Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/2
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0.68 Mb.
1   2

34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 7 липня –

30 серпня 2010 року : стенограф. звіт. Т. 22 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 656 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України. Шостого скликання. Сьома сесія. 14 грудня - 14 січня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 26. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 888 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В36


Верховна Рада України. Шостого скликання. Сьома сесія. 7 вересня –

6 жовтня 2010 року : стенограф. звіт. Т. 23. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 712 c. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

В75


Воронянський, Олександр Володимирович

Основи правознавства : навч. посіб. / О. В. Воронянський,

Г. В. Борисов, Ю. В. Зайончковський. – Х. : Парус, 2008. – 368 c. –

45 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Л. В. Деркач. Трижды председатель. – К., 2014. – 264 c. : ілюстр., фото. – Они стояли у истоков независимой Украины. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д70


Дотримання екологічних прав в Україні - 2006 / під ред.

О. Степаненка. – Х. : Права людини, 2007. – 212 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д81


Дудаш, Тамара Іванівна

Праворозуміння крізь призму герменевтики : пр.. Львів.ї лаб. прав людини і громад / Т. І. Дудаш. – Л. : Край, 2010. – 248 c. – (Серія І. Дослідж. та реф.. Вип. 22). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д81


Дудаш, Тамара Іванівна

Практика Європейського суду з прав людини : навч.-практ. посіб. /

Т. І. Дудаш. – К. : Алерта, 2013. – 368 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

З-19


Закон України про нотаріат. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : станом на 01..01.2012 р.: відпов. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 152 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К53


Книга керівника позашкільного навчального закладу : довідкові матер. для організації діяльності позашкільного навч.-виховного закладу, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: З. М. Рудакова, Л. М. Павлова. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 608 c. – (Б-ка вчителя. Нормат. док. Мін-ва освіти і науки України). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К56


Коваленко, Євген Георгійович

Кримінальний процес України : підручник / Є. Г. Коваленко,

В. Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 712 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)


34

К57


Кодекс законів про працю України : станом на 01.09.2010 р. (відпов. офіц. тексту). – Х. : ТОВ "Одіссей", 2010. – 104 c. – (Закони України). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К61


Коломоєць, Тетяна Олександрівна

Адміністративне право України. Академ. курс : підручник /

Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 c. – (Затв. МОНУ). – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

К67


Корнієнко, Михайло Васильович

Доля генерала / М. В. Корнієнко, І. В. Безсмертний. – К. : Довіра, 2012. – 200 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К82


Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація,

Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2013. – 824 c. – 160 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л61


Ліпкан, Володимир Анатолійович

Інкорпорація інформаційного законодавства України : монографія /

В. А. Ліпкан, К. П. Череповський. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. –

408 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л61


Ліпкан, Володимир Анатолійович

Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг : монографія / В. А. Ліпкан,

М. Ю. Довгань. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 304 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Л61


Ліпкан, Володимр Анатолійович

Консолідація інформаційного законодавства України : монограіфя /

В. А. Ліпкан, М. І. Дімчогло. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. – 416 c. –

80 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М15


Макарчук, Володимир Степанович

Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. /

В. С. Макарчук. – 6-те вид., допов. – К. : Атіка, 2007. – 624 c. – Реком. МОНУ. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П19


Паспорт / авт. ідеї Ю. Сидоренко; авт.текстів І. Криштопа. – К. : Консорціум ЄДАПС, 2008. – 125 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П54


Поляков, Сергій Іванович

Посібник до вивчення дисципліни "Історія вчень про державу і право" : навч. і метод. матер. для студ. денної форми навч. для індивід. і самост. роботи ... / С. І. Поляков, В. А. Ведькал, Т. К. Дацюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. –

88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, УБГ. – 12)


34

С41


Ситуація щодо забезпечення рівного права на воду та санітарію в Україні : результати пілотного проекту з самооцінки / А. Цвєткова,

С. Вихрист, Т. Рахімова та ін. – К. : ТОВ РІА БЛІЦ, 2013. – 108 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С37


Сімейне право : підручник / за заг. ред. В. І. Борисової,

І. В. Жилінкової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". –

4-те вид. перероб. і допов. – Х. : Право, 2012. – 322 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)


34

Х91


Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран :

в 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние века / отв. ред.

Н. А. Крашенинникова; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Норма, 2007. – 816 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34(075.8)

Х93


Хрідочкін, Андрій Вікторович

Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Хрідочкін, А. А. Хрідочкіна, О. В. Леонова ; Дніпропетровський гуманіт. ун-т. –

2-ге вид., допов. і випр. – Д. : ДГУ, 2014. – 380 c. – Реком. МОНУ. –

65 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ю20


Юзікова, Н. С.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. /

Н. С. Юзікова. – 3-те вид., змін. і допов. – Д. : Б. в., 2012. – 125 c. –

12 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа


355

К47


Класифікатор надзвичайних стуацій в Україні / шеф-ред. М. І. Лябах. – К. : Чорнобильінтерінформ, 1998. – 180 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

Ч-49


Чернета, В. М.

Цивільна оборона : опорний конспект лекцій для студ. Ч. 1 /

В. М. Чернета. – Д. : ДДФЕІ, 2004. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


355(075.8)

Ч-49


Чернета, В. М.

Цивільна оборона : опорний конспект лекцій для студ. Ч. 2 /

В. М. Чернета. – Д. : ДДФЕІ, 2004. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб


36

М54


Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Страхові послуги" : для студ. напряму 0502 "Менеджмент" / уклад.:

О. П. Крупський, О. В. Щипанова. – Д. : ДНУ, 2006. – 76 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

А38


Академія наук вищої освіти України. Наук.о-інформ. вісник № 3 (92) травень-червень / відп. за вип. І. С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2014. – 164 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

В23


Вашуленко Микола Самійлович - мовознавець, учений, методист : біобібліограф. покажч. – К. : Державна наук.-пед. б-ка України

ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – 138 c. – (Сер. "Академіки НАПН України" Вип. 19). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Г15


Галета, Ярослав Володимирович

Пізнавальна самостійність студентів економічного коледжу : монографія / Я. В. Галета. – Кіровоград : Вид-во ТОВ КОД, 2008. –

228 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Е22


Евразийская ассоциация университетов. – М. : МГУ, 2010. – 15 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

И27


Игровые методы в образовании и научных исследованиях : ХVIII Междунар. семинар 17-22 октября 1991 г., Киев: тезисы докладов /

гл. ред. В. И. Рыбальский. – К. : Киев. ордена Трудового Красного Знамени инж.-строит. ин-т, 1991. – 268 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К17


Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік / відп. за вип. Л. О. Пономаренко; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : ТОВ Нілан-ЛТД, 2013. – 207 c. – До 15-річчя ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К53


Книга вчителя початкової школи : довідкові матер. для організації роботи вчителя, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: Г. Ф. Древаль,

А. М. Заїка. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 464 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К53


Книга вчителя предмета "Захист Вітчизни" : довідкові матер. для організації роботи вчителя, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.:

С. М. Дятленко, В. І. Ганчева та ін. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 624 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

К53


Книга керівника дошкільного навчального закладу. : довідкові матер. для організації діяльності дошкільного навч.-виховного закладу, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: О. А. Копейкіна, Л. В. Гураш. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 512 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К53


Книга методиста : організація, завдання і зміст методичної роботи, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: Г. М. Литвиненко,

О. М. Вернидуб. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 672 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К82


Криворізький національний університет: 90 років / авт. кол.:

Є. К. Бабець, В. І. Вербицький, В. Д. Сидорнеко та ін. – Кривий Ріг : КНУ, 2012. – 84 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

М34


Материалы Х Съезда Евразийской ассоциации университетов

(19-20 апреля 2007 г.) / отв. ред. В. А. Садовничий. – М. : Евразийская Ассоц. Ун-тов, 2007. – 92 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

О-64


Організація виховної роботи в закладах професійно-технічної освіти / упоряд. О. В. Шевчук. – Хмельницький : ПП Цюпак А. А., 2011. –

322 c. – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

П77


Приходько, Ю. О.

Розвиток вольових якостей молодших школярів як чинник їх навчальної успішності : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Приходько,

К. В. Савченко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 60 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Т33


Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : монографія / кол. авт.: О. О. Лаврентьєва, О. П. Крупський, Є. В. Намлієва та ін. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 360 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

371

Т41


Тимошенко, Людмила Николаевна

Воспитание старшеклассников : кн. для учителя / Л. Н. Тимошенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1990. – 191 c. –6 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 3, Б5. – 5)

378

Ф18


Факультет прикладної математики / авт.: С. В. Чернишенко,

Н. Є. Сегеда, Н. К. Федоренко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2007. – 68 c. –

До 90-річчя Дніпропетровського нац. ун-ту. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

Ч12


Сава Христофорович Чавдаров (до 120-річчя від дня народж.) : бібліограф. покажч. / упоряд.: Л. О. Пономаренко, С. П. Пєєва,

Л. М. Айвазова. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 130 c. : ілюстр. – (Видатні педагоги світу. Вип. 8). – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Ч44


Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) - видатний педагог, психолог, громадський діяч : бібліограф. покажч. / упоряд.: Н. М. Лисиця,

Л. М. Айвазова, Н. М. Бублик, Н. А. Стельмах. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135 c. – (Видатні педагоги світу. Вип. 9). – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство


42

Б89


Брэдбери, Рэй

451 по Фаренгейту. Роман. Рассказы : сб. / Р. Брэдбери ; сост.

Н. М. Пальцев. – М. : Радуга, 1983. – 384 c. – На англ. яз. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)


Б95


Быкова, Екатерина Ивановна

Русский язык : учеб. для 5-го кл. общеобраз. учеб. завед. с рус. яз. обуч. / Е. И. Быкова, Л. В. Давыдюк. – К. : Вид. дім "Освіта", 2011. –

288 c. : ил. – Утв. МОНУ. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Д18


Данильчук, Дмитро Васильович

Український правопис : тексти лекцій / Д. В. Данильчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2013. – 60 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Д70


Дослідження з лексикології і граматики української мови. Вип. 15 /

за ред. І. С. Попової. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 244 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

494.35

Д81


Дудина, Людмила Николаевна

Турецкий язык. Практический курс / Л. Н. Дудина. – СПб. : ТРИАЛ, 1994. – 400 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

І-25


Івченко, Анатолій Олександрович

Орфографічний словник української мови : понад 40 000 слів /

А. О. Івченко. – Х. : Фоліо, 2005. – 527 c. – (Б-ка державної мови). –

23 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К17


Калашник, Володимир Семенович

Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. М. Колоїз ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – 4-е вид. – К. : Довіра, 2008. – 349 c. – (Словники України). – Книга-"переверт". В спіл. опр. з кн. Полюга Л. М. Повний словник антонімів української мови. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К18


Камянова, Татьяна Григорьевна

DEUTSCH. Практический курс немецкого языка / Т. Г. Камянова. –

8-е изд., стер. – М. : ООО "Дом славянской книги", 2013. – 384 c. –

50 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К29


Катуніна, Тамара Володимирівна

Німецька мова : підруч. для 3-4 курсів ф-ту іноз. мов ун-тів і пед.

ін-тів / Т. В. Катуніна, В. М. Лещинська. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Вища школа, 1971. – 448 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 56 (УБГ. – 56)


М36


Мацюк, Зоряна Омелянівна

Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; ЛНУ ім. І. Франка. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 352 c. – 64 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42(076)

М54


Методичні вказівки до проходження педагогічної практики студентами-філологами : для студ., які навч. за програмою підготки бакалаврів і спец. за напрямом "Філологія! (англ.)" і спец. "Мова і літ-ра (англ.)" / уклад. О. І. Станкевич, Л. М. Лук'яненко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

П77


Пристайко, Тамара Степановна

Старославянский язык : учеб. пособ. / Т. С. Пристайко ; Днепропетрвский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, 2010. – 132 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

С17


Самсонова, Антоніна Зіновіївна

Посібник з граматики французької мови : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. З. Самсонова ; Чернівецький торговельно-екон. ін-т та ін. – К. : Кондор, 2006. – 160 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91


Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / авт.: К. Мойсієнко, Л. А. Алексієнко, А О. М. Зубань, І. В. Козленко ; за ред.

А. К. Мойсієнка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 524 c. – (Ун-ський підручник). – Затв. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91


Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / авт.:

А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева та ін.;

за ред. А. К. Мойсієнка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 238 c. – (Ун-ський підручник). – Затв. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Т32


Темна енергія і темна матерія у Всесвіті : монографія у 3-х т. Т. 2. Темна матерія: астрофізичні аспекти проблеми / за ред. В. Шульги. – К. : Академперіодика, 2014. – 356 c. : ілюстр. – проект "Українська наукова книга іноземною мовою" Англ. мовою. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Український орфографічний словник : близько 172 000 слів / за ред.

В. Г. Скляренко; НАН України; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні та ін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Довіра, 2008. – 984 c. – (Словники України). – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Український орфографічний словник : для студ. та школярів: близько 70 000 слів / за ред. В. М. Русанівського; уклад.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко та ін; НАН України. Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебні. – К. : Довіра, 2006. – 558 c. – (Словники України). –

28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

S88Strategy of economic and social development of the Odessaregion until 2020 = Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської обл.

до 2020 р. / М. І. Заєряков, В. А. Карпов, А. І. Ковальов та ін. – О. : Астропринт, 2012. – 112 c. : ілюстр. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


502

Е45


Екологічні проблеми аерокосмічної діяльності / упоряд.

Т. В. Тимочко. – К. : Всеукр. екологічна ліга, 2006. – 32 c. – (Б-ка Всеукр. екологічної ліги. Серія "Екологічна освіта та виховання" № 7). – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.211

М15


Макаров, В. Н.

Заповедники СССР / В. Н. Макаров. – М. : Сельхозгиз, 1940. – 159 c. – 3 р. 50 к.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
51. Математика


517.53

Ж97


Жюлиа, Г.

Геометрические принципы анализа. Ч. 1 / Г. Жюлиа ; пер.с фр.

А. Маркушевича. – М.; Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 110 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51(016)

М34


Математика в изданиях Академии Наук 1728-1935 гг. = Les Mathematiques dans les publications de L'academia des Sciences 1728-1935 : библиогр. указ. / сост. О. В. Динзе, К. И. Шафрановский; под ред.

В. И. Смирнова. – М. : Изд-во АН СССР, 1936. – 315 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


528(082)

С91


Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Вип. ІІ (28), 2014 / голов. ред. І. С. Тревого. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 110 c. : ілюстр. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
53. Фізика


537.8(075.8)

А23


Агапова, В. Т.

Безпека життєдіяльності. Захист від електромагнітного випромінювання : навч. посіб. / В. Т. Агапова, О. В. Золотько. – Д. : ДДУ, 1999. – 40 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.16

Г96


Гусев, Николай Григорьевич

Радиоактивные цепочки : справочник / Н. Г. Гусев, П. П. Дмитриев. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 112 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

42

Т32


Темна енергія і темна матерія у Всесвіті : монографія у 3-х т. Т. 2. Темна матерія: астрофізичні аспекти проблеми / за ред. В. Шульги. – К. : Академперіодика, 2014. – 356 c. : ілюстр. – проект "Українська наукова книга іноземною мовою" Англ. мовою. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

54(075.8)

С28


Сегеда, А. С.

Хімія. Понятійний апарат : навч. посіб. для студ. / А. С. Сегеда,

О. А. Лобода. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 436 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54:002.6

(075.8)


Ч-74

Чмиленко, Федір Олександрович

Посібник до вивчення курсу "Наукометричні дослідження інформаційних процесів у хімії" : для студ. хім. ф-ту ДНУ /

Ф. О. Чмиленко, О. В. Гуртова. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 36 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)

55. Геологія. Науки про Землю

551.12

М15


Маклин, Глен

Очевидность сотворения мира. Происхождение планеты Земля /

Г. Маклин, Р. Окленд, Л. Маклин ; пер. с англ. Г. Г. Карпинского. – М. : Христианская миссия "Триада", 1993. – 159 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

57. Біологічні науки в цілому

577.34

Д27


Действие ионизирующей радиации на белки, их структуру и

функцию : матер. Всесоюз. симпоз. 30 сентября, 1-2 октября 1971,

г. Днепропетровск / отв. ред. А. Д. Кева. – Д. : ДГУ, 1971. – 110 c. –

6 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

575

К65


Конспект лекцій із дисципліни "Генна інженерія та біотехнологія рослин" : для студ. ДНУ / уклад. О. М. Вінниченко, Т. Ю. Лихолат. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

574.5/.6

М52


Мережко, О. І.

Радіоекологія річок / О. І. Мережко, І. М. Величко, О. П. Пасічний ; відп. ред. Д. М. Гродзінський. – К. : Наук. думка, 1991. – 112 c. : ілюстр. – (Чорнобиль). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
58. Ботаніка


581.1(075.8)

Б53


Бессонова, Валентина Петрівна

Фізіологія рослин : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Бессонова,

С. О. Яковлєва-Носарь. – Д. : Свідлер А. Л., 2014. – 596 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)59. Зоологія


591.55

К90


Кульбачко, Юрій Люцинович

Безхребетні підстилки як елемент оптимізації стану ділянок лісової рекультивації в умовах степового Придніпров'я / Ю. Л. Кульбачко. – Д. : Оксамит-Текс, 2005. – 20 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

616-006

Б63


Биологические основы лучевой терапии опухолей : монография / под ред. С. П. Ярмоненко. – М. : Медицина, 1976. – 272 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

611(075.3)

В75


Воробьёва, Елизавета Александровна

Анатомия и физиология / Е. А. Воробьёва, А. В. Губарь,

Е. Б. Сафянникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1988. – 432 c. : ил. – (Учебная лит. Для учащихся мед. училищ). – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


614.78

Г46


Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Вип. 61 / голов. ред.

А. М. Сердюк. – К. : ДУ ІГМЕ, 2013. – 430 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.78

Г46


Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Вип. 62 / голов. ред.

А. М. Сердюк. – К. : ДУ ІГМЕ, 2013. – 400 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.013

Ж71


Жизнь после смерти / Обл. журналист. орг.; сост.

А. И. Шульженко. – Кострома : Контакт, 1991. – 88 c. – Посв. светлой памяти А. Меня. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.013

Ж71


Жизнь после смерти / ред. П. С. Гуревич. – М. : Сов. писатель, 1990. – 249 c. – 8 р.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.2(477)

І-76


Іпатов, Анатолій Володимирович

Напрямки реформування первинної медико-санітарної допомоги в Україні : монографія / А. В. Іпатов. – Д. : Пороги, 2000. – 262 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

61(03)

К82


Криничанский, А. В.

Толковый словарь медицинских терминов / А. В. Криничанский,

Л. А. Криничанская. – Сочи : МП Сонет, 1991. – 58 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.85

С98


Сюи, Минтан

Чжун Юань цигун. Первая ступень восхождения : учеб. пособ. /

М. Сюи, Т. Мартынова. – 4-е изд., доп. и перераб. – К.; М. : СП ООО "Да-Ю"; София, 2007. – 128 c. : ил. – (Войди в свой мир). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.85

С98


Сюи, Минтан

Чжун Юань цигун. Вторая ступень : учеб. пособ. / М. Сюи,

Т. Мартынова. – 4-е изд., доп. и перераб. – К.; М. : СП ООО "Да-Ю"; София, 2008. – 96 c. : ил. – (Войди в свой мир). – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


614

Ч-60


Чикин, Семён Яковлевич

Физическое совершенствование человека / С. Я. Чикин. – М. : Медицина, 1976. – 120 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


629.76

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 4. Т. 22. Серія: Ракетно-космічна техніка. Вип. 18 (2) / відп. ред.

Є. О. Джур; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 230 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

620.22

Л12


Лабораторний практикум із курсу "Методи структурного аналізу матеріалів" : для студ. фіз.-тех. ф-ту ДНУ / уклад.: А. Ф. Санін,

С. О. Полішко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2014. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, ФТФ. – 2, УБП. – 15)


629.4.053

С40


Системы управления и энергообеспечения магнитолевитирующего транспорта : монография / В. А. Дзензерский, С. В. Плаксин,

Л. М. Погорелая, В. Г. Толдаев, Ю. В. Шкиль. – К. : Наук. думка, 2014. – 276 c. – Библиогр.: 124 назв. – 50 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

629.371

Ф84


Франчук, Дмитрий Николаевич

Управляемость карта: теория и практика / Д. Н. Франчук. – К. :

Иван Федоров, 2007. – 320 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


64

Л87


Лучшие советы хазяину и хозяюшке / сост. Л. Л. Каянович. – Х. :

Клуб Семейного Досуга, 2013. – 240 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

643.57

С45


Скрипалёв, Владимир Степанович

Интерьер балкона / В. С. Скрипалёв. – М. : Стройиздат, 1990. – 239 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

646.2

Ш39


Шейте сами : руководство. – М. : Просвещение, 1992. – 288 c. : ил. –

7 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7

О-58


Оніщенко, Олена Ігорівна

Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія /

О. І. Оніщенко. – К. : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2008. – 230 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.52

І-90


Історико-культурні заповідники : монографія / за ред. В. Вечерського; НДИ пам'яткоохоронних дослідж. – К. : Деснянська правда, 2011. –

292 c. : ілюстр. – 160 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

711.4(477-25)

І-90


Історико-містобудівні дослідження Києва / за ред. В. Вечерського. –

К. : Фенікс, 2011. – 454 c. : ілюстр. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
76. Графічні мистецтва. Графіка


76:002.2

П56


Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945 / відп. ред. О. Федорук. – К. : Критика, 2008. – 176 c. : ілюстр. – 92 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

762.2(477)

Т26


Твєрітіна Юлія - каталог робіт / М-во культури України. – К. : Б. в.,

Б. р.  – 40 c. : ілюстр. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси


77.047(477)

М65


Мистецтво довкілля. Україна 1989-2010 : альбом / за ред. П. Бевзи та Г. Гідори. – К. : Софія-А, 2010. – 342 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
78. Музика


785.161

Б14


Багиров, А.

"Битлз" - любовь моя / А. Багиров. – Минск : Парус, 1993. – 206 c. –

8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


796(077)

К53


Книга вчителя фізичної культури : довідкові матер. для організації роботи вчителя, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: С. І. Операйло,

В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – 2-ге вид., допов. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 560 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.412

Б72


Боброва, Галина Александровна

Искусство грации / Г. А. Боброва. – Л. : Дет. лит., 1986. – 110 c. : ил. – (Знай и умей). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.72

Т65


Трамм, Борис Фёдорович

На мототрассах Европы / Б. Ф. Трамм. – М. : ДОСААФ, 1978. – 160 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Література. Літературознавство

8

В42


Від бароко до постмодернізму : зб. наук. пр.:. Вип. XVIII / відп. ред.

Т. М. Потніцева; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2014. – 164 c. – 33 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Г94


Гундорова, Тамара

Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм : монографія / Т. Гундорова. – 2-е вид., випр. і. допов. – К. : Критика, 2013. – 344 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ж71


Жизнь Есенина : рассказывают современники / сост.

С. П. Кошечкин. – М. : Правда, 1988. – 608 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

З-33


Запорізький національний університет. Вісник. Філологічні науки № 3, 2012. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2012. – 372 c. : ілюстр. –

36 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К43


Киричок, Петро Максимович

Марко Кропивницький (Життя і творчість) : монографія /

П. М. Киричок. – К. : Дніпро, 1968. – 143 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 2, КСХ. – 2)


8

Л29


Лахостский, Кирилл Павлович

"Евгений Онегин". Роман в стихах А. С. Пушкина /

К. П. Лахостский. – Л., 1962. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

М18


Маланюк Євген: література, історіософія, культорологія : матер. міжнар. наук. конф., присв. 100-річчю від дня народж. Є. Маланюка

14-15 травня 1997р. у 2-х ч. Ч. 1 / голова ред. кол. Г. Д. Клочек. – Кіровоград : КДПУ, 1997. – 108 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(075.8)

М21


Мальханова, Инна Анатольевна

Деловое общение : учеб. пособ. для студ. вузов / И. А. Мальханова. – 4-е изд. – М. : Трикста; Акад. проект, 2005. – 224 c. : ил. – (Gaudeamus. Учеб. пособ. для вузов). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Усна народна творчість" / упоряд. В. П. Біляцька; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. –

Д. : ДНУ, 2006. – 27 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р32


Ревякин, Александр Иванович

История русской литературы Х1Х века. Первая половина : учеб. для студ. пед. ин-тов / А. И. Ревякин. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1985. – 543 c. – 2 грн.; 5 грн.Кільк. прим.: 10 (УБГ. – 10)

8

Р69


Ромас, Людмила Миколаївна

Посібник до вивчення курсу "Вступ до літературознавства" : для студ спец. "Укр. мова та літ-ра" / Л. М. Ромас ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2013. – 32 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Т36


Тестові завдання з курсу "Усна народна творчість" / упоряд.

В. П. Біляцька; Дніпропетровський нац. унт ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2006. – 27 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т36


Тестові завдання з курсу "Усна народна творчість" / упоряд. В. П. Біляцька; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2004. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф43


Ференц, Надія Станіславівна

Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н. С. Ференц. – К. : Знання, 2014. – 511 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф91


Фролова, Клавдія Павлівна

Філософсько-психологічні основи теорії літератури : учбов. посіб. /

К. П. Фролова. – Д. : Вид-во ДДУ, 1991. – 80 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 Художня література


84(4Укр)6-6

Т67


13 сучасних українських п'єс / упоряд. Н. Козачук. – К. : Преса України, 2013. – 576 c. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Б24


Баранова, Любов Олександрівна

Переклик голосів : переклади з А. Ахматової / Л. О. Баранова. – Кривий Ріг : Мінерал, 2014. – 111 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

В44


Виленская, Наталия

Земные стихи / Н. Виленская. – К. : ТОВ Арника-М, 2011. – 103 c. –

18 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6-57

К80


Крехович, Ніна Йосипівна

Футбольні коломийки / Н. Й. Крехович. – К. : Преса України, 2012. – 257 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М14


Майданська, Софія Василівна

Сподіваюся на Тебе : романи / С. В. Майданська. – К. : Преса України, 2013. – 576 c. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – У змісті: Землетрус. Діти Ніоби. Сподіваюсь на тебе. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Пар)6

М26


Маркос, Хуан Мануель

Зима Гюнтера : роман / Х. М. Маркос ; пер. з ісп. І. Проценко. – К. : Талком, 2014. – 245 c.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

М48


Мельник, Ірина Сергіївна

Віками зшиті слова : поезії / І. С. Мельник. – Т. : Терно-граф, 2012. – 124 c. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)6

М80


Моруа, Андре

Байрон / А. Моруа ; пер.с фр. М. Богословской. – Минск : Полымя, 1986. – 449 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

П48


Поклад, Наталка

Поезії / Н. Поклад. – К. : Преса України, 2013. – 144 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П60


Портяк, Василь Васильович

У снігах : новели, кіносценарій / В. В. Портяк. – К. : Преса України, 2013. – 136 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П64


Похід через засніжений перевал : українське соціальне оповідання ХХ1 століття (2000-2012) / упоряд. В. Даниленко. – К. : Преса України, 2013. – 384 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Шве)6

Л14


Сельма, Лагерлёфъ

Полное собрание сочинений. Т. ХII. Деньги господина Арне. Расказы / Л. Сельма ; пер. А. Владимировой и Л. Сюзевой. – Москва :

Изд. В. М. Саблина, 1911. – 243 c.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Укр)6-5

С47


Сливинський, Остап

М'яч у пітьмі / О. Сливинський ; післям. С. Жадана. – К. : Критика, 2008. – 55 c. : ілюстр. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)6

Х98


Хцюк, Анджей

Атлантида : Розповідь про Велике Князівство Балаку. Місяцева земля. Друга розповідь про Велике Князівство Балаку / А. Хцюк ; пер. з пол.

Н. Римської. – К. : Критика, 2011. – 544 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Ц85


Цуканова, Марія

Завтра знову зійде сонце : повісті, оповідання, п'єси / М. Цуканова. – К. : Преса України, 2013. – 416 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). –

48 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6-5

Ч-63


Чіп, Борис

З двох віків з двох епох / Б. Чіп. – К. : Преса України, 2013. – 224 c. – (Лі-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ч-90


Чумак, Іван Володимирович

На відстані пам'яті / І. В. Чумак. – К. : Преса України, 2013. – 304 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Ш64


Ширяев, Пётр

Цикута : рассказы / П. Ширяев. – М. : Недра, 1927. – 141 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)6

Я41


Язик до Києва доведе, або Цікаві ролі театру в школі : репертуар.

Зб. для школярів та вчителів київських шкіл. П'єси, інсценівки, вірші для шкільних театрів / упоряд. В. Н. Герасимчук. – К. : Преса України, 2013. – 168 c. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія


9(477)(075.8)

В49


Виноградов, Геннадій Миколайович

Посібник до вивчення курсу "Інтелектуальна історія України Давньої доби та Середньовіччя" : для студ. 3-го курсу іст. ф-ту ДНУ /

Г. М. Виноградов. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)


9(477)

В78


Восточнославянская цивилизация. История и современность : сб. матер. междунар. науч.-общ. конф. "Древнерусское государство и его значение в исторических судьбах народов России, Беларуси и Украины" (Киев, 22-23 ноября 2012 г.). – К. : Изд. дом «Русское слово», 2013. – 240 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

З-80


Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] : у 5-ти т. Т. 5. Сучасність / ідея, концепція, розробка авт. кол. : Ю. Богуцький,

В. Чапелик, Г. Чміль та ін.; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – К. : Інфодиск, 2013. – : ілюстр. – DVD; Умови встанов. програми див. на контейнері. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

9(477)

З-80


Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] : у 5-ти т. Т. 4. ХХ століття. Особистості / ідея, концепція, розробка авт. кол. :

Ю. П. Богуцький, Д. В. Безгін, Г. П Чміль та ін.; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – К. : Інфодиск, 2011. – : ілюстр. – DVD; Умови встанов. програми див. на контейнері. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

9(477)

У45


Український гуманітарний огляд. Вип. 12 / голов. ред. Н. Яковенко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." та ін. – К. : Критика, 2006. –

274 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

У45


Український гуманітарний огляд. Вип. 13 / голов. ред. Н. Яковенко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." та ін. – К. : Критика, 2008. –

231 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

Ц58


Циганкова, Елла

Сходознавчі установи в Україні : (радянський період) / Е. Циганкова. – К. : Критика, 2007. – 292 c. : ілюстр. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
902. Археологія


902

К56


Ковальова Ірина Федорівна : бібліогр. покажч. / упоряд. А. В. Іванцов, А. С. Струкуленко. – Д. : Ліра, 2014. – 68 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

М13


Маєрчик, Марія

Ритуал і тіло : структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу: монографія / М. Маєрчик ; НАН України. Ін-т народознавства; Ін-т Критики та ін. – К. : Критика, 2011. – 325 c. : ілюстр. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.74

М57


Мид, Маргарет

Культура и мир детства : избр. произв. / М. Мид ; сост. и послесл.

И. С. Кона ; пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева. – М. : Наука, 1988. – 429 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94. Загальна історія


94(477)

В42


Видатні поляки Харкова = Wibitni polacy Charkowa : матер. Міжнар. наук. симп., Харків, 7 грудня 2011 р. / упоряд.: І. Журавльова,

А. Сташкевіч, Х. Гранат; наук. ред. Л. Посохова; Генер. консульство Республіки Польша в Харкові; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; пер.

з пол. М. Манова, О. Журавльова. – Х. : Майдан, 2012. – 360 c. : ілюстр. – (Польський альманах; вип. V). – Передм. та текст п'єси пол. мовою. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)(075.8)

Г65


Гончарук, Петро Степанович

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Гончарук. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 528 c. – Реком. МОНУ. – 44 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г70


Горобець, Віктор

" Волимо царя східного ...." Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / В. Горобець. – К. : Критика, 2007. –

462 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Д44


Діанова, Наталія Миколаївна

Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець XVIII -початок ХХ ст.) : монографія / Н. М. Діанова ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. –

О. : Фенікс, 2012. – 319 c. : ілюстр. – Автограф. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Е61


Енгель, Йоган-Христіан

Історія України та українських козаків / Й. Енгель ; пер. з нім.

Ю. О. Голбукіна та ін. – Х. : Факт, 2014. – 640 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

І-90


Історична пам'ять : наук. зб. Вип. 30-31, 2014 р. / голов. ред.

М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 204 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470+571)(075.8)

І-90


Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посіб. / авт.-уклад. В. М. Мордвінцев; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 455 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(4)

К35


Кені, Педрик

Карнавал революції. Центральна Европа 1989 року / П. Кені. – К. : Критика, 2006. – 471 c. : ілюстр. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)(075.8)

К82


Кріль, Михайло Михайлович

Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХ1 ст.) : навч. посіб. / М. М. Кріль. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2013. – 278 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(477)

М69


Михайленко, Валентина Микитівна

Короп - європейське містечко / В. М. Михайленко. – Чернігів : Сіверський ін-т регіональних досліджень, 2013. – 18 c. : ілюстр. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н12


На землі, на рідній... Кн. 8. За віру вольності бороніть. Літературні та документальні твори з історії гірничого краю / упоряд. Г. Гусейнов. –

Д. : АРТ-Прес, 2014. – 496 c. : ілюстр. – (Легенди та перекази Криворіжжя). – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н17


Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 12 / відп. ред. С. І. Світленко; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 272 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

П60


Портнов, Андрій

Історії для домашнього вжитку : есеї про польсько-російсько-український трикутник пам'яті / А. Портнов. – К. : Критика, 2013. –

344 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

У45


Україна модерна. Число 10 / відп. ред. Л. Гентош; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка. – Київ-Львів : Критика, 2006. – 238 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45


Український з'їзд у Чернігові (8-10 червня 1917 р.) / упоряд.

В. М. Бойко, Р. Б. Воробей, Т. П. Демченко. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. – 98 c. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник № 1087. Серія: Історія. Вип. 47 / відп. ред. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 380 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Я49


Якунин, Виктор Кузьмич

Идеология ОУН: история и современность / В. К. Якунин. – Д. : Герда, 2014. – 88 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у листопаді 2014 р. 239 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка