Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програмаСторінка2/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: Охарактеризуйте регіональні відмінності гілей. Заповніть таблицю (вислуховуючи індивідуальні завдання)

РОСЛИННІСТЬ

ТВАРИННЕ НАСЕЛЕННЯ


Типи та регіональні групи рослинності

(при необхідності їх коротка характеристика)

[Назви найбільш характерних видів тварин: Ссавців — по екологічних групах: копитні гризуни, комахоїдні, хижаки. Птахи, рептилії, амфібії, безхребетні

Мадагаскарські вологі
Індійсько-Індокитайські вологі
Зондсько-Малайські й Новогвінейські вологі
Центральноамериканські помірно-вологі
Амазонські вологі й перемінно-вологі
Східно-Бразильські бар’єрно-дощові
Самостійна робота (2 години). 1. На контурну карту нанесіть райони поширення вічнозелених постійно-вологих (дощових) лісів. 2. Складіть модель харчових ланцюгів у біогеоценозах гілеї Африки або сельви Південної Америки.

Завдання для співбесіди: 1) Умови формування і райони поширення вічнозелених постійно-вологих лісів [гілей]. Видове різноманіття. 2) Життєві форми рослин гілей. 3) Пристосування рослинності гілей [анатомічні, фізіологічні]. Вертикальна структура лісів. 4) Загальні риси тваринного світу [життєві форми, тощо]. Основні пристосування до умов середовища. 5) Африканські гілеї [найпоширеніші і корисні рослини; внутрішні відмінності; тваринний світ. 6) Мадагаскарські гілеї [умови формування, особливості флори й фауни]. 7) Амазонські ліси [особливості формування, рослинність; тваринний світ].

8) Екваторіальні ліси Азії [умови формування, особливості рослинності і тваринного світу. 9) Рослини вічнозелених лісів та їх використання у культурі: банан, хлібне, гвоздичне дерево, какао, кофе, ананас тощо. 10) Екологічні проблеми вологих вічнозелених лісів. Заповідна справа.


Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію постійно-вологих лісів одного з материків.

Змістовий модуль 4. АЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ

БІОГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
Основний зміст лекції: Екологічні області Світового океану. Екологічні групи організмів, які населяють Світовий океан. Географічні закономірності поширення організмів у Світовому океані (із зміною широти; із зміною глибини). Біогеографічне районування Світового океану (характеристика областей).

Біогеоценози коралових рифів (підводної частини). Біогеоценози мангрів. Острівні флори й фауни, їх загальні риси і відмінності, екологічні проблеми, природоохоронні території.Тематика і зміст лекцій

Годи-

ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

Лекція

16. БІОГЕО-ГРАФІЯ СВІТОВО-ГО ОКЕАНУ Екологічні області Світового океану. Біогео-ценози коралових рифів. Острівні флори й фауни6

 1. Второв П. П., Дроздов М. М. Биогеография. - М., 1978. — С.251-260.

 2. Воронов А. Г.. Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. –М., 1985. — С.236-243.

 3. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. - М., 1987. -С.226 - 248.

 4. Лори А. Живой океан. — К., 1976 (обл. б-ка).

 5. Перес Ж.М. Жизнь у океане. — Л., 1969.

 6. Физическая география материков и океанов /под ред. Рябчикова А.М. - М., 1988. - С.506-511.

 7. Леонтьев О.К. Физическая география Мирового океана. — М., 1982. — С.54-71.

 8. Неклюкова Н.П. Общее землеведение /Земля как планета. Атмосфера. Гидросфера.  - М., 1976. - С.259-262.

 9. Биогеоценозы морей и океанов. — М., 1970. — (Ч.З. №1).

 10. Наумов Д.В. Мир океана: Рассказы о флоре и фауне. — М., 1982.

 11. Зедлаг У. Животный мир Земли. — М., 1978. — C.185-197.

 12. Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. География животных с основами зоологии. - М., 1988. — С.181-192.

 13. Лопатин В.К. Зоогеография. — Минск, 1989. — С.195-208.

 14. Волошин І.І., Чирка В.Г. Географія Світового океану. — К., 1996.

 15. Вронский В.А. Жизнь у океане //Биология у школе. — 1988. — №5. — С.13-18.

 16. Дроздов Н.Н., Макеев А.К. у мире животных. — М., 1987. — С.99-148.

 17. Уэйд Л. Загадки моря. — М., 1998 [наук. абонемент, 551.49, У-97].

 18. Тайны живой природы. — М., 1999. — С.3-32.

 19. Амос У.Х. Живой мир островов. — K., 1987.

 20. Макаров С.В. Загадочный мир островов. — М., 1977.

 21. Уминський Т. Животные и континенты. — М., 1974. — С.162-181.

Схема “Екологічні зони Світового океану”. Фізична карта світу. Зразки літера-тури. Відеофільми

Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Обладнання, ресурси

11

Біогеографія Світового океану

2

Карти – фізична, рослинності; колажі, малюнки, електронні фото

САМОСТІЙНА РОБОТА (5 годин). Біогеоценози коралових рифів (підводної частини). Біогеоценози мангрів. Острівні флори й фауни, їх загальні риси і відмінності, екологічні проблеми, природоохоронні території.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: 1) Екологічні області Світового океану (назвати і зобразити їх схему). 2) На які екологічні групи поділяють організми Світового океану [8, С.259; 7, С.56-57; 63-64; 14, С.63-66; 10; 15]. 3) Як змінюються умови існування живих організмів: а) із зростанням географічної широти; б) із збільшенням глибини океанів і морів? [1, С.255-258; 8, С.261-262; 14, С.42-46; 10; 15; 16-18]. 4) За планом охарактеризуйте біогеоценози коралових рифів: а) умови утворення коралових рифів; б) екологічні групи організмів та приклади їх видів-представників; в) 2-3 приклади взаємозв’язків у екосистемах коралових рифів; г) екологічні проблеми із сучасними змінами у системі «Коралові рифи — людина». 5) Назвіть типи островів Світового океану за умовами утворення. 6) Які загальні спільні риси флори і фауни усіх типів островів? 7) Які особливості флори і фауни зумовлені походженням, розміром островів, їх відстанню від материка, тривалістю часу, що пройшов після відособлення острова; його географічною широтою тощо? 8) Що називається манграми? Як і де вони утворилися?Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію однієї з екосистем Світового океану. Складіть тести для перевірки знань.

ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ У ПОШИРЕННІ БІОГЕОЦЕНОЗІВ.

ІНТРАЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ


Тематика і зміст лекцій

Год.

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнанняресурси

Лекція № 17. АЗОНАЛЬНІ БІОГЕО-ЦЕНОЗИ (ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ Й ІНТРАЗО-НАЛЬНІ БІОГЕО-ЦЕНОЗИ


2

А) Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Полтава, 2005. – С. 42,46.

Інтразональні біогеоценози:

Шерфиг Х. Пруд. - Л., Гидротермоиздат, 1978.

Андрієнко Т.Л. та інші. Озер вода жива. - К.: Урожай, 1990.

Елина Г.А. Многоликие болота. - Л.: Наука, 1987.

Пантюх А.Ф. Живой мир болот. - К.: Урожай, 1986.

Гордеева Т.Н., Стрелкова О.С. Практический курс географии растений.- М.,1968.- С.288-317.Азональні біогеоценози:

Уминьски Т. Животные и континенты. – М., 1974. – С. 86-93

Растительный мир Земли. – Т. 2. – М., 1982. – С. 258-280.

Злотин Р.И. Жизнь у высокогорьях. – М., 1975.

Воронов А. Г. Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. – М., 1985. –

- С. 227-236.

Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. – М., 2001. – С. 210-218.

Мессерли Б., Айвз Дж. Горы мира. – М., 1999.Карти природних зон і рослин-ності; роздаткові матеріали, гербарій. Відеофільми, відео-проектор.

Лабораторне заняттяТематика і зміст робіт

Години

Обладнання, ресурси

12

Азональні й інтразональні біогеоценози

2

Фізична карта,; колажі, малюнки, електронні фото, гербарії, відео.

Самостійна робота (2 години). Ознайомтеся з детальною характеристикою органічного світу: а) однієї з гірських країн; од ним із типів інтразональної рослинності.

Завдання. для співбесіди: 1) Причини висотної поясності природи гір. 2) Загальні закономірності проявів висотної поясності. 3) Охарактеризуйте один із типів біогеоценозів, специфічних для гір (парамос, пуна, нефелогілея, альпійські й субальпійські луки тощо). 4) Луки помірного поясу, їх типи, особливості рослинності й тваринного світу. 5) Болотна рослинність помірного поясу, її типи, пристосування до умов середовища. Тваринний світ. 6) Прибережно-водна й водна рослинність (на прикладі території України).
Індивідуальна робота. Підготуйте електронну презентацію однієї з гірських систем або інтразональних біогеоценозів.


ТЕМИ ЛЕКЦІЙ з КУРСУ «БІОГЕОГРАФІЯ»Тема

К-сть годин

Дати

1

Вступ. Поняття про біосферу. Гіпотези виникнення життя на Землі

2
2

Еволюція біосфери

2
3

Сучасна біосфера

2
4

Основи біогеографії (ареал, популяція, центри походження культурних видів)

2
5-6

Флористичне й фауністичне районування. Актуалізація знань з аутекології. Основи біогеоценології

4
7-8

Бгц полярних і субполярних регіонів Землі: полярних пустель і тундри.

2
9

Лісотундра. Лучні й лісолучні приокеанічні ландшафти північної півкулі

2
10

Арктичні моря

2
11

Узбережжя Антарктиди, антарктичні й субантарктичні моря та острови

2
12-

14

Біогеоценози лісів помірних широт. Тайга

2
Біогеоценози лісів помірних широт (мішані й широколистяні ліси)

4
15

Трав’янисті біоценози помірного і субтропічного поясів (степи, прерії тощо).

2
16-17

Біогеоценози лісів та чагарників субтропічного поясу (вологі й середземноморські)

4
18-19

Пустелі Землі

4
20-21

Тропічні савани, рідколісся сухі й перемінно-вологі ліси

4
22-23

Постійно-вологі ліси екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів

4
24

Біогеографія Світового океану: Екологічні області. Моря помірних широт

2
25

Біогеоценози коралових рифів.

2
26

Острівні флори й фауни

2
27

Азональні й інтразональні біогеоценози

2
Разом

54

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬТема

год.

Дата

1

Сучасні уявлення про еволюцію біосфери і її сучасний стан

2
2

Основи біогеографії і біогеоценології

2
3-4

Біогеоценози полярних і субполярних регіонів Землі

4
5

Тайга

2
6

Біогеоценози лісів помірних широт (мішані, широколистяні)

2
7

Трав’янисті біоценози помірного і субтропічного поясів

2
8

Біогеоценози лісів і чагарників субтропічного поясу

2
9

Еколого-географічний аналіз пустель Землі

2
10

Тропічні савани, рідколісся, сухі й перемінно-вологі ліси

2
11

Постійно-вологі ліси екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів

2
12

Світовий океан.

2
13

Азональні й інтразональні біогеоценози

2НАЙПОШИРЕНІШОЮ ФОРМОЮ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З КУРСУ «БІОГЕОГРАФІЯ» Є РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ,

ЯК ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Презентація – це завершена характеристика певного біогеоценозу чи екосистеми – відповідно до вимог навчальної програми з курсу (переважно – образна, у меншій мірі – описова), розробка якої показує знання студентом основного змісту навчальної дисципліни та вміння застосовувати його теоретичні положення на практиці.

При оцінюванні рівня презентації викладач звертає увагу на такі аспекти:
 1. рівень науковості та достовірності інформації, її відповідність темі презентації;

 2. повноту відображення обраної теми у презентаційній розробці;

 3. складність і якість оформлення і доцільність композиції слайдів;

 4. відсутність спотворень у співвідношеннях ширини і довжини рисунків чи фото;

 5. для досягнення мети презентації якість фото чи рисунків повинна бути достатньо високою;

 6. в презентації, за можливістю, доцільно вставляти відео-фрагменти (тривалістю не більше 3-х хвилин кожний).


Презентації оцінюються за 20-бальною шкалою. Слід відзначити, що розробки, виконані повністю або значною мірою не за темою презентації, а також виконані не державною (українською) мовою не оцінюються (виставляється 0 балів).

Штрафні бали знімаються: • за не повне виконання мети презентації (малу кількість слайдів, їх низьку інформативність, має слайди не за темою презентації);

 • не високий рівень науковості рисунків і інформації на слайдах;

 • не достовірну або перекручену інформацію;

 • спотворення пропорцій рисунків і фото (розтягнення або звуження);

 • низьку якість фото;

 • низький рівень естетичного оформлення слайдів.

Індивідуальне завдання здається викладачеві не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії на CD- або DVD-диску. На зовнішній частині диску повинна бути чітко й акуратно підписана маркером (або надрукована) назва презентації і прізвище та ініціали її розробника. Зараховується тільки ОДНА презентація за курс (якщо оцінка за першу здану презентацію студента не влаштовує – він може підготувати другу; підсумкова оцінка – краща з двох).


Індивідуальне завдання на диску складається із:

 1. власне презентації, виконаної у програмі Microsoft Office PowerPoint 2003-2007

 2. електронних додатків, які включають папки з оригінальними підписаними фото чи рисунками, використаними або не використаними при створення презентації; текстами статей – у тому числі – з Інтернет (з указівкою їх електронної адреси).

Презентація включає ТИТУЛЬНУ СТОРІНКУ, на якій вказується її тема; слайди презентації (з анімацією або без неї); заключну сторінку, у якій указується автор презентації і точна дата її здачі викладачеві.Рекомендуємо перед розробкою презентації скласти її сценарій (для цього слід ознайомитися з проблемою, використовуючи наукову й науково-популярну літературу, статтями з Інтернет). У сценарії зміст теми розбивається на слайди. Після написання сценарію слід перейти до пошуку фото (у т.ч. – їх сканування з книг у якості 600.dpi) та монтажу власне презентації.
Орієнтовний перелік тем для розробки індивідуальних завдань - презентацій і рефератів

Т е м и:

Прізвище

 1. Сучасні уявлення про походження та перші етапи еволюції життя на Землі (електронний реферат).
 1. Сучасна біосфера (електронний реферат).
 1. Історія розвитку життя у криптозої (докембрії) - (електронний реферат).
 1. Біомаса, біологічна продуктивність і біологічні кругообіги речовин в біосфері (електронний реферат).
 1. Історія еволюції приматів і людини (ілюстрований електронний реферат або презентація – за вибором)
 1. Центри походження культурних рослин (презентація або ілюстрований електронний реферат).
 1. Тундрова рослинність однієї з територій (за власним вибором – наприклад, острова Шпіцберген тощо)
 1. Тваринний світ однієї з територій (за власним вибором – наприклад, острів Шпіцберген тощо)
 1. Тюлені Північного Льодовитого океану (особливості; пристосування; роль у харчових ланцюгах тощо).
 1. Арктичний (білий) ведмідь: особливості виду; пристосування; роль у харчових ланцюгах, загрози).
 1. Пінгвіни Антарктиди і субантарктичних островів: особливості видів; пристосування; охорона (през.)
 1. Органічний світ одного із островів Субантарктики і його узбережжя (за власним вибором).
 1. Підбір відеокліпів про органічний світ Арктики, Антарктики, полярних широт (з Інтернет) і вставка їх коротких фрагментів (до 3-х хвилин) у раніше розроблені презентації.
 1. Рослинність тайги Євразії (деревна; чагарникова; трав’яниста) – підбір фото і презентація
 1. Рослинність бар'єрно-дощових лісів Кордельєрів (ілюстрований реферат або презентація)
 1. Тваринний світ тайги (підбір електронних фото у папки - за переліком; презентація).
 1. Рослинність лісів Нової Зеландії (підбір у папки електронних фото і кліпів; презентація).
 1. Тварини Нової Зеландії (підбір у папки електронних фото і кліпів; презентація).
 1. Рослини і тварини Тасманії (підбір у папки електронних фото і кліпів - за переліком; презентація).
 1. Тваринний світ широколистяних лісів пн. півкулі (підбір у папки електронних фото за переліком).
 1. Рослинність широколистяних лісів пн. півкулі (підбір електронних фото - за переліком та кліпів).
 1. Рослинність степів Євразії (підбір у папки електронних фото - за переліком, та відеокліпів).
 1. Тваринний світ степів Євразії (підбір у папки електронних фото - за переліком, кліпів; презентація).
 1. Прерії: рослинність і тваринний світ (підбір у папки електронних фото - за переліком, та відеокліпів).
 1. Пампи: рослинність і тваринний світ (підбір у папки електронних фото - за переліком, та відеокліпів).
 1. Жорстколистяні ліси й чагарники Середземномор’я (підбір у папки електронних фото - за переліком).
 1. Фінбош Південної Африки (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Вологі субтропічні ліси Пн.Америки: підбір електронних фото рослин і тварин; презентація.
 1. Вологі субтропічні ліси Азії: підбір електронних фото рослин і тварин – за переліком; презентація.
 1. Рослинність пустель Африки (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Рослинність пустель Америки (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Рослинність пустель Австралії (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).
 1. Тварини пустель Африки (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Тварини пустель Австралії (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Тварини пустель Америки (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Презентація рослинності й тваринного світу однієї з пустель Землі (за власним вибором).
 1. Рослинність саван Африки (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Тваринний світ саван Африки (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Рослинність саван Австралії (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Тварини саван Австралії (підбір у папки електронних фото - за переліком; розробка презентації).
 1. Рослинність вічнозелених лісів Амазонії: (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).
 1. Тварини вічнозелених лісів Амазонії: (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).
 1. Тварини вічнозелених лісів Африки (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).
 1. Тварини вічнозелених лісів Азії: (підбір у папки електронних фото, відеокліпів; розробка презентації).
 1. Коралові рифи – унікальні екосистеми тропічних морів (презентація).
Каталог: geo
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід Кусик
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> В. В. Лучик // Мовознавство. 2009. №3 С. 16-24. Библиогр.: с. 24 (47 назв)
geo ->  Комунальний вищий навчальний заклад
geo -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
geo -> Уроків до підручника Л. М. Масол
geo -> 3. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconЗашкільняк Леонід Опанасович робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програмаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка