навч.—тематичний план, робоча програма для подвійних спеціальностей з практичною психологією / МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. укл. Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, Н.В.Співак. — К.: НПУ, 2002 . — 32 с.

 • Долинська Л. В. Усвідомлення майбутніми спеціалістами шляхів і засобів особистісного зростання в процесі професійної підготовки / Л. В. Долинська // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 2. — C. 29—31.

 • Долинська Л. Варіант щастя для кожного: Психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку / Л. Долинська //Освіта. — 2003. — № 44, 24 вересня — 1 жовтня. — С.10.

 • Загальна психологія: програма курсу у навч.— методич. комплексі. “Соціальна педагогіка” (за ред. А.Й. Капської) Долинська Л.В. [та ін.]. — К.: ДУССМ, 2003. – 40 с.

 • Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом: навч.—метод. посібник ДЦССМ /А.Й.Капська, Л.В. Долинська, О.Г. Карпенко, В.С.Филипчук. — К., 2003. – 64 с.

 • Методи дослідження особистості: методичний посібник /Долинська Л.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — 53 с.

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу загальної психології / упоряд. Долинська Л. В., Ставицька С. О., Волошина В. В., Андріяшина Н. В., Темрук О. В.; МОН України. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. – 33 с.

 • Молода сім’я : проблеми та умови її становлення / Долинська Л. В., Капська А.Й., Мірошниченко С.А., Трухін І.О. ; за ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. — 184 с.

 • Організація психологічної служби: навчально—тематичний план та робоча програма курсу для подвійних спеціальностей з практичною психологією / МОН України. НПУ ім.М.П.Драгоманова; Долинська Л.В. [та ін. ]. — К.: НПУ, 2003. – 22 с.

 • Долинська Л.В. Особливості особистісного розвитку студента в системі взаємостосунків “викладач—студент” / Л.В.Долинська, Л.М.Співак //Наукові праці Кам’янець—Подільського державного університету: зб. за підсумками звіт. конф.( 2—4 квітня 2003 р.). – К.—Подільський: КПДУ, 2003. — Вип.2, т.2. – С.174—175. – Літ.: 2 н.

 • Практикум із загальної психології (для подвійних спеціальностей з практичної психології) /МОН України. МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова; укл. Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, В. В. Волошина. — К., 2003. — 140 с.

 • Долинська Л. Психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку / Л. Долинська //Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 51—53.

 • Долинська Л. Психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку /Л.Долинська //Перші Міжнародні драгоманівські читання: матеріали /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 2. — 40—43.

 • Долинська Л.В. Розвиток здатності до самоуправління особистості майбутнього практичного психолога / Л. Долинська //Психолого—педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — Тернопіль, 2003. — Ч.2. – С. 33—34.*

 • Розвиток пізнавальних інтересів дошкільників та молодших школярів: навч.—метод. посібник з використання модульно—дистанційної системи в курсі "Вікова та педагогічна психологія" для студ. Пед. ВНЗ ІІІ—IV рівня акредитації / Долинська Л. В., Волошина В. В., Лохвицька Л. В.; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 52 с.

 • Соціальна психологія. Програма курсу. У навчально методичному комплексі “Соціальна педагогіка” (за ред. А.Й. Капської)/ Долинська Л.В. [та ін.]. — К.: ДУССМ, 2003. — 40 с.

 • Долинська Л.В. Уявлення сучасної молоді про особливості міжособистісних конфліктів / Долинська Л., Матяш—Заяц Л. //Соціально—психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / за ред. С.Д.Максименка; Укр. центр політичного менеджменту. — К., 2003. — С. 331—338. – Літ.: 3 н.

 • Долинська Л.В. Особливості усвідомлення особливостей спілкування майбутніми вчителями / Долинська Л.В., Уварова Ю.В. //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. /Ін—т психології ім. Г. Костюка АПН України. — К., 2004. — Т.4, вип.2 . – С.104—110.

 • Основи психологічного консультування та психологічної корекції /Долинська Л.В., Мельничук О.Б.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 76 с.

 • Долинська Л.В. Проблема порівняльного дослідження егоїзму у вихованців інтернатного закладу та учнів масової школи / Долинська Л.В. //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 22. – С.12—14*

 • Долинська Л.В. Психологічна служба університету: завдання, перспективи, проблеми / Долинська Л.В. //Освіта. – 2004. — 21—28 січня. – С.4.

 • Долинська Л.В. Активні методи стимулювання особистісно—професійного зростання майбутнього вчителя / Долинська Л.В. //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. (19 квітня 2005 р.) . — К., 2005. – С.90—97.

 • Викладач—студент: психологія міжособистісних взаємодій: навч.—метод. посібник /І.С.Булах, Л.В.Долинська; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 105 с.

 • Пенькова О. І. Внутрішньосімейна взаємодія як фактор соціалізації старшокласників /О. І. Пенькова, Л. В. Долинська //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.12: Психологія. – К.: НПУ, 2005. — №3 (27). – С.79—83.

 • Долинська Л. Джерела мудрості вчителя: Г.С. Костюк / Л. Долинська //Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 96—100.

 • Долинська Л.В. Дослідження проблеми типології стилів саморегуляції у студентів вузу / Л. В. Долинська, О. С. Ніколаєнко //Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. – К. : НПУ, 2005. — Вип. 5 (29). — С. 191—201.

 • Загальна психологія: практикум: навч. посібник / Л. В.Долинська, В. В.Волошина, С. О.Ставицька, О. В.Темрук. — К.: Каравела, 2005. – 280 с.

 • Комплекс програм і методичних рекомендацій з організації і проведення педагогічної практики з психології: навч.— метод. посібник / Л.В.Долинська, О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Абрамян Н. Д., Андріяшина Н. В., О.Г.Артемчук, О.Б.Мельничук, О.В.Строяновська, Н.В.Співак, Д.М.Співак, О.В.Темрук; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 98 с.

 • Долинська Л.В. Професійно—педагогічна спрямованість особистості майбутнього вчителя як показник рівня сформованості його особистісної зрілості /Л.В.Долинська, О.В.Темрук // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки: зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2005. — №7 (31). – С. 207—212.

 • Психологія: навч.—метод. комплекс /Л.М. Долинська, О.В.Темрук, Л.М.Зінченко; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 339 с.

 • Долинська Л.В. Психолого—педагогічні умови ефективної взаємодії викладачів і студентів в умовах трансформації освіти /Долинська Л.В. [та ін. ]//Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2005. – Вид. 26,т.2. — С.30—32.

 • Ускладнене спілкування в учнів шкіл—інтернатів: навч.—метод. посібник /Л.В.Долинська, Г.Є.Улунова; МОН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 119 с.

 • Загальна психологія: практикум: навч. посібник. — 2—е вид., доп. і перероб. / Л.В.Долинська, В.В.Волошина, С.О.Ставицька, О.В. Темрук. — К.: Каравела, 2006. – 280 с.

 • Комплекс програм і методичних рекомендацій з організації і проведення педагогічної практики з психології: навч.—метод. посібник /Л.В.Долинська, О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Н.Д.Абрамян, Н.В.Андріяшина, О.Г.Артемчук, О.Б.Мельничук, О.В.Строяновська, Н.В.Співак, Д.М.Співак, О.Г.Темрук.; НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2006. – 96 с.

 • Загальна психологія : практикум : навч. посібник / Л.В.Долинська, В.В.Волошина, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. – К.:Каравела, 2007. — 280 с.

 • Комунікативна саморегуляція майбутнього вчителя : навч.—метод. посібник / Л.В.Долинська, О.С.Николаєнко ; МОН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. — 88 с.

 • Долинська Л. В. Особистісна зрілість як психологічна умова становлення майбутнього соціального працівника /Л.В.Долинська, О.В.Темрук //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 5,ч. І. – С. 165—170.

 • Основи Паблік Рілейшнз: навчально—методичний комплекс дисциплін /Долинська Л.В. [та ін.] — Чернівці: ОЛІКО, 2007. – 44 с.

 • Психологія сексуальності: навчально—методичний комплекс дисциплін / Л. В. Долинська [та ін.] — Чернівці: ОЛІКО, 2007. – 52 с.

 • Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами іноземної мови: навчально—методичний посібник /Л. В. Долинська, С. А. Козачук. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 101 с.

 • Долинська Л.В. Роль активних методів навчання у формуванні особистісно—професійної зрілості майбутнього фахівця / Л. В. Долинська, О.В.Темрук // Тези доповідей учасників Міжнародної науково—практичної конференції „Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи” / МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 72—74.

 • Долинська Л. В. Тренінг особистісної зрілості як інноваційна психотехнологія практичної психології при підготовці майбутніх учителів /Л. В. Долинська, О. В. Темрук //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Сер. 12: Психологічні науки: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. — №17(41), ч. ІІ. – С. 99—106.

 • Зелінська Т.М. Діагностика амбівалентності особистості старшокласників / Т.М. Зелінська, Т.Н. Лук"яненко // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.НПУ, 2001. — Вип.40. — C. 213—216

 • Зелінська Т. Гендер: новий погляд на материнство / Зелінська Т. //Початкова школа. — 2002. — N5. — С.55—57.

 • Зелінська Т.М. Становлення гендерних досліджень і освіти в Україні / Т.М. Зелінська // Вісник : зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 2. — C. 68—69

 • Зелінська Т. Амбівалентність батьківської гендерної ролі/ Т. Зелінська //Початкова школа. — 2003. — N3. — C. 47—48 .

 • Зелінська Т. Феномен залежної любові у відданих сім'ях / Т. Зелінська // Початкова школа. — 2003. — N6. — C. 49—51.

 • Зелінська Т. Концептуалізація феномена амбівалентності атитюдів особистості / Т. Зелінська // Психологія і суспільство / Тернопільська академія народного господарства ; Інститут експериментальних систем освіти. – Тернопіль, 2004. — N1. — C. 43—55 .

 • Зінченко Л.М. Вікова і педагогічна психологія : навч.—тем. плани і програми курсів / Зінченко Л.М. — К., 2001. – 45 с.

 • Зінченко Л.М. Завдання та проведення практики з психології : метод. рекомендації / Зінченко Л.М., Огороднійчук З.М. – К., 2001. – 43 с.

 • Зинченко Л.М. Структурный анализ внутренних факторов творчества младших школьников /Зинченко Л.М., Воронюк И.В //Психолог в детском саду. — 2001. — №1—2. — С.169—182.

 • Зінченко Л.М. Особистісні детермінанти творчого потенціалу молодших школярів /Зінченко Л.М., Воронюк І.В.//Збірник наукових праць Херсонського національного університету : Сер.: Педагогічні науки. – Херсон, 2002. — Вип. 30. — С.189—201.

 • Зінченко Л.М. Проблема розвитку діалогічної спрямованості мовлення студентів на заняттях з психології / Зінченко Л.М. //Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17—18 грудня 2001 р.). — К, 2002. — Т. ІV. — С.135—138

 • Зінченко Л.М. Психолого—педагогічні стратегії та методи розвитку творчого потенціалу молодших школярів / Зінченко Л.М., Воронюк І.В. // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 16. — С.120—130.

 • Методологія та методи наукових досліджень: навч.—темат. план та програма курсу /Зінченко Л.М. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — 20 с.

 • Зінченко Л.М. Проблема профілактики та корекції проявів агресії у підлітків / Зінченко Л.М. //Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. У 4—х т.– К., 2005. — Вип.26. — Т. 2. — С.145—150.

 • Зубалій Н.П. Формування позитивної мотивації ставлення студентів до навчання /Н.П.Зубалій //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 2. – С. 75—76.

 • Зубалій Н.П. Формування ставлення студентів до навчання в процесі ділового спілкування / Зубалій Н.П. // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.2. – С. 70—72. – Літ.: 5 н.  1. Програма навчальної дисципліни „Диференціальна психологія /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 49 с.

  2. Програма навчальної дисципліни „Історія психології” /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 54 с.

  3. Програма навчальної дисципліни „Проблеми мотивації поведінки і діяльності людини” /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 39 с.

  4. Програма навчальної дисципліни „Юридична психологія” /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 43 с.

  5. Козачук С. А Пізнавальна активність особистості як багатовимірне інтегративне психічне явище / Козачук С. А. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.—практ. конф.,( Київ, 25 — 27 квітня 2006 р.); у 5—ти т. / редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.] — К.: Вид—во Європ. ун—ту, 2006. – Т. 3. — С. 111 — 114.

  6. Козачук С. А. Проблема вікових особливостей пізнавальної активності у вітчизняній психології/ Козачук С. А. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — № 11 (35). — С. 51 — 62.

  7. Козачук С. А. Структура пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови/ Козачук С. А. //Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України ; за ред. С.Д.Максименка. — К.: Міленіум, 2006. — Вип. 27, — С. 277 — 287;

  8. Козачук С. А. Теоретичні підходи до розгляду феномену пізнавальної активності / Козачук С. А. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — № 10 (34). — С. 38 — 45.

  9. Козачук С. А Вивчення іноземної мови як засіб формування міжетнічної толерантності / Козачук С. А. //Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / за ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. — К.: Міленіум, 2007. — Т. 8, вип. 4. — С. 174 – 182.

  10. Козачук С. А Генезис творчості в житті особистості / Козачук С. А. //Збірник наукових статей (за матеріалами І Всеукраїнської науково—практичної конференції) / відп. ред. Н.О.Полетаєва. –К., 2007. — Вип.І . — С. 44 — 50.

  11. Козачук С. А Особливості пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови / Козачук С. А. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів Х Всеукр. наук.—практ. конф.( Київ, 16 – 18 травня 2007 р); у 6—ти т. / редкол.: І.І.Тимошенко (відп. ред.) [та ін.] – К., 2007. — Т.4. — С. 129 – 131.

  12. Козачук С. А. Проблема розвитку пізнавальної активності молодших школярів /С.А.Козачук // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2007. — Т. ІХ, ч. 1. — С. 199 – 207.

  13. Король С.В. Психологічні засади розвивальної освіти /С.В.Король // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та пед. діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.1. – С.270—273.

  14. Кухаренко С.П. Розвиток статевої самосвідомості вихованців інтернатних закладів за сучасних соціокультурних умов /С.П.Кухаренко // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та пед. діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.1. – С.282—285. – Літ.: 6 н.

  15. Лисянська Т.М. Ранній онтогенез мислення /Лисянська Т.М. //Наукові записки: ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С.177—181.

  16. Лисянська Т.М. Онтогенетичні підходи у психології мислення /Лисянська Т.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.105—108.

  17. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка