Бібліографічний покажчик


Шут М.І. Гуманізація та інноваційна культура як основа націєтворення у підготовці фахівців з фізики /Шут М.ІСторінка39/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Шут М.І. Гуманізація та інноваційна культура як основа націєтворення у підготовці фахівців з фізики /Шут М.І., Лень А.Є. // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: матеріали ІІ Ірпінських міжнар. наук.—пед. читань. – Ірпінь: Нац. академія ДПС України, 2004. – С. 542—548.
 1. Іnformation Interaction of Thermochemical Potentials in Living Organisms and General Theory of Relativiti / Tydjuk V., Kravchenko V., Mul O., Shut M. // Комп’ютинг: міжнар. наук.—техн. журнал. – 2004. – Т. 3, вип. 2. Серпень. – С. 91—98.
 1. Сусь Б.А. Класичні фізичні ефекти з точки зору квантово—коливної теорії світла /Сусь Б.А., Шут М.І. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.35.
 1. Моделирование процесса пропитки тонкомерных торцевых срезов древесины растворами олигомеров / Глазков С.С., Семенова Л.К., Бирюкова И.П., Шут М.И. // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2004. – Т. 10, № 2. – С. 166—172.
 1. Шут М. Науково—дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Шут М., Сергієнко В.// газ. Фізика (Шкільний світ). – 2004. – № 19—21 (211—213), липень. – С. 1—127.
 1. Шут М.І. Науково—дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах: навч. посібник / Шут М.І., Сергієнко В.П. — К.: Шкільний світ, 2004. — 128 с.
 1. Шут М.І. Структурні особливості руйнування епоксидних полімерів при динамічному навантаженні / Шут М.І., Зазимкo Н. М. //Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 542—546.
 1. Шут М.І. Сучасний стан і перспективи розвитку кафедри загальної фізики: Прогностична довідка до “Дня кафедри загальної фізики” /М.І.Шут. – К.: НПУ, 2004. – 23 с.
 1. Шут М.І. Фундаментальна підготовка з фізики майбутніх вчителів і навчальний процес в контексті Болонського процесу / Шут М.І. //Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Шут М.І., Пасічник Ю.А. /за ред. В.П. Андрущенка ; НПУ імені М. П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. −С.168—185.
 1. Горшунов О.В. Вплив мікророзмірних наповнювачів на теплофізичні властивості полімерних композиційних матеріалів /Горшунов О.В., Шут М.І., Січкар Т.Г., Рокицький М.О. // Всеукраїнський з’їзд „Фізика в Україні”: тези доп., (Одеса, 3—6 жовтня 2005 р.). – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 92.
 1. Вплив мікророзмірних наповнювачів на теплофізичні властивості полімерних композиційних матеріалів / Горшунов О.В., Шут М.І., Січкар Т.Г., Рокицький М.О. // Тези доповідей Всеукраїнського з’їзду “Фізика в Україні”, Одеса: Астропринт. – 2005. – С. 92.
 1. Шут М. І. Зв’язок міцності з релаксаційними процесами у поліметилматакрислаті / Шут М. І., Зазимко Н. М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005.— Вип. 6. —С. 6—8.
 1. Калориметр для определения релаксациооных параметров полимеров / Н.И.Шут, Т.Г.Сичкарь, Л.К.Янчевский, А.В.Горшунов, М.А.Рокицкий, Д.В.Кирилов, С.Н.Мирошниченко // Тезисы IV Международной конференции «Проблемы промышленной теплотехники», (26—30 сентября 2005 г. Киев, Украина).— К., 2005. — С. 368—369.
 1. Сусь Б.А. Особливості руху матерії в інерціальних системах координат / Сусь Б.А., Шут М.І. // Збірник наукових праць. Сер.: Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики.– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – Вип. V: у 3—х т.,т. 2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 323—327.
 1. Програми педагогічних університетів (Педагогічних інститутів). Загальна фізика /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова ; укл.: М.І.Шут, І.Т.Горбачук, В.П.Сергієнко. — К.: НПУ, 2005. — 48 с.
 1. Пропедевтика фізичних понять і явищ у курсах «Георграфія» і «Природознавство»/ Пішенко О.В., Заболотний В.Ф., Шут М.І. // Збірник науково—методичних праць: Теорія та методика вивчення природничо—математичних і технічних дисциплін /Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2005. – Вип. 8. – С. 24—27.
 1. Фізика і техніка ультразвукового пристрою для дослідження кінетики фізико—хімічних процесів рідинного середовища нанобіосистем людського організму / Бурмістров О.М., Шут М.І., Янчевський Л. К., Левандовський В.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1. Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005. — Вип.6. — С. 20—24.
 1. Шут М.І. Фундаментальна та професійна підготовка майбутніх учителів фізики в контексті Болонського процесу Шут М.І., Сергієнко В.П. // Всеукраїнський з’їзд „Фізика в Україні”: тези доп.,( Одеса, 3—6 жовтня 2005 р.). – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 215.
 1. Акустичний метод дослідження кінетики фізико—хімічних процесів рідинного середовища нанобіосистем людського організму /Шут М.І., Бурмістров О.М., Янчевський Л.К., Левандовський В.В. // Дисперсные системы : тез. докл. ХХІІ науч. конф. стран СНГ (18—22 сентября 2006 г.) – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 369.
 1. Аналіз тепло— та електропровідності композиційних матеріалів на основі епоксидних полімерів / М.І.Шут, О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар, С.Л. Василенко // Журнал фізичних досліджень. – 2006. — Т. 10, №3. – С.178—181.
 1. Шут М.І. Виховання патріотизму у студентів при викладанні природничих і технічних дисциплін / Шут М.І., Сусь Б.А. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2006. – №8. – С. 60—64.
 1. Вплив граничного шару полімеру на течію наповнених епоксидних композицій, що вміщують дисперсні металеві наповнювачі / Василенко С. Л., Січкар Т. Г., Шут М. І. // Дисперсные системы: XXII науч. конф. стран СНГ: тез. докл. (Украина, Одесса, 18—22 сентября 2006 г.).— Одесса: Астропринт, 2006. — С. 85—86.
 1. Семенов К.И. Квантовые точки в эпоксидной композиции /Семенов К.И., Шут Н.И., Василенко С.Л. // Дисперсные системы : тез. докл. ХХІІ науч. конф. стран СНГ (18—22 сентября 2006 г.). – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 298.
 1. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи з фізики. 7 клас: метод. посіб. для вчителів / Мислінчук В.О., Тищук В.І., Шут М.І. ; за ред. докт. фіз.—мат. наук, професора Шута М.І. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 160 с.
 1. Шут М.І. Низькотемпературне відпалювання композиційних матеріалів на основі епоксидних полімерів / М.І.Шут, О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар // Полімерний журнал. – 2006. — Т.28, № 3. – С.209—213.
 1. Сусь Б.А. Проблеми дифракції в рамках уявлень двоїстої природи світла / Б.А.Сусь, М.І.Шут, Т.Г.Січкар // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського держ університету. Сер. Педагогічна. — Кам’янець—Подільський, 2006. — Вип. 12. — С.232—234.
 1. Шут М.І. Стійкість металовмістких композиційних матеріалів на основі епоксидного полімеру в агресивних середовищах / М.І.Шут, О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар // Полімерний журнал. – 2006. — Т.29. — № 4. – С. 314—320.
 1. Теплопровідність модифікованих епоксидних полімерів / М.І.Шут, Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // Дисперсные системы : ХХІІ научная конференция стран СНГ: тез. докл. (Одесса. 18—22 сентября 2006 г.). — Одесса: Астропринт, 2006. — С. 367—368.
 1. Шут М.І. Вивчення історії фізичних досліджень в Україні як складова національно—патріотичного виховання студентів / Шут М.І. //Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. до 15—річчя АПН України : у 5 т., т . 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 334—348.
 1. Діяльнісний підхід як ефективний спосіб забезпечення дієвості знань/ Сусь Б.А., Шут М.І. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– Бердянськ: БДПУ, 2007. — №4. — С. 5.
 1. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи. І семестри 7 та 8 класів за 12—річною програмою / В.О. Мислінчук, В.І. Тищук, О.М.Желюк, М.І. Шут. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 176 с. (Б—ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 8(44).
 1. Козлакова Г.О. Особливості самостійної навчальної діяльності студентів в умовах інтеграційних освітніх процесів / Козлакова Г.О., Сусь Б.А., Шут М.І. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково—практичної конференції «Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи», тези доп. – Полтава, 2007. – С. 7.
 1. Шут М.І. Проблеми організації навчально—виховного процесу і європейські перспективи / Шут М.І., Пасічник Ю.А. // Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції («Вища освіта» – 2006): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 21—30.
 1. Шут М.І. Релаксаційна спектрометрія полімерів / Шут М.І., Січкар Т.Г. // Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції («Вища освіта» – 2006): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 206—221.
 1. Шут М.І. Структурування інформаційних потоків у комп’ютерних навчаючих системах шляхом системної ієрархизації значеннєвих фрагментів / Шут М.І., Ходаковський М.І., Кравченко В.П //Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євро інтеграції («Вища освіта» – 2006): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 385—392.
 1. Бурмистров А.Н. Ультразвуковое устройство для исследования кинетики физико—химических процессов жидкостной среды нанобиосистем человеческого организма / Бурмистров А.Н., Шут Н.И., Левандовский В.В. // Вестник МНАПЧАК.– 2007. — № 2 (25). – С. 50—54.Кафедра методології та методики навчання фізико—математичних дисциплін у вищій школі 1. Горбачук І.Т. Про удосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу з курсу загальної фізики в педагогічному ВНЗ / Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. //Збірник матеріалів науково—методичної конференції “Проблеми підручника для вищої школи”, (29—30 трав. 2001 р.) /Вінницький держ. політехнічний інститут. – Вінниця:Універсум, 2001. — Т.2. — С. 110—113.
 1. Коцюба Р.М. Системний підхід у підготовці студентів педагогічних вузів до науково—дослідної роботи / Коцюба Р.М., Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 108.
 1. Загальний курс фізики : у 3—х т.: навч. посібник для студ. вищих технічних і педагогічних навчальних закладів / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. ; за заг. ред. І.М.Кучерука. Т.2. Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2001. – 452 с.
 1. Загальний курс фізики : збірник задач : навч. посібник для студентів інженерно—технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П., Кучерук І.М., Певзнер М.Ш.; за ред І.П.Гаркуші. Міністерство освіти і науки України. – К.: Техніка, 2003. – 560 с.
 1. Горбачук І.Т. Михайло Драгоманов на сторожі рідного слова /Горбачук І.Т. //Матеріали перших Міжнародних драгоманівських читань,( 30 вересня – 2 жовтня 2003 р.) / укл. Г.І.Волинка, В.П.Сергієнко, Л.Л.Макаренко; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – С.77—82.
 1. Горбачук І. Історія профспілкового руху в Україні / Горбачук І. //Освіта. – 2003. — 12—19 лютого.
 1. Загальний курс фізики: збірник задач : навч. посібник для студентів інженерно—технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П., Кучерук І.М., Певзнер М.Ш.; за ред І.П.Гаркуші. Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2—ге вид., стереотип. – К.: Техніка, 2003. – 560 с.
 1. Програма курсу загальної фізики : навч. посібник / Горбачук І.Т., Шут М.І., Сергієнко В.П. / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 50 с.
 1. Горбачук І.Т.Немає більшої вірності, ніж вірність власному народові / Горбачук І.Т., Горбачук В.Т. // Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнародної накової конференції( 19 квітня 2005 р.) / ред. Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко; НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2005. – С.65—73.
 1. Горбачук І.Т. Відділення фізики та астрономії /Горбачук І.Т. // Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2005 році. – К.: Експрес, 2005. – С.85—91.
 1. Горбачук І. Фактор національної ідентичності / Горбачук І.Т. //Педагогічні кадри. – 2005. – № 2 (1550), лютий. – С.8.
 1. Загальний курс фізики : у 3—х т. / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; за ред. І.М. Кучерука). – 2—ге вид., випр. – К.: Техніка, 2006. —Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 532 с.: іл. – Предметний покажчик : с. 523 – 527.
 1. Загальний курс фізики : у 3— х т. / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. ; за ред. І.М. Кучерука). – 2—ге вид., випр. – К.: Техніка, 2006. Т.2 : Електрика і магнетизм. – 452 с.: іл.
 1. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : у 3—х т. / Кучерук І. М. , Горбачук І.Т. ; за ред. І.М. Кучерука. –2—ге вид., випр. – К.: Техніка, 2006. — Т.3: Оптика. Квантова фізика.– 518 с.
 1. Горбачук І. А. Ейнштейн і фізика (до світового року фізики) / Горбачук І.Т. // Наукові записки Академії наук вищої школи України /гол. ред. Дубина М.І. – К.: Вид—во АН ВШ України, 2006. – Вип.8. – С. 56—60.
 1. Горбачук І.Т. Відділення фізики та астрономії / Горбачук І.Т. //Звіт про науково – організаційну діяльність Академії наук вищої школи України в 2006 р. – К.: Експрес, 2006. – С.44—49.
 1. Дубина М.І. Ігор Іванович Сікорський /Дубина М.І., Горбачук І.Т. //Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – К.: Вид—во АН ВШ України, 2006. – № 5(51), жовтень—грудень. – С.13—22.
 1. Горбачук І. Георгію Харпаку – 81 / Горбачук І. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – К.: Вид—во АН ВШ України, 2006. – №3(49), травень—липень. – С.75—76.
 1. Горбачук І. Михайло Петрович Драгоманов, (1841—1895): до 165 річчя від дня народження / Горбачук І. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – К.: Вид—во АНВШ України, 2006. – № 4(50), серпень—жовтень. – С.25—28.
 1. Академія наук вищої освіти України. Історія Академії наук вищої освіти України (1992—2007). – К.: Вид—во АН ВО України, 2007. – 221с. Відділення фізики і астрономії (академік—секретар І.Т.Горбачук). – С.37—39, 153—166.
 1. Горбачук І.Т. Відділення фізики та астрономії /Горбачук І. //Звіт про науково—організаційну діяльність Академії наук вищої освіти України в 2008 році. – К.: Вид—во АНВО України, 2007.—С.110—126.
 1. Горбачук І.Т. На сторожі рідгого слова /І.Т.Горбачук //Наукові записки Академії наук вищої освіти України /гол. ред. І.С.Зозуля. – К.: Вид—во АНВО України, 2008. — С.59—64.
 1. Мусієнко Ю.А. Поняття симетрії та їх зв’язок з законами збереження у фізиці / Мусієнко Ю.А., Горбачук І.Т. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 109.
 1. Мусієнко Ю.А. Принципи симетрії та їх зв'язок з законами збереження у фізиці / Мусієнко Ю.А., Горбачук І.Т // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 43: Педагогічні та історичні науки. – С. 95—100.


Кафедра експериментальної і

теоретичної фізики та астрономії


 1. Бойко Г.М. Короткий путівник по зоряному небу/ Бойко Г.М., Двораківський В. // Фізика та астрономія в школі. — 2000. — №2. – С.43—46.

 2. Бойко Г.М. До питання моделювання професійної діяльності фахівця в навчальному процесі / Бойко Г.М. //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень П Всеукраїнського з”їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / МОН України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. – Ч.1. – С.100—103. – Літ.: 1 н.

 3. Бойко Г.М. До питання мотивації навчальної діяльності студентів /Г.М.Бойко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, (18—19 жовтня 2000 р.). – К.: НПУ, 2000. –Вип.1. — С.120—123.
 1. Бойко Г.М. Мотиваційні аспекти навчальної діяльності / Бойко Г.М. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000 — С.94.
 1. Бойко Г.М. До питання визначення системоутворюючого принципу педагогічних систем / Бойко Г.М. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського (26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001.—С.86—87.
 1. Бойко Г.М.До питання про принципи дидактики вищої школи / Бойко Г.М., Грищенко Г.П. // VІ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.6—16.
 1. Двораківський В. Використання спектрального аналізу в астрономії / Двораківський В., Бойко Г.// Фізика і хімія твердого тіла. – 2002. — Т.5., №2. – С.48—53.
 1. Бойко Г.М. До питання системоутворюючого фактору педагогічних систем / Бойко Г.М. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С. 61.*
 1. Бойко Г.М. Місце та роль курсових робіт з астрономії в професійній підготовці вчителів фізики / Бойко Г.М., Ващенко О.П. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. — Кривий Ріг, 2002. – С.61—62.*
 1. Бойко Г.М. Використання елементів наукового дослідження при виконанні лабораторних робіт з астрофізики /Г.М.Бойко // VIII Всеукр. наук. конф. “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали, присвячена 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.25.
 1. Бойко Г.М. Активізація творчої самостійності студентів під час проведення лабораторних робіт з астрофізики / Бойко Г.М. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. — Кривий Ріг, 2004. – С. 44—50.
 1. Бойко Г.М. Деякі аспекти організації контролю готовності студентів до виконання лабораторних робіт /Бакал А.М., Бойко Г.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.48.
 1. Бойко Г.М. До питання впровадження кредитно—модульної системи в організацію лабораторного практикума / Бойко Г.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 47.
 1. Бойко Г.М. Використання технологій ПНП та JavaScript в структурі комп’ютерно—орієнтованих посібників до лабораторних робіт / Бойко Г.М., Бакал А.М. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр.– Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005 р. – Вип. 5: т.2 Теорія та методика навчання фізики. – С. 46—49.
 1. Бойко Г.М. Практичні компетенції як компонент спеціальних компетенцій вчителя фізики / Бойко Г.М., Бакал А.М. //Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. пр.– Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005 . – С. 36—40.
 1. Двораківський В. Астрономічні спостереження неозброєним оком /Двораківський В., Бойко Г. // Фізика та астрономія в школі. – 2006. — №6 – С. 46—49.
 1. Звіт про роботу НПУ імені М.П. Драгоманова за 2005/2006 н.р. / укл. Г.М. Бойко, Т.А. Жижко, І.І. Загарницька, Л.Л. Макаренко [та ін.]: за заг. ред. акад. В.П. Андрущенка, проф. Дмитренко П.В. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 226 с.
 1. Бойко Г.М. Зоряна та позагалактична астрономія. Лабораторний практикум : навч. посібник для вищих навч. закладів / Бойко Г.М., Ващенко О.П. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 120 с.
 1. Бойко Г.М. Курс астрономії: Лабораторний практикум з практичної астрофізики : навч. посібник для студентів фізичних спец. вищих навчальних закладів / Бойко Г.М, Грищенко Г.О. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 188 с.: іл.
 1. Лабораторний практикум. Астрономія : навч. посібник для вищих навч. закладів /Г.М. Бойко, О.П. Ващенко, Г.О. Грищенко, А.В. Рибалко.– К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, — 2007. – 190 с.
 1. Ващенко О.П. Деякі аспекти проведення лабораторних робіт / О.П.Ващенко // Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ—го Всеукраїнського з’їзду працівників освіти України : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Ч.1. — С. 147—149.
 1. Ващенко О.П. Специфіка методичної бази курсу астрономії для екстерна тури педагогічних вузів / О.П.Ващенко // VІ Всеукраїнська конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.74—78.
 1. Ващенко О.П. Астрономія теренах Малої академії наук України / Ващенко О.П. ,Чумак М.Є. // Фізика та астрономія в школі. – 2002. — №1 – С.49—51.
 1. Ващенко О.П. Екзамен в модульно—рейтинговій технології навчання /Ващенко О.П. // Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи : матеріали другої Всеукр. наук.—практ. конф., (13—16 березня 2007 р. в м. Полтава). — Полтава, 2007. – С. 96.
 1. Ващенко О.П. Зміст і ефективність інформаційно—організуючих таблиць / Ващенко О.П., Бойко Г.М. // Х Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали ( м. Миколаїв, 22—23 вересня 2005 р.). – Миколаїв, 2005. — С. 12—13.
 1. Грищенко Г.П. Навчальний план підготовки учителів фізики / Г.П. Грищенко, М.Ф. Вознюк //П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – С. 21—23 .
 1. Грищенко Г.П. Проблеми організації навчально—виховного процесу / Грищенко Г.П. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – С.17.
 1. Програма державного екзамену з фізики (освітньо—кваліфікаційний рівень “Бакалавр”) / Г.П. Грищенко, Є.В. Коршак, Н.М. Коршак, М.Є. Мєняйлов, І.І.Тичина, М.І. Шут // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – С. 24—29.
 1. Програма кваліфікаційного екзамену для державної атестації учителів фізики середніх навчальних закладів / Г.П. Грищенко, М.Ф. Вознюк, Є.В. Коршак, В.Д. Сиротюк // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. —К.: НПУ, 2000. – С.30—32.
 1. Грищенко Г.П. Проекти освітньо—професійних програм підготовки учителя фізики за спеціальністю “педагогіка і методика середньої освіти. Фізика / Г.П. Грищенко, М.Ф. Вознюк, Є.В. Коршак, М.І. Шут // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. –С.18—19.
 1. Грищенко Г.П. Специфіка викладання курсу вищої математики студентам фізичних спеціальностей / Г.П. Грищенко, Л.І. Дюженкова, Г.О. Михалін // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ 2000. – С.33 .
 1. Благодаренко Л.Ю. Наступність у підготовці вчителів фізики / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // VІ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики”, (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.3—6.
 1. Грищенко Г. Орієнтовний навчальний план підготовки учителів фізики за освітньо—кваліфікаційним рівнем бакалавр / Грищенко Г. //Збірник наукових праць Уманського державного університету ім. П. Тичини (спец. випуск). – К.: Науковий світ, 2001. – С.167—172.
 1. Грищенко Г.П. Концептуальні засади моделі вчителя (викладача)—предметника / Грищенко Г.П. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С.14—23.
 1. Грищенко Г.П. Розрахунок штатної чисельності викладачів та планування навчального навантаження кафедри з використанням інформаційних технологій /Грищенко Г.П., Вознюк М.Ф, Вознюк О.М. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова “. –К.: НПУ, 2000. – С.214—217.
 1. Грищенко Г.П. Про викладання теми “Криволінійні інтеграли” студентам фізичних спеціальностей / Грищенко Г.П., Дюженкова Л.П., Михалін Г.О. //Материалы VІІ международной научно—практической конференции преподавателей Украины, России, Белоруссии «Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах». — Севастополь: Издательство СевГТУ, 2001. – С.75—78.
 1. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика / Грищенко Г.О., Андронов В.М., Булавін А.П. [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2001. – 65 с.
 1. Освітньо—професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика / Грищенко Г.О., Андронов В.М., Булавін А.П. [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України . — Київ, 2001. — 74 с.
 1. Онищенко В.О. Використання ресурсів Інтернету для вивчення активності Сонця / Онищенко В.О., Грищенко Г.О., Коваленко П.А. //Фізико—математичний збірник : зб. наук. пр. Ніжинського держ. пед. університету ім. М. Гоголя, 2004. — С. 96—106.
 1. Грищенко Г. Гострі кути обговорюваної проблеми / Г. Грищенко //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2004. — N1. — С. 70—71.
 1. Грищенко Г.О. Курс теоретичної фізики : збірник задач з класичної механіки : навч. посібник для вищих навчальних закладів / Грищенко Г.О., Коршак Н.М, Чумак М.Є. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005 — 223 с.
 1. Грищенко Г.О. Курс теоретичної фізики : основні поняття статистичної фізики : навч. посібник /Грищенко Г.О. — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 46 с.
 1. Грищенко Г. Підготовка вчителів математики на фізико—математичному факультеті НПУ ім. М.П.Драгоманова /Г.Грищенко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С. 7—17. – Літ. 6 н.
 1. Грищенко Г. Болонський процес і підготовка фахівців фізико—математичного профілю: матеріали до Всеукраїнського семінару 15 червня 2006 року. – К.: Вид—во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 19 с.
 1. Грищенко Г. Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти / Грищенко Г. // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали: (27—28 жовтня 2006 р.) / укл. Г.І. Волинка, Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 1. — С. 48—53.
 1. Аніщенко В.О. Використання малоформатних фотоапаратів у якості астрографів / Аніщенко В.О., Грищенко Г.П. // Фізико—математичні записки : зб. наук. пр. Ніжинський державний університет імені М. Гоголя. – Ніжин, 2006. — С. 58—62.
 1. Коршак Н.М. Амедео Авогадро – вчений і педагог / Коршак Н.М., Буяло Т.Є. //Фізика та астрономія в школі.– 2003. — №3. — С.2 обкладинки.
 1. Грищенко Г. Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти / Г. Грищенко // Другі Міжнародні драгомановські читання : матеріали( 27—28 жовтня 2006 р.). — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. — Вип. 1. — С. 48—53.
 1. Інструкція для оцінювання педагогічної практики студентів у середніх загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальності: 7.010103 ПМСО. Математика, 7.080100 Математика) / укл.: Грищенко Г.О., Соколовська І.С., Яценко С.Є.; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 8 с.
 1. Інструкція для оцінювання педагогічної практики студентів у середніх загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальності: 7.010103 ПМСО. Фізика, 7.080100 Фізика) / укл.: Грищенко Г.О., Сиротюк В.Д., Соколовська І.С., Яценко С.Є. / НПУ імені М.П.Драгоманова .– К.: НПУ, 2006. – 8 с.
 1. Інструкція для оцінювання педагогічної практики студентів ІV курсу / укл.: Грищенко Г.О., Сиротюк В.Д., Соколовська І.С., Яценко С.Є. (спеціальності: 6.010100 ПМСО. Фізика, 6.080100 Фізика) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 8 с.
 1. Аніщенко В.О. Об’єктивний мікрофотометр з ірисовою діафрагмою / Аніщенко В.О., Грищенко Г.П. //Фізико—математичні записки : зб. наук. пр. Ніжинського держ. університету імені М. Гоголя, 2007. — С. 95—98.
 1. Коршак Н. Георг Сімон Ом – учитель і вчений / Коршак Н., Коршак Є. // Фізика та астрономія в школі.–2003. — №1. — С.2 обкладинки.
 1. Коршак Н.М. Джемс Клерк Максвелл – велетень теоретичної фізики / Коршак Н.М., Коршак Є.В. // Фізика та астрономія в школі.–2003. — №5. — С.2 обкладинки, с. 55.
 1. Коршак Н.М. Дмитро Іванович Мендєлєєв – фіндатор сучасного вчення про речовину / Коршак Н.М // Фізика та астрономія в школі.–2003. — №6. — С.2 обкладинки, с.14, 23, 36, 47, 49.
 1. Буяло Т.Джон Дальтон – фундатор атомної теорії / Буяло Т., Коршак Н. // Фізика та астрономія в школі.– 2003. — №2. — С.2 обкладинки , с. 42.
 1. Коршак Н.М. Майкл Фарадей – людина, трудівник і геній / Коршак Н.М., Коршак Є.В., Буяло Т.Є. // Фізика та астрономія в школі.– 2003. — №4. — С.2 обкладинки, с.13, 30.
 1. Коршак Н.М. Уїльям Томпсон – лорд Кельвін / Коршак Н.М., Коршак Є.В. //Фізика та астрономія в школі.– 2004. — №1.— С.2 обкладинки.
 1. Коршак Н. Альберт Ейнштейн – людина всесвіту / Коршак Н., Коршак Є., Буяло Т. // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №1 — С. 2 обкл., с. 69,70.
 1. Коршак Н. Вільгельм Конрад Рентген – 1 лауреат Нобелівської премії з фізики / Коршак Н., Коршак Є., Буяло Т. // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №4. — С. 2 обкл., с. 53,54.
 1. Коршак Н. Генріх Рудольф Герц – геній експерименту / Коршак Н., Коршак Є. // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №5. — С. 2 обкл., 43, 55.
 1. Коршак Н. Жозеф Джон Томсон – відкривач електрона / Коршак Н., Коршак Є. //Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №6. — С. 2 обкл., с. 63, 64, 65.
 1. Коршак Н. Юліус Роберт Майер і закон збереження енергії / Коршак Н., Коршак Є., Буяло Т. // Фізика та астрономія в школі. — 2005. — №2 . — С. 2 обкл.
 1. Мєняйлов М.Є. Вчимось розв’язувати задачі з теоретичної фізики (класична електродинаміка): посібник для студ. фіз.—мат. фак—тів вищих пед. навч. закладів / Мєняйлов М.Є.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 111 с.
 1. Мєняйлов М.Є. Спецкурс з теоретичної фізики. Елементи фізики твердого тіла : для студ. фіз.—мат. фак—тів вищих пед. навч. закладів / Мєняйлов М.Є.; НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 36 с.
 1. Мєняйлов М.Є. Спецкурс з теоретичної фізики. Елементи фізики твердого тіла (динаміка кристалічної решітки. Теплоємність кристалів) / Мєняйлов М.Є., Мєняйлов С.М.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Т.ІІ. — 64 с.
 1. Мєняйлов М.Є. Астрономія і фізика чи астрофізика?/ Мєняйлов М.Є. //Астрономічна освіта учнівської молоді: матеріали ІІ Всеукр. наук.—практ. конф. — К., 2003. — С. 159.
 1. Мєняйлов М.Є. „Астрономія і фізика чи астрофізика?” //Матеріали ІІ Всеукраїнської науково—практичної конференції „Астрономічна освіта учнівської молоді”. — К., 2003. — С. 159.
 1. Павлова Н.Ю. До питання про самостійну роботу студентів у курсі теоретичної фізики (електродинаміка) / Павлова Н.Ю. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського, (26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001. — С. 139.
 1. Павлова Н.Ю. Дослідження зонної структури кристалів а—ZnP2:Ge методами лазерно—модуляційної спектроскопії / Павлова Н.Ю., Пацкун І.І. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2003. –Вип. 4. — С. 78—85. – Літ.: 8 н.
 1. Elastic properties of Ti CxN1—x alloys / V. I. Ivashchenko, P. E. A. Turchi, A. Gonis, V. I. Shevchenko, N. Yu. Pavlova // Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении : труды Института проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины. Сер.: Моделирование в материаловедении. — К., 2006.– Вып. 8.– С. 13 – 14.
 1. Моделювання наноструктурованого SiC методом молекулярної динаміки / Шевченко В. І., Іващенко В. І., Картузов В.В., Павлова Н. Ю. //Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении : труды Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины. Сер. Моделирование в материаловедении. — К.: 2006 – Вып. 7. – С. 41—47.
 1. Indentation – induced phase transforma tions in silicon nanostructures / V.I. Ivashchenko, P.E.A. Turchi, V.I. Shevchenko, N.Yu. Pavlova //Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении: труды института проблем материаловедения имени И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев: ИПМ НАНУ, 2007. – Сер., Моделирование в материаловедении; №9. – С. 117—134.
 1. Пацкун І.І. Лазерна спектроскопія ZnSiP2 вирощеного з олова /Пацкун І.І., Рибалко А.В. //Функціональні матеріали (Харків). — 2000. — №9. – С. 34—39.
 1. Пацкун І.І. Методи математичної фізики : довідник для студ. фіз.—мат. фак—тів вищих навч. закладів /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – 71 с.
 1. Пацкун І.І. Дослідження впливу підсвічування на процес лазерної модуляції домішкового поглинання зондуючого світла в ZnP2:Ge / Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.2: Фіз.—мат. науки. – К., 2001. – Вип.2. — С.108—115.
 1. Пацкун І.І. Дослідження зонної і домішкової структури ZnSe методами лазерної спектроскопії / Пацкун І.І. //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова.Сер. 2: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2001. –Вип. 2. — С.101—108.
 1. Patskun I.I. Laser spectroscopy of ZnGeP2 /Patskun I.I., Rybalko A.V. //Proc. XV International School—Seminar Spectroscopy of molecules and crystals. – Chernihiv, 2001. – P.224.
 1. Пацкун І.І. До питання про комп’ютерне моделювання в курсі теоретичної фізики / Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського ( 26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001.—С.140.
 1. Пацкун І.І.Донорно—ексітонні комплекси в a—ZnP2./ Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського ( 26—27 вересня 2001 р.). – Полтава: Пдпу, 2001. — С.62.
 1. Пацкун І.І. Дослідження зонної і домішкової енергетичної структури a—ZnP2 методами лазерної спектроскопії/ Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. // VІ Всеукраїнська конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.212—223.
 1. Пацкун І.І. Дослідження домішкової і зонної енергетичної структури ZnCeP2, тетрагон модифікації / Пацкун І.І., Рибалко А.В //Фізика і хімія твердого тіла. – 2002. — Т.3., №2. – С.267—280.
 1. Пацкун И.И. Лазерная спектроскопия GaP, вирощеного методом Чохральского / Пацкун И.И. // Оптика и спектроскопия. – 2002. – Т.93, 31 – С.45—48.
 1. Пацкун І.І. Внутрішньоцентрові переходи в ZnSe / Пацкун І.І., Грибенщикова О.А., Косюга Т.М. // Студентські фізико—математичні етюди / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2002. — №3. — С.76—81.
 1. Пацкун І.І. Вплив опромінення електронами на дефектну структуру GaP/ Пацкун І.І. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 141.
 1. Пацкун І.І. Ексітонно—домішкові комплекси в ZnSe / Пацкун І.І. // Студентські фізико—математичні етюди / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — №3 – С.76—81.
 1. Пацкун І.І.Домішкова структура напівпровідникового кристалу ZnSe /Пацкун І.І., Рибалко А.В. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 155.
 1. Пацкун І.І. Домішкова структура напівпровідникового кристалу ZnSeP2 / Пацкун І.І., Рибалко А.В. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 155.
 1. Пацкун І.І. Дослідження зонної структури —ZnP2 Ge методами лазерної спектроскопії / Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 156.
 1. Пацкун І.І. Резонансне двофотонне поглинання в ZnSe / Пацкун І.І. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 157.
 1. Пацкун І.І. Міждомішкові переходи в GaP, вирощеного із розчину—розплаву в кварцевих ампулах Пацкун І.І., Маркович Л.М. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. — С. 165.
 1. Шпортько К.В. Вплив анізотропії монокристалів Zn P2 на спектри відбивання в області залишкових променів / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Пацкун І.І., Венгер Е.Ф. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 4. – С.68—77. — Літ.: 12 н.
 1. Пацкун І.І. Вплив опромінення GaP електронами на спектр лазерної спектроскопії / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 57—58.
 1. Пацкун І.І. Вплив опромінення GaP протонами на спектр лазерної спектроскопії / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. –С. 58—59.
 1. Пацкун І.І. Дослідження домішкової і зонної структури GaP методами лазерної спектроскопії / Пацкун І.І. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. — №4. – С. 33—40.
 1. Пацкун И.И. Исследование зонной структури a—ZnR2 методами лазерно—модуляционной спектроскопии / Пацкун И.И., Павлова Н.Ю. // Оптика и спектроскопия. 2003. — Т.96, №1. – С. 74—78.
 1. Patskun I.I. Zoned and impurity energy structure of b—CdP2: Zn recieived by Laser – moduletion—spectroscopy metod / Patskun I.I., Slipukhina I.A. // Третя міжнародна конференція молодих вчених з прикладної фізики ( 18—20 червня, 2003 р., Київ, Україна). /Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка. Радіофізичний факультет – К.,2003. – С.71.*
 1. Пацкун І.І. Особливості густини електронних станів в зонах GaP / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 56—57. — Літ.: 2 н.
 1. Пацкун І.І. Резонансне двофотонне поглинання в GaP / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 4. – С.93—97. – Літ.:7 н.
 1. Пацкун І.І. Резонансне двофотонне поглинання в GaP / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.59—60.
 1. Пацкун І.І. Донорно—ексітонні комплекси в дифосфіді цинку тетрагональної модифікації /І.І.Пацкун, Н.Ю.Павлова // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.88. – Літ.: 2 н.
 1. Пацкун И.И. Исследования зонной структуры a—ZnP2 методами лазерно—модуляционной спектроскопии / Пацкун И.И., Павлова Н.Ю. //Оптика и спектроскопия. – 2004. — Т.96, №1. – С. 74—78.
 1. Пацкун І.І. Лазерна спектроскопія GaP, вирощеного із розчину—розплаву в Ga в кварцових ампулах /І.І.Пацкун // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 90.
 1. Effect of ZnGeP2 annealing in Zn vapor on lazer spectrum / I.I. Patskyn, A.V. Rybalko // Functional materials. — 2005 vol. 12. — №2. – Р. 235—240.
 1. Погорілко Т.М. Деякі аспекти нового бачення викладання фізики / Погорілко Т.М. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. — Кам’янець—Подільський, 2005. – Вип.11. — С. 66—69.
 1. Погорілко Т.М. До питання про зміни в сучасній системі освіти / Погорілко Т.М, Тичина І.І. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. — Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – Ч. 2. — 2005. — С. 253—258.
 1. Rybalko A.V. Laser spectroscopy of semi – condukting crystals of ZuSiP2 and ZuGeP2. / Rybalko A.V. //Proceedings of the XVI International school—seminar „Spectroscopy of molecules and crystals” . — Sevastopol, 2003. – С. 329.
 1. Рибалко А.В. Нелінійна спектроскопія кристалів ZnGeP2 /Рибалко А.В. //Х Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, (м. Миколаїв, 22—23 вересня 2005 р.) – Миколаїв, 2005. — С. 107.
 1. Тести з фізики для абітурієнтів /за ред. А.В.Рибалко. НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2006. – 16 с.
 1. Сучасна модель викладання фізики / Вернидуб Р.М, Тичина І.І. //Матеріали другої Всеукраїнської науково—практичної конференції „Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи”, (13—16 березня 2007 р. в м. Полтава). — Полтава – 2007. – С. 17—18.
 1. Чумак М.Є. Фізичні задачі у фаховій підготовці вчителів фізики і трудового навчання / М.Є.Чумак, С.Г.Цибін, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.7—8.

 2. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка