Цюрак о. Д. Отинія, 2014 рСкачати 232,27 Kb.
Дата конвертації05.10.2017
Розмір232,27 Kb.

Управління освіти, молоді і спорту Коломийської райдержадміністрації

Отинійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Стан викладання предмету «світова література»


Д о п о в і д ь

на засіданні педагогічної

ради школи

заступника з НВР

ЦЮРАК О.Д.

Отинія,

2014 р.

Головна мета вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до здобутків світової літератури і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Завдання вивчення світової літератури в основній школі:

 • формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення світової літератури як скарбниці духовних цінностей людства;

 • ознайомлення учнів з найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики і сучасної);

 • поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

 • формування читацької та мовленнєвої культури;

 • розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;

 • активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;

 • формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх народів, народностей, рас і національностей;

 • виховання любові до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;

 • формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;

 • розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;

 • формування етичних уявлень та естетичних смаків;

 • розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.

Головним об’єктом вивчення на уроках світової літератури є тексти літературних творів. Звичайно, це не применшує важливості засвоєння школярами певного обсягу відомостей про життя письменників, добу написання творів, художні системи, до яких вони належать. Однак особливу увагу слід звертати на роботу безпосередньо з художнім текстом, тому слід дуже обережно й зважено користуватися різноманітними дайджестами, скороченими варіантами творів тощо. Адже для навчального процесу важливе не стільки механічне запам’ятовування учнями сюжетних ліній і різноманітних фактів із літературних творів, скільки їх аналіз та інтерпретація, уміння бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцiнювати особливості його реалізації, насолоджуватися самим процесом читання, немов “переживаючи” події твору. Саме така робота допоможе школярам сприйняти літературу як мистецтво слова.

Крім того, це є відповіддю на нагальну вимогу сучасності: формувати школяра не як пасивного споживача певного обсягу раз і назавжди даної інформації (яка чимдалі частіше застаріває майже одночасно з виходом підручників у світ), а як особистість, здатну самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього свого життя. Адже будь-який, в т. ч. художній, текст є головною одиницею передачі інформації, тому робота саме з повним твором (передовсім великого обсягу) вчитиме школярів “приборкувати” значний обсяг інформації, тим самим готуючи молодь до відповіді на “виклики ХХІ століття”, комп’ютеризованого “інформаційного суспільства”, що є необхідним для кожної сучасної людини.

Ще одним важливим аспектом підготовки учня є надання йому в процесі вивчення світової літератури не лише літературної, а й мовної освіти. Адже жодні лінгвістичні вправи не замінять навичок користування мовою, тобто розвитку мовлення. Курс літератури, особливо в старших класах, може дати для реальної мовної компетенції учнів не менше, а навіть більше, ніж власне мовні дисципліни. Так, донедавна в старших класах мова майже не вивчалася, а мовна грамотність населення України була значно вищою, ніж зараз.

Працюючи з вершинними творами світової літератури в найкращих українських перекладах, учні опановують сaме нормативну літературну мову, чого вельми бракує усьому сучасному українському суспільству, фактичну відсутність єдиного мовного еталона навіть у філологічних колах, ЗМІ та інших авторитетних джерелах розповсюдження мовного еталона й етикету в Україні, розмивання мовної норми різноманітними чинниками (вплив дiалектів, арго, суржику, діаспорного варіанта українського мовлення, різке падіння загального рівня освіченості суспільства тощо).

У програмі широко представлені різні національні літератури світу. Тому використання на уроках світової літератури оригінальних текстів (творів Байрона — англійською, Гюго — французькою, Міцкевича — польською, Достоєвського — російською і т. д.) сприятиме опануванню школярами іноземним мовленням, що теж є важливою потребою відкритого європейського суспільства, яке будує Україна.

Літературна освіта в основній школі спрямована на розвиток сформованих (у початковій школі) і формування нових компетентностей і компетенцій.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти програма зі світової літератури для 5-9 класів забезпечує розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської, загальнокультурної), а також спрямована на формування літературної компетентності, яка передбачає:


 • розуміння учнями літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої культури;

 • усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу і місця в системі інших видів мистецтва;

 • знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових етапів і явищ літературного процесу, основних світоглядних позицій видатних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю світової культури;

 • оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації творів;

 • формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду;

 • уміння і навички створення усних і письмових робіт різних жанрів;

 • уміння орієнтуватися у світі художньої літератури і культури (класичної і сучасної), оцінювати художню вартість творів, порівнювати їх (у різних перекладах; в оригіналах і перекладах, переспівах; втілення в інших видах мистецтва тощо).

Складовими літературної компетентності є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна, компаративна компетенції особистості, які мають бути сформовані поступово в процесі вивчення світової літератури.

Формування літературної компетентності та її складників тісно пов’язано із формуванням комунікативної компетентності, розвитком умінь і навичок володіння учнями українською мовою, а також іноземними мовами, видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення.

На виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів, плану роботи школи на 2013/2014 навчальний рік та згідно з наказом по школі від 06.09.2013 No178 протягом квітня 2014 року здійснено перевірку стану викладання світової літератури в 5-11 класах. Під час фронтальної перевірки вивчалися питання:

- науково-методичний рівень проведення уроків;

- формування знань, умінь та навичок у відповідності до вимог діючих програм зі світової літератури;

- дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- володіння вчителями інноваційними методами та формами навчання;

- стан ведення тематичного обліку знань;

- реалізація вчителем виховного потенціалу уроку;

- результативність навчання (на підставі тематичних контрольних робіт).

Методи перевірки:

- співбесіди з учителями;

- відвідування уроків;

- вивчення документації: класні журнали, календарні та поурочні плани учителів, зошити (робочі і для контрольних робіт).

У 2013/2014 навчальному році світову літературу в школі викладають такі вчителі:


Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Категорія

Стаж роботи

Освіта

Класи

Рік атестації

Белзюк Надія Петрівна

Вч. світової літератури

Вища, старший учитель

45

Івано-Франківський державний педінститут2010 р.

Войтанович Ганна Іллівна

Вч. світової літератури

Вища, учитель-методист

31

Дрогобицький державний педінститут

8а,б


9а,б,в

11а,б


2011 р.

Біленька Галина Павлівна

Вч. світової літератури, худ. культури

Вища

26

Івано-Франківський державний педінститут

5а,в

6а,б


10б2011 р.


Юзишин Ольга Михайлівна

Вч. світової літератури, психолог

Вища, старший учитель

19

Прикарпатський державний університет

10а


2012 р.

Учитель Белзюк Н.П. має педагогічний стаж 45 років. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – «старший учитель». Белзюк Н.П. викладає у 5-6х класах, досконало володіє методикою викладання світової літератури, застосовує на уроках різноманітні засоби навчання та завдяки сучасним методам і методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом забезпечує високий рівень навчальних досягнень учнів. Велику увагу учитель приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей шляхом залучення через світову літературу до культурних надбань людства.

На своїх уроках Надія Петрівна використовує різні види і форми роботи, уміло поєднує процес навчання з вихованням учнів. Не відмовляючись від традиційних методів навчання, для реалізації поставлених цілей вчителька використовує інноваційні технології, зокрема, інтерактивні (діалогові) та пошукову діяльність, практично на всіх етапах роботи з літературним твором. Намагається вибудувати завдання таким чином, щоб простежувався ланцюжок від «цікаво» до «можу» і «це потрібно мені особисто» В основі її роботи лежить активізація пізнавальної діяльності, формування в учнів інтересу до отримання знань, практична спрямованість навчальної діяльності.

Учитель Войтанович Г.І. має педагогічний стаж понад 30 років. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – «учитель-методист». Педагог з високим рівнем професіоналізму та почуттям обов'язку. Має високий рівень педагогічної підготовки. Досконало володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу. Творчий підхід, ерудицію, глибокі знання вдало поєднує з уміннями використовувати їх під час викладання предмету.

Реалізація проблемної теми розкривається у застосуванні на уроках методик та стратегій інтерактивної технології ЧПКМ. Дана технологія дає можливість учителеві застосувати розмаїття інтерактивних вправ і змінити роль авторитарного транслятора готових ідей, на натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Використання технології ЧПКМ сприяє розвитку креативного мислення, творчих здібностей та самостійності учнів.

Результати педагогічної діяльності Войтанович Г.І. впроваджуються як у нашій школі, так і в школах району. Цікаві методичні знахідки для організації навчально-виховного процесу на уроках світової літератури Войтанович Г.І. пропонує своїм колегам на майстер-класах, друкує у фахових журналах «Зарубіжна література в школі», співпрацює з вчителями області.

Вчитель бере активну участь у методичній роботі школи та району. У 2011 р. вона була переможцем ІІ та учасником ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2011» у номінації «Світова література». В цьому році вихованці Ганни Іллівни стали переможцями ІІ туру олімпіади із світової літератури, а учениця 11-А класу Цибій Ганна здобула ІІІ місце на захисті наукових робіт в МАН.

Учитель Біленька Г.П. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, стаж педагогічної діяльності 26 років. Галина Павлівна має глибокі знання з предметів, що викладає (світової літератури, художньої культури), та уміння подати їх дітям. Добре володіє програмовим матеріалом і методикою викладання, має ґрунтовну науково-теоретичну та методичну підготовку. Учитель працює цікаво й натхненно, її уроки відрізняються творчим підходом і викликають зацікавленість дітей. На уроках у неї завжди панує атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння та творчої співпраці між учителем та учнями. Усе це сприяє розвитку зацікавленості учнів, розкриттю їх внутрішнього світу та формуванню особистості. Виховання високоосвіченої, творчої особистості є її головним завданням на кожному уроці літератури та художньої культури. Галина Павлівна забезпечує системність знань учнів, виховує вміння вчитися.

Учитель Юзишин О.М., наймолодший спеціаліст кафедри – стаж її педагогічної діяльності 19 років, має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель». Щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність, Ольга Михайлівна використовує елементи технології особистісно-орієнтованого навчання. Така технологія забезпечує комфортні, безконфліктні і безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал. А також дає можливість конструювати різні варіанти уроків літератури, де кожен учень організовує свою діяльність залежно від індивідуальних особливостей, орієнтує її на вивчення майбутнього матеріалу, на опанування певними духовними цінностями. Велике значення такої роботи полягає в тому, що жоден учень не лишається осторонь, а стає активним учасником навчального процесу.

Учителька допомагає учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї майбутньої професійної діяльності, готує учнів до безперервного навчання, розвиває в них соціальні, полікультурні, ділові, комунікативні, інформаційні, самоорганізаційні компетентності.

Ці завдання Ольга Михайлівна розв’язує, починаючи кожен урок з повідомлення орієнтованих на конкретний результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки. Вона віддає перевагу діалогічній формі спілкування, індивідуальній, парній та груповій роботі. Свої уроки літератури спрямовує на особистість конкретних учнів.

Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, метод творчої реалізації.

В рамках вивчення стану викладання світової літератури було відвідано уроки вчителів методичного об’єднання, позакласні заходи, тиждень світової літератури. Було вивчено документацію, перевірено учнівські зошити, ведення класних журналів, здійснено огляд навчальних кабінетів.

Кожний вчитель має власні підходи до реалізації освітніх завдань. Вчителями ведеться постійний контроль за мовленням учнів, що сприяє формуванню в них уявлення про художню літературу як мистецтва слова та вихованню художніх смаків. Педагоги проводять роботу з обдарованими учнями та тими, які цікавляться предметом, розвивають їхні творчі здібності. Усі вчителі методичного об’єднання проводять позакласну роботу.

Огляд предметних кабінетів показав, що вони відповідають вимогам, мають необхідне матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, утримуються відповідно до існуючих санітарно-гігієнічних норм та правил з охорони праці й техніки безпеки.

Викладання світової літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2013/2014 навчальному році. Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування. Записи в класних журналах ведуться відповідно до «Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок журналів».

Вивчення, аналіз та узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що всі учителі світової літератури мають високу професійну підготовку, добре володіють методикою викладання та ефективними формами організації навчально-виховного процесу, кожний учитель має власні підходи до реалізації освітніх завдань. Уроки вчителів є особистісно-орієнтованими. Творчий підхід, ерудицію, глибокі знання педагоги вдало поєднують з умінням використовувати ефективні форм та методи під час організації навчально-виховного процесу.

Уроки Белзюк Надії Петрівни відзначаються чіткістю, логічністю та послідовністю усіх етапів. Уже розпочинаючи з 5-6х класів, вчителька акцентує увагу на самостійно-пошуковій діяльності та випереджувальних завданнях у підготовці дітей до уроку. Так на уроці у 6в класі з теми «Едгар По. «Золотий жук». Урок позакласного читання» перш, ніж розпочати роботу над матеріалом уроку, Надія Петрівна з’ясовує, чи всі діти ознайомились із твором, проводить відповідну словникову роботу (опираючись на знання та досвід самих дітей). Головним своїм завданням вчителька вбачає формування уважного читача з добре розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями. Враховуючи вікові особливості дітей, цікаво підходить до оголошення теми уроку, пропонуючи розшифрувати криптограму. Велику увагу приділяє умінню дітей аналізувати, порівнювати, знаходити спільне, відмінне, відшукувати аналогії з творами, прочитаними раніше, використовує сучасні методи інтерактивного навчання: порушена послідовність, робота в малих групах. Працює не лише над формуванням читацьких чи комунікативних компетентностей, але й застосовує принцип науковості, формуючи відповідні знання і з теорії літератури. Оцінює навчальну діяльність дітей на всіх етапах уроку, відповідно аргументуючи кожну оцінку.

Незабутнє враження на всіх справив відкритий урок у 7б класі «Генріх Бель. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»». Поєднуючи зміст опрацьованого дітьми твору з подіями сьогодення, Надія Петрівна розпочала урок словами «Кожен хоче вірити, що не буде війни…». Епіграфом уроку вчителька обрала вислови Генріха Беля «Ми, письменники, народжені, щоб втручатися» та Михайла Шолохова «Я б хотів, щоб мої книги допомагали людям стати кращими, чистими душею, пробуджували любов до людини»… Герой твору – юнак, вчорашній школяр, якого одна мить війни зробила немічним калікою. Попри те, що твір є надзвичайно емоційно важким для вікової категорії 12-13-річних дітей, відчувалось, що діти відчули і стан героя, і саму ситуацію усіма клітинками душі. Особливо вразило те, як діти порівнювали дві армії та їхні цілі: армію Спарти та армію Гітлера. Не оминула Надія Петрівна і творчість українського генія Т.Шевченка, звернувшись до збірки поезій «В казематі». Вміло поєднуючи традиційні форми і методи навчання, Надія Петрівна, намагаючись іти в ногу з часом, не ігнорує і сучасні, в тому числі і інформаційно-комунікаційні, технології навчання. А на завершення уроку діти провели акцію «Мій голос проти війни» - на паперових голубах записали свої прагнення та побажання.

Цікавим виявився і позакласний захід-вікторина «Впізнай літературного героя» підготовлений з учнями 6в класу і проведений для учнів усіх 6-х класів. Дівчатка Сікорська Софія, Мельник Христина, Угринчук Вікторія та Маланчук Ірина підготували серію різноманітних завдань та запитань за матеріалами прочитаних творів. Обізнаність і активність дітей просто вражала. А ще вражала чесність та справедливість самих організаторів конкурсу: навіть однокласники не знали, які випробування їх чекають і в результаті з відривом у 1-2 бали переможцями стали однолітки з паралельних класів.

Завдання вчителя літератури – виховати особистість, здатну сприймати, розуміти красу і будувати своє життя за її законами. Випускник школи має бути людиною з творчими життєвими орієнтаціями, наділеною розвиненим естетичним смаком і широкими культурно-пізнавальними інтересами. Виховати таку людину за умов застосування традиційної методики дуже важко. На допомогу приходять інтерактивні засоби навчання.

Проблема, над якою працює Войтанович Ганна Іллівна – «Роль інноваційних технологій в навчально-пізнавальній роботі навколо художнього твору, інформації про нього та його автора». І саме над вирішенням поставленої проблеми вчителька працює і на уроках світової літератури, і в позакласній роботі. Урок позакласного читання в 11б класі з теми «Гріх бути байдужим» за твором Габріеля Маркеса «Стариган з крилами» Ганна Іллівна побудувала у формі проблемного діалогу: «Чому Ангел у Маркеса не такий, яким ми звикли його бачити у творах мистецтва?» Для одинадцятикласників робота над твором це не просто аналіз сюжету, характеристика героїв, а й наукове дослідження засобами інтерактивного навчання.

Ми всі знаємо, що саме кафедра світової літератури були зачинателями впровадження у нашій школі технології ЧПКМ. Методики та міні стратегії даного навчання і до сьогодні ефективно використовуються Ганною Іллівною на уроках: «асоціативний кущ», «займи позицію», «дерево твору» – це ті форми роботи, які допомагають вчительці донести, а дітям усвідомити символізм твору, його сарказм і сатиру. Вдало підібраний епіграф уроку – слова Бруно Ясенського, які є епіграфом до його роману «Змова байдужих»: «Не бійся ворогів – в найгіршому випадку вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів – в найгіршому випадку вони можуть тебе зрадити. Бійся байдужих – вони не вбивають і не зраджують, але тільки з їхньої мовчазної згоди існує на землі зрада і вбивство», проходить наскрізною ниткою через увесь урок і підводять дітей до висновку: людство байдуже; людство деградує…

На уроці виразного читання у 9а класі «Лірика Михайла Лермонтова» не лише акцентувалась увага на виразному читання поезій Лермонтова, а й на глибокому аналізі творів та передумовах їх створення. Є такий крилатий вислів «Діти не готуються до життя, а вже живуть». Це і продемонстрували дев’ятикласники: діти не читали поезію відсторонено, а проникались сюжетами, проникались переживаннями і літературного героя і самого автора. Відрадним є й те, що не тільки вчитель, а й самі учні у підготовці до уроку активно використовують сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Данищук Юля свою розповідь про жінок у житті поета супроводжує демонстрацією презентації та читанням уривків поезій. Відрадним є і той факт, що діти читають поезію не лише у переказах українських літераторів, а й декламують мовою оригіналу. Слід відзначити добре поставлену літературну вимову юних читців.

На відкритому уроці у 7б класі з теми «Уславлення сили людського духу» за оповіданням Михайла Шолохова «Доля людини» семикласники продемонстрували високу моральну зрілість, свідомість та надзвичайно серйозне ставлення до проблеми війни та її наслідків у долі звичайної людини. Використовуючи методики «кубування», «порушена послідовність», «асоціативний кущ», використання міжпредметних зв’язків, особливо з іншими видами мистецтва, перегляд відео, слухання відповідної музики, звернення до творів Шевченка та подій сьогодення, порівняльний аналіз дали змогу дітям не лише сприйняти, але й осмислити увесь трагізм війни, адже в кінці уроку діти доходять висновку: «Оправдання війні нема…»

Позакласний захід на тему «Бути людиною» у 8б класі Ганна Іллівна побудувала у формі філософського дискурсу. До участі у розмові було залучено учнів 8а та 10а класів. Використовуючи фрагменти літературних творів, притчі, легенди, зразки життєвих ситуацій діти розмірковували над проблемами: • що значить бути людиною для кожного із них;

 • в чому сутність справжньої людини.

В умовах мінливого сьогодення перед школою постає складне завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти). Це складне завдання для учителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу.

Уроки світової літератури, які проводить Біленька Галина Павлівна відзначаються великим нагромадженням різноманітної інформації. Програма, за якою ведеться викладання предмету, часто не враховує ані власний досвід дітей, ані міжпредметні зв’язки. Дуже часто, знайомлячись з творчістю конкретного письменника чи поета, діти не мають жодного уявлення про те, в який період і в яких умовах жив та творив митець. Для того, щоб підвести дітей до кращого сприймання нової інформації вчителька окремі етапи уроків проводить як бінарні, запрошуючи вчителів історії, географії, намагається дати уявлення про течії у візуальному мистецтві, музиці. Так на уроці в 6а класі з теми «Шандор Петефі. Рецепти мужності в поезії «Коли ти муж, будь мужнім…» Галина Павлівна запросила вчителя історії Збіглей Марію Гнатівну, яка дуже доступно донесла дітям інформацію про причини і наслідки австро-угорської війни, учасником якої був сам поет і у віці 26 років загинув у одній із битв. Було проведено паралель між творчістю національного генія угорського народу Шандора Петефі та національного генія українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. Не оминула вчителька своєю увагою і події сьогодення. Варто відзначити, що шестикласників надзвичайно вразила біографія угорського поета – у класі не було жодної дитини, яка б не назвала якогось цікавого факту з його життя чи творчості. Ідея національного та патріотичного виховання підростаючого покоління знайшла своє продовження і на наступних уроках. Практикує Галина Павлівна технологію «учнівського портфоліо», що дає дітям можливість не лише отримати кращі оцінки, а й активізує їх пошукову діяльність у підготовці до уроку. Велику увагу приділяє словниковій роботі та роботі з крилатими висловами.

До проведення позакласного заходу (усний журнал) «Міжнародні премії у галузі літератури» Галина Павлівна залучила учнів 10б та 8в класів. Розповіді дітей про історію виникнення та процедури вручення різноманітних літературних премій: Нобелівської, Гонкурівської, Пулітцерівської, Астрід Ліндгрен та багатьох інших не залишили байдужими нікого з присутніх. Не оминули увагою і одну з найпрестижніших українських літературних премій – Шевченківської.

У переддень відзначення 200-ліття з дня народження генія української нації вчителем світової літератури Біленькою Галиною Павлівною за участю творчої групи учнів 6-10 класів, членів «Просвіти», батьків в школі була проведена літературна вітальня «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. І голос твій нам душу окриля».

Сьогодні урок літератури, де відбувається проста передача інформації, уже не задовольняє ні вчителя, ні учня. Адже, щоб отримати глибокі і міцні знання, треба добре трудитись. А чи всі учні трудяться на уроці? Звичайно, ні. Не тому, що методика така. Коли працює в основному вчитель – це не спонукає учня до пізнавальної активності, не ставить перед необхідністю брати участь у проведенні уроку. Сучасний вчитель це вже не той, хто веде за собою, а той, котрий іде в ногу з учнями.

Саме так підходить до організації навчально-виховної роботи з світової літератури Юзишин Ольга Михайлівна. ЇЇ уроки відзначаються не лише використанням сучасних освітніх технологій, а й такою організацією праці, під час якої вчитель виступає лише організатором дійства, віддаючи всю ініціативу дітям. Саме так пройшов урок у 10а класі з теми «Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо». На уроці не було жодної дитини, яка б залишилась осторонь проблематики уроку: діти читали поезії, аналізували тексти та їх змістову канву, досліджували сентиментальність ліричних героїв, відшукували прояви імпресії та символізму, спільне та відмінне у творчості Верлена та Рембо. Вразила робота на уроці особливої дівчинки – Ковальської Галі; Ольга Михайлівна зуміла створити для цієї дитини ситуацію успіху, тому дівчинка не відчуває дискомфорту від своєї роботи на уроці і працює з усім класом.

У підготовці та проведенні відкритого уроку в 5б класі «Образ Аліси, світ її уяви і дивовижні пригоди» за твором Льюїса Керролла «Аліса в Країні Див» Ольга Михайлівна за основу взяла принцип наступності між початковою та основною школою, а також врахування вікових особливостей п᾽ятикласників. Урок розпочався із «подорожі східцями вниз до Кролячої нори» де натрапили на Чарівну скриньку з різними предметами та зображеннями героїв казки. Створивши таку оригінальну мотивацію на етапі актуалізації опорних знань, вчителька змогла дуже швидко вияснити, як діти опрацювали текст, засвоїли і зрозуміли зміст. Враховуючи те, що сучасні діти часто використовують екранізації літературних творів і уникають безпосередньої роботи з текстом, Ольга Михайлівна теж використала екранізацію казки, але з метою кращого усвідомлення дивакуватої мови твору. Інтерактивні вправи «гроно», «порушена послідовність», індивідуальна робота (завдання на картках) сприяли кращому сприйняттю та засвоєнню надзвичайно фантасмагоричного твору, а вдало організована словникова робота допомогла розібратись із такими новими термінами як каламбур і нонсенс, завдяки чому діти зробили висновок, що вислови «говори, що думаєш» і «думай, що говориш» - не одне і теж, і не завжди треба озвучувати те, що думаєш. Ненав᾽язливо пройшла фізкультхвилинка: діти просто шукали у класі котів. У дусі казки було задано і домашнє завдання – сюрприз від Аліси під партами (у конвертах).

Позакласний захід у літературній світлиці «Поезія, яка торкається душі» був присвячений творчості останніх романтиків старої епохи Афанасія Фета та Федора Тютчева. Діти ближче познайомились із життям та творчістю митців, декламували поезію, слухали у записах романси на слова поетів. Вразило те, що у цей такий неоднозначний час, багато десятикласників (а саме з учнями 10а класу було проведено даний захід) виявили бажання читати поезію російських поетів мовою оригіналу.

Слід відмітити, що вся позакласна робота з предмета організовується в межах проведення засідань методичного об᾽єднання та тижнів світової літератури, відповідно до плану роботи навчального закладу. Крім того, учні беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із світової літератури. В цьому році школа посіла І місце у ІІ турі олімпіад з предмету.

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів засвідчує, що програмовий матеріал в цілому засвоюється учнями на середньому і достатньому рівні. Якісний показник в середньому становить 60%. Однак, при перевірці стану викладання світової літератури виявлено ряд недоліків, на які було вказано під час аналізу:

- відсутня диференціація навчання на різних етапах уроку;

- в окремих випадках нераціонально використовується час уроку;

- оцінки не завжди вмотивовані, або недостатньо мотивовані;

- хорові відповіді в 6 класах;

- невідповідність добору методів навчання, форм і видів робіт поставленій меті уроку;

- слабка підготовка домашнього завдання окремими учнями, через що вчителям приходиться коригувати урок, відходячи від наміченого плану;

- відхилення в методиці перевірки і оцінюванні читання учнів віршів напам’ять ;

- несвоєчасне виставлення оцінок за зошит, вивчене напам’ять і навіть контрольні роботи.

Перевірка знань, умінь і навичок учнів була і залишається важливою складовою навчання. Тому визначення якості засвоєння учнями програмного матеріалу, діагностика і корекція їхніх знань і вмінь, виховання відповідального ставлення до навчання завдяки комплексній перевірці знань дають можливість контролювати хід навчального процесу на різних етапах та вчасно вносити необхідні зміни для його вдосконалення.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Яким йому бути, вирішує вчитель. «Урок літератури сьогодні – це витвір мистецтва, в якому при створенні спільними зусиллями учня і вчителя присутні і краса, і натхнення думки, і радість пошуків». А ще, спонукаючи дітей до активного мислення і творчої праці нам самим треба засвоїти сучасне правило: неправильної думки не існує – існує інша.ПРОЕКТ

рішення педагогічної ради Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 23.04.2014 р.

 1. Відзначити належний рівень викладання світової літератури вчителями школи.

 2. Опрацювати результати перевірки стану викладання світової літератури на засіданні методичного об’єднання і спланувати заходи для усунення виявлених недоліків.

До 10.05.2014

3. Вчителям світової літератури:

3.1. Активно застосувати різноманітні форми оцінювання навчальних досягнень учнів

Постійно

3.2. Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів до читання творів.

Постійно

3.3. Під час вивчення ліричних творів працювати над виразністю читання творів учнями.

Постійно


3.4. Посилити індивідуальну роботу з учнями початкового рівня навченості.

Постійно


3.5. Налагодити систематичну роботу із зошитами учнів, забезпечити дотримання вимог орфографічного режиму.

Постійно


3.6. Розробити комплекс заходів для учнів, які виявляють особливі успіхи у вивченні світової літератури, з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

До 30.09.20143.7. Спланувати заходи щодо покращення та оновлення стану навчально-матеріальної бази кабінетів світової літератури

До 31.08.2014
Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconЛист-інформатор №14 від 10. 04. 2014
До 20. 05. 2014 завершити роботу щодо друкування списків дітей І підлітків шкільного віку. Графік прийому матеріалів від закладів...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconПоложення міського відкритого хореографічного фестивалю «квітнева феєрія 2014» м. Умань 11 квітня 2014 р
«Квітнева феєрія – 2014» запрошуються дитячі та юнацькі хореографічні колективи, організовані при державних дошкільних та загальноосвітніх...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconПідсумки методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на наступний 2014-2015 н р
В 2013-2014 н р педагогічний колектив продовжив роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconУкраїнська мова
Лист Міністерства №1/9-303 від 11. 06. 2014 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconДонецька Шевченкіана у датах І подіях: 1851-2014
Т. Г. Пішванова. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення нтш, тов «Східний видавничий дім», 2014. – 176...
Цюрак о. Д. Отинія, 2014 р iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Біотехнологія / Ігнатенко Сергій Вікторович; Нац ун-т харч технологій. — Київ, 2014. — 22 с. іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (24...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка