Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 рокуСторінка2/2
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,55 Mb.
1   2

42

Г34


О, Генри

Дороги, які ми вибираємо, та інші оповідання = The Roads We Take and Other Stories / Г. О. – Київ : Знання, 2014. – 206 c. – (English Library). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

4Р(075.8)

С42


Скворцов, Л. И.

Основы культуры речи. Хрестоматия : учеб. пособ. для вузов /

Л. И. Скворцов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 312 c. – 1 р. 10 к.

Кільк. прим.: 52 (КСХ. – 5, УБГ. – 42, Чз3. – 3, ЛК. – 2)


4Р:495.1

С48


Словарь новых слов и значений русского языка : русско-кит. /

Б. Ю. Городецкий, Я. К. Алхасов. – Б. м.: Б. и.., 2002. – 550 c. – 39 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42(075.8)

С80


Стирнік, Наталія Сергіївна

Посібник до вивчення дисципліни "Іноземна мова" : для іноз. студ. ДНУ спец. "Міжнародні відносини" / Н. С. Стирнік ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 64 c. –

6 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


4У(075.8)

С91


Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика : підручник /

за ред. А. К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 340 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

407(072)

Т33


Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе : монография / под ред. А. Д. Климентенко,

А. А. Миролюбова. – Москва : Педагогика, 1981. – 456 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

4

Ф54


Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету. Вип. 12 : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. –

Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2015. – 290 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

495.1(075.8)

Ч-49


Черниш, Наталія Олексіївна

Посібник до вивчення дисципліни "Мова засобів масової інформації" : для студ. кит. від. / Н. О. Черниш, В. В. Селігей ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c. –

3 грн. Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, УБГ. – 3)


4

Ш48


Шепель, Юрий Александрович

Социолингвистические вопросы перевода. Теоретический курс /

Ю. А. Шепель. – Днепропетровск : Адверта, 2015. – 309 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


4

Ш48


Шепель, Юрий Александрович

Социолингвистические и прагматические вопросы перевода. Теоретический курс. Ч. 2 / Ю. А. Шепель. – Днепропетровск :

ЧП Адверта, 2015. – 132 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


Ш48


Шепель, Юрий Александрович

Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики : монография в 3-х ч. Ч. 3. Семантическая параметризация словообразовательных рядов / Ю. А. Шепель. – Днепропетровск :

Белая Е. А., 2015. – 148 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


42(075.8)

B34


Beaumont, Digby

The Heinemann ELT English Grammar : учеб. пособ. / D. Beaumont,

G. Colin ; ред. П. А. Бех, К. Е. Смирнова. – Киев : Методика, 2005. –

352 c. : ил. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

D53


Dickens, Charles

Great Expectations / C. Dickens. – Oxford : Macmillan, 2005. – 96 c. : іл. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


502.7

Д58


Довідник з охорони природи : упоряд. : А. Л. Андрієнко,

П. І. Фещенко. – Київ : Урожай, 1985. – 248 c. – 45 к.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

502/504

П35


Питання біоіндикації та екології : період/ наук. вид. Вип. 19, № 2 / голов. ред. Л. О. Омельянчик. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2014. – 260 c. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

504.5:613(075.8)

П93


Пшінько, Олександр Миколайович

Екологія житла. Радіоактивність житла : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Пшінько, Л. Ф. Долина, О. М. Пристинська. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2007. – 176 c. : іл. – Реком. МОНУ. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
51. Математика


512.5(075.8)

К17


Калашнікова, Наталія Вікторівна

Елементи алгебри та їх застосування в криптографії : посіб. для студ. мех.-мат. ф-ту ДНУ / Н. В. Калашнікова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 40 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

510.6(075.8)

К59


Козакова, Наталія Леонідівна

Навчальний посібник до вивчення курсу "Теорія алгоритмів та автоматів" : для студ. ДНУ, які навч. за напр. "Системний аналіз", "Прикладна мат.", "Інформатика" / Н. Л. Козакова, А. Є. Шевельова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2015. – 68 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


524.8

І-60


Індик, Віталій Іванович

Стаціонарний і Дінамічний Всесвіт (нова космологічна теорія) /

В. І. Індик. – Харків : Майдан, 2014. – 252 c. : іл. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


528(082)

С91


Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Західного геодезичного товариства УТГК. Вип. 1 (29), 2015 /

голов. ред. І. С. Тревого. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 192 c. : іл. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
53. Фізика


537.8(075.8)

Д75


Дробахін, Олег Олегович

Електродинаміка НВЧ : для студ ДНУ, які навч. за напрямком підготовки "Прикладна фізика" / О. О. Дробахін, Д. Ю. Салтиков ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2015. – 88 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)


539.3

Л48


Лепихин, Пётр Павлович

Прочность неоднородных анизотропных полых цилиндров при импульсном нагружении / П. П. Лепихин, В. А. Ромащенко. – Киев : Наукова думка, 2014. – 228 c. – (Проект "Наукова книга"). – 169 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

53(477)(092)

Л73


Вадим Михайлович Локтєв / відп. ред. Л. С. Брижик, О. О. Понєжа ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2015. – 192 c. : іл. – (Бібліографія вчених України). – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

539.374(075.8)

П50


Поліщук, Олександр Сергійович

Посібник до вивчення курсу "Теорія пластичності" : для студ. ДНУ загальнонаукових і техн. ф-тів, які вивч. дисц. "Теорія пластичності" /

О. С. Поліщук, Ю. А. Черняков ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 36 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

538.945

L85


Loktev, Yu. G.

Dopants and Impurities in High-Tc Superconductors = Допанти і домішки у високо-температурних надпровідниках / V. M. Loktev,

Y. G. Pogorelov. – Kyiv : Akademperiodyka, 2015. – 181 c. – (Проект "Українська книга іноземною мовою"). – 35 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


543(075.8)

Ч-74


Чмиленко, Федір Олександрович

Хімічні методи аналізу. Теорія та практика : навч. посіб. для студ.

ВНЗ / Ф. О. Чмиленко, Ю. В. Бохан, Т. С. Чмиленко. – Дніпропетровськ : Вид-во ДГНУ, 2013. – 312 c. : іл. – Реком. МОНУ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


543.07(075.8)

Ч-74


Чмиленко, Федір Олександрович

Посібник до вивчення курсу "Експресні методи аналізу" : для студ. хім. ф-ту ДНУ / Ф. О. Чмиленко, С. М. Худякова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c. –

3 грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

55. Геологія. Науки про Землю


551.589

К94


Куссуль, Наталия Николаевна

Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных. Модели и технологии / Н. Н. Куссуль, С. В. Скакун,

А. Ю. Шелестов. – Київ : Наук. думка, 2014. – 184 c. : ил. –

(Проект "Наукова книга"). – 177 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

553.495

П27


Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України = Prospects for the Development of Uranium Resource Base of Nuclear Pover of Ukraine / авт. : В. Г. Верховцев, Г. В. Лисиченко,

Ю. Л. Забулонов та ін. – Київ : Наук. думка, 2014. – 354 c. : іл. –

(Проект "Наукова книга"). – 406 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

58. Ботаніка

582.282

К56


Коваль, Елеонора Захарівна

Пеніцілії в навколишньому середовищі = Penicillii in the Environment. Ч. 2. Визначник пеніциліїв і джерела їх існування / Е. З. Коваль,

А. В. Руденко, В. В. Гончарук ; Н. М. Волощук. – Київ : Наук. думка, 2014. – 386 c. : іл. – 469 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


582.282

К56


Коваль, Елеонора Захарівна

Пеніцилії в навколишньому середовищі = Penicillii in the Environment. Ч. 1 / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук. – Київ : Наук. думка, 2014. – 438 c. – 477 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

581.9(477.82)(063)

П77


Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона : матер. Першої міжнар. наук.-практ. конф. (Броди, 2-5 червня 2015 р.) /

голова Ю. А. Шовган. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 126 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
59. Зоологія


597/599(075.8)

И39


Изучение трофики и трофических связей позвоночных животных : учеб. пособ. / В. Л. Булахов, А. А. Губкин, О. М. Мясоедова и др. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 68 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки


616(035)

А61


Амбулаторный приём терапевта / Е. М. Нейко, В. И. Боцюрко,

И. П. Ванджура и др. – Киев : Здоров'я, 1986. – 346 c. – Дар от сотрудника б-ки. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-006

Б91


Бурлака, Анатолий Павлович

Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса = Redox-Dependent Signal Molecules in Mechanisms of Tumor Process / А. П. Бурлака, Е. П. Сидорик. – Киев : Наук. думка, 2014. –

255 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – 198 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


615.32

Г37


Гербер, Ілля Павлович

Жива природа - джерело здоров'я / І. П. Гербер. – Дніпропетровськ : Ліра, 2010. – 268 c. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

61(09)(01)

Л79


Олександр Євгенович Лоскутов : бібліогр. покажч. / уклад. :

Л. К. Лактіонова, Р. М. Годлевська. – Дніпропетровськ : Ліра, 2010. – 138 c. : іл. – 19 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-083(075.8)

М60


Милич, Михаил Владимирович

Учебное пособие по специальному уходу за больными (при кожных и венерических болезнях, заболеваниях уха, горла, носа и глаз) /

М. В. Милич, С. Н. Лапченко, В. И. Поздняков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1984. – 384 c. : ил. – (Учебная лит.

для учащихся мед. училищ). – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

612.1

Н35


Національне керівництво з виробничої трансфузіології для закладів, підрозділів та лабораторій служби крові / авт. кол. : А. С. Тимченко,

В. В. Яворський, О. І. Малигон та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 336 c. : іл. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613

П53


Полушкін, П. М.

Посібник до вивчення курсу "Вікова фізіологія та валеоглогія людини" [Електронний ресурс] / П. М. Полушкін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – 114 c. + 1 диск CD-R 700 MB. – На диску в змісті також електронний посібник до вивч. курсу "Шкільна гігієна та особливості гігієнічного виховання дітей і підлітків в спец. закладах. (всього на диску 8 посіб.). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

615.844

С17


Самохин, А. В.

Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля : монография / А. В. Самохин, Ю. В. Готовский. – 5-е изд., стер. –

Москва : ИМЕДИС, 2007. – 528 c.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62. Машинобудування. Техніка в цілому


62(477.63)

(092)


Б95

Быстряков, А. Г.

Эдуард Николаевич Кваша. Научная биография / А. Г. Быстряков. – Днепропетровск : ООО ДГТ, 2015. – 86 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.771

В31


Веренёв, Валентин Владимирович

Снижение динамических нагрузок и диагностика широкополосных станов в переходных режимах / В. В. Веренёв. – Никополь :

СПД Фельдман О. О., 2014. – 203 c. : ил. – Автограф– 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


629.76

В51


Випробування на герметичність у виробництві ракетно-космічної техніки : навч. посіб. для студ. / авт. : В. П. Волков, О. В. Кулик,

В. В. Хуторний та ін. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 112 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


629.7.01

(075.8)


Г14

Гайдученко, Павло Анатолійович

Оптимальне проектування у прикладах і задачах : посіб. для студ.

фіз.-техн. ф-ту ДНУ / П. А. Гайдученко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 132 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

620.9

Д79


Дубовський, Сергій Васильович

Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти / С. В. Дубовський. – Київ : Наук. думка, 2014. – 182 c. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – 169 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.01(075.8)

К72


Косько, Игорь Константинович

Динамика переходных процессов : учеб. пособ. / И. К. Косько,

Г. И. Сокол, Л. П. Скочко. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 64 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.355.2

М55


Механические свойства свинцовых сплавов химических источников тока / В. А. Дзензерский, Ю. И. Казача, С. В. Тарасов, С. В. Бурылов. – Киев : Наук. думка, 2014. – 222 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). –

189 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

629.433(09)

Н34


Науменко, Іван Михайлович

З вершини століття. Короткий нарис історії будівництва і розвитку електричного транспорту міста Дніпропетровська / І. М. Науменко. – Дніпропетровськ : Пороги, 1997. – 118 c. : іл. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.9

П32


Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії : практ. посіб. /

під заг. ред. Р. Ю. Тормосова, О. П. Романюк, К. Р. Сафіуліної. – Київ : ТОВ Поліграф плюс, 2015. – 176 c. : іл. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.83

С42


Скипочка, Сергей Иванович

Элементы геомеханики углепородного массива при высоких скоростях подвигания лав : монография / С. И. Скипочка, Б. М. Усаченко,

В. Ю. Куклин. – Днепропетровск : Лира, 2006. – 248 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.7

Т38


Технологія виробництва авіаційних двигунів : підруч. для студ. ВНЗ. Ч. V. Випробування авіаційних двигунів / під заг. ред.

В. О. Богуслаєва. – Запоріжжя : АТ Мотор-Січ, 2015. – 330 c. : іл. –

70 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


631.4

Б63


Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Грунти. Метали в грунтах [Електронний ресурс] : монографія / Н. М. Цветкова, О. Є. Сердюк, М. С. Якуба. – Дніпропетровськ : Вид-во Ліна, 2015. –

283 c. + 1 диск CD-R 700 MB. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

63(060.55)

В55


Вінницький національний аграрний університет. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вип. № 1 (89). Ч. 1 / голов. ред.

Г. М. Калетнік. – Вінниця : Вінницький нац. аграрний ун-т, 2015. –

171 c. : 50 грн. – 10-річчю заснування спец. вченої ради на ф-ті механізації

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


63(060.55)

В55


Вінницький національний аграрний університет. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вип. № 1 (89). Ч. 2 / голов. ред.

Г. М. Калетнік. – Вінниця : Вінницький нац. аграрний ун-т, 2015. –

175 c. : 50 грн. – 80-річчю А. Ф. Анісімову присв.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


63(060.55)

В55


Вінницький національний аграрний університет. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вип. № 2 (85) / голов. ред.

Г. М. Калетнік. – Вінниця : Вінницький нац. аграрний ун-т, 2014. –

226 c. : іл. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


641.5

С69


Соцкова, Анастасия Геннадиевна

Вкусные фантазии из овощей и фруктов / А. Г. Соцкова. – Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. – 128 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

641.5

С79


Степанова, Ирина Викторовна

Цветы,букеты и фигурки из овощей и фруктов. Вырезаем. Украшаем. Едим / И. В. Степанова, С. Б. Кабаченко. – Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 128 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

641.5

У45


Украшаем блюда. Идеи для праздников и на каждый день /

С. Винневиссер, С. Гэртнер ; гл. ред. С. С. Скляр ; пер.с нем.

А. Неделько. – Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 160 c. : ил. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


641.564

Ф57


Филь, Оксана

100 звёздных вегетарианских рецептов / О. Филь. – Днепропетровск : Лира, 2010. – 116 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

646.2

Ш64


Шитьё для детей / ред. А. Мартынова ; пер.с англ. М. Кравченко. – Москва : Дрофа, 1995. – 130 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


669.05

Д46


Динамические процессы в клетях широкополосного стана 1680 : монография / В. В. Веренёв, В. И. Большаков, А. Ю. Путноки,

А. Г. Маншилин, С. В. Мацко. – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2011. – 184 c. : ил. – Автограф В. В. Веренёва. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7(03)

А47


Алексеева, Вера Васильевна

Что такое искусство?. Вып. 2. Монументальное искусство. Плакат. Гравюра. Книга / В. В. Алексеева. – Москва : Сов. художник, 1979. –

335 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


7.033.5

Л18


Лайта, Эдит

Ранняя французская живопись / Э. Лайта ; пер.с венг.

Е. Айзатулина-Силард. – 2-е изд. – Будапешт : Изд-во Корвина, 1981. – 48 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

72. Архітектура


72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. № 38 / відп. ред. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2015. – 520 c.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
73. Пластичні мистецтва


73/76(036)

З-13


Завитухина, Мария Павловна

Древнее искусство на Енисее. Скифское время. Публикация одной коллекциии / М. П. Завитухина. – Москва : Искусство, 1983. – 190 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75. Живопис


75(477)

Ч-20


Чарівні барви Дніпра : каталог III Всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва / упоряд. : Л. М. Бондар, В. В. Слобода;

Нац. спілка художників України та ін. – Дніпропетровськ : Ліра, 2009. –

48 c. : іл. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

76. Графічні мистецтва. Графіка


76(477.63)

В27


Великдень очима дітей : каталог графічних робіт вихованців ШОМ "Суцвіття" Центру позашкільної роботи Бабушкінського району м. Дніпропетровська / худож. керів. М. Я. Матус; Дніпропетр. обл. дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка». – Дніпропетровськ : Ліра, 2010. –

44 c. : іл. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
78. Музика


783.5

А38


Акафіст Пресвятій Богородиці. – Б. м. : Б. в., Б. г. – 37 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

М42


Медведникова, Татьяна Александровна

Моисей Левин (1895-1974) / Т. А. Медведникова. – Днепропетровск : Лира, 2014. – 200 c. : ил. – (Выдающиеся музыканты Днепропетровщины). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

П27


Перкун, Віталій

Володимир Івасюк / В. Перкун. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2013. – 64 c. : іл. – (Про Україну з гонором і гумором. Великі українці. Годі скиглити! Шануймося!). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Література. Літературознавство

8

Г17


Гальченко, Сергій Анастасович

Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості

П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та О. Вишні / С. А. Гальченко. – Київ : Наук. думка, 2014. – 686 c. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – 510 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


801.5

Г29


Гей, Николай Константинович

Пафос социалистического реализма / Н. К. Гей. – 2-е изд., доп. – Москва : Худож. лит., 1973. – 144 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 7)

8(075.8)

И90


История зарубежной литературы ХХ века 1917-1945 : под ред.

Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1980. –

392 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 171 (КСХ. – 4, УБГ. – 161, ЛК. – 3, Чз3. – 3)


8

Л64


Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. Вип. 5 /

відп. ред. Л. Ф. Дунаєвська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Твім інтер, 1998. – 177 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л67


Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. Вип. 6 /

відп. ред. Л. Ф. Дунаєвська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Твім інтер, 1999. – 192 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64


Літературознавчі студії : наук. ст. студ.-філол. / авт.-упоряд. :

Н. П. Олійник, Н. І. Заверталюк, О. Д. Турган та ін. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 222 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64


Літературознавчі студії : наук. ст. студ.-філол. / ред. кол. :

Н. П. Олійник, Н. І. Заверталюк, О. Д. Турган та ін. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 180 c. –

7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

М34


Матеріали Котляревських читань 1967 року. Вип. № 5 / відп. ред.

П. К. Палака. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1969. – 192 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

М74


Мовотворчість Т. Г. Шевченка. Соціолінгвістичні студії / ред. кол. :

І. С. Попова, Н. С. Голікова, В. В. Корольова. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 275 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

809

О-95


Очерки по зарубежной литературе. Вып. 2 / отв. ред.

Л. И. Чернавина. – Иркутск : Б. и., 1972. – 90 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8(075.8)

Р15


Радциг, Сергей Иванович

История древнегреческой литературы : учеб. для филол. фак. ун-тов / С. И. Радциг. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1977. – 551 c. : ил. –

7 грн. Кільк. прим.: 75 (КСХ. – 7, УБГ. – 63, ЛК. – 2, Чз3. – 3)


8

Т35


Тернопільський національний педагогічний університет

ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки. Серія: Літературознавство :

зб. наук. пр. Вип. 42 / за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ

ім. В. Гнатюка, 2015. – 265 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф33


Федосова, Марія Олександрівна

Темні наративи українського постмодерну. Сучасна неоготична

проза : монографія / М. О. Федосова. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. – 166 c. – Автограф. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. викладачів.

Ч. IV / упоряд. О. І. Панченко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 196 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. наук. пр. студ. фак. у 2-х ч. Ч. 2 / упоряд.

О. І. Панченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 396 c. – До 90-річчя ДНУ. – 20 грн.8

Ф54


Філологічні науки : зб. наук. пр. студ. ф-ту укр. й інозем. філол. та мистецтвознавства ДНУ у 2-х т. Т. 2. Ч. 3. Питання літературознавства / упоряд. О. І. Панченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 428 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)84 Художня література


84(4Рос)6

Г50


Гиппиус, Зинаида Николаевна

Стихотворения / З. Н. Гиппиус. – Москва : ПО Дет. книга, 1991. –

126 c. : ил. – (Б-чка журнала "Полиграф"). – Малый формат. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Рос)6

И20


Иванов, Георгий

Стихотворения / Г. Иванов. – Москва : ПО Дет. книга, 1990. –

125 c. : ил. – (Б-чка журнала "Полиграф"). – Малый формат. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


И20


Иванова, Наталья Борисовна

Воскрешение нужных вещей / Н. Б. Иванова. – Москва : Москов. рабочий, 1990. – 271 c. – (Позиция). – 9 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

84(4Укр-4Дні)6

М15


Макаровский, Михаил Вольфович

Ничего кроме правды / М. В. Макаровский. – Днепропетровск :

Изд-во Свидлер А. Л., 2015. – 240 c. : ил. – Дар автора. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


М63


Мирзоев, Владимир Григорьевич

Былины и летописи - памятники русской исторической мысли /

В. Г. Мирзоев. – Москва : Мысль, 1978. – 254 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


84(4Укр-4Дні)

М74


Могильная, Елена

Эту вечность зовут любовью : поэзия / Е. Могильная. – Днепропетровск : Лира, 2008. – 54 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П19


Пастернак, Борис Леонидович

Стихотворения / Б. Л. Пастернак. – Москва : ПО Дет. книга, 1988. –

96 c. : ил. – (Б-чка журнала "Полиграф"). – Малый формат. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Рос)5

П91


Пушкін, Олександр Сергійович

Твори / О. С. Пушкін ; заг. ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1949. – 849 c. : іл. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Рос)6

Р82


Рубина, Дина

Белая голубка Кордовы / Д. Рубина. – Москва : Эксмо, 2014. – 544 c. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – 213 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

С89


Суворов, Рэм Николаевич

Избранное / Р. Н. Суворов. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. –

472 c. : ил. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ф53


Филипповский, Герман Брьевич

Столетие дерзаний. (Владимирская Русь в литературе ХII в.) /

Г. Б. Филипповский. – Москва : Наука, 1991. – 160 c. : ил. – (Литературоведение и языкознание). – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, ВРК. – 1)


84(4Укр)6

Ч-92


Чупрун, Ольга Діомидівна

Земле моя рідна. Вибране : поезія / О. Д. Чупрун. – Полтава :

ТОВ АСМІ, 2015. – 157 c. : іл. – Автограф. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9. Географія. Біографії. Історія


9(4/6)(075.8)

И90


История средних веков : учеб. для студ. ист. фак. пед. ин-тов /

под ред. Н. Ф. Колесницкого. – Москва : Просвещение, 1986. – 575 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 1, УБГ. – 14)

9(477)

Л61


Липинський, В'ячеслав

Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1. Суспільно-політичні твори (1908-1917) / В. Липинський ; голов. ред. Я. Пеленський. – Київ :

Укр. письменник, 2015. – 784 c. – (Твори). – 200 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


9(470)

Р89


Русская культура XVIII века и Западноевропейские литературы :

сб. ст. / отв. ред. М. П. Алексеев. – Москва : Наука, 1980. – 230 c. –

(АН СССР ин-т русской литературы Пушкинский дом). – 1 р. 50 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


9(477)

У45


Український гуманітарний огляд. Вип. 10 / голов. ред. Н. Яковенко. – Київ : Критика, 2004. – 304 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9

Ю20


Юзяк, Николай Михайлович

Цена слова / Н. М. Юзяк. – Днепропетровск : Монолит, 2008. – 304 c. : ил. – Автограф. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
902. Археологія


902.6

Б48


Березанская, Софья Станиславовна

Пустынка. Поселение эпохи бронзы на Днепре : монография /

С. С. Березанская. – Киев : Наук. думка, 1974. – 175 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


902(477)

В19


Васильев, Игорь Борисович

У истоков истории Самарского Поволжья / И. Б. Васильев,

Г. И. Матвеева. – Куйбышев : Куйбыш. кн. изд-во, 1986. – 232 c. : ил. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


902(477)

К44


Кісь, Оксана Романівна

Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) : монографія / О. Р. Кісь. – 2-ге вид. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2008. – 287 c. : іл. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
908. Краєзнавство


908(477)(09)

А81


Арист, Леонид Михайлович

Почивающий на лаврах будильник не разбудит / Л. М. Арист. – Днепропетровск : Журфонд, 2012. – 88 c. : ил. – (Личность в зеркале прессы). – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94. Загальна історія


94(477)(075.8)

В49


Виноградов, Геннадій Миколайович

Посібник до вивчення курсу "Давня та нова історія України"

(Доба Давної Русі) / Г. М. Виноградов ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 48 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 13 (КСХ. – 3, УБГ. – 10)

94(477)

В64


Возрождение памяти: воспоминания свидетелей и жертв Холокоста. Вып. 5 / голов. ред. И. Я. Щупак. – Днепропетровск : Лира, 2012. –

140 c. – (Украинская б-ка Холокоста. Серия "Документы")Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(43)

В74


Вопросы германской истории : сб. науч. тр. /

отв. ред. С. И. Бобылёва. – Днепропетровск : Изд-во Лира, 2015. –

356 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


94(4)

Ж72


Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства :

зб. наук. пр. / за наук. ред. Г. Гринченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ : ТОВ АРТ КНИГА, 2015. – 335 c. : іл. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К35


Кентій, Анатолій

Радянські партизани 1941-1944: світло й тіні / А. Кентій,

В. Лозицький. – Київ : ПП Н. Брехуненко, 2010. – 78 c. : іл. –

(Друга світова. Український вимір). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М70


Мицик, Юрій

Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2015. –

62 c. : іл. – (Про Україну з гонором і гумором. Великі українці.

Годі скиглити! Шануймося!). – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П78


Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. Вип. 10 /

відп. ред. О. Б. Шляхова. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 188 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Р83


Руднєв, Михайло Альбертович

Посібник до вивчення курсу "Істрія державних установ" /

М. А. Руднєв. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 16 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Ч-96


Чухліб, Тарас

Пилип Орлик / Т. Чухліб. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2013. –

64 c. : іл. – (Про Україну з гонором і гумором. Великі українці.

Годі скиглити! Шануймося!). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у липні 2015р. 180 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у липні 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у січні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у серпні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка