Бібліографічний покажчикСторінка34/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

Дремова І.А. Мета контролю результатів навчання математики та принципи його реалізації в умовах особистісно—діяльнісної спрямованості освітнього процесу /І.А.Дремова //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.55—56.
 1. Забранський В. Я. Організація письмових самостійних та контрольних робіт при диференційованому навчанні математики /В.Забранський, Н.Забранська // Математика в школі. — 2000. — № 5. – С.30—33.
 1. Забранський В. Я. Структура і зміст тематичної (залікової) контрольної роботи /В.Я.Забранський //газ. Математика. – 2001. — № 30.
 1. Забранський В. Я. Тематичне орієнтовне поурочне планування для 5–6 класів /В.Я.Забранський //Математика в школі. — 2001. — № 1. –С.3—9; № 2. – С.12—17; №5. – С.19—22.
 1. Програми з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики / авт.: В.Я.Забранський, В.О.Швець, Г.В.Акулов, С.Є.Яценко, В.Г.Бевз, О.П.Сазонова; Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 34 с.
 1. Забранський В. Десяткові дроби та дії над ними (методичні рекомендації до проведення уроків) /В. Забранський, Н.Забранська //Математика в школі. — 2002. — № 2. – С.32—36.
 1. Математика. 5—11 класи. Тематичне поурочне планування. Підсумкові контрольні роботи /В.Я.Забранський [та ін.] – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176 с.
 1. Забранський В. Я. Текстові (сюжетні) задачі та їх розв’язування методом рівнянь /В.Я.Забранський // Математика в школі. – 2003.— № 6. – С. 33 – 37.
 1. Забранська Н.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії /Н.В.Забранська, В.Я.Забранський // Математика. — 2004. — № 31—32. – С.11—14.
 1. Забранський В. Я. Магістерська робота з методики навчання математики в системі самостійної роботи студента / В.Я.Забранський //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Вип.60. — С. 62—71.
 1. Забранський В. Я. Модульне навчання методики математики і самостійна робота студентів / В.Я.Забранський // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Т.47. – С. 76 – 89.
 1. Забранський В. Я. Нормування та планування де—яких видів самостійної роботи студентів з методики математики / В.Я.Забранський //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції “Проблеми математичної освіти“ (ПМО – 2005 ) (20—22 квітня 2005 р., м. Черкаси). — Черкаси: Вид—во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 217—221.
 1. Забранський В. Я. Планування систематичної самостійної роботи студентів із методики навчання математики / В.Я.Забранський //Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки.– Черкаси, 2005. – Вип.74. — С. 62 — 70.
 1. Забранський В. Я. Практикум з методики математики як засіб активізації самостійної роботи студентів / В.Я.Забранський //Эвристическое обучение математике: тез. докл. междунар. науч.—метод. конф. (15—17 листопада 2005г.). – Донецк: Изд—во ДонНУ, 2005. – С. 270—271.
 1. Забранський В. Я. Про поняття “управління самостійною роботою майбутніх учителів математики”/ В.Я.Забранський //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: зб.наук. пр. — К.: НПУ, 2005. – № 1. – С. 78 – 81. – Літ. :11н.
 1. Забранський В. Я. Організаційні засади самостійної роботи майбутніх учителів математики у процесі методичної підготовки / В.Я.Забранський //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. наук.—метод. конф. «Евристичне навчання математики»: зб. наук. пр. – Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2006. – Вип. 25. — С. 81— 87.
 1. Забранський В.Я. Андрагогічні умови організації самостійної роботи майбутніх учителів математики у процесі методичної підготовки / В.Я.Забранський // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 173 – 174. – Літ.: 5 н.
 1. Забранський В. Я. Задачі на побудову в шкільному курсі планіметрії / В.Я.Забранський //Математика в школі. — 2007. — № 4. — С. 12 – 17.
 1. Забранський В. Я. Лекція з методики математики — як засіб управління самостійною роботою студентів / В.Я.Забранський //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції “Проблеми математичної освіти “ (ПМО – 2007), (м. Черкаси, 16—18 квітня 2007 р.) / ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2007. – С. 130 — 131.
 1. Лук’янова С.М. Текстові задачі, що розв’язуються арифметичним способом, в історії розвитку шкільного курсу і методики математики / С.М. Лук’янова // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип.44. – С.108 – 113.
 1. Лук’янова С.М. Арифметичний спосіб розв’язування текстових задач в шкільному курсі математики та в методиці викладання математики /С.М. Лук’янова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукраїнської наук.—практ. конф. / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Ч.3. – С.49 – 52.
 1. Лук’янова С.М. Забезпечення наступності між початковою і основною школами під час навчання учнів розв'язуванню текстових задач арифметичними способами / С.М. Лук’янова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: між нар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2002. – Вип. 17. — С.162 – 171.
 1. Лук’янова С.М. Про зв’язок арифметичних способів розв’язування текстових задач із систематичним курсом алгебри / С.М. Лук’янова //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова– К.: НПУ, 2002. – Вип.50. – С.131–137.
 1. Лук’янова С.М. Типізація текстових задач в курсі математики 5—6 класів / С.М. Лук’янова // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.:НПУ, 2002. – Вип. 47. – С.134 – 138.
 1. Лук’янова С.М. Урок розв’язування текстових задач / С.М. Лук’янова //Математика в школі. – 2002. – №1. – С.31 – 36.
 1. Лук’янова С.М. Методи навчання учнів розв’язуванню текстових задач арифметичними способами в умовах особистісно орієнтованого навчання / С.М. Лук’янова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт. –– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2003. – Вип.20. — С.160 – 171.
 1. Лук'янова С.М. Використання типових текстових задач, що розв’язуються арифметичними способами, під час ознайомлення учнів із поняттями модель та математичне моделювання / С.М. Лук’янова //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.3: Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. пр. /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2005. – Вип. 1. — С. 85 – 89.— Літ. 6 н.
 1. Математика: збірник завдань для учнів 5—6 класів / І.А.Рудоміро—Дусятська, Н.Ф.Єрмакова, Л.М.Лобас, С.М.Лук’янова, В.Ф.Мацкевич, В.В.Мельникова, С.Ю.Співак, О.І.Стасюк, Л.Г.Чолій – К.: Університет економіки і права „КРОК”, 2004. – 72 с.
 1. Математика: методичний комплекс курсу для учнів 5—6 класів /І.А.Рудоміро—Дусятська, Н.Ф.Єрмакова, Л.М.Лобас, С.М.Лук’янова, В.Ф.Мацкевич, В.В.Мельникова, С.Ю.Співак, О.І.Стасюк, Л.Г.Чолій. – К.: Університет економіки і права „КРОК”, 2004. – 37 с.
 1. Лук’янова С.М. Про нові цілі розв’язування текстових задач /С.М. Лук’янова // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 103 – 104.
 1. Лук’янова С.М. Пряма та обернена пропорційності в текстових задачах / С.М. Лук’янова //Математика в школі. – 2004. – №4. – С.31 – 35.
 1. Лук’янова С. Розв’язування текстових задач арифметичними способами : 5—6 кл. / С.М. Лук’янова. – К.: Вид. дім « Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. —128 с.
 1. Лук’янова С.М. Шкільні підручники і реалізація наступності під час навчання розв’язуванню текстових задач арифметичними способами / С.М. Лук’янова //Проблеми сучасного підручника. – К.: Педагогічна думка, 2006. – Вип.6. — С.111—117.
 1. Лук’янова С.М. Про використання ідей О.М.Астряба в сучасній основній школі під час розв’язування текстових задач / С.М. Лук’янова //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; редкол. В.Г.Бевз (гол.) [та ін.] – К.: НПУ, 2007. – С.352—353.
 1. Олійник Г.Ф. Виготовлення динамічних планіметричних моделей : посібник для вчителя / Олійник Г.Ф. – К., 2000. – 62 с.
 1. Олійник Г.Ф. Г.П.Бевзу – 75 років / Олійник Г.Ф. // Математика в школі. – 2001. — №2. –С.54.
 1. Олійник Г.Ф. Зінаїда Іванівна Слєпкань / Олійник Г.Ф. //Математика в школі. – 2001. — №3. – С.54—55.
 1. Лисохмар Т. Таблиці – завдання до теми “Квадратична функція” : (9 клас) /Лисохмар Т.,Олійник Г. //Математика в школі. – 2002. — №1. – С.29—30.
 1. Прус А.В. Т’юторський супровід як елемент прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії /А.В.Прус // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.145—146.
 1. Сверчевська І.А. Підходи до вивчення геометричних тіл у педагогічній спадщині О.М.Астряба /І.А.Сверчевська // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.157—158.
 1. Слєпкань З.І. Збірник задач з алгебри і початків аналізу: навчальний посібник для учнів 10—11 класів загальноосвітніх закладів / Слєпкань З.І., Грохольська А.В., Волянська О.Є. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. — 240 с.
 1. Слєпкань З.І. Практикум з методики математики як засіб активізації самостійної роботи студентів / З.І.Слєпкань_З.І.,_В.Я.Забранський'>З.І.Слєпкань З.І., В.Я.Забранський //Дидактика математики: проблеми і дослідження: труди міжнар. наук.—метод. конф. «Евристичне навчання математики»: міжнародний зб. наук. робіт. – Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2005. – Вип. 24. — С. 58—64.
 1. Практикум з методики навчання математики. Загальна методика: навчальний посібник для організації самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів/ З.І.Слєпкань, А.В.Грохольська, В.Я.Забранський, С.М.Лук’янова, Л.Л.Панченко, І.С.Соколовська; за ред. професора З.І.Слєпкань / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 292 с.
 1. Соколовська І.С. Вікові особливості сприймання випадкового /І.С.Соколовська //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 268—269. —Літ.: 3 н.
 1. Тополя Л.В. Ігрові технології як фактор активізації навчально—пізнавальної діяльності підлітків / Л.В.Тополя // Всеукраїнська науково—практична конференція “Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математики та інформатики у зв’язку з реформуванням у галузі освіти”: тези доп. / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич: ДДПУ, 2000. – С. 59 – 62.
 1. Тополя Л.В. Організація активного навчання в процесі колективної навчальної роботи на уроках математики /Л.В.Тополя // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова : ювілейний випуск – К.: НПУ, 2000. – С. 150– 154.
 1. Тополя Л.В. Учитель – це стан душі: нотатки з конкурсу «Учитель року – 2000» / Л.В.Тополя, В.О.Швець // Математика. – 2000. — № 14(74).
 1. Тополя Л.В. Використання комп’ютерних програм під час проведення дидактичних ігор на уроках математики / Л.В.Тополя //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001.– Вип. 4.–С. 106 – 113.
 1. Тополя Л.В. Дидактичні ігри, їх види, цільове призначення і функції в навчальному процесі / Л.В.Тополя // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2001. – Вип. 16. – С. 167 – 173.
 1. Тополя Л.В. Методичні вимоги до проведення дидактичних ігор на уроках математики / Л.В.Тополя //М.В Остроградський – видатний математик, механік і педагог : матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського /Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2001. – С. 158 – 159.
 1. Тополя Л.В. Тематичне планування /Л.В.Тополя // Математика в школі. – 2001. – № 1. — С. 2 – 25; № 2. – С. 29—31.
 1. Тополя Л.В. Якщо вчитель стане учнем / Л.В.Тополя //Математика. – 2001. — № 5(113).
 1. Тополя Л.В. Математичні відкриття у процесі дидактичних ігор з комп’ютерною підтримкою / Л.В.Тополя // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002.– Вип. 5. – С. 110 – 118.
 1. Тополя Л.В. Формування вмінь і навичок засобами дидактичних ігор на уроках математики / Л.В.Тополя // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 2. – С. 137 – 142.
 1. Тополя Л.В. Вимоги до проведення дидактичних ігор на уроках математики /Л.В.Тополя // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 181–182.
 1. Тополя Л.В. Збірник навчальних завдань з геометрії для 8 класу / Тополя Л.В., Яценко С.Є., Швець В.О. – Чернівці, 2004. –80 с.
 1. Тополя Л.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів / Тополя Л.В. // Эвристическое обучение математики: тезисы докладов международной наукч—метод. конф. (15–17 ноября 2005 г.) – Донецк: изд—во Дон НУ, 2005. – С.274–276.
 1. Тополя Л.В. Діяльність дитин в процесі опанування суспіьним досвідом / Тополя Л.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – № 1. – С.102—105.— Літ.: 5 н.
 1. Тополя Л.В. Активні форми навчання у вищій школі / Тополя Л.В. //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт:– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. – Вип. 26. — С.65–70.
 1. Тополя Л.В. Забезпечення свідомих, активних знань студентів на семінарських заняттях /Л.В.Тополя // Математична освіта в Україні: нуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 114–115.— Літ. :3 н.
 1. Тополя Л.В. Методика особистосно орієнтованого навчання планіметрії із застосуванням Gran 2D /Л.В.Тополя //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 128—129.
 1. Швець В.О. О.М. Астряб – математик і педагог / Швець В.О., Олійник Г.Ф. // Тези доповідей міжвузівської конференції “Рік 2000 – Всесвітній рік математики”. – Чернігів, 2000. — С. 23—26.
 1. Швець В.О. Дидактичні функції робочого зошита / Швець В.О., Яценко С.Є. //Математика в школі. — 2000. — №1. – С. 31—32.
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти / Мін—во освіти і науки України, Інститут педагогіки АПН України; М.І. Бурда, Т.М. Хмара, В.О, Швець [та ін.] – К.: Перше вересня: Шкільний світ, Харків: Фоліо, 2000. – 126 с.
 1. Швець В.О. Післядипломній освіті вчителів математики – диференційований підхід В.О.Швець //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.—теорет. конфер. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 3. – С. 196—199.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 9 класу / Швець В.О., Яценко С.Є., Тополя Л.В.– Чернівці, 2004. – 62 с.
 1. Швець В.О. Про зміни в “Збірнику завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту” /В.О.Швець // Математика. – 2000. — №13 (73), квітень,. – С. 3.

 2. Швець В.О. Про зміни в “Збірнику завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту” /В.О.Швець //Математика. – 2000. — №12 (72), березень. – С. 3.
 1. Швець В.О. Про зміни в “Збірнику завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту” / В.О.Швець //Математика. – 2000. — №11 (71), березень. – С. 9.
 1. Борисова В.О. 40 Всеукраїнська олімпіада з математики /В.О. Борисова, В.О. Швець //Математика. – 2000. — №17 (77), травень. – С. 1.
 1. Швець В.О. Учитель – це стан душі /В.О.Швець, Л.В.Тополя //Математика. — 2000. – №14 (71), квітень. – С. 1.
 1. Швець В.О. Шкільна математична освіта на роздоріжжі реформ /В.О.Швець // Тези доповідей Всеукраїнської науково—практичної конференції “Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математики та інформатики у зв’язку з реформуванням у галузі освіти”. – Дрогобич, 2000. – С. 10—12.
 1. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних математиків / Борисова В.О., Радченко В.М., Швець В.О., Лейфура В.М. // Математика. – 2001. – № 19 (127).
 1. Кобко Л.М. Другий Міжнародний конгрес математиків і сьогодення /Кобко Л.М., Швець В.О. // Математика. – 2001. – № 1 (109).
 1. Швець В.О. Навчальні відеофільми на заняттях з методики математики /В.О.Швець //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми: матеріали Всеукр. наук.—прак. конф. /НПУ імені М.П.Драгоманова – К.: НПУ, 2001. – Ч.4. – С. 193—195.
 1. Швець В.О. М.В. Остроградський і прикладна спрямованість навчання математики /В.О.Швець //Матеріали міжвузіввської науково—практичної конференції “М.В.Остроградський – видатний математик, механік, педагог”. – Чернігів, 2001. – С. 27—28.
 1. Дремова І.А. Планування тематичного контролю результатів навчання алгебри в основній школі / Дремова І.А., Швець В.О. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. : у 3—х т. Т. 1: Теорія та методика навчання математики. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. — С. 71—84.
 1. Григулич С.М. Планування самостійної роботи // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. пр. / Григулич С.М., Швець В.О.– Донецьк: ФірмаТЕАН, 2001. – Вип.15. — С. 142—150.
 1. Швець В.О. Принципи формування базового змісту математичної освіти / Швець В.О. // Дидактика математики : проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. пр.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2001. – Вип. 16. — С. 63—69.
 1. Швець В.О. Про прикладну спрямованість математики //Український математичний конгрес – 2001: Секція 6: Методика викладання та історія математики: тези доп. – К.: Інститут математики НАН України, 2001. – С. 37 —38.
 1. Швець В.О. Про прикладну спрямованість математики / Швець В.О. //М.В.Остроградський – видатний математик, механік, педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченій 200—річчю з дня народження М.В. Остроградського. – Полтава, 2001. – С. 161—162.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка