Бібліографічний покажчикСторінка30/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Дюженкова Л.И. Профессиональная направленность курса комплексного анализа / Дюженкова Л.И. // Образование. Экология. Экономика. Информатика : сб. науч. трудов 8—й международной конф. серии “Нелинейный мир”.– Астрахань.: ИПЦ Факел, 2004.– С. 38 – 42.
 1. Дюженкова Л.И. Методы проблемного обучения – основные методы обучения математическому анализу будущих учителей математики / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Международная научная конференция “Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция в международное пространство.”, (Высокие Татры, Словакия, 22 – 27 августа 2004 г.).– М.: Изд—во РУДН, 2004. – С. 289 – 293.
 1. Дюженкова Л.І. Про доведення важливих тверджень в курсі математичного аналізу для студентів педагогічних вузів / Дюженкова Л.І. // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз. —мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 56 – 57.
 1. Дюженкова Л.І. Деякі зауваження щодо навчальних посібників з вищої математики / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. //Математична культура інженера: матеріали Міжнар. науково—практ. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження професора, докт. тех. наук Пака В.В. – Донецьк, 2005.– С. 29 – 30.
 1. Дюженкова Л.И. О некоторых методах изложения материала в курсе математического анализа для педагогических институтов /Дюженкова Л.И. // XII Международная конференция “Математика. Компьютер. Образование”, (Пущино 17 – 22 января 2005 г).– Москва – Ижевск, 2005.– С. 305.
 1. Дюженкова Л. І. Про викладання теми “Правила і формули диференціювання” / Дюженкова Л. І. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Міжнар. міждисциплінарної науково—практ. конф.(30 квітня – 9 травня, 2005 р., Алушта). – Харків, 2005. – С. 125.
 1. Дюженкова Л.І. Про доведення важливих тверджень в курсі математичного аналізу для студентів педагогічних вузів / Дюженкова Л.І. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.73—77. – Літ.: 9 н.
 1. Дюженкова Л.И. Формирование умения решать задачи в процессе изучения математического анализа /Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. //Нелинейный мир : X Междунар. науч. конф. : тезисы докл.– Нижний Новгород, 2005.– Вып. 10. — С. 41.
 1. Дюженкова Л.І. Формування вміння розв’язувати задачі у процесі вивчення математичного аналізу / Дюженкова Л.І., Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Одинадцята Міжнародна наукова конференці ім. акад. М. Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. – К., 2006.– С. 821.
 1. Деканов С.Я. Границя функції при певній умові / Деканов С.Я., Дюженкова Л.І. // Одинадцята Міжнародна наукова конференці ім. акад. М. Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. – К., 2006.– С. 814.
 1. Казакова Е. И.Экономико—математическая модель подачи горной массы взрыва / Казакова Е. И., Дюженкова Л.И. // Научные труды IX Междунар. научно—технич. конф. “Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики и экономики”. Книга “Экономика и управление”.– М.: МГАПИ, 2006.– С. 211 – 220.
 1. Дюженкова Л.И. Стохастическое управление буро—взрывными работами / Дюженкова Л.И., Казакова Е.И., Каклюхин А.А. // Научные труды IX Междунар. научно—технич. конф. “Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики и экономики”. Книга “Информатика”.– М.: МГАПИ, 2006.– С. 203 – 210.
 1. Дюженкова Л.И. О некоторых методах изложения материала в курсе математического анализа педагогического университета /Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Материалы Междунар. науч. конф. “Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция в международное образовательное пространство”. – Плоцк, (Польша), 2006.– С. 78 – 81.
 1. Дюженкова Л.І. Про деякі методи викладання матеріалу в курсі математичного аналізу для педагогічних вузів / Дюженкова Л.І. //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 7—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (25 червні – 2 липня 2006 р.).– Харків, 2006. – С. 201.
 1. Дюженкова Л.И. Формирование творческой личности при решении математических задач / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Материалы Междунар. науч. семинара “Интеллектуальная и творческая одаренность. Междисциплинарный подход”.– Москва – Прага, 2006.– С. 118 – 121.
 1. Дюженкова Л.І. Індуктивний підхід до застосування методу допоміжних функцій при доведенні тверджень математичного аналізу /Л.І.Дюженкова, С.Я. Деканов, Г.О.Михалін //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 169—170.—Літ.: 4 н.
 1. Дюженкова Л.І. Усні вправи у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики / Дюженкова Л.І., Деканов С.Я. //Сучасні проблеми науки та осві­ти: матеріали 8—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. ( 28 квітня – 9 травня 2007 р., м. Алушта) — Харків: Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський ун—т ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 255 – 256.
 1. Дзюбенко Г.А. Коопукле наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину / Дзюбенко Г.А., Залізко В.Д. // Український математичний журнал.– 2004.– № 3.– С. 352 – 365.
 1. Залізко В.Д. Оцінка типу Нікольського для коопуклого наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину / Залізко В.Д. //Конференція “Функціональні методи в теорії наближень, теорії операторів, стохастичному аналізі та статистиці ІІ”, присвячена пам’яті А. Я. Дороговцева (1935 – 2004): тези доп.– К., 2004.– С. 47.
 1. Залізко В.Д. Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій / Залізко В.Д. // Міжнародна конференція пам’яті В. Я. Буняковського (1804 – 1889): тези доп.– К, 2004.– С. 68.
 1. Дзюбенко Г.А. Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій / Дзюбенко Г.А., Залізко В.Д. // Український математичний журнал.– 2005.– Т. 57, № 1.– С. 47 – 59.
 1. Залізко В.Д. Контрприклад для коопуклого наближення періодичних функцій / Залізко В.Д. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 1. Фізико—математичні науки.– К., 2006. – № 6. – С. 91 – 96.
 1. Залізко В.Д. A countrexample in coconvex approximation / Залізко В.Д // LYAPUNOV MEMORIAL CONFERENCE. International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. Book of abstracts.– Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU.– 2007.– P. 177.
 1. Залізко В.Д. Коопукле наближення періодичних функцій / Залізко В.Д. //Український математичний журнал. – 2007. — Т. 59.– № 1.– С. 29 – 42.
 1. Залізко В.Д. Jackson inequality for coconvex approximation of periodic functions /Залізко В.Д // Bogolyubov Readings 2007: Program and Abstracts.– Kiev: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine.– 2007.– P. 58.
 1. Колесник Т.В. Микола Митрофанович Крилов (до 120—річчя від дня народження) / Колесник Т.В., Трофимчук С.Ю. //Математика у школі. — №1. — 2000. – С. 54—55.
 1. Колесник Т.В. Місце підручника з математики у розвитку пізнавальної діяльності /Колесник Т.В. // Проблеми сучасного підручника.– К.: Педагогічна думка, 2000. – Вип. 2. — С. 65—68.
 1. Колесник Т.В. Мотивація пізнавальної діяльності студентів при вивченні курсу математичного аналізу / Колесник Т.В. //Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики": матеріали конф. – Київ, 2002. – С. 54.
 1. Колесник Т.В. Про прикладну спрямованість курсу математичного аналізу для студентів фізичних спеціальностей / Колесник Т.В. //Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики": тези доп. – К., 2000. – С. 33.
 1. Колесник Т.В. Самовдосконалення і вчительська професія /Колесник Т.В. //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова (18—19 жовтня 2000 р.). – К.: НПУ, 2000. – С. 79—82.
 1. Колесник Т.В. Технологія формування творчої особистості вчителя математики / Колесник Т.В. // Міжнародна науково—методична конференція "Евристичні методи у навчанні математики". – Донецьк, 2000. – С. 49—50.
 1. Колесник Т.В. Формування гуманістичної спрямованості особистості вчителя / Колесник Т.В., Трофимчук С.Ю. // Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доп. – К., 2000. – С. 372.
 1. Колесник Т.В. Вступні іспити. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова /Колесник Т.В. // Математика в школі. — 2001. –№3. — С. 37—42.
 1. Колесник Т.В. Математична мова у системі неперервної освіти / Колесник Т.В., Панченко Л.Л. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.43—45.
 1. Колесник Т.В. Наступність введення основних понять математичного аналізу у системі неперервної освіти / Колесник Т.В. //Міжнародна конференція, присвячена 200—річчю з дня народження М.О. Остроградського. – Полтава, 2001. – С. 116—118.
 1. Колесник Т. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова : ( вступний іспит з математики) //Математика в школі. – 2001. — №3. – С.37—42.
 1. Колесник Т.В. Про прикладну спрямованість курсу математичного аналізу для студентів фізичних спеціальностей / Колесник Т.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. –Вип.43. — С. 125—130.
 1. Колесник Т.В. Спецкурс "Математичне моделювання" у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики /Колесник Т.В., Панченко Л.Л. // Науково—практична конференція "Інформаційні технології в освіті". – Бердянськ, 2001. – С. 150—158.
 1. Колесник Т.В. Учений. Педагог. Громадянин : М.І.Шкіль /Колесник Т.В. //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова.Фіз.—мат. науки. – К., 2002. — №3. –С.1—2; Нелінійні коливання. – 2002. – Т.5, №4. – С.435—437.
 1. Колесник Т.В. Мотивація пізнавальної діяльності студентів при вивчені курсу математичного аналізу / Колесник Т.В. // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова.– Київ, 2002. – Вип. 48. — С. 112 – 116.
 1. Колесник Т.В. Тести з математики: за і проти. Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку / Колесник Т.В. //Збірник статей до традиційної IV Всеукраїнської науково—практичної конференції. – Миколаїв: Вид—во МФ НаУКМА, 2002. – С. 138—140.
 1. Колесник Т.В. До питання адаптації студентів – першокурсників / Колесник Т.В // Актуальні проблеми безперервної освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.– Харків, 2003.– С. 66 – 67.
 1. Повтори математику самостійно: посібник для учнів 10—11 класу /Колесник Т.В., Бродський Я.С. та ін. — Донецьк, 2003. – 77 с.
 1. Повтори математику самостійно: посібник для учнів 11 класу/Колесник Т.В., Бродський Я.С. та ін. — Донецьк, 2003. – 72 с.
 1. Колесник Т.В. Становлення компетентності майбутнього вчителя /Колесник Т.В // Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному закладі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. – Луцьк, 2003. – С. 164 – 165.
 1. Колесник Т.В. До питання створення комп’ютерного підручника з математичного аналізу /Колесник Т.В. // Матеріали Міжнародної науково—практичної конференції "Інформаційно—комунікаційні технології у середній і вищій школі". – Київ—Ізмаїл, 2004. – С. 141.
 1. Колесник Т.В. Удосконалення організації процесу засвоєння знань при вивченні математичного аналізу / Колесник Т.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики". – Київ, 2004. – С. 49.
 1. Колесник Т.В. Вивчаємо алгебру і початки аналізу. 10 клас: довідник: навч. посібник /Т.В.Колесник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 112 с.
 1. Колесник Т.В. Вивчаємо алгебру і початки аналізу. 11 клас:довідник : навч. посібник /Т.В.Колесник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 136 с.
 1. Колесник Т.В. Формування інтелектуальних умінь творчого мислення при вивченні курсу вищої математики / Колесник Т.В. //Математична культура інженера: матеріали міжнар. наук.—практ. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження професора, доктора технічних наук Пака В.В., (31 травня — 3 червня 2005 р.). – Донецьк, 2005. – С. 36—37.
 1. Колесник Т.В. Дидактичні матеріали для 10 класу з поглибленим вивченням математики / Колесник Т.В., Бірюк О.О. // Математика в школі. – 2006. –№7. – С. 28—40; №8. – С. 32—41; №9. – С. 31—34.
 1. Колесник Т.В. Тематичне планування вивчення курсу алгебри і початків аналізу. 10 клас із поглибленим вивченням математики /Колесник Т.В., Хмара Т.М. // Математика в школі. – 2006. – №7. — С. 16—22.
 1. Колесник Т.В. Розвиток поняття функції у класах з поглибленим вивченням математики основної школи / Колесник Т.В. // Математика в школі. – 2006. – №1. — С. 40—44; №2. – С. 35—39; №3. – С. 42—45.
 1. Колесник Т.В. Дидактичні матеріали для 10 класу з поглибленим вивченням математики / Колесник Т.В., Бірюк О.О. // Математика в школі. – 2007. –№3. – С.44—54.
 1. Колесник Т.В. Тематичне планування вивчення курсу алгебри і початків аналізу. 10 клас із поглибленим вивченням математики / Колесник Т.В., Хмара Т.М. // Математика в школі. – 2007. – №2. — С. 28—35.

 2. Kondakova S.V. Asymptotic Integration of System of the Differential Equations of Third Order / Kondakova S.V. // Праці Інституту математики. – 2000. – т.30, ч.2. – С. 392 – 400.

 3. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних/ Кондакова С.В. // Восьма міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: тези доп. – Київ, 2000. – С. 302.

 4. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка містить параметр з дробовим показником / Кондакова С.В // Український математичний конгрес: тези доп. міжнар. конф. “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”. — Чернівці, 2001. – С. 75.

 5. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка при похідних містить параметр з дробовим показником / Кондакова С.В //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 2 : Фізико—математичні науки.– К. : НПУ, 2001.— С.262—272.

 6. Кондакова С.В Про асимптотичні розвинення розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь у випадку збуреного характеристичного рівняння / Кондакова С.В // Доповіді НАН України. – 2001. – №12. – С. 17 – 22.

 7. Kondakova S.V. Systems of Linear Differential Equations of Rational Rank with Multiple Root of Characteristic Equation / Kondakova S.V. // Праці Інституту математики. – К., 2002. – Т.43, ч.2. – С. 730 – 733.

 8. Кондакова С.В. Побудова розв’язку систем лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу / Кондакова С.В. //Міжнародна наукова конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”. – Київ, 2002. – С. 16.
 1. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка при похідній містить параметр з дробовим показником / Кондакова С.В. // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер.:Фізико—математичні науки. – 2002. – Вип.2. – С. 262 – 272.

 2. Кондакова С. В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь дробового рангу / Кондакова С.В. // Перша науково—практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління. – Київ, 2003. – С. 219.
 1. Кондакова С.В. Системи лінійних диференціальних рівнянь цілого рангу з точками повороту /Кондакова С.В. // Четверта міжнародна міждисциплінарна науково—практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Ялта, 2003. – С. 29.
 1. Кондакова С. В. Асимптотичне розвинення розв’язків сингулярно збурених неоднорідних систем лінійних диференціальних рівнянь/ Кондакова С.В. // Міжнародна матемематична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004.– С. 105.
 1. Кондакова С.В. Побудова розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу / Кондакова С.В. //Нелінійні коливання. – 2004.– Т.7, №1. – С. 93 – 110.
 1. Кондакова С. В. Періодичні розв’язки систем нелінійних сингулярно збурених інтегро—диференціальних рівнянь/ Кондакова С. В., Завізіон Г. О. // XII всеукраїнська наукова конференція ”Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів, 2005. – С. 84 – 85.
 1. Кондакова С.В. Про асимптотичне розвинення сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь / Кондакова С.В., Орлов С.В. //Шоста міжнародна міждисциплінарна науково—практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Алушта, 2005. – С. 27.
 1. Клепко В.Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з економічних спеціальностей / Клепко В.Ю., Кондакова С.В., Кузьменко А.Г. – К.: Екомен, 2006.– 52 с.
 1. Кондакова С. В. Про асимптотичну оцінку розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь / Кондакова С. В. // VIII Крымская международная математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Алушта, 2006. – С. 88.
 1. Кондакова С.В. Проблемы реализации и использования обучающей программы по курсу “Операционные системы”/ Кондакова С.В., Орлов С.В. // П’ята міжнародна міждисциплінарна науково—практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Симеиз, 2006. – С. 262.
 1. Кондакова С.В. Асимптотичне інтегрування неоднорідних сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь /С.В.Кондакова //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1.Фіз.—мат. науки. – К.:НПУ, 2007. — № 8. – С.106—116.— Літ.: 5 н.
 1. Михалін Г.О. Елементи теорії множин і теорії чисел: навч. посіб. /Г.О.Михалін; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. — 266 с.
 1. Михалін Г.О. Математичний аналіз: контрольні роботи і контрольно—розрахункові завдання /Г.О.Михалін, П.Ф.Самусенко; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. — 89 с.
 1. Михалін Г.О. Елементи теорії інтеграла та міри: навч. посіб. для студ. математичних спеціальностей вищих навч. закл. /Г.О.Михалін; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. — 128 с.
 1. Михалін Г.О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу: монографія /Г.О.Михалін; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 320 с.
 1. Михалін Г.О. Формування основ професійної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу: автореф. дис. …докт. пед. наук: 13.00.04 /Г.О.Михалін; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – М., 2004. – 38 с.
 1. Пастушенко С.М. Вища математика. Ч.1: Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти / Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. К.: Діалог, 2000.– 158 с.

 2. Підченко Ю.П. Знаходження точних розв”язків лінійної системи диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку /Ю.П.Підченко //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001.— Сер. 2: Фізико—математичні науки. – С.246—255. 1. Підченко Ю.П. Осінні барви: лірика, байки, гуморески /Підченко Ю.П. – К.: Деміург, 2001. – 234 с. 1. Підченко Ю.П. До питання про розв’язування системи лінійних диференціальних рівнянь/ Підченко Ю.П. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2002. –№3. – С.303—308.

 2. Пастушенко С.М. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач: навч. посібник для студ. вищих закладів освіти /Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. – К.: Діалог, 2002.– 160 с. 1. Пастушенко С.М. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач: навч. посібник для студ. вищих закладів освіти. – 2—ге вид. /Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. – К.: Діалог, 2003.– 160 с. 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка