Державна наукова установаСторінка1/14
Дата конвертації23.08.2017
Розмір2,27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

№ 3

У двох частинахЧастина 2
(4274—4918)

Київ • 2014

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999

№ 3

In two partsPart 2
(4274—4918)

K


yiv • 2014

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Головний редактор М. І. Сенченко
Відповідальний редактор Г. О. Гуцол
Укладачі: В. О. Кочупалова, Т. І. Коржановська,
О. В. Клюшніченко, Л. О. Очеретяна
Редактор П. М. Сенько

Коректор Є. В. Панченко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.1999


Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 6,74.

Тираж 120 пр. Зам. № 114.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, Україна, 02660.

Тел. 380(44)292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004
З питань придбання звертатись за тел. 380(44)292-65-73.

©


Книжкова палата України, 2014

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

60 Біотехнологія

На ступінь кандидата

4274. Древаль К. Г. Біотехнологічні особливості базидіальних грибів – продуцентів целюлозолітичних ферментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец. ] 03.00.20 "Біотехнологія" / Древаль Костянтин Григорович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Донец. нац. ун-т]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2002 А]

УДК 602.4:582.284

61 Медичні науки

На ступінь кандидата

4275. Кефелі-Яновська О. І. Проблеми оптимізації в завданнях трансформації навчальних знань в медичній освіті : (на прикладі морфол. дисциплін) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Кефелі-Яновська Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2876 А] УДК 61:004611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна
анатомія


На ступінь доктора

4276. Цигикало О. В. Закономірності морфогенезу та топографії позапе­чінкових жовчних проток у ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Цигикало Олександр Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (49 назв). — 100 пр. — [2014-3228 А]

УДК 611.36

На ступінь кандидата

4277. Вітенок О. Я. Анатомічні особливості прямої кишки у ранньому періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Вітенок Ольга Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3123 А]

УДК 611.35.068

4278. Логоша А. І. Вікові особливості репаративного остеогенезу в умовах позаклітинного зневоднення організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Логоша Андрій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор­гієвського", [Сум. держ. ун-т]. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2498 А]

УДК 611.018.4-053:616.395

4279. Сметюх О. А. Особливості морфофункціональної перебудови судинного русла та тканин язика щурів при експериментальному моделюванні його опіків різного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сметюх Олеся Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2228 А]

УДК 611.313.018.5/.6:616-001.17]-092.9

4280. Чумаченко О. Ю. Структурно-функціональні зміни в системі епіфіз—проміжна частка гіпофіза в умовах тривалої дії нітратів та її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Чумаченко Олександр Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. мед. ун-т", [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2786 А]

УДК 611.814-048.76:546.175

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна
фізіологія


На ступінь кандидата

4281. Бесчасний С. П. Механізми адаптації до стресу дітей 7—11 років викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Бесчасний Сергій Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-2451 А] УДК 612.858.7.017-053.5

4282. Гриценюк М. С. Превентивні механізми регуляції водно-сольового гомеостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гриценюк Марія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2014-1982 А] УДК 612.87:616-002

4283. Довгань О. В. Функціональна активність нейронів гіпоталамуса та мигдалеподібного комплексу під час реалізації їжодобувних рухів у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Довгань Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1999 А]

УДК 612.822:612.763

4284. Іваниця А. О. Реовазографічні показники гомілки у юнаків та дівчат: залежність від статі, віку та соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Іваниця Аріна Олек­сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2481 А] УДК 612.13:611.98]-053.6-056.23

4285. Іщенко Г. О. Показники кардіоінтервалографії у здорових чоловіків і жінок різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Іщенко Григорій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2483 А] УДК 612.171-056.23

4286. Капустіна О. В. Вплив одноразових фізичних навантажень різної інтенсивності на еритроцити і лейкоцити спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [ спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Капустіна Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Луганськ, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3073 А]

УДК 612.111/.112:796.015

4287. Кириченко Ю. В. Електрична активність серця осіб юнацького віку, які не займаються спортом, і спортсменів різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Кириченко Юрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2486 А]

УДК 612.17-053.6-056.23

4288. Кравченко Д. А. Методи інгібування панкреатичних зірчастих клітин для попередження прогресування фіброзу підшлункової залози при хронічному панкреатиті : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кравченко Дмитро Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2014-2892 А] УДК 612.06:616.37-002.17-037-039.71-085-089

4289. Осьмак Є. Д. Розумова працездатність при гіпоксичному впливі у людей похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням дихальної системи: підходи до корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Осьмак Євгеній Дмитрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2150 А]

УДК 612.2:616-053.9

4290. Радомська О. Ю. Роль мікроциркуляторних порушень в патогенезі резидуальних поліпів шлунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Радомська Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3197 А]

УДК 612.13:616.33-092

4291. Семенихіна О. М. Роль сірководню в регуляції тонусу гладеньких м'язів судин і кардіопротекторні механізми його дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Семенихіна Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2014-2534 А]

УДК 612.146:543.375.5

4292. Томаревська О. С. Фізіологічні можливості забезпечення загальної працездатності осіб похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Томаревська Олена Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2755 А] УДК 612.67+613.98

4293. Ульяницька Н. Я. Вплив роботи за дисплеєм комп'ютера на зір підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ульяницька Наталія Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2764 А]

УДК 612.84.014.48:004.353.2]-053.6

4294. Шейх Саджаде М. Р. Стан імунітету у дітей і підлітків, які мешкають в зонах радіологічного контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Шейх Саджаде Мохаммад Реза ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2014. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2014-3236 А]

УДК 612.017-053.2/.6:[504.5:628.4.047

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості

613.7 Здоров'я та гігієна дозвілля, відпочинку і сну

На ступінь кандидата

4295. Коробчанський П. О. Гігієнічні аспекти впливу фізичної підготовки на формування здоров'я і професійної успішності студентів-медиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Коробчанський Павло Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2885 А]

УДК 613.71:378.091.212.7:61

613.9 Здоров'я та гігієна в етнічному, віковому
і статевому аспектах


На ступінь кандидата

4296. Голодько К. А. Гігієнічне обґрунтування підходів до експертизи елект­ронних навчальних продуктів для дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Голодько Катерина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-2842 А]

УДК 613.955:004.38]-047.44

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання
нещасним випадкам


На ступінь кандидата

4297. Балябас В. Д. Пожежно-рятувальна служба в Україні: становлення та розвиток (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Балябас Володимир Дмитрович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2364 А] УДК 614.84(477)"1991/2011"

4298. Матвієць Л. Г. Оптимізація комплексної реабілітації пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря із застосуванням психологічних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Матвієць Людмила Гри­горівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-2101 А]

УДК 614.253.2-055:616.12-008.33-036.82-053.9

4299. Мороз Г. І. Обґрунтування оптимальної тривалості штучної мікрокліма­тотерапії у часто і тривало хворіючих дітей та дітей, що страждають рецидивуючим бронхітом, на етапі санаторно-курортного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Мороз Галина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. респ. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферополь, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2120 А]

УДК 614.215:616.233-002]-053.2

4300. Павленко М. В. Обґрунтування системи підвищення ефективності використання ресурсів стаціонарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Павленко Максим Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-2954 А] УДК 614.21

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія

На ступінь доктора

4301. Борисюк І. Ю. Фармакокінетичний та біофармацевтичний аналіз біодоступності лікарських засобів з різними механізмами всмоктування : (експерим. дослідж. та комп'ютер. моделювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Борисюк Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України]. — Харків, 2014. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (62 назви). — 150 пр. — [2014-1895 А]

УДК 004.4:615.033

На ступінь кандидата

4302. Казунін М. С. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-за­міщених-8-(карбоксіалкіл)-3-метил-1Н-пурин-2,6-(3Н,7Н)-діону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Казунін Максим Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1828 А]

УДК 615.073/.074:547.857

4303. Лабузова Ю. Ю. Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Лабузова Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2076 А]

УДК 615.07:547.583.5:546.32

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські
засоби. Медичні матеріали. Обладнання


На ступінь доктора

4304. Владимирова І. М. Стандартизація підходів до цілеспрямованого пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Владимирова Інна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (57 назв). — 100 пр. — [2014-1814 А]

УДК 615.322.07

4305. Ткачова О. В. Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ткачова Оксана Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). — 130 пр. — [2014-3003 А]

УДК 615.32:616-001.4

На ступінь кандидата

4306. Авідзба Ю. Н. Фітохімічне дослідження одержаних субстанцій на основі відходів виробництва настойки евкаліпта та ефірної олії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Авідзба Юлія Наліковна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2561 А]

УДК 615.451.1+665.526

4307. Акімова М. С. Експериментальне дослідження стреспротекторних властивостей кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної при гіпокінетичному стресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Акімова Маргарита Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2014-1881 А]

УДК 615.214:582.734.3

4308. Багуля О. В. Хіміко-токсикологічне дослідження дифеніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец. ] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Багуля Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2014-1803 А]

УДК 615.213.073/.074

4309. Водославський В. М. Фармакогностичне вивчення трави зірочника середнього : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Водославський Василь Миро­славович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2590 А]

УДК 615.322:582.661.51

4310. Вольська А. С. Експериментальне обґрунтування доцільності попе­редження гепатотоксичної дії парацетамолу тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Вольська Аліна Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2403 А]

УДК 615.212.065:615.225

4311. Гевоян С. Р. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії оригінального лікарського препарату на основі ліпофільного екстракту поліфлерного пилку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гевоян Сусанна Рафаелівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2837 А] УДК 615.254.015:638.138

4312. Гергель Є. М. Фармакогностичне вивчення деяких представників родини Elaeagnaceae флори України та отримання на їх основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Гергель Євгенія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ПВНЗ "Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини"]. — Запоріжжя, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-1964 А]

УДК 615.322.07:582.724.1

4313. Голембіовська О. І. Фармакогностичне дослідження суховершків звичайних : (Prunella vulgaris L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Голембіовська Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України"]. — Запоріжжя, 2014. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — [2014-1970 А] УДК 615.322.074:582.929.4

4314. Гринь В. В. Фармакологічна корекція імунних порушень, індукованих ультрафіолетовим опроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гринь Віра Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2608 А] УДК 615.275.4:612.017.1

4315. Дроговоз К. В. Експериментальне обґрунтування доцільності використання нових комбінованих вагінальних препаратів для лікування неспецифічних вагінітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Дроговоз Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2373 А]

УДК 615.256.5:618.15

4316. Жаркова С. О. Фармакоекономічне обґрунтування принципів лікарського забезпечення хворих на рак шлунка та рак прямої кишки за умов медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Жаркова Світлана Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2620 А] УДК 615.2:[616.33+616.35]-006.6

4317. Кононенко А. В. Фармакологічне вивчення протизапальної активності густого екстракту листя горобини звичайної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кононенко Анна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2014-1839 А] УДК 615.322.035.1

4318. Конюхов І. В. Розробка складу і технології багатокомпонентної твердої лікарської форми гепатопротекторної дії з сировини рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Конюхов Ігор Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2043 А]

УДК 615.244:615.322.015

4319. Матяшова Н. О. Науково-практичні підходи до фармакоепідеміоло­гічного та фармакоекономічного оцінювання споживання антибактеріальних засобів при амбулаторному та стаціонарному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Матяшова Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 120 пр. — [2014-2104 А]

УДК 615.281.014:614.21

4320. Мирошниченко Ю. О. Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу кетотифену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Мирошниченко Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2110 А] УДК 615.218.015.11.099

4321. Міщенко В. І. Науково-методичні підходи до регулювання обігу парафармацевтиків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Міщенко Вікторія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2116 А] УДК 615.15(477)

4322. Мормоль І. А. Фармакогенетичний підхід до використання антагоністу рецепторів ангіотензину — ІІ першого типу у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец. ] 14.01.37 "Нефрологія" / Мормоль Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Київ, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2014-3190 А] УДК 615.254

4323. Москаленко В. Ю. Хіміко-токсикологічний аналіз метформіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Москаленко Валерія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-1846 А]

УДК 615.252.349.7.015

4324. Островська Л. Л. Фармако-токсикологічна оцінка нового протимікроб­ного препарату на основі флуренізиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Островська Лариса Леонідівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. добавок]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2149 А] УДК 615.281.9

4325. Очкур О. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Artemisia L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Очкур Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2151 А]

УДК 615.322:582.998.2(477)

4326. Пакришень С. В. Вплив блокаторів кальцієвих каналів похідних дигідропіридину – амлодипін та димеодипін – на структуру та метаболізм міокарду за умов доксорубіцинової кардіоміопатії : (морфол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пакришень Світлана Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фарма­кології та токсикології НАМН України". — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2701 А]

УДК 615.22:616.127]-092.9

4327. Савченко Д. С. Експериментальне обґрунтування протимікробної та сорбційної активності ентеросорбенту з наносріблом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Савченко Дмитро Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2209 А]

УДК 615.281:546.57

4328. Сімонян Л. С. Науково-методичні підходи до удосконалення фармацев­тичної допомоги хворим на грип за умов медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Сімонян Люсіне Сандроївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2014-2222 А]

УДК 615.281:616.921.5:368.9.06

4329. Фуклева Л. А. Фармакогностичне дослідження чебреців звичайного та кримського та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма­когнозія" / Фуклева Лариса Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 100 пр. — [2014-3225 А] УДК 615.322:582.929.4

4330. Хромих А. Г. Науково-практичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Хромих Анастасія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2014-2778 А]

УДК 615.1:005.932

4331. Шимкус Ю. Ю. Експериментальне обґрунтування фармакологічної профілактики цереброваскулярних порушень за допомогою донепезилу та бетагістину при моделюванні загальної широкосмугової вібрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шимкус Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-3237 А]

УДК 615.225:616.831

4332. Шукаєва О. П. Наукове обґрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Шукаєва Ольга Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2800 А] УДК 615.32.012.07

4333. Ярош О. О. Фармакодинаміка та фармакокінетика нового похідного монокарбаматів (AGB-31) з протисудомною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ярош Олег Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-2560 А]

УДК 615.213.015.11

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Державна наукова установа iconДержавна наукова установа книжкова палата україни
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 11 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка