Частина ІIСторінка7/28
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,82 Mb.
#276
ТипИсследование
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Соц С.М.


доцент кафедри технології переробки зерна Одеської національної академії харчових технологій

Кустов І.О.


аспірант кафедри технології переробки зерна Одеської національної академії харчових технологій

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕРОБКИ ВІВСА В КРУПИ ТА КРУП’ЯНІ ПРОДУКТИ


У світі спостерігається тенденція зростання попиту на збалансовані за харчовою та біологічною цінністю продукти харчування. Наявність незамінних для організму людини амінокислот, слизистих речовин, вітамінів, мікро- та макроелементів наближає більшість видів круп до таких продуктів.

Завдяки уникальному хімічному складу овес є ціною культурою для харчової промисловості, переробка якої дає можливість отримувати високоякісні продукти харчування.

Традиційним асортиментом продуктів переробки вівса є крупи вівсяні неподрібнені, крупи плющені та пластівці різного призначення.

Технологічний процес переробки плівчастих сортів вівса побудований з урахуванням наявності на поверхні зернівки вівса жорстких квіткових плівок та включає у себе складні енергоємні операції лущення та шліфування зерна. На етапах лущення та шліфування зерна утворюється велика кількість подрібненого ядра та борошенця 15...35 %, загальний вихід круп з цілого ядра складає близько 45...47 %.

Одним з можливих напрямків спрощення технологічного процесу та збільшення виходу готової продукції при виробництві вівсяних круп’яних харчових продуктів є впровадження у виробництво нових селекційно виведених голозерних сортів вівса. Поверхневі плівки у голозерного вівса практично повністю відокремлюються в процесі збирання та обмолочування зерна.

В Україні відсутній регламент на переробку нових високоефективних голозерних сортів вівса. Переважна більшість досліджень була проведена вченими-селекціонерами з метою визначення умов вирощування, деяких технологічних властивостей та хімічного складу зерна.

На кафедрі технології переробки зерна Одеської національної академії харчових технологій проводяться дослідження голозерних сортів вівса метою яких є розробка нових і адаптування існуючих технологій для ефективної переробки нової сировини в крупи та круп’яні продукти.

В ході проведення досліджень, з урахуванням особливостей нової культури, були розроблені схеми переробки голозерного вівса в крупи та круп’яні продукти. Були побудовані варіанти технологічних схем очищення та підготовки зерна до переробки та визначені характеристики робочих органів зерноочищувального обладнання і режими його роботи.

Особливістю розроблених схем є відсутність у технологічному процесі складних етапів лущення зерна, сортування продуктів, етапу круповідділення, що значно скорочує технологічний процес, зменшує виробничі площі та дає змогу легко використовувати їх як на діючих великих підприємствах так і на приватних підприємствах малої потужності.

При застосуванні розроблених технологій вихід готової продукції збільшується в порівнянні з класичними технологіями в 1,5...1,7 разів, що у перерахунку на відсотки складає 80...85 % від вихідної сировини.Література

1. Держкомстат України [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

2. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах. – К., 1998. – 164 с.

3. Шутенко Є.І. Технологія круп’яного виробництва: навч. посібник / Є.І. Шутенко, С.М. Соц.  К.: Освіта України, 2010. – 272 с.

4. Иунихина, В. Продукты из овса [Текст] / В. Иунихина, Е. Мельников // Хлебопродукты.  2006.  №3.  С.30-32.

5. Соц С.М. Технологічні властивості вітчизняного зерна голозерного вівса / С.М. Соц, І.О. Кустов // Хранение и переработка зерна. – 2012. – № 4. – С. 47 48.

6. Соц С.М. Підготовка голозерного вівса до переробки \ С.М. Соц, І.О. Кустов \\ Хранение и переработка зерна. – 2013. – № 4. – С. 3738.

7. Соц С.М. Крупа вівсяна плющена з голозерного вівса \ С.М. Соц, І.О. Кустов \\ Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: 2012. – Вип. 42. – Том 1. – С. 33-35.

8. Соц С.М. Крупа вівсяна неподрібнена з голозерного вівса \ С.М. Соц, І.О. Кустов \\ Зернові продукти і комбікорми. 2012.  №4.  С. 3133.

9. Соц С.М. Вплив воднотеплової обробки зерна на вихід і якість крупи з голозерного вівса \ С.М. Соц, О.С. Волошенко, І.О. Кустов \\ Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: 2013. – Вип. 44. – Том 1. – С. 7-10.Третьяк А.В.


студент

Восточноукраинского национального университета

им. В. Даля, г. Луганск

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ХТС


В современном литейном производстве все большее внимания уделяется экологической стороне производственного процесса. В дополнение к «традиционным», негативным факторам производственной среды (загазованность, шумы, вибрации, наличие большого объема пылевидной фазы в воздухе, различные излучения при плавке и заливке) в настоящее время применяется технология (ХТС), основанная на использовании одного из наиболее опасных типов связующих материалов на базе синтетических смол. Главным компонентом данных связующих материалов являются фенолы, формальдегиды, аммиак и пр. Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки экологически чистых связующих материалов, направленных на улучшение экологической обстановки при производстве отливок.

Одной из альтернатив ХТС являются смеси на основе жидкого стекла. Жидкое стекло представляет из себя водный раствор силикатов натрия или калия, обладающий способностью упрочняться с помощью тепловой сушки или продувки СО2. Жидкоподвижные самотвердеющие смеси (ЖСС) представляют собой жидкоподвижные смеси, которые способны образовывать форму или стержень свободной заливкой и, кроме того, затвердевать за короткие промежутки времени [1]. В основной состав ЖСС входят (в процентах по массе) от 95% до 98% огнеупорного наполнителя, от 2% до 5% отвердителя, от 3% до 7% связующего, от 0,02% до 0,08% пенообразователя, от 0,001% до 0,005% стабилизатора пены и от 1% до 2% воды.

Применение ЖСС позволяет, прежде всего, снизить объем пыли, шум, вибрацию, тепловыделение и загазованность в цехе [2]. Преимуществами жидкостекольных связующих смесей являются дешевизна, экологичность, доступность, почти мгновенное упрочнение смеси продувкой СО2. К технологическим недостаткам относятся - высокая прочность смеси и сложность ее разупрочнения, что существенно затрудняет выбивку полученной отливки из формы, недостаточно высокая газопроницаемость смеси. В этой связи, основным направлением развития технологии ЖСС является поиск разупрочняющих добавок и присадок, улучшающих выбиваемость.

За счет небольшой потери прочностных свойств представляется возможным устранить основной недостаток жидкостекольных смесей. Средний интервал живучести жидкостекольной ЖСС составляет 20-30 минут. Для ХТС величина живучести зависит от применяемого катализатора. Например, для Alpha-Set процесса средняя величина живучести варьируется от 10 до 20 минут, однако при применении катализатора А-60 живучесть смеси возрастает до 60 минут [3]. Для смесей на связующем БС-40 и ортофосфорной кислоте в качестве катализатора живучесть составляет всего 1,5-2 минуты, а для смолы ОФ-1 с катализатором БСК (65-80%) – 8-9 минут [4]. Под живучестью ЖСС подразумевается период текучести смеси, время, в течение которого смесь сохраняет формовочные свойства и не затвердевает. Известно [5], что живучесть ЖСС определяется индукционным периодом твердения и устойчивостью пены. При необходимости повышения живучести смеси повышают первый или второй параметр. Выбор параметра воздействия зависит от величины самих параметров. Если величина первого параметра преобладает, то влияющим на живучесть является второй параметр и наоборот. Кроме этого, негативным фактором применения ЖСС является наличие в составе феррохромового шлака, который применяется в качестве отвердителя и выделяется в атмосферу в виде аэрозоли хромового ангидрида. При этом хромсодержащая смесь раздражают кожный покров рабочих при очистке опок и стержневых ящиков. Однако существует возможность избежать данный недостаток, а, именно, предусмотреть выдачу рабочим индивидуальных средств защиты (пасты, мази) или механизацию технологического процесса для уменьшения времени контакта рабочих со смесью. Непосредственно материалы для смеси, содержащие хром, поступают в цех в просеянном виде в герметичной таре. Кроме того, минимизируют риск утечки с помощью герметизации распределительного оборудования для приготовления смеси (сита, бункера, смесители и др.) и проводят двухступенчатую очистку воздуха [2].

В 1964 году был предложен связующий материал, основанный на жидком стекле, в котором растворен омыленный древесный пек. Данное связующее совмещает в себе преимущества органических и неорганических связующих, кроме затрудненной выбивки стержней [6]. Древесный пек является отходом переработки древесной газогенераторной смолы и относится к группе органических затвердевающих связующих материалов. Так как данные связующие хрупки в твердом состоянии, то их применяют вместе с глиной или сульфидной бардой [4], но в то же время древесный пек восстанавливает свои свойства после охлаждения. Также древесный пек применяется как противопригарная добавка. Данная смесь сохраняет возможность отверждения при кратковременной тепловой сушке или с помощью продувки углекислым газом. При этом связующий материал имеет прочностные и связующие свойства близкие к жидкому стеклу, но благодаря добавке древесного пека улучшается выбиваемость.

Омыленный древесный пек (известный как ЦНИПС-1) представляет собой вязкую массу черного цвета с содержанием влаги около 30%, является гидрофобным, то есть не взаимодействует с водой. Данный продукт получают в процессе омыления древесного пека щелочью. Поставки ЦНИПС-1 осуществляются в бумажных мешках массой 15 кг. Срок хранения омыленного древесного пека составляет 4 месяца.

Кроме того, в качестве экологически чистых связующих материалов можно применять ЖСС на основе лигносульфонатов СДБ (сульфитно-дрожжевая бражка). Лигносульфонаты СДБ являются одними из наиболее дешевых и распространенных связующих материалов. Однако, необходимо обращать внимание на состав СДБ, так как в них могут присутствовать аммиачные основания, которые выделяются при твердении смесей. Концентраты СДБ получают при переработке сульфитного щелока в спирт, при этом они являются отходами целлюлозно-бумажного производства. Хранение осуществляется в полиэтиленовых бидонах или металлических ёмкостях в сухих закрытых помещениях. В базовый состав данной смеси входят 92,5% огнеупорного наполнителя, 7,5% синтезированного отвердителя, 5% СДБ, 0,3% ДС-РАС и 3% воды. Смесь данного состава обладает средней газопроницаемостью, которая составляет 100-120 единиц через час и увеличивается в 2 раза через сутки. Прочность смеси составляет 0,58 МПа. Для сравнения, прочность на разрыв ХТС по Alpha-set процессу составляет до 1 МПА в течении первых 24 часов, в дальнейшем прочность понижается [3]. Недостатками смесей на СДБ и трехкальциевом алюминате являются их низкая водостойкость, проявляющаяся при разупрочнении смеси, что приводит к деформации смеси и дефектам при изготовлении отливок с толщиной стенок 20-25 мм. Поэтому для устранения этого недостатка проводят 2-3 часовую просушку [5].

Таким образом, внедрение в производство экологически чистых связующих материалов связано с определенными проблемами, одной из которых являются относительно низкие технологические свойства в сравнении со смесями на базе синтетических смол. Рядом технологических преимуществ обладают альтернативные связующие материалы, что обуславливает необходимость проведения дальнейших исследований способов разупрочнения жидкостекольных ЖСС смесей.Список использованной литературы

  1. Иванов В.Н. Словарь-справочник по литейному производству / В.Н. Иванов. – М.: Машиностроение, 1990. – 383 с.

  2. Матюхов В.Г. Техника безопасности в литейном производстве / В.Г. Матюхов. – М.: Высшая школа, 1980. – 94 с.

  3. Жуковский С.С. Технологические показатели синтетических связующих, производимых предприятием «Уралхимпласт-Кавенаги» [Электронный ресурс] / С.С. Жуковский. – Формат доступа: http://www.ruscastings.ru/work/168/2130/2968/5575.

  4. Жебин М.И. Ручное изготовление литейных форм / М.И. Жебин. – М.: Высшая школа, 1970. – 280 с.

  5. Борсук И.А. Жидкие самотвердеющие смеси / И.А. Борсук, А.М. Лясс. – М.: Машиностроение, 1979. – 255 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Схожі:

Частина ІI iconI частина (вступні уваги) Як зробитися новелістом II частина (аналізи) Авантурне журнальне оповідання Фантастичне оповідання
...
Частина ІI iconЧастина загальна
К66 Кримінальне право І законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського-К.: Атіка, 2001. 432с....
Частина ІI iconЧастина Інтелект у цілому. С. Частина Мислення й вирішення проблем. С
Це як клацнути пальцями І готово! Суть у наступному: є якийсь механізм, що знаходить рішення в різних ситуаціях: І в побудові кар'єри,...
Частина ІI iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Частина ІI iconПрикметник як частина мови. Закріплення набутих знань
Тема: Прикметник як самостійна частина мови. Закріплення набутих знань
Частина ІI iconО. В. Чайковський Історія філософського факультету як частина історії ону

Частина ІI iconВидатні англійські письменники та їх твори 8 клас
Вступна частина If you want to be famous after you are
Частина ІI iconМетодичні рекомендації по роботі з документами особового походження
Загальна частина
Частина ІI iconСвітова література. 11 клас. Посібник для вчителя. Частина Деражня, 2011. с

Частина ІI iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка