Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 рокуСторінка2/2
Дата конвертації08.03.2018
Розмір0,53 Mb.
1   2

491(075.8)

Р54


Рисіч, Юлія Йосипівна

Посібник-практикум для проведення практичних занять із дисципліни "Вступ до слов'янської філології / Ю. Й. Рисіч. – 2-ге вид., допов. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 15 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

Р89


Русская грамматика в таблицах : учеб. пособ. / сост. Е. В. Шкурко. – Дніпропетровск : Адверта, 2014. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С29


Селігей, Пилип Олександрович

Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей ; НАН України ; Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 324 c. – 90 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


4У(075.8)

С79


Степаненко, Олена Костянтинівна

Педагогічна та викладацька практика філологів : навч. посіб. для студ.-філол. денної та заоч. форм навч. / О. К. Степаненко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 142 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Т48


Ткаченко, Орест Борисович

Українська мова сьогодення й історична перспектива / О. Б. Ткаченко. – Київ : Наук. думка, 2014. – 510 c. – (Проект "Наукова думка"). – 434 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

Т49


Тлумачний словник-мінімум з юридичної термінології (англо-український) = Legal Terminology Explanatory Thesaurus (English-Ukrainian) / за заг. ред. О. В. Пушкіної, О. Б. Тарнопольського. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський ун-т ім. А. Нобеля, 2013. – 96 c. – Реком.МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для заоч. та дистанц. навч. / за заг. ред. О. К. Степаненко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. – 112 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт. : Г. А. Онищенко, Н. Г. Майборода,

О. Ю. Баранник та ін. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У71


Уроки аудирования для иностранных студентов подготовительного факультета / сост.. И. Б. Петриченко. – Дніпропетровськ : Полиграф, 2009. – 28 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

У92


Учитель, воспитай ученика : кол. моногр. / упоряд. О. И. Панченко; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск :

Свідлер А. Л., 2011. – 150 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4

Ф54


Филология в системе современного университетского образования : матер. мевуз. науч. конф. / подгот. И. А. Пеннер. – Москва : Изд-во УРАО, 2000. – 160 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ш26


Шарманова, Н. М.

Етнолінгвістика : навч. посіб. для студ. ф-ту укр. філол. /

Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ш67


Шкурко, Е. В.

Учебник русского языка для начинающих. Основной курс. Лексика / Е. В. Шкурко. – Днепропетровск : Адверта, 2013. – 140 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ш67


Шкурко, Е. В.

Учебник русского языка для начинающих. Вводный курс /

Е. В. Шкурко. – Днепропетровск : Адверта, 2014. – 88 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ш67


Шкурко, Е. В.

Учебник русского языка для начинающих. Основной курс. Ч. 1. Основы грамматики / Е. В. Шкурко. – Днепропетровск : Адверта, 2014. – 296 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ш67


Шкурко, Е. В.

Учебник русского языка для начинающих. Основной курс. Ч. 2. Грамматика / Е. В. Шкурко. – Днепропетровск : Адверта, 2014. – 84 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


502.521

Б81


Бондаренко, Герман Николаевич

Кинетика формообразования радионуклидов в почвах как ключевой фактор прогнозирования экологического состояния природной среды : монография / Г. Н. Бондаренко, Л. В. Кононенко, И. Л. Колябина. –

Киев : Наук. думка, 2014. – 204 c. – (Проект "Наукова книга"). –

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


502/504(075.8)

Е45


Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління : навч. посіб.для студ. ВНЗ / Г. В. Лисиченко, Г. А. Хміль, С. В. Барбашев,

Ю. Л. Забулонов, Ю. Є. Тищенко. – Київ : Наук. думка, 2014. – 328 c. – 348 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
51. Математика


51-7

Б80


Бомба, А. Я.

Математичне моделювання просторових сингулярно-збурених процесів типу фільтрація-конвекція-дифузія : монографія / А. Я. Бомба, Ю. Климюк, Є ; Рівенський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : ТзОВ фірма "Ассоль", 2014. – 273 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.876.5(063)

С91


Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів : матер. міжнар. наук. конф. 19-22 лютого 2015 р. / Рівенський держ. гуманіст. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2015. – 229 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
53. Фізика


533.9

З-14


Загородний, Анатолий Глебович

Введение в физику плазмы : монография / А. Г. Загородний,

О. К. Черемных. – Киев : Наук. думка, 2014. – 696 c. – 224 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)


530.1(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 1. Механика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 215 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

531.211(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 2. Теория поля / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 7-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 509 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

530.145(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 3. Квантовая механика (нерелятивистская теория) /

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1989. – 768 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


530.1(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 4. Квантовая электродинамика / В. Б. Берестецкий,

Л. П. Питаевский / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1989. – 723 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53:519.2

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 5. Статистическая физика. Ч. 1 / Л. Д. Ландау,

Е. М. Лифшиц. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1976. – 584 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


532.5(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 6. Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1986. – 736 c. – DVD-диск №1. Электрон.

б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


530.1(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 7. Теория упругости / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 246 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

538.3(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 8. Электродинамика сплошных сред/Л. П. Питаевский /

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 623 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


530.1(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 9. Статистическая физика. Ч. 2. Теория конденсированного состояния/Л. П. Питаевский / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1978. – 448 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

531.3(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для ун-тов в 10-ти т. Т. 10. Физическая кинетика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1979. – 527 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

536.2

М36


Мацевитый, Юрий Михайлович

Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений : монография /

Ю. М. Мацевитый, А. П. Слесаренко. – Киев : Наук. думка, 2014. –

294 c. – (Проект "Наукова книга"). – 403 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов /

Д. В. Сивухин. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1979. – 565 c. –

DVD-диск №1. Электрон. б-ка.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики. Механика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов / Д. В. Сивухин. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1979. – 530 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики. Электричество [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов / Д. В. Сивухин. – Москва : Наука, 1977. – 703 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики. Атомная и ядерная физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов. Ч. 1. Атомная физика /

Д. В. Сивухин. – Москва : Наука, 1986. – 426 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики. Атомная и ядерная физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов. Ч. 2. Ядерная физика /

. В. Сивухин. – Москва : Наука, 1989. – 416 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


549.21

Ц61


Цимбал, Юрій Степанович

Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з осадових порід західної частини Українського щита : монографія / Ю. С. Цимбал. – Київ : Наук. думка, 2014. – 206 c. : іл. – (Проект "Наукова книга"). –

грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

57. Біологічні науки в цілому


577.486

Ц27


Цветкова, Нина Николаевна

Особенности миграции органо-минеральных веществ и микроэлементов в лесных биогеоценозах степной зоны Украины : монография / Н. Н. Цветкова ; 2-е изд., уточнен. и доп. – Днепропетровск : ООО Стэнли, 2013. – 216 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
59. Зоологія


597:591.5

А28


Адаптивный потенциал и функциональные особенности репродуктивных систем рыб в экологически трансформированных водоёмах : монография / М. М. Шихшабеков, Е. В. Федоненко,

О. Н. Маренков, Н. М. Абдуллаева, Н. И. Рабазанов. – Днепропетровск : Журфонд, 2014. – 224 c. : ил. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

595.792

К64


Кононова, Светлана Васильвна

Теленомины палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae) подсемейство Telenominae : монография / С. В. Кононова. – Киев : Наук. думка, 2014. – 486 c. : ил. – (Проект "Наукова думка"). – 924 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

59(082)

Т78


Труды особой зоологической лаборатории и Севастопольской биологической станции. Серия ІІ, № 11-13 / АН СССР ; ред.

Н. В. Насонов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1928. – 248 c. – 5 р.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

62. Машинобудування. Техніка в цілому

629.764

Д46


Динамика переходных процессов ракет-носителей : монография /

Ю. П. Панкратов, А. В. Новиков, К. Э. Татаревский, И. Б. Азанов. – Днепропетровск : Лира, 2014. – 155 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

629.76

З-26


Заметки на ракетных чертежах : сборник стихов, эссе и рисунков инженеров-ракетников / сост. Ю. Мошненко. – Киев : Демид, 1997. – 232 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.791

І-71


Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона: 80 років / голова ред. кол. Б. Є. Патон ; НАН України. Ін-т електрозварювання

ім. Є. О. Патона. – Київ : Академперіодика, 2014. – 400 c. : іл. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.921

М14


Майстренко, Анатолий Львович

Формирование структуры композиционных алмазосодержащих материалов в технологических процессах : монография /

А. Л. Майстренко ; под ред. Н. В. Новикова. – Киев : Наук. думка, 2014. – 342 c. – (Проект "Наукова книга"). – 383 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


629.764

Н73


Новиков, Александр Васильевич

Методы анализа точности выведения ракет-носителей / А. В. Новиков, В. Л. Тихонов, В. С. Литвинов ; под ред. А. В. Дегтярева. – Днепропетровск : Лира, 2014. – 278 c. – 120 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.9(082)

П78


Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. № 4(39), 2014 / голов. ред. М. М. Кулик; НАН України. Ін-т загальної енергетики. – К., 2014. – 71 c. : іл. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396

С91


Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії = Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : матер. XI Міжнар. конф. TCSET'2012, присв. 60-річчю заснування радіотехн. ф-ту у Львівській політехніці 21-24 лютого

2012 р., Львів-Славське / відп. за вип. І. Н. Прудиус. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 552 c. – Англ. мовою. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.3.011.7

Ш24


Шаповалов, Юрій Іванович

Символьний аналіз лінійних електричних кіл у частотній області. Постійні та змінні параметри : монографія / Ю. І. Шаповалов. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 324 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


634(059)

Д23


12 месяцев в саду и огороде / И. В. Стеркин, А. Н. Стрижев,

Н. П. Коноплева и др. – Москва : Стройиздат, 1991. – 126 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

636.7

З-91


Зубко, Валерьян Никитович

Дрессировка служебных собак / В. Н. Зубко, М. М. Укроженко,

В. А. Полукеев. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1977. – 95 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


669.017

М55


Мешков, Юрий Яковлевич

Механическая стабильность металлов и сплавов : монография /

Ю. Я. Мешков, С. А. Котречко, А. В. Шиян. – Киев : Наук. думка, 2014. – 280 c. – (Проект "Наукова книга"). – 410 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


669.017

Н19


Назарчук, Зіновій Теодорович

Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів : монографія / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський, Є. П. Почапський. – Київ : Наук. книга, 2014. – 303 c. – (Проект "Наукова книга"). – 437 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

664

Р58


Робоча програма та методичні вказівки до проходження технологічної та переддипломної практики студентів, які навчаються за ОКР "Спеціаліст" спец. "Технології харчування" / уклад. :

Т. О. Колісниченко, М. В. Луценко, С. О. Хмеловська,

Н. В. Кондратюк. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 16 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБП. – 5)


664.6/.7(075.8)

Ч-93


Чурсінов, Юрій Олексійович

Проектування підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукії : навч. посіб. / Ю. О. Чурсінов,

М. В. Луценко. – Дніпропетровськ : Літограф, 2011. – 132 c. : іл. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво


687.53

Д23


255 нових зачісок. Стрижка, догляд для будь-якого типу волосся та обличчя. – Київ : Аверс, 1997. – 158 c. : іл. – (Секрети від burda). –

25 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7.03(477)

К83


Кропивко, І. В.

Нормативно-методичні матеріали до дисц. "Історія українського мистецтва" : для студ.-філол. спец. укр. мова та літ. / І. В. Кропивко. – Дніпропетровськ : Адверта, 2012. – 20 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7

Ш30


Шаф, Ольга Вольтівна

Нормативно-методичні матеріали до дисц. "Естетика" : для студ.- філол. / О. В. Шаф. – Дніпропетровськ : Середняк, 2015. – 44 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.4(082)

М71


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 53 / ред. М. М. Осєтрін ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 606 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли


745.53

Ш32


Шахова, Н. В.

Сувениры из кожи : знаки Зодиака, животные - символы Восточного гороскопа / Н. В. Шахова. – Донецк : БАО, 2007. – 48 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75. Живопис


75.071.1

С87


Струков Дмитрий. Альбом рисунков 1864-1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864-1867 : гл. ред. Т. В. Белова / Пер.на англ. яз. И. Е. Гайдук, Н. Н. Грачёв и др. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя ымя Петруся Броукі, 2011. – 308 c. : ил. – 900 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1, ВРК. – 2)
78. Музика


784.4(477)

В42


Від колискової до лебединої. Пісні Апостолівщини в записах бандуриста Віктора Кириленка / упоряд. М. Долгов. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 312 c. : іл. – 250 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Література. Літературознавство.


8

Г85


Грицюта, Микола Сидорович

Художній світ В. Стефаника / М. С. Грицюта. – Київ : Наук. думка, 1982. – 200 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

К61


Коломійченко, Михайло Сидорович

У колі друзів : нарис / М. С. Коломійченко, В. Горленко. – Київ : Дніпро, 1982. – 109 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Сучасна українська література" для студ.-філол. спец. англ. мова і літ-ра, технічний переклад" / упоряд. О. В. Гонюк ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Гонюк О. В., 2014. – 34 c. – Видано власним коштом. – 3 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

О-54


Олійник, Н. П.

Нормативно-методичні матеріали до дисципліни "Історія української літератури" : для студ.-філол. спец. укр. мова та літ. / Н. П. Олійник,

О. В. Шаф. – Дніпропетровськ : Адверта, 2012. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


8

П38


Плевако, М.

Життя та праця Бориса Грінченка / М. Плевако. – Харків : Друкарня

С. А. Шмерковича, 1911. – 79 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


8

С42


Скабичевский, А. М.

Исторія новейшей русской литературы 1848-1906 гг. /

А. М. Скабичевский. – 6-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидтъ, 1906. – 503 c. : 55 портр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


8

Т19


Тараненко, Микола Опанасович

Марко Вовчок. Літературний портрет / М. О. Тараненко. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 138 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Х94


Хропко, Петро Опанасович

Іван Петрович Котляревський. Літературний портрет / П. О. Хропко. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 105 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 2, УБГ. – 4)

8

Ш30


Шаф, О. В.

Нормативно-методичні матеріали до дисципліни "Специфіка ліричних жанрів" : для студ.-філ. спец. укр. мова та літ. / О. В. Шаф. – Дніпропетровськ : Адверта, 2012. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ш30


Шаф, О. В.

Нормативно-методичні матеріали до дисципліни "Історія українського постмодернізму" : для студ.-філол. спец. укр. мова та літ. / О. В. Шаф. – Дніпропетровськ : Адверта, 2012. – 28 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ш30


Шаф, Ольга

Посібник до вивчення курсу "Історія української літератури (І пол. ХІХ ст.)" : для студ.-філол. напряму підготовки укр. мови та літ. /

О. Шаф. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 64 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ш32


Шаховський, Семен

Огонь в одежі слова : питання майстерності і стилю поезії

Т. Шевченка / С. Шаховський. – Київ : Держхудліт, 1964. – 160 c. –

6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


84 Художня література


84(4Укр-4Дні)6

А28


Адамск, Сам

На троих : опыт филос.-юмор. осмысления проблем жизни и выживания на земле / С. Адамск. – 2-е изд., испр. и доп. – Днепропетровск, 2001. – 95 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

В48


Виниченко, В.

Твори. Т. 1. Оповідання / В. Виниченко ; вид. до друку підгот. автор. – Б. м. : Рух, 1931. – 387 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)5

Г85


Грінченко, Б.

Сам собі пан : оповідання / Б. Грінченко. – 3-є вид. – Київ : Друкар. Спілки Трьохсв., 1910. – 24 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)5

Г85


Грінченко, Б.

Твори. Т. VII. Драматичні твори. Нахмарило. Степовий гість. Ясні зорі / Б. Грінченко. – 2-ге вид. – Київ : Книгоспілка, 1930. – 215 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)5

Г85


Грінченко, Борис

Чудова дівчина : та ін. оповідання : для малих і старших дітей /

. Грінченко. – Катеринослав : Просвіта, 1913. – 176 c. : іл., портр. –

(Б-ка "Молодість". № 4). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)5

Г85


Грінченко, Борис

Чудова дівчинка : . оповідання : для малих і старших дітей /

Б. Грінченко. – Катеринослав : Просвіта, 1913. – 485 c. : іл., портр. –

(Б-ка "Молодість". № 4). – Зміст : Сама, зовсім сама. Покупка. Екзамен. Непокірний. Зустріч. Байда. Як я вмер. Сам собі пан. Нахмарило та ін. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)5

Г85


Грінченко, Борис Дмитрович

На роспутті : повість / Б. Д. Грінченко. – 3-тє вид. – Київ : З друкарні "Рубернського Правління", 1917. – 242 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)5

Г85


Грінченко, Борис Дмитрович

Під тихими вербами : повість / Б. Д. Грінченко. – 4-те вид. – Харків : Молодий більшовик, 1931. – 261 c. – (Шкільна б-ка укр. літ.). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Рос)6

Г94


Гумилев, Николай Степанович

Колчан : стихи / Н. С. Гумилев. – Репр. изд 1916 г. – Москва : Книга, 1990. – 102 c. – На обложке назв. Колчанъ. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Рос)52

Л49


Лермонтов, Михаил Юрьевич

Сочиненія : Полное собраніе в одномъ томе : с портр. Лермонтова, его біографіей, факсимиле и 138 рисунками худож. М. Малышева /

. Ю. Лермонтов ; под ред. А. Скабичевскаго. – 8-е изд. – Б. м. : Изданіе Ф. Павленкова, 1911. – 909 c. : ил. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Укр)5

Л64


Літературно-науковий вістник : у 40 т. Кн. 10-12 / ред. ізд.

Т. Н. Бортніковъ. – 2-ге повне вид. – Київ-Львів : З друкарні

П. Барського, 1907. – 560 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Рос)5

Н17


Надсонъ, Семенъ Яковлевичъ

Стихотворенія : съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ очеркомъ / С. Я. Надсонъ. – 16-е изд. – С.-Петербургъ : Типографія

И. Н. Скороходова, 1898. – 320 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(5Вір)

П67


Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней в переводе русских поэтов / под ред. В. Я. Брюсова. – Факсим. изд. 1916 г. –

Ереван : Совет. грох, 1987. – 528 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)5

П78


Про сыритъ : збирнычокъ для дитей / упоряд. Ігнатъ Галайда. – Харковъ : Типографія "Печатное Дело" кн. К. Н. Гагарина, 1903. –

64 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Рос)5

С23


Сборникъ товарищества "Знаніе" за 1904 годъ. Кн. V. – С.- Петербургъ : Знаніе, 1905. – 307 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Рос)5

Т53


Толстой, А. К.

Полное собраніе сочиненій. Т. 2 / А. К. Толстой. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1907. – 621 c. – Приложеніе къ журналу "Нива" на 1907 г. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія


9(477)

П30


Петров, Віктор Платонович

Діячі української культури /1920-1940 рр./. Жертви більшовицького терору / В. П. Петров ; Київ. наук. тов-во ім. Петра Могили. – Друкується за вид. 1959 р. – Київ : Воскесіння, 1992. – 80 c. – Книгозбірня "Нашого минулого, Вип. 1. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

Т19


Тарасенко, Інна Юріївна

"Wojna Domowa" польского хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам'ятка історичної думки : монографія / І. Ю. Тарасенко ; Ін-т укр. археограф. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського

НАН України. – Киев, 2011. – 206 c. – (Літописи та хроніки, Т. 2). –

Дар проф. Ю. А. Мицика. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
902. Археологія


902

С44


Скорый, Сергей Анатольевич

Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции /

С. А. Скорый, Р. В. Зимовец. – Киев : Изд-во Олег Филюк, 2014. – 80 c. : ил. – Автограф. Дар. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94. Загальна історія94(4/9)

В26


Веденеев, Дмитрий Валерьевич

Закулисный актер истории. Очерки истории разведки и контрразведки / Д. В. Веденеев, Д. В. Будков. – Киев : К. И. С., 2015. – 392 c. : ил. – (Тайные войны :история и современность. Кн. 10). – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д40


Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. : у 4-х т. Т. 3. 1651-1654 рр. / упоряд. Ю. Мицик ; НАНУ ; Ін-т української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського. – Київ : ПП Фоліант, 2014. – 425 c. – Дар проф. Ю. А. Мицика. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д40


Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. : у 4-х т. Т. 2. 1650-1651 рр. / упоряд. Ю. Мицик ; НАНУ ; Ін-т української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського. – Київ : ПП Фоліант, 2013. – 704 c. – Дар проф. Ю. А. Мицика. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

И20


Ивановъ, К. А.

Сокращенный курсъ новой исторіи (для реальныхъ училищъ) /

. А. Ивановъ. – Санкт-Петербург : Типо-литографія М. П. Фроловой, 1906. – 216 c. : 46 рис. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


94(477)

І-18


Іваненко, Валентин Васильович

Історія України : метод. посіб. до семінар. занять для студ. природн. і техн.. спец. / В. В. Іваненко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 66 c. –

8 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, ЧзГ. – 1, Б4. – 1, Б3. – 1, Б5. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, КПМ. – 1)


94(47+57)

К72


Костомаровъ, Н.

Русская исторія въ жизнеописанияхъ ея главнейшихъ деятелей. Т. 1. Господство дома Св. Владимира; X - XVI-ое столетія /

. Костомаровъ. – Санкт-Петербург : Вестник Знанія ( В. В. Битнера),

Б. г. – 440 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(470)

К78


Краснобаев, Борис Ильич

Русская культура вторая половина XVII - начала XIX в. : учеб. пособ. для ист. спец. вузов / Б. И. Краснобаев. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 221 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(477)(075.8)

М70


Мицик, Юрій А.

Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан. – Київ : ТОВ. "Видавництво "Кліо", 2015. – 680 c. – Дар проф. Ю. А. Мицика. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(47)

П37


Платоновъ, С. Ф.

Учебникъ русской исторіи для средней школы : курс систематический в 2-х ч. съ пролож. 8-ми картъ / С. Ф. Платоновъ. – 7-е изд., пересмотр. – Петроградъ : склад іздания у Я. Башмакова и К, 1916. – 492 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)

Р41


Репан, О. А.

Методичні вказівки до курсу "Історія міжнародних зв'язків України" Тема: "Українсько-турецькі зв'язки" : для студ. ист. ф-та / О. А. Репан. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – 16 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(=11)

С92


Сходознавство. Вип. 65-66 / голов. ред. О. О. Хамрай; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. НАН України. – К., 2014. – 187 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45


Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 8 / упоряд. о. Ю. Мицик ; Ін-т укр. археографії та

ім. М. Грушевського НАН УКраїни; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. 

465 c. – (Пам'яті жертв Голодомору - 1932-1933). – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Я49


Якубовська, Уршуля

Львів на межі XIX і XX століть : монографія / У. Якубовська ; пер.з пол. О. Цівкач. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у березні 2015р. 170 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т
Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у серпні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка