Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013Сторінка2/37
Дата конвертації17.04.2017
Розмір7,73 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Кардашова Юлія. Синкретичні члени речення з об’єктно-локативним значенням............................................................................................................


145

Кірєєва Анастасія. Вербалізація лінгвістичного аспекту імагології на синтаксичному рівні (на матеріалі роману Альфреда Ройера “Англійські полонені в Росії”)................................................................................................147

Кириченко Валерія. Застосування патисипативних методів у процесі навчання іноземної мови..................................................................................


148

Кирянова Тетяна. Числівники як основна граматична група слів для передачі кількості...............................................................................................


150

Коваленко Маргарита. Роль пісенного матеріалу у розвитку навичок аудіювання учнів початкової школи.................................................................


152

Коваленко Тетяна. Особливості вживання парцеляції в різних типах дискурсу...............................................................................................................


153

Кондратенко Юлія. Важливість використання римівок на заняттях з іноземної мови....................................................................................................


155

Копоть Інна. Семантико-синтаксичні різновиди катафоричних складнопідрядних речень зі сполучним засобом коли у мовотворчості шістдесятників....................................................................................................157

Кочетова Тетяна. Взаємодія церковнослов’янської та української мов: культурно-історичний аспект.............................................................................


159

Кошеленко Ольга. Обращение в структуре русских пословиц...................

160

Кравченко Валерия. Мотивът за пътуването и пътя в сборника “Бай Ганьо” на Алеко Константинов..........................................................................


162

Кравченко Валерія. Лексико-граматичні дивергенції британського та американського варіантів англійської мови.....................................................


164

Кулик Ольга. Синонімія й антонімія в системі ідіостилю Миколи Луківа....

166

Кумалагова Ольга. Стилістичне функціонування епітетів у поетичній збірці Томаса Еліота “Old Possum’s Book of Practical Cats”...........................


167

Куриленко Карина. Пропозиціональні відношення в приєднувальних конструкціях (на матеріалі творів Дж. Грішема).............................................


169

Куропятник Валерія. Фонетичні та граматичні особливості діалектизмів у творах Остапа Вишні.......................................................................................


171

Кушка Оксана. Функціональні особливості енциклопедичних словників...

172

Лук’яненко Юлія. Демінутивні суфікси як засоби вираження суб’єктивної модальності в епістолярних текстах..........................................


174

Маркова Даря. Робота з обдарованими дітьми на уроках англійської мови.....................................................................................................................


176

Марков Леонид. Языковые различия между мужчиной и женщиной........

177

Матерацька Олена. Українська великодня обрядова лексика в етнолінгвістичному аспекті................................................................................


180

Матущенко Кароліна. Морфологічні засоби словотворення прикметників у сучасній англійській мові.........................................................


182

Мірошниченко Наталія. Семантико-стилістична характеристика оказіоналізмів у творах П. Загребельного......................................................


184

Мушкина Юлия. Особенности перевода аббревиатур (на материале произведений М.А. Булгакова)..........................................................................


186

Нагорна Віта. Експресивні засоби художньої мови Олеся Гончара...........

187

Назаренко Вікторія. Ономастика поеми “Кассандра” Лесі Українки..........

189

Назімов Вадим. Особливості розвитку жанру біографії у творчості Пітера Акройда....................................................................................................


191

Новик Оксана. Вербалізація концепту woman в англійській мові...............

192

Новикова Алла. К вопросу о переводе названий кинофильмов................

194

Пеліванов Євген. Аналіз англійських фразеологізмів на позначення позитивних рис людської особистості.............................................................


196

Петрова Катерина. Роль природи у характеристиці дитячого персонажа оповідання “Дивак” Гр. Тютюнника..................................................................


197

Пискун Наталія. Метафори на позначення “ментальної” моделі світу у поезії В. Стуса.....................................................................................................


199

Пікалович Марина. Функціональні види безособових речень в українському художньому мовленні................................................................


201

Пітріна Альона. Класифікації безсполучникових складних речень в українській граматиці..........................................................................................


202

Плеханова Людмила. Особенности перевода антропонимов (на материале рассказа А.П.Чехова “Лошадиная фамилия)..............................


204

Подгорняк Олена. Інтеркультурна комунікація російської та англійської мов........................................................................................................................


207

Подсекаева Марина. Особенности активации ассоциативных характеристик и семантической базы слова..................................................


208

Прокіна Леся. Семантико-стилістична характеристика іменникової метафори у поезії І. Франка..............................................................................


209

Савранская Анна. Съвременен прочит на теорията на Фердинанд де Соссюр за метафоричния принцип при изграждането на езика..................


211

Саклакова Ирина. Национальное своеобразие фразеологических единиц: на материале русской прозы ХХІ в. ..................................................


212

Сахно Ольга. Інтернет та міжкультурна взаємодія в процесі вивчення іноземних мов у середній школі......................................................................................


214

Свірська Ольга. Репрезентація поняття “інтелект” фразеологічними засобами англійської та української мови (на матеріалі новели Енн Райс “Мейферські відьми”).........................................................................................215

Сердюк Алеся. Етимологія топонімічних формантів у складі ойконімів англійської мови.................................................................................................


217

Сімакова Ілона. Андерсенівська традиція у казці О. Уайльда “Зоряний хлопчик”...............................................................................................................


218

Склянко Роман. Іронічний модус в постмодерністському дискурсі та його місце в романі Дена Брауна “Код да Вінчі”..............................................


220

Смолянкова Олеся. Ігрові технології на уроках української мови..............

222

Софіянік Яна. Синтаксичні засоби вираження експресивності в художньому творі на матеріалі роману Джейн Остін “Гордість і упередження”......................................................................................................223

Таран Юлия. Репрезентация психических состояний в языковой картине мира.......................................................................................................................................


225

Тараненко Наталя. История заселения и этнический состав Северного Приазовья............................................................................................................


226

Тарасенко Наталя. Засоби творення мовної експресії у творах Т. С. Еліота.........................................................................................................


228

Тріщук Анна. Функціонування анімалізмів у структурі англійських фразеологізмів...................................................................................................


230

Трофіменко Олена. Сучасні записи болгарського фольклору (на матеріалі с. Петрівка Приморського району)...................................................


232

Федорова Маргарита. Емоції та емотивність з погляду вивчення художнього тексту...............................................................................................


233

Фєдосєєва Ганна. Функції граматичних форм часу дієслова в українському художньому мовленні.................................................................


235

Хвостік Тетяна. Изучение бердянського гидронимикона с точки зрения лингвистики..........................................................................................................


236

Чайка Ольга. Функціонування метафор у газетному дискурсі.....................

238

Шаєр Юлія. Сучасний урок української мови: технологічний аспект..........

239

Шевченко Анастасія. Огляд старослов’янської лексики в науковій літературі.........................................................................................................................


241

Шевченко Галина. Історія вивчення складнопідрядних порівняльних конструкцій та проблема їх класифікації..........................................................


242

Шевченко Олександр. Оцінний компонент у семантиці дієслів емоційного стану................................................................................................


244

Шевчик Євгенія. Фонетичні та морфологічні особливості старослов’янізмів................................................................................................


247

Шевчик Євгенія. Основні сфери виникнення фразеологічних інновацій англійської мови..................................................................................................


248

Шершень Анна. Аналіз фразеологізмів з компонентами-назвами взуття

250

Шозда Ангеліна. Експресивні засоби відтворення іміджу росіян в англійській літературі у лексичному аспекті під час І оборони Севастополя (1853–1856 рр.)............................................................................252

Шумська Марта. Організація самостійного домашнього читання англомовних текстів учнями 6,7 класів...................................................................................................


253

Яцишин Юлія. Особливості вживання умовного способу дієслова в англійській мові....................................................................................................................


255УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
Бабенко Людмила. Текстовий аналіз п’єси Миколи Куліша “Маклена Граса”...

257

Бабенко Людмила. Засоби творення комічного у творах Стівена Лікока

258

Белькова Світлана. Тип зайвої людини в літературі ХІХ століття. Типологія образів................................................................................................


260

Безугла Вікторія. Neue Medien tragen kommunikation selbst.......................

262

Болдирєва Вероніка. “Жіноче питання” в есею Вірджинії Вулф “Три гінеї”......................................................................................................................


263

Бурмістрова Марія. Художня трансформація театральних прийомів у ліричному триптиху Оксани Забужко................................................................


265

Вайшля Інна. Міфопоетичне трактування фантастичної драми “Осіння казка” Лесі Українки........................................................................................................................


267

Губрієнко Оксана. “Омирова Ільйонянка” Степана Руданського як пародійний переспів “Іліади” Гомера..............................................................


268

Данилина Валерия. Жанрово-художественное своеобразие романа Бориса Акунина “Квест”.....................................................................................


270

Данилюк Аліна. Демонологія як атрибутивний елемент української нації

271

Дериведмідь Аліна. “Діамантовий перстень” Людмили Старицької-Черняхівської як історико-пригодницька повість .......................................................


273

Дерябіна Алла. Тема дому та сім’ї в романі Л. Уліцької “Медея та її діти” та Г. Г. Маркеса “Сто років самотності”..............................................................................


274

Ефимова Анна. Особенности художественного стиля Джейн Остен (на примере романа “Гордость и предубеждение)..........................................................


276

Єлошина Ірина. Казково-міфологічні елементи поетики та міжжанрова взаємодія у творчості Оскара Вайльда...........................................................


277

Забержевская Анна. Повесть “Обмен” Ю. Трифонова как явление “Городской прозы”...............................................................................................


279

Касаткіна Ірина. Народно-фольклорна основа творчості представників Гейдельберзького гуртка...................................................................................


281

Клевцова Оксана. Мариністичні мотиви в романі “Майстер корабля” Юрія Яновського.................................................................................................


282

Козуберда Ірина. Натурфілософські мотиви в ліриці Світлани Короненко.............................................................................................................


284

Константинова Катерина. Шляхтич Валентій Босий-Босаковський чи “Смішний Валько”: специфіка зображення образу головного героя повісті Б. Лепкого “Крутіж”.............................................................................................................286

Кореняк Даря. Естетичні погляди Оскара Вайльда в контексті неоромантичних концепцій мистецтва...........................................................................


288

Косова Катерина. Особливості соціальної сатири в романі-антиутопії Володимира Войновича “Москва 2042”........................................................................


289

Мартиненко Олена. Духовні цінності Тараса Бульби та його синів (на матеріалі повісті М. Гоголя “Тарас Бульба”)..................................................................


291

Марченко Тетяна. Барокові традиції в історичній драматургії Івана Франка (на матеріалі драми-казки “Сон князя Святослава”)........................


293

Мельникова Екатерина. Взаимодействие жанров детского детектива и “Девичьей повести”в серии Е. Вильмонт “Даша и Ко”...................................
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconСтудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка