Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018Сторінка3/10
Дата конвертації20.02.2018
Розмір2,06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Програми для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів /І.Т.Горбачук, М.І.Шут, В.В.Левандовський, П.І.Баранський, Г.П.Грищенко, Н.М.Коршак, М.Є.Мєняйлов, І.І.Тичина, Г.Г.Кордун, Є.В. Коршак, М.Ф.Вознюк, В.Г.Нижник. – Київ : РУМК, 1992.- Зб. 2 : Загальна фізика. Теоретична фізика. Історія фізики. Шкільний курс фізики і методика її викладання. Державний екзамен з фізики з методикою викладання. – 144 с.


1993

 1. Загальна фізика: збірник задач: навчальний посібник для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів /В.М.Барановський, П.В.Бережний, П.О. Возний, І.Т.Горбачук [та ін.];за заг. ред. І.Т.Горбачука. – Киев :Вища школа, 1993. – 359 с.

 2. Cергієнко, В. П. Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах ( на прикладі розділу «Молекулярна фізика. Вступ до термодінаміки» : дис. …канд. пед. наук : 10.00.02 / Володимир Петрович Сергієнко ; Київ. держ. пед. ін-т імені М. П. Драгоманова; науковий керівник Іван Тихонович Горбачук. – Київ, 1993. – 188 с.

1994

 1. Горбачук,І.Т. Внесок вчених-фізиків України у розвиток науково-технічного прогресу XX століття /І.Т.Горбачук // Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл: матеріали наук.-практ. конф. / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К.: УДПУ, 1994. - С.20-21.

 2. Горбачук, І.Т. Нова технологія навчання в курсі загальної фізики /І.Т.Горбачук, В.П.Сергієнко, М.І.Шут // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: науково-методичний збірник. - К., 1994. - С.271-273.

 3. Горбачук,І.Т. Підвищення ефективності контролю знань, умінь і навичок студентів з курсуз агальної фізики на основі використання нової інформаційної технології /І.Т.Горбачук, В.П.Сергієнко, І.М.Собко //Впровадження рейтингової системи оцінювання знаньстудентів вузу: міжвузівська наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24 листопада: тези доп. / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К.: УДПУ, 1994. - С.24.

 4. Розробка універсальної системи автоматизованого тестового контролю знань, умінь і навичок студентів: Звіт про НДР /УДПУ: Керівник І.Т.Горбачук. – Відповідальні виконавці Р. М. Коцюба, І. М. Собко, В. П. Сергієнко[та ін.]; № ДР 0193 026510.– Київ,1994. – 45 с.

1995

 1. Горбачук, І.Т.Деякі аспекти розробки технології навчання молекулярної фізики і термодинаміки /І.Т.Горбачук, В.П.Сергієнко //Наукові записки: матеріали звітно-наукової конференції викладачів УДПУ ім. М.П.Драгоманова за 1993 рік / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Тов-во «Толока», 1995.- С. 465-466.

 2. Горбачук, І.Т.З досвіду організації роботи загального фізичного практикуму на прикладі молекулярної фізики/І.Т.Горбачук, Р.М.Коцюба [та ін.] //Шляхи удосконалення фундаментальної підготовки вчителів фізики: тези доп. II Всеукр. конф., присвяченої 75-й річниці УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24-25 трав. 1995 р. / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К.: УДПУ, 1995. - Ч.I. - С. 88.

 3. Кучерук, І.М. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: підручник для студ. фіз-мат. спец. педагогічних навчальних закладів; 2-ге вид., перероб. і доп. /М-во освіти України; І.М.Кучерук, І.Т. Горбачук. - К.:Вища школа, 1995. – 392 с.

 4. Горбачук, І.Т. Розробка методів підвищення ефективності електрокінетичних перетворювачів /І.Т.Горбачук, Р.М.Коцюба, Б.П.Саксонов, Ю.А.Яременко//Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителів фізики: тези доп. ІІ Всеукр. конф., присвяч. 75-й річниці УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24-25 травня 1995 р. / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: УДПУ, 1995.- Ч. 2.- С. 164.

1996

 1. Автоматизований тестовий контроль знань студентів з курсу загальної фізики як засіб підвищення ефективності лабораторного практикуму/ І.Т.Горбачук, В.П.Сергієнко, І.М.Собко, М.І. Шут //Проблеми удосконалення фундаментальної та професійної підготовки вчителів фізики: матеріали II Всеукр. конф. викладачів фізики педагогічних інститутів та університетів / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова . - К.: УДПУ, ІСДО, 1996. - С. 82-86.

 2. З досвіду організації роботи загального фізичного практикуму на прикладі лабораторії молекулярної фізики /І.Т.Горбачук, Р.М.Коцюба, Б.П.Саксонов, Ю.А. Яременко // Проблеми удосконалення фундаментальної та професійної підготовки вчителів фізики: матеріали II Всеукр. конф. викладачів фізики педагогічних інститутів та університетів / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова . - К.: УДПУ, ІСДО, 1996. - С. 134-136.

 3. Горбачук, І. Т. Методи і засоби реалізації системно-діяльнісного підходу в лабораторному практикумі з курсу загальної фізики / І. Т. Горбачук, Р. М. Коцюба, В. П. Сергієнко // Діяльнісний підхід у навчально-пошуковому процесі з фізики і математики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Рівне: РДПІ, 1996. - Ч.I : Фізика. - С. 204-205.

 4. Розробка методів підвищення ефективності електрокінетичних перетворювачів / І.Т.Горбачук, Р.М.Коцюба, Б.П.Саксонов, Ю.А. Яременко // Проблеми удосконалення фундаментальної та професійної підготовки вчителів фізики: матеріали II Всеукр. конф. викладачів фізики педагогічних інститутів та університетів / Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К.: УДПУ, ІСДО, 1996. - С. 169-170.

1997

 1. Горбачук, І.Т. Симетрія і закони збереження / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; І.Т.Горбачук, М.М.Дідович, Ю.А. Мусієнко. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1997.- Ч.1: Класична фізика.- 140 с.

 2. Горбачук, І.Т. Симетрія і закони збереження / М-во освіти України. Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова; І.Т.Горбачук, Р.М.Коцюба, Ю.А.Мусієнко, С.В.Мусієнко. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1997. - Ч. 2: Квантова фізика. -62 с.

1999

 1. Кучерук, І.М. Загальний курс фізики: навчальний посібник для студ. вищих технічнічних і педагогічних закладів освіти: у 3 т., т. 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик; за заг. ред. І.МКучерука. – Київ : Техніка, 1999. - 536 с.

 2. Кучерук, І.М. Загальний курс фізики: навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти: у 3 т.,т. 3: Оптика. Квантова фізика /І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук; за ред. І.М.Кучерука. - Київ: Техніка, 1999. - 517 с.

 3. Горбачук, І.Т. Про застосування деяких законів фізики в геології і фізичній географії / І.Т.Горбачук, В.Г.Чирка // Географія і сучасність: збірник наук. праць. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1999. - Вип. 1. - С. 49-54.

2000

 1. Коцюба, Р.М. Системний підхід у підготовці студентів педагогічних вузів до науково-дослідної роботи / Р.М.Коцюба, І.Т.Горбачук, В.П. Сергієнко //V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80-й річниці НПУ імені М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000.-С. 108.

 2. Мусієнко, Ю.А. Поняття симетрії та їх зв’язок з законами збереження у фізиці / Ю.А.Мусієнко, І.Т.Горбачук // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80-й річниці НПУ імені М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000.- С. 109.

2001

 1. Кучерук, І.М. Загальний курс фізики: навчальний посібник для студ. вищих технічних і педагогічних навчальних закладів: у 3 т., т.2: Електрика і магнетизм / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик; за заг. ред. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка, 2001. – 452 с.

 2. Мусієнко, Ю.А.Принципи симетрії та їх зв'язок з законами збереження у фізиці / Ю.А.Мусієнко, І.Т.Горбачук //Наукові записки: збірник наук. статей / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова.– Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001- Вип. 43: Педагогічні та історичні науки.- С. 95-100.

 3. Горбачук, І. Т. Про удосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу з курсу загальної фізики в педагогічному ВНЗ / І. Т. Горбачук, В. П. Сергієнко // Збірник матеріалів науково-методичної конференції “Проблеми підручника для вищої школи”, 29-30 трав. 2001 р. / Вінницький держ. політехнічний інститут. – Вінниця: Універсум, 2001. – Т. 2. – С. 110-113.

2002

 1. Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики: методичні рекомендації /М.І.Шут, Р.М. Вернидуб, П.О.Возний, Л.Ю.Благодаренко, І.Т.Горбачук, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар, С.І.Бондаренко.- К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. - 14 с.

2003

 1. Горбачук, І.Т. Михайло Драгоманов на сторожі рідного слова/І.Т.Горбачук //Перші Міжнародні драгоманівські читання: матеріали; 30 вересня-2 жовтня 2003 р. / укл. Г.І.Волинка, В.П.Сергієнко, Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. - Вип. 1. - С. 77-82.

 2. Загальний курс фізики : збірник задач: навчальний посібник для студентів інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів /М-во освіти і науки України; авт.: І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний, І.М.Кучерук, М.Ш.Певзнер; за заг ред. І.П.Гаркуші.- 2-ге вид.,стереотип. - Київ: Техніка, 2003. - 560 с.

 3. Горбачук, І. Т. Історія профспілкового руху в Україні / І.Т.Горбачук //Освіта. – 2003. - 12-19 лютого.

2004

 1. Загальний курс фізики : збірник задач: навчальний посібник для студентів інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів /М-во освіти і науки України; авт.: І. П. Гаркуша, І. Т. Горбачук, В. П. Курінний, І. М. Кучерук, М. Ш. Певзнер; за ред. І. П. Гаркуші. - 2-ге вид., стереотип. – Київ: Техніка, 2004. - 560 с.

 2. Горбачук, І. Т. Програма курсу загальної фізики: навчальний посібник / І. Т. Горбачук, М. І. Шут, В. П. Сергієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 50 с.

2005

 1. [Горбачук, І. Т. ]Відділення фізики та астрономії //Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2006 році.-К.:Експрес,2005.- С.85-91.

 2. Горбачук, І.Т. Немає більшої вірності, ніж вірність власному народові /І.Т.Горбачук, В.Т.Горбачук //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнародної наукової конференції, 19 квітня 2005р.–Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.-С.65-73.

 3. Шут, М.І. Програми педагогічних університетів (педагогічних інститутів). Загальна фізика /М-во освіти і науки України; М.І.Шут, І.Т.Горбачук, В.П.Сергієнко. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005.-48 с.

 4. Горбачук, І. Т. Фактор національної ідентичності / І. Т. Горбачук //Педагогічні кадри / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - 2005. - №2 (1550), лютий. - С.8.

2006

 1. [Горбачук, І. Т. ]Відділення фізики та астрономії // Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2006 році. - К. : Експрес, 2006. - С. 44-49.

 2. Горбачук, І. Т. Георгію Харпаку-81 / І. Т. Горбачук //Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. - К.: Вид-во АНВШ, 2006. - № 3(49), травень-липень. - С. 75-76.

 3. Горбачук, І. Ейнштейн і фізика (до світового року фізики) /І.Горбачук //Наукові записки Академії наук вищої школи України /гол. ред. М. І. Дубина. - К., 2006. - Вип. 8. - С. 56-60

 4. Кучерук, І. М.Загальний курс фізики: навчальний посібник для студ. техн. і пед. спец. вищих навчальних закладів: у 3-х т., т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик; за ред. І. М. Кучерука. –2-ге вид., виправл. – Київ: Техніка, 2006. - 532 с.: іл. - Предм. покажч.: с.523-527.

 5. Кучерук, І. М.Загальний курс фізики: навчальний посібник для студ. техн. і пед. спец. вищих навчальних закладів: у 3-х т.,т.2: Електрика і магнетизм /І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик; за ред. І. М. Кучерука. - 2-ге вид., виправ.- Київ: Техніка, 2006. - 452 с.: іл.

 6. Кучерук, І. М.Загальний курс фізики: навчальний посібник для студ. техн. і пед. спец. вищих навчальних закладів: у 3-х т.,т. 3: Оптика. Квантова фізика /І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук; за ред. І. М. Кучерука. - 2-ге вид., виправ. – Київ: Техніка, 2006. – 518 с.:іл.

 7. Дубина, М. І. Ігор Іванович Сікорський / М. І.Дубина, І. Т. Горбачук //Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. –Київ: Вид-во АНВШ, 2006. - № 5(51), жовтень-грудень.-С. 13-22.

 8. Горбачук, І. Т. Михайло Петрович Драгоманов, (1841-1895): до 165 річчя від дня народження / І. Т. Горбачук //Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – Київ : Вид-во АНВШ України, 2006. – № 4(50), серпень-жовтень. – С.25-28.

2007

 1. Історія Академії наук вищої школи України (1992-2007): науково-інформаційне видання. - Київ: Вид-во АН ВШ України, 2007. -221 с. - Відділення фізики і астрономії (академік-секретар І. Т. Горбачук), с. 37-39, 153-166.

 2. Кучерук, І. М. Загальний курс фізики : навчальний посібник для студ. техн. і пед. спец. виших навч. закладів : у 3-х т, т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. – 2-ге вид., виправ. – Київ : Техніка, 2007. - 532 с., іл.

 3. [Горбачук, І.]Відділення фізики і астрономії // Академія наук вищої освіти України. Історія (1992-2007).– К.: Вид-во АН ВО України, 2007. – С.37-39.

2008

 1. Горбачук, І. На сторожі рідного слова / І. Горбачук //Наукові записки Академії наук вищої школи України / головний ред. І. С. Зозуля. – Київ : Вид-во АН ВШ України, 2008. - С. 59-64.

 2. [Горбачук, І. Т. ] Відділення фізики та астрономії // Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2008 році. - Київ : Вид-во АН ВШ України, 2008. - С. 110-126.

2009

 1. Горбачук, І. Т. Видатний американський фізик українського походження Нік Голоняк / І.Т. Горбачук, Ю. А. Мусієнко //Науково-інформаційний вісник/ред. колегія : І. С. Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.]. – Київ :Вид-во АН ВШ України,2009. - № 5.- С. 154-157.

 2. Горбачук, І. Т. Державний статус української мови – це добре, але ж…/ І. Т. Горбачук //Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : реалізація мовної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 11 листопада 2009 р.- Київ, 2009.- С. 7-10.

 3. [Горбачук, І. Т. ]Звіт про науково-дослідну роботу академіків Відділення фізики і астрономії АНВО України / І. Т. Горбачук// Науково-інформаційний вісник/ред. колегія : І. С. Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.].–. – Київ : Вид-во АН ВШ України, 2009. - № 5.- С. 196-202.

 4. Горбачук, І. Т. Людвик Шимон / І. Т. Горбачук//Науково- інформаційний вісник/ред. колегія : І. С.Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.].–. – Київ : Вид-во АН ВШ України,2009. - № 5.- С. 266-268.

 5. Горбачук, І. Т. Чи є проблеми функціонування української мови в Україні? / І. Горбачук //Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 12 листоп. 2008 р./М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови; мредкол.: О. О. Кабиш (відп. ред. [та ін.]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. C. 13-14. – До 175-річчя Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова.

 6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів«Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: реалізація мовної освіти» : програма, 11 листоп. 2009 р. / М-во освіти і науки України,Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови; оргкомітет: В.П.Андрущенко, Г.І. Волинка,… І. Т. Горбачук[та ін.]. – 14 c.

2010

 1. Горбачук, І. Т. Державний статус української мови – це добре, але ж … / І. Т. Горбачук //Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 11 листоп. 2009 р./М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови;редкол.: С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, О. В. Дияк(відп. ред. [та ін.]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. C.7-10.

 2. Експериментальні методи визначення теплофізичних властивостей полімерів і композиційних матеріалів на їх основі : спеціальний фізичний практикум / авт.: В. М. Барановський, І. Т. Горбачук [та ін.];за ред. : В. М. Барановського, І. Т. Горбачука ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Ч. 2. - 210 с.

 3. Практикум з розвязання фізичних задач. Ч. 3 : Електрика і магнетизм: навчально-методичний посібник / за ред. В. М. Барановського, І. Т. Горбачука ; В.М. Барановський, Л. В. Барановська, І. Т. Горбачук, С. В. Горностаєва, О. М. Куландіна, Ю. А. Мусієнко, О. В. Черенков. – Киев : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 197 с.

 4. Горбачук, І. Т. Просторово-часова симетрія і закони збереження / І. Т. Горбачук, Ю. А. Мусієнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середнійшколі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - №6. - С.164-170.

2011

 1. Дослідження будови та принципу дії елементів структури аналогово-цифрового перетворювача : спеціальний фізичний практикум / І. Т. Горбачук, С. І. Козеренко, В. В. Левандовський, Ю. А. Мусієнко, М. І. Шут, Л. К. Янчевський ; за ред. І. Т. Горбачука ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Ч. 3. - 55 с.

 2. Горбачук, І. Т. Дослідження на великому андронному колайдері / І. Т. Горбачук // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України/ред. колегія : І. С. Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.]. – Київ : Вид-во АН ВШ України,2011. - № 4 (75), вересень-жовтень. - С.81-86.

 3. Експериментальні методи визначення механічних властивостей полімерних матеріалів: спеціальний фізичний практикум / В. М. Барановський, І. Т. Горбачук[та ін.] ; за ред. : В. М. Барановського, І. Т. Горбачука ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Ч. 1. -102 с.

 4. Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах : програма IV міжнарод. наук.-практич. конференції, 25 березня 2011 р. / [редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Бех, Г. І. Волинка, І. Т. Горбачук та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Науково-метод. центр моніторингу якості освіти. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 25 с.

 5. Горбачук І. Інформаційні технології у спеціальному фізичному практикумі І.Горбачук // Науково-практична конференція «Основні напрями модернізації освіти у контексті викликів епохи», 16-17 червня, - К.: Вид-во НПУ, Глухів, 2011. - С.21.

 6. Горбачук, І. Т.Про приховану масу та темну енергію / І. Т. Горбачук // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – Київ : Вид-во АН ВШ України,2011. - № 5 (76), листопад-грудень. - С. 82-86.

 7. Горбачук, І. Т. Проблеми оптимізації мовного середовища та утвердження державного статусу української мови / І. Т. Горбачук //Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: аспекти професійної комунікації в сучасній освіті : матеріали IVВсеукраїнської науково-практичної конференції, 9 листоп. 2010 р./М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови;редкол.: С. В. Шевчук, С. В. Глущик(відп. ред. [та ін.]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. C.5-8.

2012

 1. Горбачук, І. Т. Впровадження сучасного цифрового обладнання у лабораторний фізичний експеримент / І. Т. Горбачук, І. С. Войтович, В. П. Сергієнко //Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності», 28 березня 2012 р., Рівне. – Рівне, 2012. – С. 109-111.

 2. Дослідження довгоплинних фізичних процесів з використанням АЦП. Спеціальний фізичний практикум : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; І. Т. Горбачук, В. В. Левандовський, Т. Г. Січкар, М. І. Шут, Л. К. Янчевський. - Киев : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Ч. 4. - 121 с.

 3. Горбачук, І. Т. Дослідження екстраструмів замикання і розмикання в електричному колі джерела постійного струму з RLC елементами / І. Т. Горбачук, С. М. Стариков, С. І. Козеренко //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць/ ред. кол. : В. П. Андрущенко,…І. Т. Горбачук[та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 14-22.

 4. Горбачук, І. І. Дубина Микола Іванович – великий українець / І. Т. Горбачук // Талант, огранений долею : до 80-річчя від дня народження Миколи Дубини / упоряд. В. І. Шпак. – Київ : ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. - С. 99-100.

 5. Лабораторні роботи з обладнанням PHYWE. Фізика. 7 клас : навчально-методичний посібник / І. Т. Горбачук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Киев : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 106 с.

 6. Лабораторні роботи з обладнанням PHYWE. Фізика. 8 клас : навчально-методичний посібник / І. Т. Горбачук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Киев : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 144 с.

 7. Міжнародний форум фахівців у галузі освітніх вимірювань : програма, 01 червня 2012 р. / [редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Бех, Г. І. Волинка, І. Т. Горбачук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Акад. наук вищої освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя, Кіровоградський держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. - Київ : [б. и.], 2012. - 15 с.

 8. Горбачук, В.Т. Наш рід у просторі і часі / І. Т. Горбачук. – Ірпінь, 2012. - 34 с.

 9. Про особливості магістерської підготовки кадрів / І. Т. Горбачук, В. В. Левандовський, В. П. Сергієнко, С. М. Стариков, Л. К. Янчевський //Міжнародний форум фахівців у галузі освітніх вимірювань : програма, 1 червня 2012 р. / [редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Бех, Г. І. Волинка, І. Т. Горбачук, …В. П. Сергієнко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Акад. наук вищої освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012.

 10. Горбачук І.Т. Інтенсифікація практичної підготовки магістрів, спеціальності «Фізика» / І.Т.Горбачук // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності», 28 березня 2012 р., м. Рівне.- Рівне, 2012.

 11. Всеукраїнська науково-практична конференція до 20-річчя кафедри культури української мови«Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» : програма, 9 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки України,Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови; оргкомітет: В.П.Андрущенко, Г.І. Волинка,… І. Т. Горбачук[та ін.].- Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 24 c.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 17837
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconБібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012

Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 75 -річчя від дня народження
С 50 Кузьма Смаль: біобібліогр покажчик (до 75-річчя від дня народження). Чернівці, 2009. 28 с
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 120-річчя від дня народження
З-14 Дмитро Загул: біобібліог покажчик (до 120-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 24 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка