Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012Сторінка3/15
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

С. Б. Руденко,

кандидат культурології,

викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Київського національного університету культури і мистецтв

Перемагаючи «любомудрування»: про погляди С. Д. Безклубенка на філософію та наукову методологію

Останні 20 років у вітчизняній гуманітарній науці спостерігається тенденція «освячувати» науковий текст іменами іноземних дослідників – Тоффлера, Хантінгтона, Фукуями, Хабермаса, Хайдеггера, Юнга та багатьох інших. Наявність гучних і «промовистих» іноземних імен додає тексту позірної «солідності», проте, на жаль, за рідкісними винятками, не посилює теоретико-методологічних основ дослідження. Причини «інформаційного вибуху», який має більше спільного з модою, а не з науковим пізнанням, криються в історії розвитку української науки, яка зросла на ґрунті науки радянської. Ґвалтування дослідників формальним переписуванням часто вирваних з контексту цитат класиків марксизму-ленінізму, з обов’язковою негативною критикою представників «буржуазної» наукової думки, призвело до двох руйнівних наслідків: 1) діалектичний матеріалізм був скомпрометований, вихолощений та викривлений радянськими науковцями, у результаті чого виник своєрідний методологічний вакуум; 2) ставлення до «буржуазної» наукової думки змінилося з різко негативного до суперпозитивного. Для вітчизняної науки це є не менш шкідливим, ніж огульна критика, оскільки упереджене ставлення та некритичне сприйняття є різними полюсами одного й того ж несумісного з наукою явища.

Було б перебільшенням стверджувати, що в українській науці немає вчених, які прагнуть і прагнули ще за радянських часів виринути з хаотичного «потоку псевдонаукової свідомості» і скерувати його в надійне методологічне річище. Серед таких дослідників на особливу увагу заслуговує постать доктора філософських наук, професора С. Д. Безклубенка, методологічні погляди якого стали предметом цієї статті. Вибір предмету дослідження зумовлений тим, що автор цих рядків протягом уже більш, ніж дев’яти років, має честь співпрацювати із Сергієм Даниловичем в різних іпостасях: студент – викладач (курс «Теорія культури», з 2003 р.); автор – редактор (збірник «Питання культурології», з 2005 р.); аспірант – науковий керівник (2007 – 2010 рр.), асистент – професор (курс «Методологія й організація наукових досліджень», з 2011 р.). Це значить, що тривала інтенсивна й плідна співпраця дала можливість досить ґрунтовно дослідити бачення методології наукових досліджень С. Д. Безклубенком.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб сигналізувавши про методологічні погляди С. Д. Безклубенка, запросити наукове співтовариство до їхнього подальшого глибокого дослідження. Виходячи з цього, завдання роботи –стисло, у концентрованому вигляді, розкрити сутність основних положень методологічного характеру, розроблених С. Д. Безклубенком. Методологічне бачення вченого подане з урахуванням вищезазначених взаємозв’язків. Предметом аналізу є, власне, методологічні роботи С. Д. Безклубенка, інші його праці, дотичні до проблеми, що розглядається в цій статті, а також зауваги методологічного характеру, які Сергій Данилович, зазвичай, висловлює в процесі навчання та керування дисертаційними дослідженнями (більшою мірою ті, що були висловлені в процесі керування дисертацією автора тез).

Перш ніж перейти до викладу сутності методології С. Д. Безклубенка, уточнимо поняття «метод», «науковий метод», «методологія наукових досліджень». Поняття «метод» (від. гр. μέθοδος – «шлях услід за чимось або кимось») означає: 1) засоби досягнення мети; 2) спосіб вирішення певного завдання; 3) сукупність прийомів чи операцій практичного, теоретичного або художнього освоєння (пізнання і перетворення) дійсності [2, 159]. У випадку наукового методу – це спосіб видобування об’єктивної і логічної, тобто наукової, інформації в процесі пізнання оточуючого світу. Методологія (від гр. μέθοδος і Λουοζ – багатозначне грецьке слово [2, 257, 105], яке, в цьому випадку, означає – «розум», «розумні підстави», «смисл») наукових досліджень, це наука про досягнення істини в процесі наукових досліджень, загальна теорія наукового пізнання. Цей термін може використовуватися для позначення одного з підходів, напрямів досягнення істини в процесі наукового пізнання (наприклад, методологія діалектичного матеріалізму).

Одним із наріжних каменів методологічних поглядів С. Д. Безклубенка є його ставлення до філософії як напряму наукового пізнання. На його думку, «філософія загалом, – у цілому, «як така», – не належить до категорії наук» [3]. З вуст доктора філософських наук це звучить, щонайменше, незвично, нігілістично, занадто просто. Тому розглянемо фундаментальну думку детальніше.

У своєму розумінні наукового пізнання С. Д. Безклубенко спирається на діалектичний матеріалізм, засади якого сформульовані у працях засновників цієї гносеологічної течії – К. Маркса та Ф. Енгельса. У статті Сергія Даниловича «Людвиг Фейєрбах…» Ф.Енгельса і кінець «класичної»… псевдомарксистської філософії» переконливо доведено, що одним з основоположних принципів справжнього марксизму є те, що філософія втрачає сенс свого існування з огляду на досягнення позитивних наук про природу й суспільство. Водночас, з усієї філософії зберігає самостійне значення гносеологія, що знаходить свій вияв у логіці та діалектиці – старих ученнях про мислення, його форми і закони. Ці учення зберігатимуть самостійне існування до тих пір, поки не будуть винайдені їхні більш досконалі відповідники [1, 10]. В чому ж полягає недолік філософії з позитивістських, діалектико-матеріалістичних позицій? На думку Ф. Енгельса, діалектичний матеріалізм не потребує філософії як «науки наук». Тобто філософія природи, історії, економіки, релігії, мистецтва – перетворюються на віджилі форми пізнання і на зміну їм приходять теорії відповідних галузей наукового знання. Зазначимо, що справа тут полягає не в заміні терміном «теорія» терміну «філософія», а в сутності поняття «філософія» в контексті діалектичного матеріалізму. Поняття «філософія» набуло негативного забарвлення через те, що, за рідкісними винятками, філософствування зводилися до «любомудрування», або метафізики. Відмінність метафізичного та діалектичного методу, як зазначає С. Д. Безклубенко, полягає в тому, що філософи формували псевдонаукові уявлення про ті чи інші об’єкти шляхом фантазування, вигадування зв’язків між ними або всередині їх замість того, щоб дослідити реальний стан цих об’єктів [1, 12].

З приводу розуміння творцями марксизму місця філософії в розвитку людського пізнання С. Д. Безклубенко влучно зазначає, що «мова йшла не про абсолютне… заперечення, перекреслення всього, скажімо, «доробку філософії» за всю історію людства. Не про те, щоб, … викинути все гамузом на смітник історії. Навпаки, йшлося про те, аби взяти, зберегти й розвинути все цінне, зокрема, найцінніше, на думку Маркса та Енгельса, – діалектичне розуміння матеріалістичного тлумачення світу, або діалектичний матеріалізм (як методологію пізнання – С.Р.) … А от як бути з «рештою» філософії? На думку амбітних (і революційно різких – С.Р.) творців марксистського світобачення, всьому іншому належало залишатись там, де й усім досягненням людської думки, які мають перехідне значення, а також її хибам» [1, 13] – в уявному «музеї» історії людських знань. Збереження фактів «блукань» людської думки, з точки зору С. Д. Безклубенка, є однією з найважливіших передумов прогресу, оскільки запобігає повторенню помилок.

Зазначимо, що, на жаль, творці марксизму не в усьому дотримувалися розробленої ними методології діалектичного матеріалізму. Бажаючи ствердити свої ідеї, вони, можливо, не до кінця усвідомлюючи це, сприяли їхній догматизації. Тільки так – і не інакше. Інша точка зору – ніщо. Така ситуація неминуче призвела до хибного розуміння діалектичного матеріалізму або його упередженого неприйняття. Підкреслимо, що К. Марксом та Ф. Енгельсом була розкрита сутність власне наукового пізнання. На шляху розмежування науки і філософії ними була здійснена грандіозна робота. Водночас, сутність філософії як форми пізнання світу так і не була розкрита. С. Д. Безклубенко з прикрістю зазначає, що «тепер-то ми знаємо напевне, що з Фейєрбахом не скінчилася, принаймні, німецька, якщо не «класична»», філософія; не скінчилася й філософія «взагалі» (= звичка вигадувати щось про явища [суспільного – С.Р.] життя та природи замість добувати справжні знання про них) [1, 16]. У підсумку теза про «смерть філософії» виявилася хибною. У зв’язку з намаганнями з’ясувати причини такого стану речей виникають такі запитання. Чому метафізика з винайденням більш ефективного наукового методу пізнання продовжує зберігати досить сильні позиції? Яка її роль в суспільному пізнанні? Чи треба метафізику «винищувати» поза межами наукового пізнання? Чому діалектичний матеріалізм, як і 150 років тому, незважаючи на те, що він виражає саму суть наукового пізнання, так і не зміг остаточно перемогти метафізику на її полі – у сфері гуманітарних наук? Більше того, ніби на підтвердження діалектичного закону подвійного заперечення відкинута засновниками марксизму філософія-метафізика, зрештою, «з’їла сам марксизм (як у нас, так і на заході). Проаналізуємо, як порушені питання намагався розв’язати С. Д. Безклубенко.

Спершу розглянемо, як так сталося, що марксизм перетворився на філософську (!!!) течію? С. Д. Безклубенко, залишаючись на позиціях діалектичного матеріалізму, виступає як переконаний антимарксист. У чому ж полягає специфіка його неприйняття марксизму. За словами вченого, його (дійсно, діалектико-матеріалістичне) ставлення до філософії пройшло довгий шлях формування, починаючи з другого курсу університету, коли молодого студента здивувало те, що сам термін «філософія» активно використовується марксистами. Більше того, цей термін означує один із факультетів Київського університету (і не тільки Київського). На свої відверті запитання, він отримував відповідь на кшталт того, що тези творців марксизму К. Маркса та Ф. Енгельса про смерть філософії, її непотрібність та гносеологічну злиденність є не зовсім правомірним перебільшенням або належать до розряду стилістичних загострень, або йдеться про «попередню філософію», а не про філософію взагалі. З цього приводу С. Безклубенко зазначає, що «мова йшла саме про філософію (= метафізику) взагалі… Марксистський замах на «вигнання» філософії з природи і суспільства» (залишивши під її, так би мовити, тимчасовою юрисдикцією царство чистої думки) був цілком серйозним, хоча цитований тест (де ці тези представлені у «чистому» вигляді – С.Р.) і не позбавлений рис, які дають підстави угледіти там і полемічні загострення, і певні стилістичні фігури, і навіть справедливість зауваження, у якому йшлося про «попередню» філософію (а про яку ж іще могла йти мова, коли «нової» ще й не було та й не повинно було б бути, на переконання творців марксизму!) [1, 11–12]. Аналізуючи сутність «марксистської філософії», С. Безклубенко дійшов висновку, що тут справа не лише у терміні «філософія», який є недоречним у контексті поняття «марксизм». А справа в тому, що, на відміну від праць творців діалектичного матеріалізму, більшість подальших робіт під «марксистською» етикеткою є, справді філософськими, тобто метафізичними (скидається на те, що термін «філософія» в радянському марксизмі (псевдомарксизмі) є нічим іншим як обмовкою «по Фрейду»).

Найяскравіше викриття С. Д. Безклубенком марксистської метафізики проявилося в критиці філософії мистецтва або естетики. Відразу зауважимо, що, з метафізичних позицій, дехто розглядає «філософію мистецтва» і «естетику» як поняття відмінні, хоча й такі, що десь перетинаються, а, наприклад, «мистецтвознавство» – це, взагалі, щось геть інше. Так, під філософією мистецтва іноді розуміють історію філософського тлумачення мистецтва, або вужче – історію філософської літератури про мистецтво. В естетиці вбачається всезагальна наука про красу. На думку деяких філософів, краса в культурі або «художня культура» не обмежується сферою мистецтва, оскільки мистецтво – не єдина форма опредметнення краси (щоправда, поза мистецтвом їхню «художність» досліджувати досить важко, хіба що специфічними психологічними, а, може, й психіатричними методами). Також ця позиція має право на життя, якщо відкинути поняття декоративно-прикладного, ужиткового мистецтва (до якого, зокрема, належить дизайн і мода). Як бачимо, для сфери абстрактного немає нічого неможливого. Незрозумілою тільки є мета, з якою плодяться такі схожі й одночасно відмінні псевдонаукові навчальні предмети.

Критикуючи радянську естетику, С. Д. Безклубенко наводить такий пасаж із твору В. Корнієнка: «на відміну від конкретних («частных») наук…, естетика вивчає всезагальні, універсальні закони краси, які проявляються в усіх областях дійсності, на всіх рівнях розвитку природи і суспільства, – і з гумором коментує. – Про таке навіть Гегель мріяти не смів» [1, 21]. «Та й це не був край, – веде мову далі Безклубенко. – Що ж, власне, підлягає, на думку В. Корнієнка, юрисдикції естетики? Ось тільки візьміть до уваги: до них належать: теорія мистецтва (у всьому комплексі мистецтвознавчих наук); науки про людську особистість, зокрема, етика, педагогіка, психологія та ін., у тій частині, що безпосередньо дотична до завдань виховання у людині прекрасних рис; науки про суспільство, такі я к соціологія, економічні науки та ін., зміст яких включає в себе проблеми вдосконалення суспільної структури з точки зору гармонії, міри й пропорційності: технічна естетика як конкретна наука, що вивчає прояви законів краси у матеріальному виробництві; нарешті, природознавство, яке при вивченні природи описує властивості краси предметів, явищ та живих організмів – і дає ємну оцінку цьому «польоту думки» – Ясна річ, книга, з якої цитуються вищенаведені твердження, – курйоз, хоча й написана «всерйоз» [1].

Зазначимо, що С. Д. Безклубенко проаналізував ще багато таких «курйозів». Узяти хоча б поняття «теорія естетики». Прикро, що багато з адептів метафізики в науці може не побачити у наведеному нічого смішного, взявши «теоретичні побудови» радянських естетиків «на озброєння». На жаль, цим «любомудрування» на тему мистецтва в радянському марксизмі не обмежилося. На підтвердження цьому, С. Д. Безклубенко наводить аналіз схоластичної, тобто безплідної й некорисної з наукової точки зору дискусії, що точилася серед радянських дослідників навколо поняття «мистецтво», влучно названої ним «естетичним бумерангом». Дискусія проходила у марних пошуках відірваної від реальності сутності, специфіки, функцій мистецтва. При цьому в процесі дискусії з предмету обговорення випадала то сама творчість, то твори мистецтва, тобто все, що стосується дійсності. В рамках критики цієї дискусії С. Д. Безклубенко зазначає, що «вся оця словесна гра в «начала», які, мовляв, «проявляються», «відображаються», «реалізуються» і т. д., достоту подібна до осміюваного марксистами «перевертання» («кувиркання») гегелівського «духа» – «із самого себе» «через самого себе» до «самого себе». Так, ніби ніхто з них і не зазирав до «Святого сімейства», не прагнув проникнути в «таємницю» гегелівської спекулятивної конструкції» [1, 24].

Чому ж виявилося, що радянський марксизм не зміг перемогти метафізику? С. Д. Безклубенко звертає увагу на цілу низку факторів: це і недобросовісність учених (видумувати щось легше, ніж досліджувати реальність), і специфіка гуманітарної науки в СРСР, для якої характерним був значний політичний тиск.Така ситуація з метафізикою в науці склалася в радянському марксизмі. Можливо, інша ситуація у «прихильників» марксизму на заході?

Розглянемо погляди одного з найпопулярніших представників західного «неомарксизму» Ю. Хабермаса. Дослідник зазначає, що «Маркс хотів подолати філософію, зняти її, щоб вона була реальною, – він був настільки впевнений у істинності гегелівської філософії, що очевидні, але нехтувані Гегелем відмінності між поняттям і дійсністю, сприймалися ним з нетерпимістю… ». «Вона [філософія], – веде далі Хабермас, – зрозуміло, не претендує більше на те, щоб виконувати сумнівну на сьогодні роль указувати наукам їх місце… Становище, яке філософія, що відправляється на пенсію, займає (сьогодні – С.Р.) щодо наук, відповідає розподілу праці… сфері науки протистоїть філософська віра, життя, екзистенційна свобода, міф, освіта та ін.» [8]. Разом з тим Хабермас, усе ж вважає, що без філософії у науковому пізнанні не обійтися: «такий розподіл … я не вважаю в достатній мірі переконливим, оскільки, навіть пізнавши свої межі із повчань прагматизму та герменевтики, філософія в своїх освітніх бесідах ніяк не може залишатися поза науками, не потрапляючи одразу ж у потік аргументації, тобто обґрунтування». Прикладами плідної взаємодії філософії та науки Хабермас віднаходить в розробці теорій у тій чи іншій сфері; на його думку, «завдяки вдалому поєднанню різних теоретичних фрагментів можна досягти того, чого філософія прагнула раніше здійснити самотужки (незрозуміло лише, в чому полягає «плідність» співпраці теорії та філософії, тобто метафізики, і чому без останньої ніяк не можна обійтися в рамках інтеграції наукового знання – С.Р.)». Як наслідок, не бажаючи цілком розлучатися із філософією, німецький інтелектуал зазначає, що «філософія може і повинна зберегти за собою сферу раціональності, виконуючи скромні функції місцеблюстителя та інтерпретатора» [8]. На жаль, Хабермас не розумів, що проблема полягає не у «працевлаштуванні» філософії, а у принциповій несумісності метафізичного методу з науковим пізнанням, у тому числі й гуманітарним. У цілому, підводячи підсумок аналізу поглядів Ю. Хабермаса, зазначимо, що, все-таки він виходить із твердження, що філософське і наукове пізнання має свої відмінності. Водночас, навіть сам виклад матеріалу (важкозрозумілий текст, наповнений туманними метафорами, які пояснюються через інші метафори, надмірна абстрактність думок) не залишає сумнівів у тому, що марксизм на заході, зокрема, в Німеччині, також зазнав впливу з боку метафізики. Чого варте лише занесене із заходу виром Болонського процесу поняття «доктор філософії»? Наприклад, доктор філософії в біології – ніби повернення до Аристотелевої натурфілософії, і, звичайно, «класика» – доктор філософії в галузі філософії, філософії «у квадраті». Абстрагуючись від недоліків псевдомарксизму, звернемо увагу на те, що Ю. Хабермас торкнувся іншого, досить важливого питання, яке, на нашу думку, дає розуміння того, чому, все-таки, позитивістське ставлення до науки в гуманітаристиці ніяк не може позбутися метафізики. Це питання місця філософського пізнання в культурі. Забігаючи наперед, зазначимо, що С. Безклубенко намагався дати відповідь і на це питання.

Перш ніж перейти до викладу поглядів С. Безклубенка, розглянемо еволюцію суспільного пізнання О. Конта – засновника позитивізму, оскільки діалектичний матеріалізм ґрунтується саме на позитивізмі. Вчений зазначив: «досліджуючи перебіг розвитку людського розуму у різноманітних сферах його діяльності, починаючи із його первісних проявів до наших днів, я, як мені здається, відкрив великий фундаментальний закон… зміст якого полягає у тому, що кожна галузь наших знань послідовно проходить через три різних теоретичних стани: стан теологічний або фіктивний; стан метафізичний або абстрактний (рос. – «отвлеченный» – С.Р.); науковий або позитивний… Звідси виникає три види філософії чи три загальні системи поглядів на сукупність явищ, що взаємовиключають одна одну… В теологічному стані людський розум... прагне абсолютного знання, розглядаючи явища як продукти прямого і безперервного впливу більш чи менш численних надприродних факторів, довільне втручання яких пояснює уявні аномалії світу… В метафізичному стані, яке є нічим іншим як видозміненим теологічним станом, надприродні фактори поступаються місцем абстрактним силам… Нарешті, в позитивному стані людський розум, визнаючи неможливість досягнення абсолютних знань, відмовляється від них, відмовляється від дослідження питання походження і призначення Всесвіту… Пояснення фактів… полягає у встановленні зв’язків між окремими явищами та деякими загальними фактами …» [5]. В результаті аналізу цього уривку можна зробити висновок, що наука, науковий метод є несумісним із метафізичним. Наука, сучасному етапі, є вищою і найбільш ефективною формою пізнання світу. Проте немає достатніх підстав стверджувати, що «нижчі», можливо, навіть, «тупикові» ланки еволюції людського пізнання з виходом на передній план науки повністю зникають. Отже, метафізичний метод, який є шкідливим для науки, все ж зберігає певне значення в культурі. Саме в контексті суперечності між наукою та метафізикою доцільно розглядати пізнавальну роль філософії.

С. Безклубенко зазначає: «сьогодні під терміном «наука» розуміється система (в гіршому випадку – сукупність) знань, достовірність яких може бути перевірена, тобто підтверджена на практиці. Всім, хто більш-менш ґрунтовно знайомився з філософією, ясно, що переважна більшість її принципових положень не піддається практичній апробації. Їх можливо, як це показав уже Іммануїл Кант, логічно несуперечливо довести, так само, як і логічно несуперечливо спростувати. Але їх неможливо перевірити на практиці» [3]. Дійсно, експеримент є стрижнем наукового пізнання, оскільки саме завдяки йому вдається з’ясувати реальні закономірності розвитку природи і суспільства. Він має бути обов’язково проведений там, де це можливо. У зв’язку з цим зауважимо, що С. Безклубенко, з метою підсилення своєї думки, мабуть, спеціально «абстрагував» поняття «наука» від прогностичної та історичної форми наукового пізнання, які не можна безпосередньо перевірити на практиці. Прикладом може служити періодична система Д. І. Менделєєва (учений передбачив у таблиці місця для ще не відкритих на той час хімічних елементів) або прогноз академіка В. Глушкова, який на початку 80-х рр. ХХ ст. зазначав, що «безпаперова інформатика розвивається винятково стрімкими темпами… найбільш завзяті апологети телематики передрікають, що вже не за горами той день, коли зникнуть звичайні книги, газети, журнали. Натомість кожен буде носити з собою «електронний» блокнот… набираючи на клавіатурі цього «блокноту» потрібний код, можна (знаходячись у будь-якому місці нашої планети), отримувати з гігантських комп’ютерних баз даних, пов’язаних мережею, будь-які тексти, зображення (в тому числі динамічні)….» [4]. Це саме стосується й історичних досліджень. Достатньо порівняти давні народні уявлення про викопних тварин та здобутки палеонтології, щоб стверджувати, що, незважаючи на неможливість точної перевірки даних історичних наукових дисциплін, сумнівів у їхній науковій сутності не виникає. Зрештою, упередивши неправильне розуміння поглядів С. Безклубенка на науку, продовжимо аналіз його бачення місця філософії в культурі. Сергій Данилович задається питанням: «якщо філософія – не наука, то що ж вона являє собою?» і дає відповідь: «На моє переконання, філософія – це один з різновидів фантастики: її особливий жанр….» [3]. «Я був невимовно радий, – продовжує далі С. Безклубенко, – коли нещодавно знайшов у цьому однодумця – Станіслава Лема» [3].

Сергій Данилович невипадково звернув увагу на погляди С. Лема, у філософських творах якого (наприклад, «Філософія випадку», «Сума технології», «Діалоги», «Фантастика і футурологія» та ін.) досить багато уваги приділено питанням взаємодії науки, філософії, фантастики і мистецтва. С. Лем виходить із позитивістської гносеології, згідно із якою «емпірична й метафізична позиції взаємно спростовують одна одну» [7, 45]. Проблему взаємодії філософського та наукового начал С. Лем розкриває на прикладі власного творчого досвіду. У збірнику «Мій погляд на літературу» (в розділі «Сума технології». Післямова до дискусії») фантаст зазначив: «я знав, коли писав «Суму», що якщо виникає така тема і в такому діапазоні, то не можна хоча б трошки не бути філософом (чому? – С. Р.; виділено – наше), але, я намагався ним бути якомога менше. Можливо тому, що сам був заражений «бацилою» філософування… і … відчував небезпеку самому створити «нову систему» …[тому] повинен був… шукати зцілення в науці. І я переконався у тому, що лише наука може бути нашим провідником …, зрозуміло, не обходячись без філософії (чому? – С.Р.; виділено – наше.) [6, 1013]. В контексті футурології як науки, С. Лем аналізує поняття «філософія (метафізика) майбутнього». Цей новий футурологічний дискурс, на його думку, має на меті розпізнавати майбутнє, «хоч і в тумані» [6, 1547]. Що ж до майбутнього філософії С. Лем зазначає, що «як би не тоншала [в процесі еволюції] … філософська основа [людського пізнання], ніколи не було так, щоб вона повністю зникла, розділившись на конкретні науки» [7, 40]. І, судячи з поглядів С. Лема, який, за його ж словами, володів певним даром передбачення [6], імовірність «кінця філософії» була невисокою.

У результаті аналізу інтелектуального доробку польського фантаста можна з упевненістю говорити про його скептичне ставлення до філософії в цілому й до постмодернізму особливо. Водночас, С. Лем визнає, що метафізика не може полишити сферу людського пізнання. Він звертає увагу на те, що у сприйнятті світу людина, яка обрала шлях наукового пізнання, все ж не може цілком абстрагуватися від метафізики, яка так чи інакше присутня в індивідуальній свідомості [7, 42-42].

Як бачимо, гіпотеза основоположників позитивізму розвинена фундаторами діалектичного матеріалізму про кінець метафізики взагалі, як культурного явища, поки що не підтверджується. Разом з тим суперечність наукового та метафізичного методу пізнання, нарешті, визнана практично всіма (крім, можливо, постмодерністів). Метафізика все ж проникає у сферу науки, завдаючи їй значної шкоди. Чому так відбувається? Коротко на це запитання можна спробувати відповісти так: там, де є наукове незнання, виникає метафізичне знання. С. Безклубенко з цього приводу зазначає: «як би не збільшувалися наші достовірні знання, … «любомудруванню» (схильності «доповнювати» проблематичні знання здогадами, припущеннями та вигадками) немає й ніколи не буде краю. Бо якими б величезними не уявлялися (та й справді не були) наші точні знання про світ, вони залишатимуться величиною нескінченно малою, порівняно із ще не пізнаним, не з’ясованим» [2, 5]. Саме там, де позиції науки хиткі, відбувається боротьба між реальним та вигаданим (частково вигаданим) поглядами на світ. Мабуть, через те, що соціум розвивається динамічніше за природу, метафізики набагато більше саме в гуманітарних науках.

З нашої точки зору, визнання науковцями того факту, що метафізика не зникне сама по собі, лише на тій підставі, що вона суперечить науці, уже має важливе значення. Більше того, наука і метафізика перебувають у діалектичній єдності. Тому, чи зникне метафізика коли-небудь, а якщо і так, то чи не разом із наукою, – ці питання залишаються відкритими.

Безперечно, метафізика має бути цілком виведена зі сфери наукового пізнання через суперечність їхніх методів – наукового, сутність наукового дослідження полягає у дослідженні реальності, та метафізичного, який допускає фантазування на тему реальності. Філософія, незважаючи на свою відірваність від реальності, усе ж здійснює на неї певний вплив, що особливо яскраво проявляється в політиці (наприклад, коли філософські концепції впроваджуються у соціальне життя). Оскільки метафізика посідає певне місце в масовій та індивідуальній свідомості, існують сфери, де наукове дослідження не може обійтися без аналізу філософських даних, зокрема, у психологічних дослідженнях, мистецтвознавстві та ін. Тому уникнення наукового дослідження філософських концепцій є неприпустимим.

Теза, висловлена Ф. Енгельсом про те, що «від усієї колишньої філософії самостійне значення поки що зберігає вчення про мислення і його закони – формальна логіка і діалектика», не означає, що історія філософії має бути піддана небуттю. Як уже зазначалося, ретельне збереження скарбів філософської думки є запорукою прогресу людського пізнання. І не лише тому, що філософія є суцільним недоліком пізнання. Можливості людського розуму є обмеженими, світ перебуває у постійному розвитку. Тому ми не можемо знати, що і яким чином із пам’яток «музею» людської думки може знадобитися в процесі розвитку. С. Д. Безклубенко неодноразово зазначав, що в радянському марксизмі замість того, щоб відкинути філософський метод, був недооцінений внесок деяких знаних філософів, зокрема, І. Канта, Дж. Локка та ін. Прикладом недооцінки попередньої філософії може служити, що цікаво, праця Ф. Енгельса «Розвиток соціалізму від утопії до науки». Один з основоположників діалектичного матеріалізму зазначав, що Дж. Локк та Ф. Бекон перенесли з природничих досліджень у філософію «звичку» розглядати об’єкти у відриві від їх взаємозв’язків, так, ніби вони не зазнають жодних змін. Такий спосіб дослідження, протилежний діалектичному, є метафізичним [9]. Зрештою, може скластися думка, що праці цих дослідників є, щонайменше, неактуальними. Водночас, саме Ф. Бекон одним із перших поставив питання про наукову безплідність схоластики (що, на жаль, не втратило значення і для сучасності). Концепція перепон, які виникають в процесі пізнання («ідоли Бекона»), може бути корисна кожному, хто прагне дослідницької об’єктивності.

Які існують конкретні «симптоми» метафізики в наукових дослідженнях. У рамках своєї наукової та науково-методичної роботи С. Безклубенко досить чітко вказує на них. Викладемо тезисно основні погляди Сергія Даниловича на цю проблему.

1. Не видумувати зв’язків про речі об’єктивної реальності з голови, а виявити їхнє існування (або відсутність), досліджуючи реальні факти.

2. Уникати догматизму. Будь-яку методологію розглядати критично, навіть методологію діалектичного матеріалізму, оскільки розвиток людської думки не стоїть на місці.

3. Не використовувати «відмичок» у процесі наукового пізнання. Під «відмичкою» Сергій Данилович має на увазі певний всезагальний абстрактний метод, який дає відповідь на всі питання, що постають в процесі освоєння світу. В контексті гносеологічного потенціалу діалектичного матеріалізму С. Безклубенко стверджує: «…йшлося про те, аби взяти, зберегти й розвинути все цінне [зі скарбниці філософської думки – С.Р.], зокрема, найцінніше, на думку Маркса та Енгельса, – діалектичне розуміння тлумачення світу… Щоб саме його – і лише його! – взяти на озброєння інтелектуального осягнення світу, взяти як метод, «точку зору», «підхід», а не як догму. Навіть не як «ключ» – не те що «відмичку»! – до пізнання, а всього лише як принцип загального підходу до розгадування «таємниць» природи та майстрування «ключів» до однотипних «загадок»[1, 13].

4. Не «підганяти» реальні факти під певну ідеологічну конструкцію. Тобто в основу дослідження не можна класти певний ідейний шаблон (яким би модним і «солідним» він не був) та проводити дослідницьку роботу таким чином, щоб та інформація, яка не вписується в цей шаблон, відкидалася. Виходить своєрідне теоретичне «прокрустове ложе». Насправді ж певна теорія може служити за основу наукової гіпотези, підтвердження або спростування якої може бути з’ясоване за результатами об’єктивного й неупередженого дослідження.

5. Не шукати абсолютних істин. Сергій Данилович у своїх працях багато уваги приділяє критиці пошуку абсолютного знання. Наприклад, пошук радянськими естетиками «невловимоабстрактноважливої» сутності або специфіки (ці поняття радянські філософи, за свідченням С. Д. Безклубенка, плутали) мистецтва, що, будучи «вхопленою», розкриє всі таємниці розуміння художньої культури. Це саме стосується «наукових» пошуків «українськості», «російськості» тощо в етнокультурних дискурсах. Не говорячи вже про спроби розв’язання філософських «основних питань», антиномій та ін. Причиною негативного ставлення Сергія Даниловича до розкриття абсолютних істин є практична безплідність цього заняття і, як наслідок,– ненауковість.

6. Явища і поняття необхідно розглядати в їхньому історичному розвитку. У зв’язку з цим варто ретельно досліджувати етимологію слова-терміна, яке позначає поняття. Важливо також розрізняти поняття на науковому та побутовому рівнях суспільної свідомості. Яскраві приклади застосування цього «етимологічного методу» можна зустріти практично в усіх творах С. Безклубенка. Взяти хоча б дослідження таких фундаментальних понять, як «культура», «мистецтво», «філософія» та ін.

7. Досліджуючи певні соціокультурні явища, необхідно з’ясувати їхню сутність та специфіку. Поняття сутності Сергій Данилович коротко і влучно визначає як таке, заради чого певне явище існує («суще»). Сутність різних явищ може бути подібною. Для того, щоб розрізняти схожі за сутністю явища, треба з’ясувати їхні особливості, тобто специфіку. Виявлення цих особливостей здійснюється шляхом порівняння явищ з подібною сутністю. Зауважимо, що з’ясована сутність і специфіка не може розглядатися як абсолютна, тому що будь-які явища перебувають у постійному розвитку.

8. Уникати «синдрому шашличних властивостей «баранів». Сергій Данилович зазначає, що у творах К. Маркса і Ф. Енгельса багато уваги приділяється критиці казуїстичної схильності людей. «Спочатку улюблені предмети свого споживання люди словесно означають як засоби задоволення своїх потреб, а далі вже й приписують цим предметам характер корисності як, нібито, від природи властивої цим предметам. Виходить щось на зразок «призначення» цих предметів Так у баранів раптом «з’являються» особливі «шашличні властивості» – лише на тій підставі, що їхнє м’ясо видається людям найбільш підходящим для приготування певної страви, нареченої саме «шашликом»! Подібним чином і в природи, у якої, як відомо, «немає поганої погоди», все ж несподівано для неї таки «з’являється» погода найрізноманітніших відтінків… – і «гарна», і «погана», і «чудова», … і «жахлива»… і т. д…» [1, 23]. Від себе додамо, що через синдром «шашличних властивостей» баранів з’являються, наприклад, псевдонаукові ідеї про «інформативні властивості» звірів у зоопарку або властивості, фізично притаманні пам’яткам, відображати історичну пам’ять тощо.

9. Той, хто займається теоретичною роботою, має володіти навичками коректного руху в рамках «шкал» одиничного часткового та загального. Будь-які поняття – це абстракції. За цією тривіальною, на перший погляд, тезою стоїть пересторога дослідникам. Оскільки вони досить часто в теоретичних дослідженнях у певний момент починають досліджувати вже не явища, а слова, тобто стають на шлях схоластичного (зрозуміло, безплідного з точки зору науки) дискурсу. Аналізуючи поняття, необхідно брати до уваги те, що всі вони являють собою певний рівень абстрагування конкретних фактів або навіть є результатом подвійно (потрійного і т.д.) абстрагування. Тому, роблячи узагальнення, треба зберігати зв’язок думки з реальністю.

У підсумку зазначимо, що ця стаття лише стисло відображає методологічні погляди Сергія Даниловича Безклубенка. До того ж, це скромна інтерпретація, запропонована його учнем, який намагався осягнути глибину й обсяг думки визначного українського науковця. Тому кожному, хто цікавиться тим, як досягти успіхів у науковому пізнанні, буде корисно ознайомитися з поглядами С. Безклубенка, висвітленими в його численних книжках. Благо, Сергій Данилович, взявши високий темп у створенні дійсно знакових для української гуманітаристики наукових праць, не збирається зупинятися на досягнутому.

Список використаних джерел

1. Безклубенко С. Д. «Людвиг Фейєрбах…» Ф. Енгельса і кінець «класичної»… псевдомарксистської філософії / С. Д. Безклубенко // Вісник КНУКіМ. Філософія. – 2001. – Вип. 3. – С. 4-33.

2. Безклубенко С. Д. Всезагальна теорія та історія мистецтва / С. Д. Безклубенко. – К., 2003. – 261 с.

3. Безклубенко С. Д. Наука, мистецтво та філософія в «тумані» постмодернізму [Електронний ресурс] / С. Д. Безклубенко // Електронний архів С. Д. Безклубенка. – Файл : ПостмодернізмТермін.doc. – 108 КБ. – 15 с (MS WORD).

4. Глушков В. М. [Электронный ресурс] // Википедия [Вэб-сайт] – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Глушков_Виктор_Михайлович. – 19.02.12.

5. Конт О. Курс позитивной философии [Электронный ресурс] // Кафедра социологии и гуманитарной культуры Московского инженерно-физического института (МИФИ) [Вэб-сайт] – Режим доступу : http://www.sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/kont_positive_philosophy.html. — 19.02.12.

6. Лем С. Мой взгляд на литературу [Электронный ресурс] / С. Лем // Ex. ua [Файлообменник]. – http://www.ex.ua/view/8116928. – Файл : Lem_Moy_vzglyad_na_literaturu.156871.fb2. – 3,2 МБ. – 19.02.12.

7. Лем С. Философия случая [1968] [Электронный ресурс] / С. Лем // Ex. ua [Файлообменник]. – http://www.ex.ua/view/8116928. – Файл : Lem_Filosofiya_sluchaya.156870.fb2. – 3 МБ. – 19.02.12.

8. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие [Текст] / Ю. Хабермас ; пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева. – М. : Наука, 2001. – 380 с.

9. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке [Электронный ресурс] / Ф. Энгельс // Politpros.com [Вэб-сайт] – Режим доступа : http://www.politpros.com/library/28/284// – 19.02.12.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
2012 -> Волинська сільська територіальна громада


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
Лога Т. В., зав сектору наук організації та зберігання фондів філії днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПоетеса тетяна ульянівна корнійчук (до 60-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис
Поетеса Тетяна Ульянівна Корнійчук : біобібліогр нарис до 60-річчя від дня народження / Сарненська центральна районна бібліотека;...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка