Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладівСторінка7/21
Дата конвертації14.09.2017
Розмір4.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Список літератури:

 1. Булах Т. Класифікація реклами у книговиданні та книгорозповсюдженні / Тетяна Булах // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 8. – С. 7-11.

 2. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : підручник. – Вид. 2-е, доп. – К. : Видавничий дім «Скарби», 2011. – 400 с.

 3. Падафет Ю. Ключові аспекти формування позитивного іміджу керівника / Ю. Падафет // Вісник бюджетної організації. – 2010. – №14. – С.29-32.

 4. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навчальний посібник. – 3-тє вид., випр.. і доп. – К. : Знання, 2006. – 327 с.

 5. Сукиасян Э.Р. О профессии и профессионализме библиотекаря // Шкільна бібліотека. – № 2. – С. 23-26.

 6. Туровська Л. Сучасний бібліотекар у системі інформаційних комунікацій наукової бібліотеки / Леся Туровська // Бібліотечний форум України. – 2006. – №3. – С. 17-19.


Кантлін С.О.,

м. Кам’янець-Подільський
Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: стан та перспективи розвитку
У статті розглядається стан впровадження, використання та розповсюдження електронних інформаційних ресурсів у науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ключові слова: наукова бібліотека, електронні інформаційні ресурси, електронний каталог, веб-сайт, база даних, повнотекстові видання, УРАН.
Сучасна університетська бібліотека, як важливий інформаційний центр, займає все більш важливе місце. Функціонування її неможливе без впровадження нових технологій і пов’язаних з ними нових форм бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування. Тому впровадження комп’ютерних технологій в роботу бібліотеки є одним із пріоритетних напрямків її розвитку.

Адже використання автоматизованих технологій дозволяє швидко обробляти та отримувати потрібну для читача інформацію. Автоматизація веде до нового рівня їх обслуговування і дозволяє при мінімальних затратах часу отримати якомога більше інформації.

Відповідність змісту інформації потребам користувачів, її повнота, своєчасність, форма подачі є критерієм ефективності науково-інформаційної діяльності бібліотеки.

Ректоратом університету та дирекцією бібліотеки в останні роки відповідно до інноваційних учбових технологій був прийнятий ряд дій з розвитку бібліотеки, оновлення та збільшення інформаційних ресурсів, впровадження комп’ютеризації бібліотечного обслуговування.

2005 року була придбана автоматизована інформаційно-бібліотечна система «УФД. Бібліотека», яка відповідає міжнародним стандартам, дає багато можливостей для автоматизованих процесів, тобто забезпечує комплексну автоматизацію всіх бібліотечних процесів:


 • замовлення та комплектування документів;

 • систематизацію, обробку нових документів;

 • створення, ведення електронних каталогів та повнотекстових баз даних;

 • ведення бази даних періодичних видань з аналітичним розписом статей;

 • підтримка основних учбових процесів;

 • автоматичне створення комплекту каталожних карток;

 • багатофункціональний пошук за будь-яким критерієм;

 • автоматичний облік місцезнаходження книжок з використанням штрих-кодової технології;

 • автоматизоване обслуговування читачів;

 • довідково-інформаційне обслуговування;

 • формування та друк вихідних форм в форматах XML, HTML, Exel;

 • облік бібліотечних фондів.

Триває формування електронного каталогу. А наявність ЕК свідчить про важливі якісні зміни в бібліотечно-інформаційній діяльності – зміни взаємовідносин бібліотеки і користувача. Коректно складений опис, зручний і різносторонній пошук по каталогу складає імідж і для бібліотеки, і для навчального закладу.

Формування ЕК почалося з реєстрації книг, які були надруковані з 1995 року. В 2007 році була прийнята «Концепція розвитку бібліотеки на період 2007-2012 рр.», яка передбачила розвиток комп’ютеризації, впровадження інноваційних технологій та план формування електронного каталогу. Надзвичайно велику допомогу при цьому надали студенти-практиканти фізико-математичного факультету під час виробничої практики. Оскільки абонементи та читальні зали бібліотеки піддано спеціалізації і розташовано на факультетах, в окремих корпусах, було прийнято рішення переводити паперові каталоги кожного підрозділу в електронний поступово. Першими опрацювали свої фонди працівники абонементів і читальних залів фізико-математичного, педагогічного, економічного, психологічного, історичного та природничого факультетів. Завершили формування ЕК працівники читального залу №1 (завідуюча І.І. Грінішина), працюють над створенням каталогу працівники читального залу №2, відділу рідкісних видань. Вже другий рік працівники відділу наукової обробки літератури опрацьовують нові надходження в автоматизованому режимі, а бібліографи на початку року розпочали аналітичний розпис статей з розкриттям їх змісту. Таким чином, електронний каталог наукової бібліотеки нараховує 233 тис. записів. Будь-яка, навіть найсучасніша інформаційна система здатна видати ту інформацію, яка в неї закладена, і чим повніша і грамотніша ця інформація, тим якіснішим може бути пошук користувача. Це викликає потребу постійно редагувати ЕК, звіряти правильність заповнення полів студентами, розкривати зміст видань у каталогах тем, що дає більше можливостей при пошуку та відборі документів.

За наявності електронного каталогу, який поєднує в собі функції алфавітного, систематичного та інших каталогів і картотек бібліотеки, що багатоаспектно розкривають зміст документа, стає можливим значно швидше та якісніше здійснювати пошук необхідної інформації, а також створювати бібліографічні списки літератури або, навіть, бібліографічні покажчики.

З кінця 2010 року проводиться робота над створенням зведеного електронного каталогу(ЗвЕК) бібліотек Хмельницької області. 22 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки ХНУ було проведено нараду-семінар директорів бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання, де розглянуто проект положення про зведений електронний каталог та вирішено низку організаційних питань щодо створення та функціонування каталогу. До ЗвЕК увійшли електронні каталоги наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, Хмельницької обласної наукової бібліотеки для юнацтва, бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, бібліотеки Хмельницького торгівельно-економічного університету та наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. ЗвЕК створюється з метою підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування та розширення інформаційних можливостей користувачів; модернізації управління бібліотечними ресурсами, формування нового інформаційного середовища як складової інтелектуальної інфраструктури суспільства; підвищення соціальної ролі бібліотек та формування позитивного іміджу в місцевому співтоваристві; розкриття інформаційно-когнітивного потенціалу інформаційних ресурсів бібліотек.

Одним з напрямків покращення інформаційного забезпечення студентів та викладачів університету було створення в науковій бібліотеці комп'ютерного читального залу (КЧЗ), який надає доступ до різноманітної інформації на електронних носіях і тих, що знаходяться в мережі Інтернет та істотно впливає на інтенсивність процесу навчання і наукових досліджень.

Наразі, електронні ресурси мають значні переваги в порівнянні з друкованими. Вони є надійними і компактними в зберіганні, дають можливість оперативно поширювати інформацію та широко її використовувати.

За час роботи КЧЗ, з 2007 по 2012 рік, створена своя колекція електронних ресурсів. Вона стала невід’ємною частиною бібліотеки університету і в майбутньому за обсягом перевищить друковану. Сьогодні фонд КЧЗ складає більше 600 примірників електронних носіїв. 5300 повнотекстових електронних документів розміщено на внутрішньому web-сайті університету та користуються попитом у користувачів бібліотеки.

Основними джерелами постачання електронних ресурсів є видавництва України, Росії, університетський редакційно-видавничий відділ, професорсько-викладацький склад університету. Вони постійно передають посібники, монографії та іншу літературу до КЧЗ, що суттєво поповнює фонд бібліотеки. Найактивнішими дарувальниками є О.М. Завальнюк, А.А. Завадовський, В.О. Савчук, В.М. Федорчук, Ю.А. Хоптяр.

Повнотекстові видання реєструються в автоматизованій бібліотечній програмі «УФД. Бібліотека», а в окремому її модулі розміщуються тексти документів. Повнотекстовими документами користувачі мають можливість скористатися з 20 комп’ютерів комп’ютерного читального залу, а також з будь-якого автоматизованого робочого місця університету через внутрішній веб-сайт університету.

Важливу роль має виконувати веб-сайт наукової бібліотеки, що входить до складу університетського сайту. Наш сайт відкриває інформацію про бібліотеку: історична довідка, структура, графік роботи, правила користування, контактна інформація та інші відомості.

До нового навчального року бібліотека підготувала нову версію веб-сайту, кардинально змінивши його структуру та зовнішній вигляд. Разом з працівниками бібліотеки над створенням сайту працював веб-дизайнер.

Головна сторінка містить відомості про відділи та підрозділи бібліотеки, їх адреси та графік роботи. Інформація про відділи бібліотеки доповнена короткими коментарями про функціональне призначення кожного відділу. Web-сторінка наукової бібліотеки включає також розділи: «Акції та події», «Сторінка читача», «Інформаційні ресурси». 3 червня 2009 року на внутрішньому web-сайті університету: www.kpdu.kp.km.ua/univer/ в рубриці «Бібліотека» розпочав роботу електронний каталог, в якому можна здійснювати пошук за автором або назвою видання. На новому сайті користувачі зможуть користуватися електронним каталогом, здійснюючи пошук не лише за автором та назвою видання, а й за ключовими словами та темами.Розділ «Історія бібліотеки» розкриває перед віртуальними відвідувачами історію створення і розвитку університетської бібліотеки. Традиційним джерелом поповнення фондів наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету є подарунки авторів, читачів, різних установ, спонсорів. Робота активізувалася із запровадженням акції «Подаруй бібліотеці книгу!», про що користувач дізнається з розділу «Акції та події». Також тут висвітлюються інформаційні листи про проведення конференцій, семінарів, масових заходів у бібліотеці та її підрозділах.

У рубриці «Сторінка читача» вміщена інформація про те, які документи потрібні для запису до бібліотеки, про наявність у бібліотеці потрібних документів, правила користування дипломними та магістерськими роботами, як діяти при втраті книги.

Найбільший інтерес для віртуальних відвідувачів представляє розділ «Інформаційні ресурси», який містить рубрики: «Нові надходження», «Віртуальні виставки», «Видавнича діяльність, бібліографічні списки», «Обмінний фонд», «Міжбібліотечний абонемент», «Інформаційні ресурси в Інтернет», «Дарувальники бібліотеки», «Україна – ЄС: грані співпраці».

У рубриці «Нові надходження» публікуються списки нових надходжень за поточний місяць. Бюлетені з проблем вищої школи, бібліографічні покажчики, календарі знаменних і пам’ятних дат університету розміщуються в рубриці «Видавнича діяльність, бібліографічні списки». Важливим джерелом надходжень літератури до бібліотеки шляхом обміну з іншими бібліотеками є обмінний фонд. Перелік видань, що пропонуються для обміну з іншими закладами міститься в рубриці «Обмінний фонд», відновив роботу і міжбібліотечний абонемент, завдяки якому стало можливим користуватися літературою, що зберігається в інших бібліотеках.

Важливим є перелік посилань на джерела з інших серверів. Цю функцію виконує рубрика «Інформаційні ресурси в Інтернет», де організований довідник Інтернет-ресурсів. У цій рубриці вказані адреси сайтів найбільших вітчизняних, російських вузівських бібліотек, електронних бібліотек та періодичних видань, що мають електронний аналог.

Рубрика «Україна – ЄС: грані співпраці» інформує віртуального читача про цифрову багатомовну бібліотеку Європейського Союзу «Європеана» (www.europeana.eu), в колекції якої сьогодні нараховується 4,6 млн. книг, карт, фотографій, кліпів і газет.

Сьогодні web-сторінка наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка є важливою складовою єдиного інформаційного середовища вузу. На основі представлених на бібліотечній сторінці відомостей користувач може скласти вичерпну картину нашого інформаційного потенціалу.

У вересні 2010 року університет підключено до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН, головним призначенням якої є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу тощо. Сьогодні мережа УРАН фізично об’єднує понад 80 науково-дослідницьких та освітніх закладів (180 точок підключення). (http://www.uran.ua/~ukr/frames.htm)Ще дуже багато та плідно потрібно працювати бібліотекарям для досягнення головної мети в роботі бібліотеки – найповнішого та найякіснішого задоволення інформаційних потреб користувачів. Тому й покладаємо на себе ще багато завдань: завершити формування ЕК наукової бібліотеки, забезпечити доступ до повнотекстової БД «Електронна бібліотека» (через зовнішню веб-сторінку наукової бібліотеки), здійснювати аналіз книгозабезпеченості в автоматизованому режимі, створити електронний каталог періодичних видань та розмістити його на веб-сайті бібліотеки, розробити і реалізувати проект оцифровки рідкісних і коштовних книг з фонду рідкісних видань, створити бази даних: «Зведений краєзнавчий каталог», «Видання працівників наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету», «Наукові праці викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», анотовану база даних наукових публікацій «Бібліотекознавство. Книгознавство».
Використана література.

 1. Асоціація УРАН. Загальні відомості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uran.ua/~ukr/frames.htm. – Назва з екрана.

 2. Загоруйко И. Управление процессами использования информационных ресурсов в библиотеке высшего учебного заведения / И. Загоруйко, В. Пыхтина // Бібліотечний форум України. – 2010. - №1. – С. 8-12.

 3. Зинченко И. Внедрение электронных библиотечных технологий в библиотеке вуза / Ирина Зинченко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 13-15.

 4. Москаленко О. Розвиток нових технологій у державній науково-технічній бібліотеці України / О. Москаленко // Бібліотечна планета. – 2009. - № 2. – С. 16-18.

 5. Подковырина Е. Электронный каталог библиотеки как элемент качественного обеспечения информационных потребностей пользователей / Е. Подковырина // Бібліотечний форум України. – 2008. - №4. – С. 9-11.

 6. Синицына П.С. Автоматизация деятельности библиотеки КНТЭУ на базе библиотечно-информационной системы «УФД. Библиотека» [Електронний ресурс] / П.С. Синицына. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2002/sec2/Doc8.html. – Назва з екрана.


Таланчук О. Б.,

м.Хмельницький
Електронна бібліотека - потреба часу
В статті розглядаються завдання електронних бібліотек на сучасному етапі та переваги використання сучасних технологій при формуванні фонду електронної бібліотеки. Описані особливості обслуговування користувачів електронними документами. Наведені шляхи та джерела комплектування фонду електронної бібліотеки Хмельницького національного університету.
Ми живемо в час, коли досягнення комп’ютерних та інформаційних технологій так швидко проникають у наше приватне та професійне життя, що навіть така інституція як Бібліотека набуває дещо іншого значення. Сучасні користувачі бібліотек вже не задовольняються колишнім асортиментом послуг, які надаються бібліотеками. Дійсно, бібліотека нашого часу – це місце зберігання як традиційних документів, так і нових електронних ресурсів.

За нашого часу розвинутим суспільством називають інформаційне суспільство, розвинутою країною – інформаційну країну. Тож в основу зростання сучасної економіки покладено обмін інформацією. На засадах інформаційних технологій відбуваються трансформації, які характеризують глибокі соціокультурні зміни. Передбачається активне використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в різних сферах економіки, науки, освіти та культури. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій позитивно вплинув на якість традиційних засобів наукових комунікацій, розширив їх можливості, сприяв появі нових електронних засобів і форм взаємодії вчених, створив умови для базових змін в інформаційно-бібліотечному забезпеченні науки.

Сьогодні в сфері освіти і науки відбуваються значні зміни, які, насамперед, стосуються змісту і технологій освіти:


 • Впровадження моделей неперервної професійної освіти

 • Введення нового переліку професій та напрямів підготовки в професійній освіти

 • Впровадження нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу

 • Реалізація системи заходів щодо забезпечення участі України в Болонському процесі з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти

У сфері освіти сьогодні актуальне використання електронних підручників, систем тестування і контролю знань, елементів управління навчальним процесом. Одним із неперевершених досягнень сучасності є комп’ютерна мережа Інтернет, впровадження можливостей якої можна порівняти лише з винаходом радіо або телебачення у свій час. Інтенсивний розвиток Інтернет-технологій привніс новий імпульс у розробку освітніх програмних продуктів. Створення програм для дистанційного навчання виділилося в окрему галузь програмного бізнесу.

Вимоги сьогодення диктують і нові потреби. Споживачам необхідна не тільки оперативна інформація, але й оперативні форми її надання.

Сьогодні вищі навчальні заклади, які працюють в умовах реформування, чекають змін і від бібліотек, мобільності та якості в інформаційному забезпеченні. Перед бібліотекою постає виконання високої місії переходу від інформаційного суспільства до відкритої бібліотеки та суспільства знань.

Основне завдання бібліотек на нинішньому етапі їх розвитку - забезпечення повноти й оперативності бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів за рахунок надання їм об'єднаних інформаційних ресурсів і засобів пошуку в них з максимально ефективним використанням бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.

Природно, все це багато в чому залежить від стану бібліотечної справи, впровадження в бібліотеках  сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних систем, спрямованих на забезпечення безперешкодного доступу читачів до інформації та знань.

Сучасний стан інформатизації вимагає від бібліотек абсолютно нових підходів як до формування фондів, так і надання інформації користувачеві. Тут можна говорити про такий напрямок діяльності бібліотек, як створення електронних бібліотек. Формування традиційного фонду та електронного виду має відбуватися у тісному взаємозв'язку, так як вони повинні доповнювати один одного і забезпечувати бібліотечно-інформаційне обслуговування на якісному рівні.

Контент електронних бібліотек становлять: електронні версії видань, що випускаються бібліотеками; документи методичного, нормативно-правового характеру; колекції відсканованих видань з бібліотечного фонду, вільні від зобов'язань по авторському праву.

Є різні версії відношення до інформаційних джерел віддаленого доступу. Одні спеціалісти вважають, що до складу електронної бібліотеки можуть входити тільки документи, що знаходяться на сервері бібліотеки. Інші притримуються точки зору, що документи, до яких забезпечений доступ на постійній основі, являються елементом електронної бібліотеки, і відомості про них, по можливості, повинні бути включені в електронний каталог.

Створення електронних бібліотек – досить масштабне завдання, що вимагає об'єднання зусиль фахівців з різних галузей – інформатики, обчислювальної техніки, інформаційних і телекомунікаційних технологій, бібліотечної, архівної справи тощо. Особливе значення має використання електронних бібліотек у справі навчання та виховання молоді, підвищення рівня культури суспільства.

Бібліотеки пройшли стрімкий шлях від замкненої системи до навігатора в світовому інформаційному просторі. Нині бібліотеки впроваджують ІКТ в усі сфери своєї діяльності: від управління бібліотечно-бібліографічними технологіями до створення власних електронних ресурсів. Бібліотеки стають виробниками власних електронних інформаційних ресурсів. На базі масивів бібліографічної, реферативної, аналітичної інформації формуються різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні каталоги і картотеки, бібліографічні покажчики та реферативні видання, в електронному вигляді створюється наукова і методична література. Здійснюються робота з оцифровування першоджерел з бібліотечних фондів та формування колекцій електронних документів, яка будується на принципах оперативності та доступності інформації: віртуальна бібліографічна довідка, електронна доставка документів.

Для задоволення потреб користувача, забезпечення оперативного доступу до всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів як власного виробництва, так і придбаних, наукова бібліотека Хмельницького національного університету, гармонійно поєднуючи традиційні інформаційні ресурси, засвоює та активно впроваджує сучасні досягнення в галузі інформаційних, комунікаційних і мультимедійних технологій в бібліотечні процеси, працює над формуванням потужної електронної бібліотеки. Саме бібліотека взяла на себе значну роль у формуванні електронних масивів наукових знань та організації доступу до них. Пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки університету є формування електронної бібліотеки із забезпеченням віддаленого доступу.

Наукова бібліотека університету поєднує традиційні та електронні інформаційні ресурси, індивідуальні та корпоративні методи роботи, вирішує проблеми культурно-просвітницької діяльності, впроваджує інноваційні технології у бібліотечну практику.

Електронна бібліотека сприяє підвищенню рівня навчального процесу, інформаційно підтримує навчальний процес та навчальну роботу в університеті. Створення бази даних «Електронна бібліотека» підвищує загальний рівень викладання та престижу навчального закладу.

Щодо формування фонду електронної бібліотеки ХНУ. Створення повнотекстової бази даних електронних документів — це один з перспективних напрямків роботи, над яким працює наукова бібліотека ХНУ. У вересні 2004 року затверджена концепція електронної бібліотеки, яка ставить на меті обґрунтування основних засад та напрямків розвитку електронної бібліотеки університету. База даних створюється з метою доступу до документів, надання яких користувачам обмежене, забезпечується доступ до інформації, яка існує виключно в електронному вигляді, підвищується книгозабезпеченість навчальних дисциплін за рахунок повнотекстових електронних версій підручників. Електронна бібліотека являється частиною фонду, що доповнює основний фонд бібліотеки.

Джерелами наповнення повнотекстової бази даних є: • електронні ресурси структурних підрозділів університету (факультетів, кафедр і т.п.);

 • роботи викладачів – монографії, навчальні посібники, методичні вказівки і т. п., які вийшли з друку у видавничо-поліграфічного центрі університету (в електронному вигляді вони розміщуються на сайті в обов’язковому порядку);

 • інформаційні ресурси, що надходять у бібліотеку на оптичних і магнітних носіях – CD і DVD диски, дискети (для обслуговування користувачів бібліотеки створюються копії цих документів);

 • відскановані підручники, журнали та інші матеріали, що надходять у бібліотеку на паперових носіях;

 • документи, що передаються в ЕБ науковцями та співробітниками ХНУ. На днях кафедр, днях інформації та інших заходах проводиться робота по залученню викладачів до співпраці;

 • ресурси Internet;

 • електронні копії документів з інших вузів згідно договорів про співробітництво.

Для формування бази даних «Електронна бібліотека» у 2007р. був створений відділ електронної бібліотеки, який безпосередньо займається скануванням документів, створенням та обробкою електронних копій, реєстрацією електронних ресурсів у БД. Крім цього, проводяться роботи по завантаженню документів з мережі Internet, оскільки деякі видання можуть з’являтись у електронному вигляді у Internet раніше, ніж паперові оригінали у бібліотеці. Головне завдання відділу електронної бібліотеки – якісне наповнення повнотекстової бази даних «Електронна бібліотека» та оперативне обслуговування користувачів електронними ресурсами. Обслуговування електронними документами має свої специфічні особливості. Електронна книга не видається студенту на певний термін. Він може скористатися нею у будь-який час при наявності читацької картки та точки доступу до мережі Інтернет. Варто зазначити, що студенти – досить активні користувачі електронної бібліотеки. Сьогоднішні користувачі звертаються до повнотекстової бази даних частіше через web-сайт бібліотеки, а їх кількість в порівнянні з 2007 роком зросла майже в 4 рази.

На початок 2007 року база даних «Електронна бібліотека» містила більше 2000 електронних документів. На сьогоднішній день – більше 5000.­­­­­­­­­­­­­­ Щодня кількість електронних документів зростає відповідно до запитів користувачів. У 2010 р. відділ почав роботу по створенню повних текстів дисертацій та авторефератів, яких на сьогодні у базі даних близько 100. Доступ до них можливий лише у локальній мережі, у віддаленому режимі (через Інтернет) користувачі можуть переглядати список дисертацій, які є в електронному вигляді.

Електронні ресурси зберігаються на сервері бібліотеки у форматах PDF, DJVU, HTML. Доступ до них можливий як у локальному, так і у віддаленому режимі. Користуватись повнотекстовою базою даних мають можливість лише зареєстровані студенти, які мають читацьку картку. Це пов’язано із захистом авторських прав.

З метою більш ефективного використання Internet на сайті бібліотеки (http://library.tup.km.ua/) розміщені посилання на ресурси, які містять зібрання книг і текстів різного профілю, спеціалізовані віртуальні бібліотеки, літературні твори, електронні наукові публікації.

Автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дозволили бібліотеці розширити сферу послуг. Разом із традиційними послугами, наша бібліотека має можливість надавати сервісні послуги: користування ПК та мережею Інтернет; друк на принтері; сканування; збереження інформації. Головною метою функціонування бібліотеки в період освоєння інформаційних технологій є забезпечення доступності документів, інформації, знань для ефективного забезпечення освітніх та наукових потреб навчального закладу і максимально повного задоволення інформаційних потреб особистості.

Для бібліотекаря важливим є уміння правильно оцінювати одержану інформацію, використовувати її, зберігати й переробляти, при необхідності передавати для колективного користування, створювати нову інформацію на якісно новому рівні. Бібліотечний працівник є посередником між користувачем та інформацією, а бібліотека - комунікаційним каналом, який забезпечує рух документної інформації у часі і просторі.Успішність функціонування бібліотеки як центру інформації зобов'язує бібліотечних фахівців швидко та адекватно реагувати на зміни в інформаційних потребах користувачів, розширювати спектр бібліотечно-інформаційних послуг, потребує систематичного вивчення нових технологій. Сучасний бібліотекар повинен вільно орієнтуватися в інформаційних ресурсах - як традиційному, так і електронному. Лише за таких умов він зможе бути навігатором у сучасному інформаційному просторі. Існуюча практика формування електронних ресурсів вимагає від бібліотекарів інформаційної грамотності, інформаційної освіти, які тісно пов'язані з інформаційною (електронною) культурою.

Наукова бібліотека ХНУ перспективи свого розвитку пов'язує з впровадженням нових інформаційних технологій, орієнтованих на надання швидкого доступу до якісної інформації, подальше підвищення комфортності в обслуговуванні користувачів, що сприятиме розвитку бібліотеки як науково-інформаційного центру.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Схожі:

Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconН. В. Гонтаренко Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconІіі всеукраїнська конференція керівників ліцензованих навчальних закладів з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності
«Особливості провадження Ліцензійних умов освітньої діяльності закладів з підготовки персоналу охорони та розвитку ринку охоронних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconТворчий проект
Евристичні методи як один із перспективних напрямків активізації діяльності студентів вищих навчальних закладів через використання...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, К. 2010 р
Навчальна: дати загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., з’ясувати...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Укладачі
Культурологія. Примірна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка