Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладівСторінка4/21
Дата конвертації14.09.2017
Розмір4.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Список використаної літератури

 1. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний
  посібник. – К., Кондор. – 2003. – 296с.

 2. Парсяк В. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність та складові / В.Парсяк, І. Драгомирова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 97– 104.

 3. Роббинс С.П. Менеджмент / Стівен Роббинс. – М.,2002.– 880 с.

 4. Сультимова, Е. А. Организационная культура библиотеки (к определению понятия) /Е. А. Сультимова. // Румянцевские чтения : материалы междунар. науч. конф. (11-13 апр. 2006) / Рос. гос. б-ка ; [редкол.: И. П. Донскова (отв. ред.) и др. ; сост. Л. Н. Тихонова]. – М. : Пашков дом, 2006. – с.252-257.

 5. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э Рейн. – СПб., 2002. – 336 с.


Бунда В.М.,

м. Хмельницький
Управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
У статті зроблено спробу простежити найбільш характерні системи управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ключові слова: бібліотека вищого навчального закладу, управління кадрами, організація праці, підвищення кваліфікації, атестація.
Сучасна бібліотека вищого навчального закладу – соціальний інститут, що потребує професійного управління, яке охоплює всі сторони її виробничо-господарської й соціальної діяльності, забезпечує ефективне функціонування на основі планомірного здійснення комплексу організаційних, виробничих, технологічних та виховних заходів, які можна вибудувати в конкретні системи управління. [1, с.89]

Питання управління кадрами наукової бібліотеки знайшли місце в публікаціях В.О.Ільганаєвої [1,с.89], О.М.Завальнюка [2,с.287], В.С.Прокопчука [3, с.101 ; 4, с.81; 5, с.283], Л.П.Чорної [6, с.57] та інших.

Мета статті полягає у простеженні автором найбільш характерних систем управління кадрами в науковій бібліотеці.

Термін «управління» - значення активної, регулюючої, впливової, необхідної умови здійснення стратегічного розвитку установи, організації з найменшими затратами досягнення наміченої мети.

Кадри –основна складова бібліотечної справи, її життєдайне джерело та перспектива. Відомий вислів про те, що кадри вирішують все, актуальний у всі часи.

Розглядаючи питання управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету, взято до уваги, що вона є , як відмітив О.М.Завальнюк, одним із основних підрозділів, який відіграє важливу роль у підготовці фахівців, вона виконує послідовну, різнобічну діяльність щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу, забезпечення навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи [2,с.287] і, як зауважив В.С.Прокопчук, наукова бібліотека університету – сучасний бібліотечно-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, своєрідна інформаційна індустрія, яка не поступається найбільшим в області централізованим бібліотечним системам. З 2005 року функціонує та до вимог часу удосконалюється управлінсько-організаційна структура наукової бібліотеки – дирекція бібліотеки (директор, заступник директора, учений секретар), 4 загально-бібліотечних відділи - відділ обслуговування (7 абонементів та 9 читальних залів); відділ комплектування з сектором наукової обробки літератури, науково-бібліографічний відділ, відділ рідкісних видань [3,с.101]. Сьогодні наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка стала своєрідною інформаційною корпорацією, що об’єднує 18 окремих абонементів, читальних залів, має фонд 1 млн. 100 тис. документів, обслуговує 10 тис. користувачів [4, с.81]. Функціонування всієї бібліотечної структури забезпечують 62 працівники, які є професіоналами, що поєднують в собі високі моральні якості, культуру предметних знань, здатні рефлективно працювати на стику наук, володіють професійною мобільністю - здатністю оперативно реагувати на постійно виникаючі зміни в практичній і науковій діяльності; здатні розуміти й передбачати, що буде користуватися попитом в майбутньому; які уміють не тільки працювати в колективі, але й керувати ним. Ієрархія відносин дає можливість виділити найбільш характерні системи управління кадрами в науковій бібліотеці: • підбір і розподіл кадрів;

 • організація праці співробітників;

 • підвищення кваліфікації та атестація.

Підбір і розподіл кадрів. При підборі та розподілі кадрів використовується методика декількох критеріїв. Перший з них – привабливість праці, тобто, чим конкретно даний учасник цікавий для його співробітників: перспективою реалізації здібностей, можливості заробити гроші (додаткові бібліотечні платні послуги тощо), пропозиція інноваційних проектів розвитку бібліотечної справи.

Другим критерієм є комунікативні властивості роботи: виконується вона колективом чи самостійно, наскільки великими масивами інформації оперує працівник в процесі діяльності, контакти із користувачами, співробітниками, колективами інших бібліотек. І третім критерієм виступає стаж роботи за спеціальністю, професіоналізм, компетентність, рівень кваліфікації співробітника. Вивчення щодо підбору і розстановки кадрів відбувається через координацію роботи, яка здійснюється шляхом проведення що понеділкових нарад при директорові, щомісячних - першого вівторка – координаційних нарад з участю керівників підрозділів, засідань бібліотечної та методичної рад.

Організація праці співробітників. Суттю даної системи є визначення керівника підрозділу наукової бібліотеки, розвиток його керівних здібностей, управління діяльністю підрозділу. Для керівництва призначаються спеціалісти, що мають стаж роботи не менше за 5 років, до уваги береться чисельність працівників підрозділу. За мету ставиться розвиток та удосконалення колективних норм праці: гордість за свою роботу, бажання досягти мети та забезпечити позитивний результат, прийняття нововведення, а також згуртованість членів колективу. Функціонування цієї системи забезпечується плануванням та аналізуванням роботи наукової бібліотеки. Крім традиційного плану, який передбачає основні напрями й показники діяльності, виробляється план управлінських дій по місяцях та напрямах – організаційні питання, науково-методична та науково-дослідна робота, масова робота, матеріально-технічне забезпечення. Це своєрідний графік, в якому більш детально і конкретно визначені заходи дирекції, відділів і бібліотечних підрозділів, дати й відповідальні за їх організацію. Планування виступає як провідний інструмент і стратегічна форма управління, вирішення ключових питань, забезпечує координацію роботи всіх бібліотечних ланок, підпорядкування їх діяльності єдиній меті. На ефективність роботи даної системи вказують щорічні підсумки роботи підрозділів, що проводяться в науковій бібліотеці з 2004 року згідно «Положення про підведення підсумків роботи підрозділів наукової бібліотеки за рік», підсумки огляду готовності підрозділів до навчального року відповідно до «Положення про огляд готовності підрозділів наукової бібліотеки до навчального року» з 2011 року. Дирекцією наукової бібліотеки ініціюється вивчення та впровадження передового досвіду в роботі керівників та працівників підрозділів. Впродовж 2010 року вивчено досвіди роботи Пінчук Валентини Іванівни, завідувачки абонементом Шепетівського НКЦ за темою «Некомерційний маркетинг в роботі абонементу Шепетівського НКЦ» (схвалено на засіданні методичної ради наукової бібліотеки в листопаді 2010 року) та Грінішиної Інни Іванівни, завідувачки читальним залом №1 за темою «Організація культурно-просвітницької роботи читального залу №1» (схвалено на засіданні методичної ради 12 травня 2011 року). Надруковано буклет «З досвіду масової просвітницької роботи завідуючої читальним залом №1 наукової бібліотеки Грінішиної Інни Іванівни». 26 травня 2011 року на основі зібраних матеріалів з узагальнення досвіду роботи Грінішиної І.І. проведено заняття школи молодого бібліотекаря «Методика просвітницької роботи наукової бібліотеки».

Праця керівників підрозділів та бібліотекарів стимулюється. До Дня бібліотек одному-двом кращим працівникам вручається Диплом лауреата премії ім. Й.І.Токара – завідувача бібліотеки 1948 - 1993 рр., за успіхи в роботі працівники відзначаються грошовими преміями та нагороджуються Грамотами, Подяками, а ті, хто віддав університету 25 років своєї праці, нагороджуються знаком «Ветеран праці Кам’янець-Подільського національного (державного) університету».Підвищення кваліфікації та атестація.

Підвищення кваліфікації – складова загальної системи безперервної освіти особистості. Головною метою підвищення кваліфікації є приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної компетентності працівників наукової бібліотеки з проблемами та вимогами суспільства на конкретно-історичному етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегрованих процесів у бібліотечному просторі. Робота в бібліотеці ставить працівника перед потребою постійного оновлення знань, оволодіння новими технологіями. [5, с.283] Одним із головних компонентів моделі спеціаліста ВНЗ є «здатність самостійно вчитися, набувати професійних знань, навичок, умінь, оволодівати новими технологіями, удосконалювати кваліфікацію» [6, с.57]

Враховуючи особливості формування штатів наукової бібліотеки, організується і підвищення кваліфікації. Система підвищення кваліфікації в університетській бібліотеці є ступеневою: підвищення кваліфікації в науковій бібліотеці, в межах обласного методичного об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Планова робота по підвищенню кваліфікації співробітників наукової бібліотеки проводиться в рамках річного плану і є складовою частиною розділу «Робота з кадрами і підвищення кваліфікації». Робота, пов’язана з підвищенням кваліфікації, відображається також в планах структурних підрозділів наукової бібліотеки.

20 квітня 2007 року за ініціативи директора наукової бібліотеки Прокопчука В.С. вченим секретарем бібліотеки Філінюк Л.Ф. започаткована і успішно продовжує функціонувати школа передового досвіду з проблем наукового дослідництва. В основу її діяльності покладено пошук нового, перспективного, нетрадиційного у роботі колективу і окремих працівників наукової бібліотеки. Підготовку до проведення першого заняття школи почали зі створення групи працівників-однодумців, об'єднаних бажанням вести спільний пошук кращого практичного досвіду, здобувати нові знання з найважливіших питань бібліотечної, бібліографічної і книгознавчої справи та впроваджувати їх у підрозділах бібліотеки із урахуванням сучасних професійних знань. Перше заняття школи, в якому взяли участь 15 співробітників, відкрив директор наукової бібліотеки В.С.Прокопчук науковим повідомленням про пріоритетні напрями, методологію та методику наукових досліджень у бібліотечній сфері. Слухачі школи виступили з повідомленнями. З того часу засідання школи передового досвіду з проблем наукового дослідництва відбуваються тричі на рік. 24.03.2011 року проведено засідання «Бібліографічні покажчики як форма розповсюдження інформації. Метабібліографія в роботі наукової бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка», 16 червня 2011 р. «Нормування бібліотечних процесів у науковій бібліотеці на основі типових норм часу роботи».

У червні 2007 року започатковано школу молодого бібліотекаря. Заняття проводяться згідно модульної робочої програми з навчального курсу. Теми занять мають як методичне так і практичне спрямування, що забезпечує молодому фахівцю виховати в собі високого професіонала, самостійну особистість, опанування більш складними прийомами бібліотечної технології і, головне, забезпечують постійне професійне зростання.

Сприяє підвищенню кваліфікації і участь у роботі міжнародних, регіональних науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів через написання наукових статей, підготовку доповідей та повідомлень. Науковою бібліотекою підготовлено та проведено: дві міжнародні науково-практичні конференції – «Бібліотека вищого навчального закладу - центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів» (2007), «Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти» (2010), засідання круглого столу «Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія, сьогодення, перспективи» (2008), «Бібліотеки ВНЗ за роки незалежності України: стан, проблеми, перспективи» (2011).

Підвищенню рівня кваліфікації допомагають відвідування працівниками наукової бібліотеки бібліотек ВНЗ України та Росії, що дає змогу обмінюватися досвідом роботи. 14-15 квітня 2010р. взяли участь в роботі науково-практичного семінару «Основи бібліотечної інноватики» (наукова бібліотека Хмельницького національного університету); 21 - 23 вересня 2010р. делегація, очолювана директором бібліотеки Прокопчуком В.С. взяла активну участь в міжнародному бібліографічному конгресі, який проходив на базі Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург); 3 березня 2011р. взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського), 16 березня 2011 р. - в роботі науково-практичної конференції «Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу». Активно використовується електронна пошта для спілкування з колегами.

З метою підвищення ефективності діяльності бібліотечних працівників згідно Положення про порядок проведення атестації бібліотечних працівників Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проводиться атестація. Атестація бібліотечних працівників – це визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу бібліотечної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, відповідний посадовий оклад у межах Єдиної тарифної сітки. Проведено три тури атестації, четвертий згідно наказу ректора університету пройде 15 грудня 2011 року, що дасть 99% атестованих працівників бібліотеки. Всі атестовані відповідають займаним посадам. Відповідність співробітників займаним посадам зумовлена чіткою організацією роботи директора наукової бібліотеки В.С. Прокопчука та своєчасним переведенням співробітників на посаду, що відповідає рівню кваліфікації працівника.

Отже, як показує дослідження, зі зміною вимог до суб’єкта діяльності змінюються вимоги до концептуального, теоретичного та технологічного забезпечення процесу його професіоналізації і тому подальший економічний і соціальний розвиток в бібліотечній справі неможливий без висококваліфікованих кадрів, удосконалення систем управління.Тому, по-перше, необхідно на державному рівні розробити концепцію професійного розвитку суб’єкта діяльності; по-друге, відродити державне замовлення наукових бібліотек на випускників вищих навчальних закладів, що дають кваліфікацію бібліотечних професій з подальшим відпрацюванням певного строку молодими спеціалістами у бібліотеці; по-третє, вирішити питання про доповнення до чинних Класифікатора професій 003:2005 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 81 «Культура та мистецтво», наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. №168 та наказ Мінкультури і туризму від 18.10.2005 р. №745) такими, що відповідають вже наявним у наукових бібліотеках новим назвам робіт, що виконуються, а саме: інформаційний менеджер, менеджер корпоративних бібліотечно-інформаційних ресурсів, менеджер електронних комунікацій, бібліограф-аналітик, менеджер Інтернет-ресурсів, бібліограф-експерт міжнародних інформаційно-пошукових систем, технолог автоматизованих бібліотечних систем, бібліотекар-педагог, бібліотекар-психолог тощо; по-четверте, методичним центрам наукових бібліотек вищих навчальних закладів організовувати планове, систематичне підвищення кваліфікації.
Список використаних джерел

 1. Ільганаєва В.О. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку / В.О.Ільганаєва. – К.: 1996. – С.89.

 2. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України / О.М.Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С.287.

 3. Прокопчук В.С. Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету:етапи розвитку, стан і перспективи / В.С.Прокопчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія: Бібліотеознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С.101.

 4. Прокопчук В.С. Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В.С.Прокопчук // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського – К.: Педагогічна думка,2010. – Вип.2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С.81.

 5. Прокопчук В.С. Деякі аспекти інноваційної діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В.С.Прокопчук, Л.Ф.Філінюк// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Серія Бібліотекознавство. Книгознавство. - Кам’янець-Подільський: К-ПНУ,2010. – Вип.2 – С.283.

 6. Чорна Л.П. Модель спеціаліста бібліотеки ВНЗ / Л.П.Чорна // Бібліотека в освітньому просторі: інформ. бюлетень. – Хмельницький, 2010, №9. – С.57.


Великосельська О.М.,

м. Хмельницький

Інноваційні процеси та система якості в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету

Висвітлюються питання впровадження інформаційних технологій в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та їх вплив на підвищення якості обслуговування читачів, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних джерел, розширення асортименту додаткових послуг.
Глобальні зміни у світі, впровадження інформаційних технологій, посилення конкуренції на світовому ринку поставило суспільство перед проблемою підвищення рівня якості продукції та послуг. Якість - дуже складна і суперечлива категорія. Вона пронизує всі аспекти життя, є основним поштовхом для діяльності кожної людини і суспільства в цілому. Можна виділити основні властивості, що визначають якість продукції та послуг, серед яких: конкурентоспроможність, терміни виконання, ціни, сервісність і комфортність обслуговування, зручність використання. Особливо гостро питання якості продукції і послуг постало сьогодні, і це пояснюється, насамперед: сильним відставанням України з питань якості від західних країн; впровадженням нових послуг і модернізацією існуючих; підвищенням конкуренції на ринку інформаційних послуг (розвиток Інтернету, книжкового ринку); створенням світового інформаційного простору; корпоративною взаємодією бібліотек, використанням корпоративних технологій і сервісів.

Протягом останніх десятиріч головною проблемою в системі вищої освіти України було і залишається забезпечення якості підготовки фахівців на рівні зростаючих державних вимог. Нині ця проблема особливо гостро постає у зв'язку із входженням України у Європейський освітній простір на принципах Болонської декларації. Хмельницький національний університет організує навчальний процес за ступеневою системою підготовки фахівців на принципах Болонської декларації. Ціль діяльності університету полягає в якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету визначила свою місію — сприяти реалізації стратегічної мети університету у підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованню багатогранної особистості. Саме наукова бібліотека університету є тією творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість і зміст навчання та наукових досліджень. Тому пріоритетними напрямами роботи наукової бібліотеки є підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних джерел, розширення асортименту додаткових послуг. Для вирішення цих стратегічних завдань необхідно забезпечити високу активність інформаційного середовища. З метою поліпшення показників діяльності книгозбірні керівництво наукової бібліотеки застосовує в своїй роботі основні принципи управління якістю: орієнтація на читача, лідерство, залучення працівників, процесний підхід, системний підхід до управління, постійне поліпшення загальних показників діяльності організації, прийняття рішень на підставі фактів, взаємовигідні відносини з постачальниками. Ці принципи лежать в основі міжнародних стандартів ISO серії 9000, що дозволяють найбільш ефективно запроваджувати систему менеджменту якості в організаціях, зокрема, і в бібліотеках.

Інформація нині є важливим економічним, політичним та соціальним ресурсом людства, і ступінь розвитку та її доступність підносять рівень і якість вищої освіти. Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, нових форм роботи. Бібліотека залежить від своїх користувачів, тому необхідно знати і розуміти їх потреби, що існують зараз, а також які можуть виникнути в майбутньому. Тому вона повинна відповідати вимогам користувачів і прагнути перевершити їх очікування. Орієнтація на читача - це головний принцип нашої книгозбірні. На шляху реалізації головної функції бібліотеки — інформаційної — наукова бібліотека ХНУ вибрала пріоритетний напрямок її розвитку — інформатизацію, що означає впровадження нових технологій та інновацій, які суттєво підвищують якість і ефективність праці бібліотекарів та створюють користувачам належні умови для задоволення їх постійно зростаючих інформаційних потреб, надаючи їм широкий спектр послуг на найвищому рівні та оперативний доступ до інформації.

Активне застосування інновацій, пов’язаних з інформатизацією, в науковій бібліотеці ХНУ розпочалось з 1999 року і охопило всі напрямки бібліотечної роботи. Перший етап впровадження інновацій відносився до якісних змін технологічного процесу в обслуговуванні читачів в читальних залах та на абонементах. Переведення всіх категорій читачів на автоматизоване обслуговування сприяло більш якісній та оперативній роботі з ними.  На зміну традиційному паперовому  формуляру прийшов електронний формуляр, в якому відображена вся інформація про видані документи та контроль за термінами їх повернення. БД «Читач» дає змогу удосконалити і активізувати традиційну систему заходів з попередження та ліквідації читацької заборгованості: листи-нагадування, повідомлення по телефону, співпраця з старостами груп, формування списків боржників (студентів, викладачів, співробітників) в автоматизованому режимі. Робота з наказами по студентському складу також проводиться в електронному режимі.  Автоматизовано процес замовлення документів читальними залами з відділу збереження фондів, здійснюються послуги з електронної доставки документів (ЕДД).

Комп'ютерні технології надають бібліотекам унікальний шанс розвитку нових напрямків в їх діяльності. Так, завдяки інтенсивному впровадженню інновацій, в науковій бібліотеці створена ціла система віртуального обслуговування користувачів. Web-сайт наукової бібліотеки http://library.tup.km.ua/ (створений в 1998р.) надає можливість цілодобового доступу до її ресурсів: електронного каталогу, електронної бібліотеки, віртуальної довідкової служби, бібліографічної інформації, БД «Ліга.Закон», віртуальних виставок, формуляра читача, наукових публікацій вчених університету, світових БД наукових журналів.

Одним  з головних інформаційних продуктів бібліотеки є БД «Електронний каталог» (ЕК), що відображає активний  фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних інформаційних запитів користувачів. Електронний каталог НБ ХНУ містить на 1.01.2012 р. 316588 записів, щорічно вноситься понад 25000 нових електронних записів. Із створенням електронного каталогу в бібліотеці значно підвищилася якість і швидкість пошуку інформації читачами, ефективність роботи бібліотекарів при мінімальних затратах на комплектування і обробку документів.

Віртуальна довідкова служба  – це нове технологічне рішення традиційного довідково-бібліографічного обслуговування. «Віртуальна довідка» розпочала роботу на сайті бібліотеки ХНУ з квітня 2006 року. Відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ ХНУ розроблено програму для реєстрації запитів, ведення архіву виконаних довідок. Робота координується інформаційно-бібліографічним відділом, який відповідає за якісне та своєчасне надання відповідей. Довідки виконуються у робочому порядку провідними фахівцями інформаційно-бібліографічного відділу за підтримки фахівців інших структурних підрозділів протягом двох  діб в залежності від складності запиту. Крім власних баз даних, активно використовуються і ресурси Інтернет. Користувачеві надається тільки достовірна інформація, надійні мережеві ресурси. Велику роль в цьому відіграє створений ресурс книгозбірні «Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету». Всі запити та відповіді зберігаються в «Архіві виконаних довідок», яким може скористатися будь-який користувач. За допомогою розробленої програми «Автоматизований облік ДБО» проводиться облік основних показників обслуговування користувачів в залі електронної інформації бібліотеки (бібліографічні довідки за видами та джерелами виконання, консультації, користувачі, відвідування, платні послуги), на основі якого постійно здійснюється моніторинг використання електронних ресурсів. Основні показники статистики Web-сайту в 2011 році становили: 420984 звернень, переглянуто 7649042 сторінок, файлів — 5658518, зроблено запитів — 7649042.

Автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дозволили бібліотеці значно розширити сферу послуг. Разом із традиційними бібліотечними послугами надаються сервісні послуги: користування послугами Інтернет; запис інформації на носій замовника; поліграфічні послуги з виготовленням бланкової продукції; чорно-білий та кольоровий друк на принтері; комп'ютерний переклад тексту; сканування; ксерокопіювання, ламінування.

Проте, якість бібліотечного обслуговування не може оцінюватися тільки на етапі надання користувачеві інформаційних продуктів, надання послуги. Для того, щоб зробити ту чи іншу продукцію, виконати роботу, надати послугу, необхідно здійснити цілий ряд операцій і підготовчих робіт. Якщо говорити про якість бібліотечного обслуговування, то в НБ ХНУ велика увага приділяється процесу якісного формування інформаційних ресурсів.

З метою розвитку наукових основ удосконалення бібліотечно-бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів, створення раціональної технології підвищення ефективності та якості роботи, запровадження інновацій в практику роботи, впровадження результатів соціологічних, прикладних досліджень в практичну діяльність з 2007 року в книгозбірні діє Програма розвитку наукової роботи «Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій» на 2007-2011рр. Сьогодні формування інформаційних ресурсів в бібліотеці засновується на вивченні та аналізі реальних і потенційних інформаційних потреб користувачів, обумовлених їх освітньою, педагогічною, науково-дослідною та управлінською діяльністю. Результати аналізів книгозабезпеченості навчального процесу, оцінки рівня використання періодичних та інформаційних видань, моніторингу бібліотечних послуг, статистика звернень до баз даних бібліотеки, а також соціологічних досліджень, які направлені на визначення рівня задоволеності користувачів бібліотечним обслуговуванням, є основою стратегічного управління інформаційними ресурсами бібліотеки відповідно до завдань, які розв'язуються університетом.

До послуг викладачів та студентів книжковий фонд, який нараховує понад 615 тисяч документів, електронна бібліотека - 60 Гбт. Пріоритетними напрямками в комплектуванні фондів у бібліотеці ХНУ є формування колекції наукових видань та електронних ресурсів. Сервіс "Замовлення документів для навчального процесу та науково-дослідницької роботи" надає можливість оперативного замовлення документів викладачами, науковцями, співробітниками університету для поповнення фонду наукової бібліотеки через її  Web-сайт. У 2004 році була затверджена «Концепція електронної бібліотеки Хмельницького національного університету», а в 2008 році створено відділ електронної бібліотеки (ВЕБ). В функції ВЕБ входить формування фонду документів на електронних носіях, виготовлення електронних копій документів, проведення пошуку та включення в систему ЕБ повнотекстових документів з мережі Інтернет та ін. Сьогодні база даних «Електронна бібліотека» містить 5062 повнотекстових версій книг, монографій, методичних видань, 25 тисяч видань художньої літератури, 12777 анотованих повнотекстових публікацій з наукових журналів, які видаються в ХНУ.

Сучасний студент краще володіє комп’ютером, ніж бібліографічними знаннями. Навчити читача користуватися електронними ресурсами, допомогти йому впевнено почувати себе в інформаційному суспільстві - це основна задача бібліотечних працівників. З цією метою розроблено спеціальний курс «Основи інформаційної культури», що включає лекційно-практичні заняття для студентів першого курсу та студентів старших курсів. Для  студентів-магістрів розроблено курс «Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія». Обов’язковим і важливим елементом занять із студентами є практичне засвоєння методів автоматизованого пошуку інформації. З метою  презентації та реклами сучасних можливостей бібліотеки та її інформаційних ресурсів проводяться різноманітні інформаційні заходи: «Дні кафедри», «Дні фахівця», «Дні аспіранта» тощо. Демонстрація електронних ресурсів здійснюється з використанням слайдів. З 2009 року інформаційні заходи обліковуються в автоматизованому режимі в системі «УФД. Бібліотека». Інформатизація бібліотечно-бібліограічних процесів вимагає наявності кваліфікованого персоналу та користувачів, які володіють методами використання новітніх комп'ютерних технологій у бібліотечній практиці. Від компетентності, освіченості, професійної підготовки, творчого потенціалу кадрів безпосередньо залежить успіх усієї роботи. Впродовж двох місяців 21 березня – 19 травня 2011 року 30 працівників НБ ХНУ проходили дистанційне навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. В рамках курсу «Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів» працівники виконували самостійні, практичні та контрольні завдання, брали участь у дискусіях за модулями «Проектна діяльність в бібліотеках», «Психологічні основи управління бібліотекою», «Адвокаційна діяльність бібліотек: захист та лобіювання інтересів». На заключному етапі, підсумкову лекцію у бібліотеці прочитала Шевченко Ірина Олександрівна - директор ІПО НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, президент Української бібліотечної асоціації. Система підвищення кваліфікації працівників НБ ХНУ включає комплекс планомірно організованих,  взаємозалежних і скоординованих заходів, передбачає серйозну наукову та практичну підготовку. В межах програми підвищення кваліфікації діють: «Школа керівника», «Школа комп'ютерної освіти», «Школа бібліотечного маркетингу», проводяться  заняття в системі «Бібліотечні уроки» (бібліотечні консультації головних спеціалістів), проводяться тренінги, майстер-класи, тематичні та інформаційні огляди.

Використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки і полегшує шлях користувача до інформації, а й надає престиж, привабливість бібліотеці. Автоматизація бібліотечних процесів вимагає змін не тільки в технології, але й у змістовних аспектах бібліотечної роботи. Змінюються позиція бібліотеки і її активність у взаєминах з читачами, переглядаються вимоги до бібліотечного сервісу, індивідуальних форм інформаційного забезпечення і, як наслідок, показників якості професійної роботи.

Завдяки впровадженню комп’ютерних технологій та злагодженій праці колективу бібліотеки, за короткий термін в книгозбірні автоматизовано всі технологічні бібліотечні процеси - від замовлення, прийому, обробки і обліку літератури — до видачі книг користувачам. Це дало змогу вивести бібліотеку на якісно новий рівень обслуговування читачів, суттєво підвищити оперативність та повноту задоволення їх інформаційних потреб і запитів, репрезентувати свої ресурси у зовнішньому інформаційному середовищі. Але ми повинні постійно повертатися до питань ефективності бібліотечної діяльності, її виміру та якості надання бібліотечних послуг, до якості виконання виробничих процесів. Досягнення високої якості роботи — це не дань кон’юнктурі, це - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Грищенко Т.Б., Влащенко Л.Г., Нікітенко О.М.,

м. ХарківПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconН. В. Гонтаренко Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconІіі всеукраїнська конференція керівників ліцензованих навчальних закладів з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності
«Особливості провадження Ліцензійних умов освітньої діяльності закладів з підготовки персоналу охорони та розвитку ринку охоронних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconТворчий проект
Евристичні методи як один із перспективних напрямків активізації діяльності студентів вищих навчальних закладів через використання...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, К. 2010 р
Навчальна: дати загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., з’ясувати...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Укладачі
Культурологія. Примірна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка