Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програмаСторінка1/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,73 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавстваЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету
___________________________________

(П. А. Кравченко)

«31» _серпня_2010 р.УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1
Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)


Робоча програма з навчальної дисципліниГалузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Курс навчання: ІІ-й. Семестр: 3-й

Укладач:


канд. геогр. наук, доцент

Булава Леонід Миколайович

Полтава — 2010

Робоча навчальна програма розроблена на основі:

Програми педагогічних інститутів. Біогеографія: Для спеціальності 01.18.00 «Географія і біологія» / Укладач В. К. Терлецький. – К.: Ін-т системних досліджень освіти, 1993. - 12 с.


Надзаголовок: Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів. Відповідальна за випуск М.Д. Савицька.

1. Загальні положення.

1.1. Мета курсу «Біогеографія» − формування знань про біосферу Землі, як одну із сфер географічної оболонки, та її складові – біогеоценози. Біогеографію доцільно викладати після курсу «Основи екології».

1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Біогеографія»

Цикл дисциплін: математичної та природничо-наукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів) − підкреслити

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:


Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тижденьЛекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські


Самостійна

робота


(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)


Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

ІІІ

6

216

6

54

26

68

68

4

екзамен

Разом

6

216
54

26

68

68

4

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ І ЇХ СТРУКТУРА

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ,

№ теми


Кількість годин за видами занять

Разом годин

(кредитів)У тому числі

Лекції

Лаборатор.

заняття


Самостійна

робота


Індивідуальна

робота


Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БІОГЕОГРАФІЇ

1. Загальна характеристика біосфери

36

8

2

13

13

2. Основні поняття біогеографії

18

4

2

6

6

3. Основи біогеоценології

18

6

2

5

5

Всього ЗА МОДУЛЬ 1

72 (2)

18

6

24

24
Змістовий модуль 2. ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ МАТЕРИКІВ (позатропічні широти)

4. Зональні біогеоценози позатропічних широт

72

16

10

23

23

Всього ЗА МОДУЛЬ 2

72 (2)

16

10

23

23

Змістовий модуль 3. ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ МАТЕРИКІВ (тропічні широти)

5. Зональні біогеоценози тропічних широт

36

12

6

9

9

Всього ЗА МОДУЛЬ 3

36 (1)

12

6

9

9
Змістовий модуль 4. АЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ

6. Біогеографія Світового океану

12

6

2

7

6

7. Висотна поясність. Інтразональні біогеоценози

6

2

2

6

7

Всього ЗА МОДУЛЬ 4

36 (1)

8

4

13

13


1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів з дисципліни «Біогеографія»:

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, тестування з теми.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі усної перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 2 питання у кожному білеті), та експрес-тестування.

1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів. Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені у таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

Екзамен – підсумковий контроль

(за національною шкалою)

A

90 - 100

відмінно

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно(з можливістю повторного складання екзамену)

F

0 - 34

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)

1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру
Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

20 балів

(Упродовж вивчення дисципліни виконуються два навчальні проекти – розробка презентації біогеоценозу та реферат40 балів = 24 + 16
(два теоретичні питання по 12 балів за кожне = 24;

+ 16 балів за тести)100 балів

10

10

10

10

40 балів

* Кожний із видів поточної навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи — оцінюється за 10-бальною шкалою).

Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності (від 0 до 10 балів).

Така система оцінювання близька до практики оцінювання у загальноосвітніх школах. Вона не потребує обов’язкового оцінювання видів діяльності студентів за кожне заняття.

Сума оцінок за 4 модулі становить до 40 балів (10 балів за модуль х 4 = 40 балів)

Підсумкове експрес-тестування проводиться на початку екзамену (16 балів).

Сума балів (максимум – 100) і є результатом роботи студента.


Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БІОГЕОГРАФІЇ
Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОСФЕРИ

Зміст теми.

Вступ (1 год.). Об’єкт і предмет вивчення біогеографії як науки. Місце біогеографії у системі природничих наук. Її взаємозв’язок з географічними науками. Структура біогеографії як науки. Методи біогеографічних досліджень. Коротка історія розвитку біогеографії. Пізнавальне й практичне значення біогеографічних знань.

Структура навчальної дисципліни «Біогеографія». Джерела знань для вивчення курсу. Вимоги до організації вивчення дисципліни і оцінювання знань студентів.Поняття про біосферу. Учення В.І.Вернадського про біосферу. Сучасні уявлення про межі біосфери. Співвідношення меж біосфери і географічної оболонки.

Проблема походження життя. Еволюція біосфери. Сучасні уявлення про походження життя на Землі. Основні етапи еволюції організмів. Умови розвитку організмів у криптозої й фанерозої (у взаємозв’язку з розвитком інших геосфер). Коротка історія виникнення й розвитку основних систематичних груп організмів. Загальні закономірності еволюції органічного світу. Проблема походження людини як біологічного виду.

Сучасна біосфера (3). Різноманітність організмів у сучасній біосфері, закономірності поширення їх систематичних груп на Землі (над царств і царств). Біомаса і біопродуктивність.

Біосфера, як найбільша екосистема. Структурні частини й блоки сучасної біосфери. Кругообіги речовин у біосфері (глобальні, малі). Кругообіги вуглецю, азоту, кисню, фосфору. Роль біологічних кругообігів у еволюції біосфери та географічної оболонки.

Антропогенний вплив на біосферу. Проблеми стійкості біосфери. Співвідношення понять “біосфера”, “антропосфера”, “ноосфера”.

Види навчальної діяльності студентів з теми 1: Лекції (12 год.):
Тематика і зміст лекцій

Го-ди-ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання і ресурси

1

2


3

Вступ

1

А) Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. - М., 2001 - 304 с.

Кукурудза С.І. Біогеографія. – Львів, 2006. – С. 51-178.Б) Герасимов И. П. Биосфера Земли. - М., 1976. Мороз С. А. Історія біосфери Землі: у 2-х книгах - К., 1996. Биогеография/Абдурахманов Г.М. и др. – М.: Издат. центр «Академія», 2003. – 480 с. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Рассказы о биосфере. - М., 1981. Войткевич Г.В. Основы учения о биосфере. – М., 1989.

Биология. – М.: Аванта, 2000. – С. 12-15, 124-198.

Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 3.


Карти - фізична, рослинності світу. Таблиці «Еволюція біосфери»

Поняття про біосферу, походження і еволюція життя

5

Сучасна біосфера та її функціонування

2

Лабораторне заняття (2 год.)Тематика і зміст робіт

Години

Література:

а) основна;

б) додаткова

Обладнання, ресурси

1

Сучасні уявлення про еволюцію біосфери і її сучасний стан

(дивись розробку лабораторної роботи)

2

Те ж

Фізична карта. Набір тестів.Самостійна робота (12 годин). Питання для самопідготовки й співбесіди: 1) Дайте визначення поняття «Біосфера», обґрунтуйте її межі. 2) Гіпотези, що пояснюють виникнення життя на Землі. 3) Коротко схарактеризуйте історію розвитку життя у криптозої. 4) Схарактеризуйте історію розвитку біосфери у палеозої; поясніть зв’язок з розвитком інших сфер географічної оболонки. 5) Схарактеризуйте історію розвитку біосфери у мезозої і кайнозої. 6) Дайте характеристику сучасної біосфери (різноманіття систематичних груп організмів, закономірності їх розподілу між суходолом і Світовим океаном тощо). 7) Розкрийте суть понять: «біомаса», «біопродуктивність», «біологічний кругообіг речовин». 8) Вплив географічних чинників на біологічну еволюцію роду «Ноmo». Людина і сучасна біосфера.

Форма контролю - Тестова перевірка знань з теми «Біосфера» (по варіантах).Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Сучасні уявлення про виникнення життя на Землі й перші етапи її еволюції.

 2. Еволюція біосфери у криптозої (розробка презентації).

 3. Умови розвитку організмів у палеозої (розробка презентації).

 4. Умови розвитку організмів у мезозої (розробка презентації).

 5. Умови розвитку організмів у кайнозої (розробка презентації).

 6. Походження людини, як біологічного виду: проблеми й протиріччя.

 7. Кругообіг вуглецю, азоту, кисню, фосфору у біосфері: розробка моделей.

 8. Учення В.І.Вернадського про біосферу й ноосферу.

 9. Можливі шляхи еволюції біосфери й роль людського суспільства у її подальшому розвитку. Ноосфера.

10) Аналіз взаємозв’язків між еволюцією біосфери й розвитком географічної оболонки.
Тема 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БІОГЕОГРАФІЇ

Зміст теми.

Поняття про популяцію. Роль популяцій у еволюції органічного світу.

Поняття про ареал. Вплив факторів навколишнього середовища на формування меж ареалів. Типи ареалів. Поняття про ендемізм, реліктовість і космополітизм у поширенні систематичних груп організмів. Явище вікарування. Динаміка меж ареалів, її причини. Автохтонні й алохтонні організми. Проблеми інтродукції, акліматизації, реакліматизації та натуралізації організмів.

Центри походження та ареали поширення видів культурних рослин та домашніх тварин.Флора і фауна. Причини різноманіття флори і фауни. Типи флор (ортоселекційні, реліктові, мігруючі, ендемічні), та фаун (материкові, острівні, морські). Поняття про конкретну флору.

Принципи флористичного й фауністичного районування суходолу й світового океану. Флористичні царства суходолу (Голарктичне, Палеотропічне, Неотропічне, Капське, Австралійське, Голантарктичне) та їх коротка характеристика.

Фауністичні царства суходолу (Нотогея, Неогея, Палеогея, Арктогея), та їх коротка характеристика. Характеристика фауністичних областей одного із царств. Флористичне й фауністичне районування території України. Проблеми експлуатації, охорони та відтворення флори й фауни.

Види навчальної діяльності студентів з теми 2. Лекції:
Тематика і зміст лекцій

Го-ди-

ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

4

Популяція, ареал.. Центри походження культурних видів

2

А) Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. – М., 2001 – 304 с. (К., 1982.). Биогеография/Абдурахманов Г.М. и др. – М.: Издат. центр «Академія», 2003. – 480 с. Кукурудза С.І. Біогеографія. – Львів, 2006. – С. 13-31, 233-244, 298-347

Воронов А.Г. и др.. Биогеография мира. – М., 1985. – 272 с.Б) Гришко-Богменко Б.К. Географія рослин з основами ботаніки. – К., 1999. Вавилов Н.И. Происхождение и расселение культурных растений. – М., 1978.Білявський Г.О. та інші. Основи загальної екології - Підручник для студентів – К.: Либідь, 1995. – 368 с. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев, 1990. – 408 с. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. - 191 с. Соколов В.Е. Фауна мира. Млекопитающие. М., 1990. Диліс Н.В. Основи біогеоценології. - М.: Видавництво МГУ, 1978. - 151 с.

Удра І.К. Біогеографічне районування України //УГЖ. – 1997. – №4. – С. 28-35.

Лопатин И.К. Зоогеография. – Минск, 1989. Уминьский Т. Животные и континенты. М., 1974. – С. 94-162


Карти - фізична, рослин-ності світу, фауністичне району-вання.

5

Флора і флорис-тичне районування

1

6

Фауна і фауністичне районування

1

Лабораторне заняттяТематика і зміст

Години

Література:

Обладнання, ресурси

2

Основні поняття біогеографії. Характеристика фауністичних

і флористичних царств2

Те ж

Карти - фізична, рослинності, фауністичне районування. Відеоролик про фауністичні області й царства

Самостійна робота (6 годин). Форма контролю – усне опитування (див. зміст теми вище)

Індивідуальна робота. Підготуйте реферат (або електронну презентацію) однієї з фауністичних областей:

Австралійська підобласть

Новозеландська підобласть

Полінезійська підобласть

Гавайська підобласть

Неотропічна область; Чілійська підобласть

Неотропічна область; Бразильська підобласть

Неотропічна область, Карибська підобласть

Ефіопська область (по підобластях)

Мадагаскарська область( підобласть)

Індо-Малайська область; Індійська підобласть

Індо-Малайська область; Малайська підобласть

Голарктична область; Арктична (Канадська) підобласть

Голарктична область; Сонорська підобласть

Голарктична область; Середземноморська під.

Голарктична область; Маньчжурсько-Китайска (східноазійська) підобласть

Голарктична область; Центральноазіатська під.;

Голарктична область; Європейсько-Сибірська підобласть; Нотогея. Патагонська підобласть.


План реферату: Вступ. Картосхема області чи підобласті. Характеристика фауни: а) ссавці; б)птахи; в)рептилії; г)амфібії д) безхребетні. Відмітити види реліктів і ендеміків. Додатки (малюнки, ксерокопії, фотографії та таблиці). Список літератури (сторінки з … по …).

Тема 3. ОСНОВИ БІОГЕОЦЕНОЛОГІЇ

Актуалізація знань про основи аутекології (абіотичні й біотичні екологічні чинники).

Поняття про біоценоз і біогеоценоз.

Структура біогеоценозів (видова, просторова, функціональна).Видова структура: (видове багатство, видова насиченість, види-едифікатори). Життєві форми рослин (за І.Г.Серебряковим) і тварин (за О.М.Кашкаровим).

Просторова структура: вертикальна (яруси, біогеогоризонти), та горизонтальна (парцели й синузії).

Функціональна структура біогеоценозу. Блоки біогеоценозу. Харчові ланцюги й харчова мережа. Екологічні піраміди живлення. Консорції й гільдії. Поняття про екологічну нішу.

Динаміка біогеоценозів (добова, сезонна, багаторічна, вікова). Поняття про сукцесії й екологічний клімакс рослинності.

Критерії класифікації біогеоценозів. Основні географічні закономірності поширення біогеоценозів (широтна зональність; азональність: висотна поясність, секторність; інтразональність і екстразональність). Карта рослинності світу.

Біогеоценологічні аспекти природоохоронної справи.Види навчальної діяльності студентів з теми 3. ЛекціїТематика і зміст лекцій

Год.

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

7

Актуаліза-ція знань про основи аутекології

2

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник. - Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 4-5.

Чернова Н. М., Былова А. Экология. – М.: Просвещение, 1988. - 271с.Б) Сытник К. М. и др. Биосфера. Экология. Охрана природы. - К., 1987. Экология. Познавательная энциклопедия. - М., Русич, 2002. Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний. - М., 1993. Білявський Г.О. та інші Основи загальної екології - Підручник для студентів – К.: Либідь, 1995. - 368 с. Вронський В.А. Екология: Словарь-справочник, - Ростов-на–Дону , Феникс, 1999. - 576 с. Гайдріх Д., Гергг М. Екологія: dtv – Atlas. – К.: Знання Прес, 2001. - 287 с. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев, 1990. – 408 с.

Дерій С.І., Ілюха В.О Екологія. Навчальний посібник – К.: Фітосоціоцентр, 1998.

Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. - 191 с. Диліс Н.В. Основи біогеоценології. - М.: Видавництво МГУ, 1978. - 151 с. Кондратюк Є.М., Хархота Г.І., Словник - довідник з екології. – К.: Урожай, 1987. - 160 с. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник для вузів - Львів: Світ, 2000 - 500с.

Мусієнко М.М. та інші. Екологія. Охорона природи. Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. - 350 с.

Одум Ю. Экология. - у 2-х томах. - М.: Мир., 1986. - Т.1. - 328с.

Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Словарь экологических терминов и понятий. - М., 1997. 160с.

Реймерс Н.Ф. Начала экологичесних знаний. - М, 1993. Спарджен Р. Экологія. – М.: Росмэн, 1998. - 48с. Экология / Энциклопедия для детей. - т.19. – М.: Аванта, 2001. - 448с.


Карти - фізична, рослин-ності світу. Таблиці з екології

8

Біогеоце-нози і закономір-ності їх поширення

4

Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Література:

а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

3

Основи біогеоценології

2

Те ж

Фізична карта. Набір тестів. Відеопрезентація

Індивідуальні завдання:

 1. Розробка принципових моделей структури і функціонування біогеоценозів.

 2. Розробка тлумачного словника з біогеоценології.

Змістовий модуль 2

ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ ПОЗАТРОПІЧНИХ ШИРОТ

Біогеоценози полярних і субполярних регіонівТематика і зміст лекцій

Го- ди- ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

9

Біогеоце-нози полярних і субполяр-них регіонів Землі:
Полярні пустелі Тундра,

Лісотундра

Лучні й лісолучні приокеанічні ландшафти


6

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 6-13.

(На паперовій основі та , електронна версія)Б) Второв П.П., Дроздов М.М. Біогеографія. – К., 1982, С. 165-171. (М., 1978.- С. 180-191). Гордеева Т.Н., Стрелкова О.С. Практический курс географии растений – М., 1968, - С. 278-287; Воронов А. Г. и др. Биография мира. – М., 1985, - С. 212-226. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биография материков. – М., 1975. - С. 204-207; 175-179; 111-113. Чернов Ю.И. Жизнь тундры. – М., 1980 Вальтер Г. Растительность земного шара. Эколого-физиологическая харак-теристика – т. ІІІ.- М., 1975. - С. 10-31. Растительный мир Земли. Т. 2, - М., 1982 – С. 249-257. Кузнецов М. А. О полярных животных. – М., 1973 (обл. б-ка); Успенский С. М. Живая Арктика – М., 1987 (с.- г. ін-т); Рей Дж, Карлтон Дж, Маккормик Р. Живой мир полярных районов – Л., 1988. Бобринский Н. А. Животный мир и природа СССР. М., 1960.- С. 69-114; Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. М., 1991 – С. 13-60; Уминьский Т. Животные и континенты. – М., 1974.- С. 37-43; Кобышев Н. М. География животных. – М. - С. 147-149; Пармузин Ю. П. Тундролесье СССР.- М., 1978.

Карти природних зон і рослин-ності; роздаткові матеріали гербарій. Відео-фільми, відео-проектор

Практичне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Література:

Обладнання, ресурси

4

Біогеоценози полярних і субполярних регіонів Землі (Арктика, Тундри, Антарктида й Субантарктика, Лісотундра, Лучні й лісолучні приокеанічні ландшафти).

2

Те ж

Карти - фізична, рослинності. Відеоролики про зональні біогеоценози

Самостійна робота (3 години). 1. На контурну карту різними кольорами нанесіть райони розташування: а) арктичних пустель і арктичної тундри; б) типової і південної тундри;

в) лісотундри; г) приокеанічних лучних і лісолучних ландшафтів Субарктики й Субантарктики.2. Заповніть таблицю на с. 7 посібника. 3. На основі записів під час перегляду навчального відеофільму та рекомендованої літератури складіть схему харчових зв’язків організмів арктичних морів і їх узбережжя. 4. На контурну карту нанесіть ділянки поширення лучних і лісолучних ландшафтів на материках і на островах: північних Курильських, Алеутських, Кадьяку, частинах Ісландії і Гренландії, Гебридських, Шетландських, Оркнейських, Фолклендських (Мальвінських) і сході Вогняної Землі, Південній Георгії, Кергелені, Макуорі.

Питання для співбесіди:

 1. Порівняйте кліматичні умови формування кожного із типів біогеоценозів полярних і субполярних широт.

 2. Перелічіть особливості та основні пристосування рослинності арктичних пустель і тундри до природних умов. Поясніть причини безлісся тундри.

 3. Як змінюється ґрунтово-рослинний покрив з півночі на південь у Арктиці й Субарктиці? Особливості рослинності кожної із підзон тундри.

 4. Перелічіть основні адаптаційні пристосування тварин тундри.

 5. Назвіть анатомічні, фізіологічні й етологічні пристосування до умов навколишнього середовища тварин Арктики (північних оленів, вівцебиків, песців, тундрової куріпки, білих ведмедів, моржів).

 6. Охарактеризуйте пристосування тварин Антарктики (пінгвінів, тюленів, китів, риб), та харчові ланцюги біогеоценозів субантарктичних морів.

 7. Чим відрізняється рослинність, ґрунти й тваринний світ лісотундри від тундри?

 8. У чому полягають відмінності органічного світу різних секторів тундри і лісотундри?

 9. Покажіть на карті райони поширення лучних і лісо-лучних при-океанічних біогеоценозів Субарктики й Субантарктики. Охарактеризують особливості їх рослинності. У чому полягає відмінність лісо-лучних приокеанічних ландшафтів від лісотундрових?

Форма контролю: Перевірка самостійної та індивідуальної роботи, усне опитування. Тестування.

Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію однієї із зон

(додайте ілюстрації до тексту електронної лекції, складіть тести).


БІОГЕОЦЕНОЗИ ЛІСІВ ПОМІРНИХ ШИРОТТематика і зміст лекцій

Годи-

ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

10


Біогеоце-нози лісів помірних широт
(тайга, мішані й широко- листяні ліси обох півкуль)

4

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 14-20. (Друкований варіант, електронна версія)

Б) До теми “Тайга”: Второв П. П., Дроздов М. М. Біогеографія. – К., 1982. –

С. 160-165; Воронов А. Г. и др. Биогеография мира. – М., 1985. – С. 196-211 (ч-з №1); Гавеман А. В. Биогеография. – Калинин, 1974. – с. 77-137 (ч-з №1); Пармузин Ю. П. Тайга СССР. – М., 1985.; Давыдова М. И. и др.; Физическая география СССР. – часть 1. – М. 1989; Исаченко А.Г., Шляпников А. А. Ландшафты – М., 1989; Гаврилюк В.С. Сравнительный анализ природных условий Северной Америки и Евразии. – К., 1981 (каф.); Гордеева Т. Н. , Стрелкова О. Практический курс географии растений. – М., 1968; Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография материков. – М., 1974; Петров В. В. Растительный мир нашей Родины. – М., 1991; Вальтер Г. Растительность земного шара. – Том 2. - М., 1975 (обл. б-ка); Растительный мир Земли. – Том 2. – М., 1982. - С. 233-248 (ч-з №1); Петров В.В. Мир лесных растений. – М., 1978.До теми “Широколистяні ліси”: Второв П.П., Дроздов М.М. Біогеографія. – К., 1982. - С. 149-160 (М., 1978, -С. 167-180).; Воронов А. Г. и др. Биогеография мира. – М., 1985.; Второв П. ., Дроздов Н.Н. Биогеография материков. – М., 1974.; Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Ландшафты (из серии: “Природа мира“). – М., 1968.; Гордеева Т.Н., Стрелкова О.С. Практический курс географии растений. – М., 1968.; Вальтер Г. Растительность земного шара. – т. 2. –М., 1974 (обл. б-ка).; Растительный мир Земли. – т. 2. – М., 1982. – С. 199-232 (ч-з №1).; Уминский Т. Животные и континенты. – М., 1974. Экологические очерки о природе и человеке. – М., 1988.(ч-з №1).; Петров В. В. Растительный мир нашей Родины. – М., 1991. –с. 61-84.

Карти природних зон і рослин-ності; роздаткові матеріали, гербарій. Відеофільм відео-проектор. Електронні презентації

Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Література:

Обладнання, ресурси

5

Біогеоценози лісів помірних широт: порівняльна характеристика. Розгляд гербарію рослин різних типів лісів.

4

Те ж

Карти - фізична, рослинності, гербарії. Відеоролики про біогеоценози лісів

Самостійна робота (4 години). 1. На контурну карту нанесіть різними кольорами: райони поширення тайги; дощових бар’єрних лісів обох півкуль; мішаних лісів (підтайги), широколистих лісів. Цифрами позначте підзони, а римськими буквами - сектори. Оформіть легенду до карти. 2. Складіть моделі харчових зв’язків у біогеоценозах: а) тайги Сибіру; б) тайги Північної Америки; в) широколистяних лісів Європи.

Завдання для співбесіди:

 1. Охарактеризуйте природні умови формування тайги. Як відрізняється клімат різних секторів тайги?

 2. Охарактеризуйте загальні риси рослинності тайги (її склад, ярусність, основні типи, пристосування до умов середовища).

 3. Порівняйте склад рослинності різних секторів тайги? Перелічіть пристосування тварин тайги.

 4. Чим відрізняється ґрунтово-рослинний покрив мішаних лісів Євразії від тайги? Як різниться рослинність секторів мішаних лісів?

 5. Чим відрізняються кліматичні умови бар’єрно-дощові мішані ліси помірного поясу?

 6. Порівняйте між собою бар’єрно-дощові мішані ліси Північної Америки, Чилі, Нової Зеландії.

 7. Охарактеризуйте природні умови формування широколистих лісів помірного поясу.

 8. Назвіть особливості рослинності різних секторів широколистих лісів.

 9. Охарактеризуйте тваринний світ різних секторів широколистих лісів.

Форма контролю – перевірка самостійної та індивідуальної роботи, усне опитування. Тестова перевірка знань.

Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію однієї із зон (додайте ілюстрації до тексту електронної лекції, складіть тести).
ТРАВ’ЯНИСТІ БІОЦЕНОЗИ ПОМІРНОГО і СУБТРОПІЧНОГО ПОЯСІВ
Тематика і зміст лекцій

Годи-

ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

11

ТРАВ’ЯНИСТІ БІОЦЕНОЗИ ПОМІРНОГО і СУБТРОПІЧ-НОГО ПОЯСУ


(СТЕПИ, ПРЕРІЇ, ПАМПИ, ТУСОКИ).

2

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 21-26. (та електронна версія посібника)

Б) 1). Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография.-М., 1978-с.161-167 (К., 1982. - С.144-149). 2). Воронов А. Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира.-М., 1985-с.161-184 (ч-з №1). 3). Географія рослин з основами ботаніки.-К., 1991-с.221-225.4). Гавеман А. В. Биогеография.-Калинин, 1974-с.177-199 (ч-з №1). 5). Воронов А. Г. Биогеграфия с основами экологии.-М., 1987. 6). Вальтер Г. Растительность земного шара. Эколого-физиологическая характеристика. – Т. 3. - М., 1975 7). Растительный мир Земли. - М., 1982 - т.2 - С.161-174 (ч-з №1). 8). Чибилев А. А. Лик степи. Эколого-географические очерки о степной зоне СССР.-М., 1990 (обл. б-ка). 9). Панова Л. С., Протопопова В. В. Степові рослини.-К., 1983 (ч-з №1). 10). Келлер Б. А. Растительный мир русских степей. - Вып. 1 - Воронеж, 1923. 11). Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография материков. - М., 1974. 12). Гордеева Т. Н., Стрелкова О. С. Практический курс географии растений. - М., 1968. - С. 181-209.

13). Уминьский Т. Животные и континенты. - М., 1974. 14). Бобринский Н.А. Животный мир и природа СССР.- М., 1960. 15). Дементьев Г. П. у стуже и зное. М., 1976. 16). Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Ландшафты. - М.,1989. 17). Огнев С. И. Жизнь степей. - М., 1951. 18). Природа Украинской ССР. Растительный мир. - К., 1985. 19). Мильков Ф. Н. Физическая география СССР. – М., 1986. - С.205-226.

20). Шеляг-Сосонко Ю. Р. и другие. География растительного покрова Украины. - К., 1982-с. 158-220. 21). Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. География животных… - М., 1988. 22). Петров В. В. Растительный мир нашей Родины. - М., 1991 - С.85-105.

23) Куршникова Т. В. и др. География растений…- М., 1987 (ч-з).Карти природних зон і рослин-ності; роздаткові мате-ріали, гербарій. Відеофільм відео-проектор.

Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Годи-ни

Літерату-ра:

Обладнання, ресурси

6

ТРАВ’ЯНИСТІ БІОЦЕНОЗИ ПОМІРНОГО СУБТРОПІЧНОГО ПОЯСУ: порівняльна характеристика. Розгляд гербарію рослин різних екологічних груп степів.

2

Те ж

Карти - фізична, рослинності, гербарії. Відеоролики про біогеоценози степів різних материків. Гербарій, колажі, малюнки, електронні фото

Самостійна робота (2 години). 1. Нанесіть на контурну карту райони поширення степів і їх аналогів. 2. Складіть моделі харчових ланцюгів у біогеоценозах прерій або пампи.

Завдання для співбесіди:

 1. Умови і райони поширення степів та їх аналогів (показати на карті). Причини безлісся степів. Загальні риси рослинності. (Номери джерел у списку літератури: 1, с.144-146; 6, с. 69-83 і 109-132; 19, с.88; 8, с.7-21; 5; 4, с.183-184.)

 2. Характеристика рослинності у європейських (причорноморських) степах. Підтипи степів. Панівні види рослин: 19; 8, с.146-155;

2, с.169-170; 6, с.83-94; 23, с.168-170; 4; 10; 9; 18; 20; 22.

 1. Аспекти рослинності лучних степів: 8, с.82-90; 2, с.164-166; 6, с.85-87, 90-92.

 2. Життєві форми степових рослин у залежності від географічних умов: 9; 8, с.74-93; 2, с.163-164, 12, с.182-197; 22.

 3. Пристосування рослин (анатомічні, фізіологічні тощо): 6, с.109-129; 12, с.185, 187-191; 4; 9.

 4. Порівняльна характеристика рослинності секторів степу Євразії: 16, с.139-158; 2, с.166-172; 12, с.199-200; 23, с.168-172.

 5. Особливості рослинності прерій; їх типи. Пристосування рослин до умов середовища: 2, с.172-174; 12, с.200-205; 6, с.94-105; 3; 11.

 6. Особливості рослинності памп і тусоків. Парадокс пампи: 6, с.145-167 і 180-183; 2, с.174-176; 12, с.206-209; 23, с.172-173; 11.

 7. Загальні риси пристосування й відмінності тваринного світу різних трав’янистих біогеоценозів: 2, с.178-184; 8, с.94-129; 21, с.163-164; 4; 15; 17

Форма контролю – перевірка самостійної та індивідуальної роботи, усне опитування. Тестова перевірка знань.

Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію однієї із зон (додайте ілюстрації до тексту електронної лекції, складіть тести).
БІОГЕОЦЕНОЗИ ЛІСІВ ТА ЧАГАРНИКІВ СУБТРОПІЧНОГО ПОЯСУ
Основний зміст лекції: Типи субтропічних лісів: жорстколистяні вічнозелені (середземноморські), вологі вічнозелені (у тому числі мусонні й бар’єрні).

Жорстколистяні вічнозелені (середземноморські) ліси: умови формування і райони поширення. Загальні риси рослинності, пристосування рослин до умов середовища. Вторинні деревно-чагарникові й чагарникові угруповання рослинності (маквіс, гарига, томіляри, чапараль, еспіналес, фінбош тощо). Поняття про субсередземноморську рослинність. Характеристика тваринного світу жорстколистяних лісів і чагарників: загальні риси і особливості у різних регіонах. Харчові ланцюги. Природоохоронні території.

Вологі вічнозелені субтропічні ліси: умови формування і райони поширення. Загальні риси рослинності і її відмінності. Тваринний світ вологих субтропіків: спільні риси й відмінності. Екологічні проблеми і природоохоронні території.
Тематика і зміст лекцій

Години

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

12

БІОГЕОЦЕ-НОЗИ ЛІСІВ ТА ЧАГАР-НИКІВ СУБТРОПІЧ-НОГО ПОЯСУ

4

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 21-26. (А також електронна версія посібника)

Б) 1) Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. - М., 1978. 2). Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. - М., 1985. 3) Географія рослин з основами ботаніки. – К., 1991. – С.209-212. 4)Вальтер Г. Растительность земного шара. Эколого-физиологическая характеристика. – Т. 3. - М., 1975 5). Растительный мир Земли. - М., 1982 - т.2. - С. 177-198. 6) Гавеман А.В. Биогеграфия. – Калинин, 1974. –С. 233-244. Грацианский А.Н. Природа Средиземноморья. – М., 1971.

Карти природних зон і рослинності; роздаткові матеріали, гербарій. Відеофільми

Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Література:

Обладнання, ресурси

7

БІОГЕОЦЕНОЗИ ЛІСІВ ТА ЧАГАРНИКІВ СУБТРОПІЧНОГО ПОЯСУ

(вологі й середземноморського типу)2

Те ж

Карти – фізична, рослинності, гербарії. відео ролики про біогеоценози степів різних материків. Гербарій, колажі,фото

Самостійна робота (2 години). 1. Нанесіть на контурну карту райони поширення: а) вологих субтропічних лісів; б) лісів і чагарників середземноморського типу (в дужках – місцеві назви вторинних угруповань рослинності середземноморського типу).

2. Складіть модель харчових ланцюгів у межах лісів та чагарників середземноморського типу.

Завдання для співбесіди: 1) Умови формування й райони поширення субтропічних вічнозелених лісів (широколистяних, лавролистих, хвойних, мішаних). 2) Особливості органічного світу субтропічних вічнозелених лісів Кита., Північної Америки, Нової Зеландії. 3) Умови формування й райони поширення субтропічних жорстколистяних лісів і чагарників (середземноморського типу). 4) Особливості рослинності субтропічних жорстколистяних лісів, характеристика вторинних деревно-чагарникових угруповань. Субсередземноморська рослинність. 5) Екологічні проблеми лісів субтропічного поясу. 6) Назвіть 2 приклади районів поширення бар’єрно-дощових вологих субтропічних лісів.
Форма контролю – перевірка самостійної та індивідуальної роботи, усне опитування. Тестова перевірка знань.

Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію однієї із зон (додайте ілюстрації до тексту електронної лекції, складіть тести).
Змістовий модуль 3

ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ
БІОГЕОЦЕНОЗИ АРИДНИХ РАЙОНІВ ЗЕМЛІ (ПУСТЕЛІ Й НАПІВПУСТЕЛІ)
Основний зміст лекції: Поняття про пустелі й напівпустелі. Умови їх формування. Кліматичні й едафічні типи пустель, райони їх поширення. Пристосування рослин різних кліматичних і едафічних типів пустель (анатомічні, морфологічні й фізіологічні). Пристосування тварин пустель (анатомо-фізіологічні та етологічні). Особливості тваринного світу різних пустель. Порівняльна характеристика окремих пустель Землі. Рослинність і тваринний світ оазисів і тугаїв.
Тематика і зміст лекцій

Го-ди-

ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

13

Пустелі Землі4

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 21-26.

(Та електронна версія посібника)Б) 1). Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. — М., 1985. — С.123-148.

Второв П.П., Дроздов М.М. Біогеографія. — К., 1982. — С.125-144.

Растительный мир Земли. — М., 1982. — Т.2. — С.142-160.

Уминский Т. Животные и континенты. — М., 1974. — С.53-59.

Дементьев Г.П у стуже и зное. — М., 1976.

Бабаев А.Г. Пустыни (серия "Природа мира"). — М., 1988.

Петров М.П. Пустыни земного шара. — М.1973.

Залетаев В.С. Жизнь у пустыне. — М., 1976Карти природних зон і рослин-ності; роздаткові матеріали, гербарій. Відеофільми, відео-проектор

Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Література:

Обладнання, ресурси

8

Еколого-географічний аналіз пустель Землі

2

Те ж

Карти - фізична, рослинності, гербарії. Відеоролики про біогеоценози пустель різних материків. Гербарій, колажі, малюнки, електронні фото

Самостійна робота (2 години). 1. Складіть моделі харчових ланцюгів у біогеоценозах однієї з пустель. 2. На контурній карті умовними кольорами позначте різні кліматичні типи пустель. Підготуйтеся до показу на стінній фізичній карті розташування окремих пустель, а на картах природних зон і кліматичних поясів – їх типів (у дужках позначена їх залежність до відповідних кліматичних типів): 1.Велика Піщана (В), 2. Гібсона (В), 3. Велика пустеля Вікторія (Е), 4. Південно-Австралійська, 5.Сімпсон,6. Атакама (Б), 7. Сечура (Б), 8. Патагонія (Д), 9. Монте (Е), 10. Великий Басейн, Колорадська (Є), 11. Мохаве, Долина Смерті (Є), 12. Сонора (Е), Чіуауа (Е), 14. Сахара (А, Б, В, Є), 15. Наміб (Б), 16. Калахарі (В), 17. Карру (Є: Велике і Мале; Е — Верхнє), 18. Сомалійська (Е), 19. Бетпак-Дала (Г),

20. Мойинкум (Г), 21. Сариєсик-Атирау (Г), 22. Кизилкум (Є), 23. Каракум (Є), 24. Устюрт (Є),25. Такла-Макан (Г), 26. Бейшань (Г), 27. Алашань. 28. Ордос, 29. Цайдам, 30. Гобі (Г), 31. Деште-Кевір (Є), 32. Деште-Лут (Є), 33. Тар (В), 34. Тхал (В), 35. Руб-Ель-Халі (А, Е), 36. Великий Нефуд (Е), 37. Сирійська (Є).

Завдання для співбесіди: 1) Перелічіть кліматичні й едафічні типи пустель. Охарактеризуйте умови формування пустель кожного типу. 2) Пристосування рослин пустель (найбільш загальні; характерні для пустель різних едафічних і кліматичних типів). 3) Пристосування тварин пустель (загальні; характерні для пустель різних едафічних і кліматичних типів). 4) Охарактеризуйте одну із пустель Землі (із перелічених у списку) за планом: умови формування, належність до певного кліматичного й едафічного типів, особливості рослинності й тваринного світу, пристосування населення, екологічні проблеми.. 5) Особливості рослинності й тваринного світу: а) оазисів; б) тугаїв.
Форма контролю – перевірка самостійної та індивідуальної роботи, усне опитування. Тестова перевірка знань.

Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію однієї із пустель; складіть тести для перевірки знань про неї.

ТРОПІЧНІ САВАНИ, РІДКОЛІССЯ, СУХІ й ПЕРЕМІННО-ВОЛОГІ ЛІСИ
Основний зміст лекції: Умови формування і райони поширення саван, тропічних рідколісь, сухих і перемінно-вологих лісів. Поняття про савани, тропічні рідколісся й сухі ліси, їх походження. Типи рослинності саван. Особливості рослинності різних типів саван і її пристосування до умов середовища. Порівняльна характеристика рослинності саван різних регіонів. Загальні риси тваринного світу саван. Харчові ланцюги у саванах Африки, Південної Америки, Азії, Австралії. Екологічні проблеми саван, найважливіші природоохоронні території.
Тематика і зміст лекцій

Го-ди-

ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

14

ТРОПІЧ-НІ САВАНИ, РІДКО-ЛІССЯ СУХІ й ПЕРЕ-МІННО-ВОЛОГІ ЛІСИ

4

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 21-26. (а також електронна версія посібника)

Б) Второв П.П., Дроздов М.М Біогеографія. – К., 1982.; Воронов А.Г и др. Биогеография мира. – М., 1985 (ч-з №1).; Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография материков. – М., 1974 (ч-з № 1).; Гордеева Т. Н., Стрелкова С. С. Практический курс географии растений. – М., 1963; Вальтер Г. Растительность земного шара. Эколого-морфологическая х-ка. – Т. 1 – М., 1963.; Растительный мир Земли. – М., 1982 (ч-з № 1).; Исаченко А. Г., Шляпников А. Г. Ландшафты. – М. 1989.; Гавеман А. В. Биогеография. – Калинин, 1974. – с. 244-266 (аб. підр).; Уминський Т. Животные и континенты. – М., 1974 (ч-з № 1).; Сандерсон А. Сокровища животного мира. – М., 1987 (наук. аб.); Вагнер И. Африка: Рай и ад для животных. – М., 1987.; Гржимек Б. Серенгетти не должен умереть. – М., 1975.; Физическая география материков и океанов (Под ред. А. М. Рябчикова.) – М.. 1988; Экологические очерки о природе и человеке. – М., 1988 (ч-з № 1).; Краткая географическая энциклопедия (т. т. 1-6). Кістяківський С.Б. Посібник з зоогеографії. – К., 1968 (ч-з № 1).;

Карти природних зон і рослин-ності; роздаткові матеріалигербарій. Відеофільми, відео-проектор.


Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Література:

Обладнання, ресурси

9

ТРОПІЧНІ САВАНИ, РІДКОЛІССЯ СУХІ й ПЕРЕМІННО-ВОЛОГІ ЛІСИ

2

Те ж

Карти – фізична, рослинності, гербарії. низько травн про біогеоценози пустель різних материків. Гербарій, колажі, малюнки, електронні фото

Самостійна робота: 1. Складіть модель харчових ланцюгів у біогеоценозах саван Африки.

 1. Знайдіть райони поширення перелічених нижче біогеоценозів у межах Африки:

Опади (мм)

Сухий сезон (місяці)

Біогеоценози з перевагою деревної рослинності

З перевагою трав’янистої рослинності

1300-2500

3-4

Напів-вічнозелені перемінно-вологі ; (в т. ч. мусонні) ліси
1300-800

4-6

Листопадні перемінно-вологі ; (в т. ч. мусонні) ліси

Типові (низькотравні ) савани

800-600

6-8

Сухі і колючі ліси, рідколісся, чагарники, сукуленти

Сухі (низькотравні) савани

200-600

8-10

-

Опустелені савани

Завдання для співбесіди: 1) Загальні риси сухих тропічних лісів, рідколісь і чагарників (кліматичні умови, райони поширення, характер і пристосування рослинності): 2) Загальні риси тваринного населення сухих тропічних лісів і рідколісь (пристосування, екологічні групи, особливості видового складу); 3) Поняття про савани. Класифікація і походження саван. Пристосування рослинності. 4) Загальні риси тваринного населення саван (пристосування, екологічні групи). 5) Савани Північної та Східної Африки (гвінейські, Сахелю, східно-африканські). Особливості рослинності, пристосування, тваринний світ; 6) рідколісся (міомбо, мопане) та опустелені савани Південної Африки. Особливості рослинності, пристосування, тваринний світ.

7) Тропічні рідколісся і савани (скреби) Австралії. Особливості і пристосування рослинності. Тваринний світ. 8) Тропічні сухі ліси і савани Індостану та Індокитаю. 9) Екологічні проблеми саван.


Форма контролю – перевірка самостійної та індивідуальної роботи, усне опитування. Тестова перевірка знань.

Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію саван і рідколісся одного з материків (додайте ілюстрації до тексту електронної лекції, складіть тести).

ПОСТІЙНО-ВОЛОГІ ЛІСИ

ЕКВАТОРІАЛЬНОГО, СУБЕКВАТОРІАЛЬНОГО і ТРОПІЧНОГО ПОЯСІВ

Основний зміст лекції: Умови формування й райони поширення вічнозелених постійно-вологих лісів. Екваторіальні постійно-вологі ліси: загальні риси рослинності, її життєві форми, адаптаційні пристосування, найхарактерніші роди рослин. Регіональні відмінності рослинності. Тваринний світ: загальні риси, пристосування, регіональні відмінності. Харчові ланцюги. Екологічні проблеми. Природоохоронні території.


Тематика і зміст лекцій

Год.

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

Лекція

15:


ПОСТІЙНО-ВОЛОГІ ЛІСИ ЕКВАТОРІАЛЬ-НОГО, СУБЕКВАТО-РІАЛЬНОГО

і ТРОПІЧНОГО ПОЯСІВ
4

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 39-41.

Б) Воронов А. Г.. Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. – М., 1985. Второв П. П., Дроздов М. М. Біогеографія. -К., 1982. Географія рослин з основами ботаніки. – К., 1991. Гордеева Т. Н., Стрелкова О. С. Практический курс географии растений. -М.,1968. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография материков. – М., 1974. Вальтер Г. Растительность земного шара. – т. 1. – М., 1968. Растительный мир Земли. – т. 1. –М., 1982. Гавеман А. В. Биогеография. – К., 1974 (ч-з № 1, аб. підручників). Уминський Т. Животные и континенты. – М., 1974 (ч-з №1). Экологические очерки о природе и человеке. – М., 1988 (ч-з № 1). Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Ландшафты. –1989. Тропические леса и проблемы их использования // География у школе. –1984. -№ 5. – С. 22-25. Уолесс А. Р. Тропическая природа. –М., 1975 (с/г ін-т). Энтенборо Д. Под тропиком козерога. –М., 1986 (наук. абон.). Дарелл Дж. Перегруженный ковчег. – М.,1964. Линдблад Я. Мир книги джунглей. –М., 1983 (обл. б-ка). Ричардс П. У. Тропический дождевой лес. – М., 1984. 18. Горнунг М. В. Постоянно влажные тропики. –М., 1984. Баранов П. А. у тропической Африке. Записки ботаника. – М., 1956 (наук. аб.). Бутце Г. В. у сумраке тропического леса. – М., 1956. Кістяківський О. Б. та інші. Посібник з зоогеографії. – К., 1968 (ч-з №1).

Кэмпбелл Д. Х. Ботанические ландшафты земного шара. – М., 1948 (наук. абонемент). Жизнь растений (тт. 5-6).Карти природних зон і рослин-ності; фізична; роздаткові матеріали, гербарій. Відеофільми й фільми на DVD-дисках

Лабраторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Обладнання, ресурси

10

ПОСТІЙНО-ВОЛОГІ ЛІСИ:

еколого-географічний аналіз2

Карти – фізична, рослинності; колажі, малюнки, електронні фото

Каталог: geo
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід Кусик
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> В. В. Лучик // Мовознавство. 2009. №3 С. 16-24. Библиогр.: с. 24 (47 назв)
geo ->  Комунальний вищий навчальний заклад
geo -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
geo -> Уроків до підручника Л. М. Масол
geo -> 3. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconЗашкільняк Леонід Опанасович робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програмаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка