Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/2
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,68 Mb.
1   2

34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 7 липня –

30 серпня 2010 року : стенограф. звіт. Т. 22 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 656 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України. Шостого скликання. Сьома сесія. 14 грудня - 14 січня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 26. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 888 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В36


Верховна Рада України. Шостого скликання. Сьома сесія. 7 вересня –

6 жовтня 2010 року : стенограф. звіт. Т. 23. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 712 c. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

В75


Воронянський, Олександр Володимирович

Основи правознавства : навч. посіб. / О. В. Воронянський,

Г. В. Борисов, Ю. В. Зайончковський. – Х. : Парус, 2008. – 368 c. –

45 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Л. В. Деркач. Трижды председатель. – К., 2014. – 264 c. : ілюстр., фото. – Они стояли у истоков независимой Украины. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д70


Дотримання екологічних прав в Україні - 2006 / під ред.

О. Степаненка. – Х. : Права людини, 2007. – 212 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д81


Дудаш, Тамара Іванівна

Праворозуміння крізь призму герменевтики : пр.. Львів.ї лаб. прав людини і громад / Т. І. Дудаш. – Л. : Край, 2010. – 248 c. – (Серія І. Дослідж. та реф.. Вип. 22). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д81


Дудаш, Тамара Іванівна

Практика Європейського суду з прав людини : навч.-практ. посіб. /

Т. І. Дудаш. – К. : Алерта, 2013. – 368 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

З-19


Закон України про нотаріат. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : станом на 01..01.2012 р.: відпов. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 152 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К53


Книга керівника позашкільного навчального закладу : довідкові матер. для організації діяльності позашкільного навч.-виховного закладу, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: З. М. Рудакова, Л. М. Павлова. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 608 c. – (Б-ка вчителя. Нормат. док. Мін-ва освіти і науки України). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К56


Коваленко, Євген Георгійович

Кримінальний процес України : підручник / Є. Г. Коваленко,

В. Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 712 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)


34

К57


Кодекс законів про працю України : станом на 01.09.2010 р. (відпов. офіц. тексту). – Х. : ТОВ "Одіссей", 2010. – 104 c. – (Закони України). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К61


Коломоєць, Тетяна Олександрівна

Адміністративне право України. Академ. курс : підручник /

Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 c. – (Затв. МОНУ). – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

К67


Корнієнко, Михайло Васильович

Доля генерала / М. В. Корнієнко, І. В. Безсмертний. – К. : Довіра, 2012. – 200 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К82


Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація,

Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2013. – 824 c. – 160 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л61


Ліпкан, Володимир Анатолійович

Інкорпорація інформаційного законодавства України : монографія /

В. А. Ліпкан, К. П. Череповський. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. –

408 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л61


Ліпкан, Володимир Анатолійович

Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг : монографія / В. А. Ліпкан,

М. Ю. Довгань. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 304 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Л61


Ліпкан, Володимр Анатолійович

Консолідація інформаційного законодавства України : монограіфя /

В. А. Ліпкан, М. І. Дімчогло. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. – 416 c. –

80 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М15


Макарчук, Володимир Степанович

Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. /

В. С. Макарчук. – 6-те вид., допов. – К. : Атіка, 2007. – 624 c. – Реком. МОНУ. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П19


Паспорт / авт. ідеї Ю. Сидоренко; авт.текстів І. Криштопа. – К. : Консорціум ЄДАПС, 2008. – 125 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П54


Поляков, Сергій Іванович

Посібник до вивчення дисципліни "Історія вчень про державу і право" : навч. і метод. матер. для студ. денної форми навч. для індивід. і самост. роботи ... / С. І. Поляков, В. А. Ведькал, Т. К. Дацюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. –

88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, УБГ. – 12)


34

С41


Ситуація щодо забезпечення рівного права на воду та санітарію в Україні : результати пілотного проекту з самооцінки / А. Цвєткова,

С. Вихрист, Т. Рахімова та ін. – К. : ТОВ РІА БЛІЦ, 2013. – 108 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С37


Сімейне право : підручник / за заг. ред. В. І. Борисової,

І. В. Жилінкової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". –

4-те вид. перероб. і допов. – Х. : Право, 2012. – 322 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)


34

Х91


Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран :

в 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние века / отв. ред.

Н. А. Крашенинникова; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Норма, 2007. – 816 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34(075.8)

Х93


Хрідочкін, Андрій Вікторович

Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Хрідочкін, А. А. Хрідочкіна, О. В. Леонова ; Дніпропетровський гуманіт. ун-т. –

2-ге вид., допов. і випр. – Д. : ДГУ, 2014. – 380 c. – Реком. МОНУ. –

65 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ю20


Юзікова, Н. С.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. /

Н. С. Юзікова. – 3-те вид., змін. і допов. – Д. : Б. в., 2012. – 125 c. –

12 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа


355

К47


Класифікатор надзвичайних стуацій в Україні / шеф-ред. М. І. Лябах. – К. : Чорнобильінтерінформ, 1998. – 180 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

Ч-49


Чернета, В. М.

Цивільна оборона : опорний конспект лекцій для студ. Ч. 1 /

В. М. Чернета. – Д. : ДДФЕІ, 2004. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


355(075.8)

Ч-49


Чернета, В. М.

Цивільна оборона : опорний конспект лекцій для студ. Ч. 2 /

В. М. Чернета. – Д. : ДДФЕІ, 2004. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб


36

М54


Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Страхові послуги" : для студ. напряму 0502 "Менеджмент" / уклад.:

О. П. Крупський, О. В. Щипанова. – Д. : ДНУ, 2006. – 76 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

А38


Академія наук вищої освіти України. Наук.о-інформ. вісник № 3 (92) травень-червень / відп. за вип. І. С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2014. – 164 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

В23


Вашуленко Микола Самійлович - мовознавець, учений, методист : біобібліограф. покажч. – К. : Державна наук.-пед. б-ка України

ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – 138 c. – (Сер. "Академіки НАПН України" Вип. 19). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Г15


Галета, Ярослав Володимирович

Пізнавальна самостійність студентів економічного коледжу : монографія / Я. В. Галета. – Кіровоград : Вид-во ТОВ КОД, 2008. –

228 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Е22


Евразийская ассоциация университетов. – М. : МГУ, 2010. – 15 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

И27


Игровые методы в образовании и научных исследованиях : ХVIII Междунар. семинар 17-22 октября 1991 г., Киев: тезисы докладов /

гл. ред. В. И. Рыбальский. – К. : Киев. ордена Трудового Красного Знамени инж.-строит. ин-т, 1991. – 268 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К17


Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік / відп. за вип. Л. О. Пономаренко; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : ТОВ Нілан-ЛТД, 2013. – 207 c. – До 15-річчя ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К53


Книга вчителя початкової школи : довідкові матер. для організації роботи вчителя, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: Г. Ф. Древаль,

А. М. Заїка. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 464 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К53


Книга вчителя предмета "Захист Вітчизни" : довідкові матер. для організації роботи вчителя, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.:

С. М. Дятленко, В. І. Ганчева та ін. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 624 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

К53


Книга керівника дошкільного навчального закладу. : довідкові матер. для організації діяльності дошкільного навч.-виховного закладу, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: О. А. Копейкіна, Л. В. Гураш. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 512 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К53


Книга методиста : організація, завдання і зміст методичної роботи, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: Г. М. Литвиненко,

О. М. Вернидуб. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 672 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К82


Криворізький національний університет: 90 років / авт. кол.:

Є. К. Бабець, В. І. Вербицький, В. Д. Сидорнеко та ін. – Кривий Ріг : КНУ, 2012. – 84 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

М34


Материалы Х Съезда Евразийской ассоциации университетов

(19-20 апреля 2007 г.) / отв. ред. В. А. Садовничий. – М. : Евразийская Ассоц. Ун-тов, 2007. – 92 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

О-64


Організація виховної роботи в закладах професійно-технічної освіти / упоряд. О. В. Шевчук. – Хмельницький : ПП Цюпак А. А., 2011. –

322 c. – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

П77


Приходько, Ю. О.

Розвиток вольових якостей молодших школярів як чинник їх навчальної успішності : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Приходько,

К. В. Савченко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 60 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Т33


Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : монографія / кол. авт.: О. О. Лаврентьєва, О. П. Крупський, Є. В. Намлієва та ін. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 360 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

371

Т41


Тимошенко, Людмила Николаевна

Воспитание старшеклассников : кн. для учителя / Л. Н. Тимошенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1990. – 191 c. –6 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 3, Б5. – 5)

378

Ф18


Факультет прикладної математики / авт.: С. В. Чернишенко,

Н. Є. Сегеда, Н. К. Федоренко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2007. – 68 c. –

До 90-річчя Дніпропетровського нац. ун-ту. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

Ч12


Сава Христофорович Чавдаров (до 120-річчя від дня народж.) : бібліограф. покажч. / упоряд.: Л. О. Пономаренко, С. П. Пєєва,

Л. М. Айвазова. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 130 c. : ілюстр. – (Видатні педагоги світу. Вип. 8). – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Ч44


Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) - видатний педагог, психолог, громадський діяч : бібліограф. покажч. / упоряд.: Н. М. Лисиця,

Л. М. Айвазова, Н. М. Бублик, Н. А. Стельмах. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135 c. – (Видатні педагоги світу. Вип. 9). – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство


42

Б89


Брэдбери, Рэй

451 по Фаренгейту. Роман. Рассказы : сб. / Р. Брэдбери ; сост.

Н. М. Пальцев. – М. : Радуга, 1983. – 384 c. – На англ. яз. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)


Б95


Быкова, Екатерина Ивановна

Русский язык : учеб. для 5-го кл. общеобраз. учеб. завед. с рус. яз. обуч. / Е. И. Быкова, Л. В. Давыдюк. – К. : Вид. дім "Освіта", 2011. –

288 c. : ил. – Утв. МОНУ. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Д18


Данильчук, Дмитро Васильович

Український правопис : тексти лекцій / Д. В. Данильчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2013. – 60 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Д70


Дослідження з лексикології і граматики української мови. Вип. 15 /

за ред. І. С. Попової. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 244 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

494.35

Д81


Дудина, Людмила Николаевна

Турецкий язык. Практический курс / Л. Н. Дудина. – СПб. : ТРИАЛ, 1994. – 400 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

І-25


Івченко, Анатолій Олександрович

Орфографічний словник української мови : понад 40 000 слів /

А. О. Івченко. – Х. : Фоліо, 2005. – 527 c. – (Б-ка державної мови). –

23 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К17


Калашник, Володимир Семенович

Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. М. Колоїз ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – 4-е вид. – К. : Довіра, 2008. – 349 c. – (Словники України). – Книга-"переверт". В спіл. опр. з кн. Полюга Л. М. Повний словник антонімів української мови. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К18


Камянова, Татьяна Григорьевна

DEUTSCH. Практический курс немецкого языка / Т. Г. Камянова. –

8-е изд., стер. – М. : ООО "Дом славянской книги", 2013. – 384 c. –

50 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К29


Катуніна, Тамара Володимирівна

Німецька мова : підруч. для 3-4 курсів ф-ту іноз. мов ун-тів і пед.

ін-тів / Т. В. Катуніна, В. М. Лещинська. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Вища школа, 1971. – 448 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 56 (УБГ. – 56)


М36


Мацюк, Зоряна Омелянівна

Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; ЛНУ ім. І. Франка. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 352 c. – 64 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42(076)

М54


Методичні вказівки до проходження педагогічної практики студентами-філологами : для студ., які навч. за програмою підготки бакалаврів і спец. за напрямом "Філологія! (англ.)" і спец. "Мова і літ-ра (англ.)" / уклад. О. І. Станкевич, Л. М. Лук'яненко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

П77


Пристайко, Тамара Степановна

Старославянский язык : учеб. пособ. / Т. С. Пристайко ; Днепропетрвский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, 2010. – 132 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

С17


Самсонова, Антоніна Зіновіївна

Посібник з граматики французької мови : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. З. Самсонова ; Чернівецький торговельно-екон. ін-т та ін. – К. : Кондор, 2006. – 160 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91


Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / авт.: К. Мойсієнко, Л. А. Алексієнко, А О. М. Зубань, І. В. Козленко ; за ред.

А. К. Мойсієнка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 524 c. – (Ун-ський підручник). – Затв. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91


Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / авт.:

А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева та ін.;

за ред. А. К. Мойсієнка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 238 c. – (Ун-ський підручник). – Затв. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Т32


Темна енергія і темна матерія у Всесвіті : монографія у 3-х т. Т. 2. Темна матерія: астрофізичні аспекти проблеми / за ред. В. Шульги. – К. : Академперіодика, 2014. – 356 c. : ілюстр. – проект "Українська наукова книга іноземною мовою" Англ. мовою. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Український орфографічний словник : близько 172 000 слів / за ред.

В. Г. Скляренко; НАН України; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні та ін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Довіра, 2008. – 984 c. – (Словники України). – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Український орфографічний словник : для студ. та школярів: близько 70 000 слів / за ред. В. М. Русанівського; уклад.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко та ін; НАН України. Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебні. – К. : Довіра, 2006. – 558 c. – (Словники України). –

28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

S88Strategy of economic and social development of the Odessaregion until 2020 = Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської обл.

до 2020 р. / М. І. Заєряков, В. А. Карпов, А. І. Ковальов та ін. – О. : Астропринт, 2012. – 112 c. : ілюстр. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


502

Е45


Екологічні проблеми аерокосмічної діяльності / упоряд.

Т. В. Тимочко. – К. : Всеукр. екологічна ліга, 2006. – 32 c. – (Б-ка Всеукр. екологічної ліги. Серія "Екологічна освіта та виховання" № 7). – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.211

М15


Макаров, В. Н.

Заповедники СССР / В. Н. Макаров. – М. : Сельхозгиз, 1940. – 159 c. – 3 р. 50 к.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
51. Математика


517.53

Ж97


Жюлиа, Г.

Геометрические принципы анализа. Ч. 1 / Г. Жюлиа ; пер.с фр.

А. Маркушевича. – М.; Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 110 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51(016)

М34


Математика в изданиях Академии Наук 1728-1935 гг. = Les Mathematiques dans les publications de L'academia des Sciences 1728-1935 : библиогр. указ. / сост. О. В. Динзе, К. И. Шафрановский; под ред.

В. И. Смирнова. – М. : Изд-во АН СССР, 1936. – 315 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


528(082)

С91


Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Вип. ІІ (28), 2014 / голов. ред. І. С. Тревого. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 110 c. : ілюстр. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
53. Фізика


537.8(075.8)

А23


Агапова, В. Т.

Безпека життєдіяльності. Захист від електромагнітного випромінювання : навч. посіб. / В. Т. Агапова, О. В. Золотько. – Д. : ДДУ, 1999. – 40 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.16

Г96


Гусев, Николай Григорьевич

Радиоактивные цепочки : справочник / Н. Г. Гусев, П. П. Дмитриев. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 112 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

42

Т32


Темна енергія і темна матерія у Всесвіті : монографія у 3-х т. Т. 2. Темна матерія: астрофізичні аспекти проблеми / за ред. В. Шульги. – К. : Академперіодика, 2014. – 356 c. : ілюстр. – проект "Українська наукова книга іноземною мовою" Англ. мовою. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

54(075.8)

С28


Сегеда, А. С.

Хімія. Понятійний апарат : навч. посіб. для студ. / А. С. Сегеда,

О. А. Лобода. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 436 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54:002.6

(075.8)


Ч-74

Чмиленко, Федір Олександрович

Посібник до вивчення курсу "Наукометричні дослідження інформаційних процесів у хімії" : для студ. хім. ф-ту ДНУ /

Ф. О. Чмиленко, О. В. Гуртова. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 36 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)

55. Геологія. Науки про Землю

551.12

М15


Маклин, Глен

Очевидность сотворения мира. Происхождение планеты Земля /

Г. Маклин, Р. Окленд, Л. Маклин ; пер. с англ. Г. Г. Карпинского. – М. : Христианская миссия "Триада", 1993. – 159 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

57. Біологічні науки в цілому

577.34

Д27


Действие ионизирующей радиации на белки, их структуру и

функцию : матер. Всесоюз. симпоз. 30 сентября, 1-2 октября 1971,

г. Днепропетровск / отв. ред. А. Д. Кева. – Д. : ДГУ, 1971. – 110 c. –

6 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

575

К65


Конспект лекцій із дисципліни "Генна інженерія та біотехнологія рослин" : для студ. ДНУ / уклад. О. М. Вінниченко, Т. Ю. Лихолат. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

574.5/.6

М52


Мережко, О. І.

Радіоекологія річок / О. І. Мережко, І. М. Величко, О. П. Пасічний ; відп. ред. Д. М. Гродзінський. – К. : Наук. думка, 1991. – 112 c. : ілюстр. – (Чорнобиль). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
58. Ботаніка


581.1(075.8)

Б53


Бессонова, Валентина Петрівна

Фізіологія рослин : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Бессонова,

С. О. Яковлєва-Носарь. – Д. : Свідлер А. Л., 2014. – 596 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)59. Зоологія


591.55

К90


Кульбачко, Юрій Люцинович

Безхребетні підстилки як елемент оптимізації стану ділянок лісової рекультивації в умовах степового Придніпров'я / Ю. Л. Кульбачко. – Д. : Оксамит-Текс, 2005. – 20 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

616-006

Б63


Биологические основы лучевой терапии опухолей : монография / под ред. С. П. Ярмоненко. – М. : Медицина, 1976. – 272 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

611(075.3)

В75


Воробьёва, Елизавета Александровна

Анатомия и физиология / Е. А. Воробьёва, А. В. Губарь,

Е. Б. Сафянникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1988. – 432 c. : ил. – (Учебная лит. Для учащихся мед. училищ). – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


614.78

Г46


Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Вип. 61 / голов. ред.

А. М. Сердюк. – К. : ДУ ІГМЕ, 2013. – 430 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.78

Г46


Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Вип. 62 / голов. ред.

А. М. Сердюк. – К. : ДУ ІГМЕ, 2013. – 400 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.013

Ж71


Жизнь после смерти / Обл. журналист. орг.; сост.

А. И. Шульженко. – Кострома : Контакт, 1991. – 88 c. – Посв. светлой памяти А. Меня. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.013

Ж71


Жизнь после смерти / ред. П. С. Гуревич. – М. : Сов. писатель, 1990. – 249 c. – 8 р.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.2(477)

І-76


Іпатов, Анатолій Володимирович

Напрямки реформування первинної медико-санітарної допомоги в Україні : монографія / А. В. Іпатов. – Д. : Пороги, 2000. – 262 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

61(03)

К82


Криничанский, А. В.

Толковый словарь медицинских терминов / А. В. Криничанский,

Л. А. Криничанская. – Сочи : МП Сонет, 1991. – 58 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.85

С98


Сюи, Минтан

Чжун Юань цигун. Первая ступень восхождения : учеб. пособ. /

М. Сюи, Т. Мартынова. – 4-е изд., доп. и перераб. – К.; М. : СП ООО "Да-Ю"; София, 2007. – 128 c. : ил. – (Войди в свой мир). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.85

С98


Сюи, Минтан

Чжун Юань цигун. Вторая ступень : учеб. пособ. / М. Сюи,

Т. Мартынова. – 4-е изд., доп. и перераб. – К.; М. : СП ООО "Да-Ю"; София, 2008. – 96 c. : ил. – (Войди в свой мир). – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


614

Ч-60


Чикин, Семён Яковлевич

Физическое совершенствование человека / С. Я. Чикин. – М. : Медицина, 1976. – 120 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


629.76

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 4. Т. 22. Серія: Ракетно-космічна техніка. Вип. 18 (2) / відп. ред.

Є. О. Джур; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 230 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

620.22

Л12


Лабораторний практикум із курсу "Методи структурного аналізу матеріалів" : для студ. фіз.-тех. ф-ту ДНУ / уклад.: А. Ф. Санін,

С. О. Полішко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2014. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, ФТФ. – 2, УБП. – 15)


629.4.053

С40


Системы управления и энергообеспечения магнитолевитирующего транспорта : монография / В. А. Дзензерский, С. В. Плаксин,

Л. М. Погорелая, В. Г. Толдаев, Ю. В. Шкиль. – К. : Наук. думка, 2014. – 276 c. – Библиогр.: 124 назв. – 50 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

629.371

Ф84


Франчук, Дмитрий Николаевич

Управляемость карта: теория и практика / Д. Н. Франчук. – К. :

Иван Федоров, 2007. – 320 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


64

Л87


Лучшие советы хазяину и хозяюшке / сост. Л. Л. Каянович. – Х. :

Клуб Семейного Досуга, 2013. – 240 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

643.57

С45


Скрипалёв, Владимир Степанович

Интерьер балкона / В. С. Скрипалёв. – М. : Стройиздат, 1990. – 239 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

646.2

Ш39


Шейте сами : руководство. – М. : Просвещение, 1992. – 288 c. : ил. –

7 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7

О-58


Оніщенко, Олена Ігорівна

Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія /

О. І. Оніщенко. – К. : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2008. – 230 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.52

І-90


Історико-культурні заповідники : монографія / за ред. В. Вечерського; НДИ пам'яткоохоронних дослідж. – К. : Деснянська правда, 2011. –

292 c. : ілюстр. – 160 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

711.4(477-25)

І-90


Історико-містобудівні дослідження Києва / за ред. В. Вечерського. –

К. : Фенікс, 2011. – 454 c. : ілюстр. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
76. Графічні мистецтва. Графіка


76:002.2

П56


Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945 / відп. ред. О. Федорук. – К. : Критика, 2008. – 176 c. : ілюстр. – 92 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

762.2(477)

Т26


Твєрітіна Юлія - каталог робіт / М-во культури України. – К. : Б. в.,

Б. р.  – 40 c. : ілюстр. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси


77.047(477)

М65


Мистецтво довкілля. Україна 1989-2010 : альбом / за ред. П. Бевзи та Г. Гідори. – К. : Софія-А, 2010. – 342 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
78. Музика


785.161

Б14


Багиров, А.

"Битлз" - любовь моя / А. Багиров. – Минск : Парус, 1993. – 206 c. –

8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


796(077)

К53


Книга вчителя фізичної культури : довідкові матер. для організації роботи вчителя, щоріч. вид. 2006-2007 рр. / упоряд.: С. І. Операйло,

В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – 2-ге вид., допов. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 560 c. – (Б-ка вчителя. Нормативні документи М-ва освіти і науки України). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.412

Б72


Боброва, Галина Александровна

Искусство грации / Г. А. Боброва. – Л. : Дет. лит., 1986. – 110 c. : ил. – (Знай и умей). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.72

Т65


Трамм, Борис Фёдорович

На мототрассах Европы / Б. Ф. Трамм. – М. : ДОСААФ, 1978. – 160 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Література. Літературознавство

8

В42


Від бароко до постмодернізму : зб. наук. пр.:. Вип. XVIII / відп. ред.

Т. М. Потніцева; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2014. – 164 c. – 33 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Г94


Гундорова, Тамара

Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм : монографія / Т. Гундорова. – 2-е вид., випр. і. допов. – К. : Критика, 2013. – 344 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ж71


Жизнь Есенина : рассказывают современники / сост.

С. П. Кошечкин. – М. : Правда, 1988. – 608 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

З-33


Запорізький національний університет. Вісник. Філологічні науки № 3, 2012. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2012. – 372 c. : ілюстр. –

36 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К43


Киричок, Петро Максимович

Марко Кропивницький (Життя і творчість) : монографія /

П. М. Киричок. – К. : Дніпро, 1968. – 143 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 2, КСХ. – 2)


8

Л29


Лахостский, Кирилл Павлович

"Евгений Онегин". Роман в стихах А. С. Пушкина /

К. П. Лахостский. – Л., 1962. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

М18


Маланюк Євген: література, історіософія, культорологія : матер. міжнар. наук. конф., присв. 100-річчю від дня народж. Є. Маланюка

14-15 травня 1997р. у 2-х ч. Ч. 1 / голова ред. кол. Г. Д. Клочек. – Кіровоград : КДПУ, 1997. – 108 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(075.8)

М21


Мальханова, Инна Анатольевна

Деловое общение : учеб. пособ. для студ. вузов / И. А. Мальханова. – 4-е изд. – М. : Трикста; Акад. проект, 2005. – 224 c. : ил. – (Gaudeamus. Учеб. пособ. для вузов). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Усна народна творчість" / упоряд. В. П. Біляцька; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. –

Д. : ДНУ, 2006. – 27 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р32


Ревякин, Александр Иванович

История русской литературы Х1Х века. Первая половина : учеб. для студ. пед. ин-тов / А. И. Ревякин. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1985. – 543 c. – 2 грн.; 5 грн.Кільк. прим.: 10 (УБГ. – 10)

8

Р69


Ромас, Людмила Миколаївна

Посібник до вивчення курсу "Вступ до літературознавства" : для студ спец. "Укр. мова та літ-ра" / Л. М. Ромас ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2013. – 32 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Т36


Тестові завдання з курсу "Усна народна творчість" / упоряд.

В. П. Біляцька; Дніпропетровський нац. унт ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2006. – 27 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т36


Тестові завдання з курсу "Усна народна творчість" / упоряд. В. П. Біляцька; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2004. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф43


Ференц, Надія Станіславівна

Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н. С. Ференц. – К. : Знання, 2014. – 511 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф91


Фролова, Клавдія Павлівна

Філософсько-психологічні основи теорії літератури : учбов. посіб. /

К. П. Фролова. – Д. : Вид-во ДДУ, 1991. – 80 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 Художня література


84(4Укр)6-6

Т67


13 сучасних українських п'єс / упоряд. Н. Козачук. – К. : Преса України, 2013. – 576 c. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Б24


Баранова, Любов Олександрівна

Переклик голосів : переклади з А. Ахматової / Л. О. Баранова. – Кривий Ріг : Мінерал, 2014. – 111 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

В44


Виленская, Наталия

Земные стихи / Н. Виленская. – К. : ТОВ Арника-М, 2011. – 103 c. –

18 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6-57

К80


Крехович, Ніна Йосипівна

Футбольні коломийки / Н. Й. Крехович. – К. : Преса України, 2012. – 257 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М14


Майданська, Софія Василівна

Сподіваюся на Тебе : романи / С. В. Майданська. – К. : Преса України, 2013. – 576 c. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – У змісті: Землетрус. Діти Ніоби. Сподіваюсь на тебе. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Пар)6

М26


Маркос, Хуан Мануель

Зима Гюнтера : роман / Х. М. Маркос ; пер. з ісп. І. Проценко. – К. : Талком, 2014. – 245 c.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

М48


Мельник, Ірина Сергіївна

Віками зшиті слова : поезії / І. С. Мельник. – Т. : Терно-граф, 2012. – 124 c. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)6

М80


Моруа, Андре

Байрон / А. Моруа ; пер.с фр. М. Богословской. – Минск : Полымя, 1986. – 449 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

П48


Поклад, Наталка

Поезії / Н. Поклад. – К. : Преса України, 2013. – 144 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П60


Портяк, Василь Васильович

У снігах : новели, кіносценарій / В. В. Портяк. – К. : Преса України, 2013. – 136 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П64


Похід через засніжений перевал : українське соціальне оповідання ХХ1 століття (2000-2012) / упоряд. В. Даниленко. – К. : Преса України, 2013. – 384 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Шве)6

Л14


Сельма, Лагерлёфъ

Полное собрание сочинений. Т. ХII. Деньги господина Арне. Расказы / Л. Сельма ; пер. А. Владимировой и Л. Сюзевой. – Москва :

Изд. В. М. Саблина, 1911. – 243 c.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Укр)6-5

С47


Сливинський, Остап

М'яч у пітьмі / О. Сливинський ; післям. С. Жадана. – К. : Критика, 2008. – 55 c. : ілюстр. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)6

Х98


Хцюк, Анджей

Атлантида : Розповідь про Велике Князівство Балаку. Місяцева земля. Друга розповідь про Велике Князівство Балаку / А. Хцюк ; пер. з пол.

Н. Римської. – К. : Критика, 2011. – 544 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Ц85


Цуканова, Марія

Завтра знову зійде сонце : повісті, оповідання, п'єси / М. Цуканова. – К. : Преса України, 2013. – 416 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). –

48 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6-5

Ч-63


Чіп, Борис

З двох віків з двох епох / Б. Чіп. – К. : Преса України, 2013. – 224 c. – (Лі-на агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ч-90


Чумак, Іван Володимирович

На відстані пам'яті / І. В. Чумак. – К. : Преса України, 2013. – 304 c. – (Літ-на агенція "Банкова, 2"). – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Ш64


Ширяев, Пётр

Цикута : рассказы / П. Ширяев. – М. : Недра, 1927. – 141 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)6

Я41


Язик до Києва доведе, або Цікаві ролі театру в школі : репертуар.

Зб. для школярів та вчителів київських шкіл. П'єси, інсценівки, вірші для шкільних театрів / упоряд. В. Н. Герасимчук. – К. : Преса України, 2013. – 168 c. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія


9(477)(075.8)

В49


Виноградов, Геннадій Миколайович

Посібник до вивчення курсу "Інтелектуальна історія України Давньої доби та Середньовіччя" : для студ. 3-го курсу іст. ф-ту ДНУ /

Г. М. Виноградов. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)


9(477)

В78


Восточнославянская цивилизация. История и современность : сб. матер. междунар. науч.-общ. конф. "Древнерусское государство и его значение в исторических судьбах народов России, Беларуси и Украины" (Киев, 22-23 ноября 2012 г.). – К. : Изд. дом «Русское слово», 2013. – 240 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

З-80


Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] : у 5-ти т. Т. 5. Сучасність / ідея, концепція, розробка авт. кол. : Ю. Богуцький,

В. Чапелик, Г. Чміль та ін.; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – К. : Інфодиск, 2013. – : ілюстр. – DVD; Умови встанов. програми див. на контейнері. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

9(477)

З-80


Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] : у 5-ти т. Т. 4. ХХ століття. Особистості / ідея, концепція, розробка авт. кол. :

Ю. П. Богуцький, Д. В. Безгін, Г. П Чміль та ін.; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – К. : Інфодиск, 2011. – : ілюстр. – DVD; Умови встанов. програми див. на контейнері. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

9(477)

У45


Український гуманітарний огляд. Вип. 12 / голов. ред. Н. Яковенко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." та ін. – К. : Критика, 2006. –

274 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

У45


Український гуманітарний огляд. Вип. 13 / голов. ред. Н. Яковенко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." та ін. – К. : Критика, 2008. –

231 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

Ц58


Циганкова, Елла

Сходознавчі установи в Україні : (радянський період) / Е. Циганкова. – К. : Критика, 2007. – 292 c. : ілюстр. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
902. Археологія


902

К56


Ковальова Ірина Федорівна : бібліогр. покажч. / упоряд. А. В. Іванцов, А. С. Струкуленко. – Д. : Ліра, 2014. – 68 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

М13


Маєрчик, Марія

Ритуал і тіло : структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу: монографія / М. Маєрчик ; НАН України. Ін-т народознавства; Ін-т Критики та ін. – К. : Критика, 2011. – 325 c. : ілюстр. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.74

М57


Мид, Маргарет

Культура и мир детства : избр. произв. / М. Мид ; сост. и послесл.

И. С. Кона ; пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева. – М. : Наука, 1988. – 429 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94. Загальна історія


94(477)

В42


Видатні поляки Харкова = Wibitni polacy Charkowa : матер. Міжнар. наук. симп., Харків, 7 грудня 2011 р. / упоряд.: І. Журавльова,

А. Сташкевіч, Х. Гранат; наук. ред. Л. Посохова; Генер. консульство Республіки Польша в Харкові; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; пер.

з пол. М. Манова, О. Журавльова. – Х. : Майдан, 2012. – 360 c. : ілюстр. – (Польський альманах; вип. V). – Передм. та текст п'єси пол. мовою. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)(075.8)

Г65


Гончарук, Петро Степанович

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Гончарук. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 528 c. – Реком. МОНУ. – 44 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г70


Горобець, Віктор

" Волимо царя східного ...." Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / В. Горобець. – К. : Критика, 2007. –

462 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Д44


Діанова, Наталія Миколаївна

Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець XVIII -початок ХХ ст.) : монографія / Н. М. Діанова ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. –

О. : Фенікс, 2012. – 319 c. : ілюстр. – Автограф. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Е61


Енгель, Йоган-Христіан

Історія України та українських козаків / Й. Енгель ; пер. з нім.

Ю. О. Голбукіна та ін. – Х. : Факт, 2014. – 640 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

І-90


Історична пам'ять : наук. зб. Вип. 30-31, 2014 р. / голов. ред.

М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 204 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470+571)(075.8)

І-90


Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посіб. / авт.-уклад. В. М. Мордвінцев; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 455 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(4)

К35


Кені, Педрик

Карнавал революції. Центральна Европа 1989 року / П. Кені. – К. : Критика, 2006. – 471 c. : ілюстр. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)(075.8)

К82


Кріль, Михайло Михайлович

Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХ1 ст.) : навч. посіб. / М. М. Кріль. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2013. – 278 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(477)

М69


Михайленко, Валентина Микитівна

Короп - європейське містечко / В. М. Михайленко. – Чернігів : Сіверський ін-т регіональних досліджень, 2013. – 18 c. : ілюстр. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н12


На землі, на рідній... Кн. 8. За віру вольності бороніть. Літературні та документальні твори з історії гірничого краю / упоряд. Г. Гусейнов. –

Д. : АРТ-Прес, 2014. – 496 c. : ілюстр. – (Легенди та перекази Криворіжжя). – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н17


Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 12 / відп. ред. С. І. Світленко; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 272 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

П60


Портнов, Андрій

Історії для домашнього вжитку : есеї про польсько-російсько-український трикутник пам'яті / А. Портнов. – К. : Критика, 2013. –

344 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

У45


Україна модерна. Число 10 / відп. ред. Л. Гентош; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка. – Київ-Львів : Критика, 2006. – 238 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45


Український з'їзд у Чернігові (8-10 червня 1917 р.) / упоряд.

В. М. Бойко, Р. Б. Воробей, Т. П. Демченко. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. – 98 c. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник № 1087. Серія: Історія. Вип. 47 / відп. ред. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 380 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Я49


Якунин, Виктор Кузьмич

Идеология ОУН: история и современность / В. К. Якунин. – Д. : Герда, 2014. – 88 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у листопаді 2014 р. 239 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка