Державна наукова установаСторінка1/20
Дата конвертації23.06.2017
Розмір2,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

№ 3
(2004-3002)

Київ • 2009

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999

№ 3
(2004-3002)

Kyiv • 2009Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Укладачі: В. О. Кочупалова, Л. О. Мангова, Т. І. Коржановська
Редагування В. О. Кочупалової

Коректура О. П. Дубовик


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 9.10.2009. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 8,60. Обл.-вид. арк. 11,81.

Тираж 205 пр. Зам. №. 152.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.

© Книжкова палата України, 2009ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 10

070 Газети. Преса. Журналістика 10

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 11

1 Філософські науки. Психологія 12

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 16

3 Суспільні науки 17

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.

ендерні дослідження 17

311 Статистика як наука. Теорія статистики.

Статистичні методи 18


  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 18

316 Соціологія 18

32 Політика. Політологія 19

33 Економіка. Економічні науки 21

34 Право. Юриспруденція 31

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 38

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 40

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 41

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 49  1. Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 49

51 Математика 50

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 54

53 Фізика 55

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 61

55 Геологія. Науки про Землю 64

56 Палеонтологія 66

57 Біологічні науки 66

58 Ботаніка 68

59 Зоологія 69

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 70

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 70

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 90

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 101

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 110

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація).

Телерадіотрансляція. Телекомунікації 111

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.

Видавництва. Книжкова торгівля 111

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 111

657 Бухгалтерія. Рахівництво 112

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.

Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 112

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 115

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 116

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 117

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 118


  1. Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 120

  1. Лінгвістика. Мовознавство. Мови 120

82 Художня література. Літературознавство 126

9 Географія. Біографії. Історія 129

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 129

908 Краєзнавство 130  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 130

93/94 Історія 131

Іменний покажчик 135

Географічний покажчик 145


Передмова ― див. № 1 "Літопис авторефератів дисертацій"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці


На ступінь кандидата

2004. Кравчик А. С. Системно-параметричний аналіз позанаукового знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філо­софія науки" / Кравчик Антон Станіславович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковоро-


ди НАН України. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. —
[2008-3463 A] УДК 001.891.3:303.732.4

2005. Тоцька О. Л. Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Тоцька Олеся Леонтіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4001 A] УДК 001.891:338.439](477)

2006. Фесько Ю. О. Історико-науковий аналіз науково-освітньої діяльності німецьких вчених Харківського університету у дореформенний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Фесько Юлія Олександрівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4121 A]

УДК 001:378.4](477.54-25)()002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація

На ступінь кандидата

2007. Макарова М. В. Друкована книга ХVІ — ХVІІІ ст. як фактор спад­коємності духовної культури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Макарова Марія Воло­димирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4316 A] УДК 002.2(477)"15/17"004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь доктора

2008. Власов О. М. Поширення солітонів та надкоротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Власов Олександр Миколайович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — 100 пр. — [2008-4062 A] УДК 004.383.3

2009. Манако А. Ф. Лексикографічна теорія побудови манок-систем та її за­стосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Манако Алла Федорівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. — К., 2008. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—28
(34 назви). — 120 пр. — [2008-4225 A] УДК 004.4

На ступінь кандидата

2010. Акимишин О. І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангу­ляційного опису об'єктів комп'ютерної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Аки­мишин Орест Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-3413 A] УДК 004.932

2011. Бевз О. М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Бевз Олександр Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3897 A] УДК 004.4

2012. Галелюка І. Б. Елементи теорії та інструментальні засоби віртуального проектування комп'ютерних пристроїв і систем автоматизації експериментальних досліджень біологічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Галелюка Ігор Богданович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3629 A] УДК 004.4

2013. Гізатулін А. М. Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогно­зування в управлінні торговою позицією інвестора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Гізатулін Артем Махмутович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2008-3381 A] УДК 004:336.76

2014. Гнатчук Є. Г. Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп'ютерних засо­бів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гнатчук Єлизавета Геннадіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмель­ниц. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 120 пр. — [2008-3669 A] УДК 004.832.34

2015. Давиденко І. М. Метод та засоби організації динамічної структури мо-більної комп'ютерної мережі великої розмірності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Давиденко Ірина Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4269 A] УДК 004.4

2016. Зіноватна С. Л. Інформаційна технологія підвищення продуктивності автоматизованої системи методами реструктуризації бази даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Зіно­ватна Світлана Леонідівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 120 пр. — [2008-4281 A] УДК 004.658.3

2017. Зірнєєва Г. В. Інформаційна технологія обробки та аналізу характерис­тик мовленнєвої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Зірнєєва Галина Валеріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-3905 A] УДК 004.4'4

2018. Імад І. А. Сбіех. Методи опрацювання зображень текстів арабської абет­ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. тех­нології" / Імад І. А. Сбіех ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3800 A] УДК 004.912:811.411.21

2019. Кустра Н. О. Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Кустра Наталія Омелянівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3689 A] УДК 004.932

2020. Митник О. Ю. Інформаційні технології синтезу робастних нейронечіт­ких моделей стохастичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Митник Олег Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-4322 A] УДК 004.855:519.856

2021. Молдованова О. В. Способи організації паралельних обчислень в за­дачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Молдованова Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3597 A] УДК 004.942:622.451

2022. Мохаммадреза Моссаварі. Моделі та методи оцінки та оптимізації по­казників живучості комп'ютерних мереж з технологією МРLS : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мо­хаммадреза Моссаварі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2008-4325 A] УДК 004.7

2023. Самра Муавія Хассан Хамо. Нейромережеві методи та засоби розпіз­навання газів для медичної діагностики та екологічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Самра Муавія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3715 A] УДК 004.896

2024. Тітова В. Ю. Інформаційні технології інтелектуальної підтримки прий­няття рішень для оперативно-чергових служб : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Тітова Віра Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2008-3724 A] УДК 004.832.2

2025. Турченко І. В. Методи підвищення ефективності обробки даних багато­параметричних сенсорів в розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Турченко Ірина Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 140 пр. — [2008-3579 A] УДК 004.75

2026. Шевчук Р. П. Багатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та крип­тографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо­ненти" / Шевчук Руслан Петрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 140 пр. — [2008-3547 A] УДК 004.934

2027. Шмельова Т. Р. Оцінка ефективності комутованої Е thernet параметрич­ними сітями Петрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Шмельова Тетяна Рудольфівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4129 A] УДК 004.738.5

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

На ступінь кандидата

2028. Аксентюк М. М. Формування адаптивної системи контролінгу в ме­неджменті аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аксентюк Мар'яна Мико­лаївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-4171 A] УДК 005.584:631.14

2029. Дерев’янко Ю. М. Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дерев’янко Юрій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-4271 A] УДК 005:336.1

2030. Коваль Л. П. Діагностика та запобігання банкрутству сільськогоспо­дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваль Людмила Пилипівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3762 A]

УДК 005.334.4:338.43

2031. Ковальова В. І. Управління поведінкою персоналу виробничої організа­ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо­міка та упр. п-вами" / Ковальова Вікторія Іванівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3391 A]

УДК 005.95

2032. Костюк О. С. Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Костюк Ольга Святославівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Ужгород, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2008-3803 A] УДК 005.932:674

2033. Кошеленко С. В. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємств : (за матеріалами п-в оброб. пром-сті Черкас. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кошеленко Світлана Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва­дима Гетьмана", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-3558 A] УДК 005.932(477.46)

2034. Литвиненко С. Л. Організаційно-економічний механізм технічного за-безпечення вантажних авіакомпаній чартерного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Литвиненко Сергій Леонідович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-4150 A] УДК 005.3:656.076.3

2035. Лісун Я. В. Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лісун Яніна Вікторів­на ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-3834 A] УДК 005.6:334.716

2036. Лозікова Г. М. Організація потокових процесів на мережевих під­приємствах в умовах інформатизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лозікова Ганна Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Луганськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3397 A]

УДК 005.932:004

2037. Лозовик Ю. М. Стратегічна поведінка підприємства на олігополістично­му ринку : (на прикл. укр. підприємств-виробників мінерал. добрив) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.


п-вами" / Лозовик Юрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-3982 A] УДК 005.21:661.15](477)

2038. Назаренко Н. С. Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування управлінських рішень малих та середніх підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.


п-вами" / Назаренко Наталія Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4197 A] УДК 005:[334.012.63/.64:621]

2039. Остапенко О. М. Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Остапенко Ольга Миколаївна ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України].


— Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. —
[2008-3400 A] УДК 005.334:631.115.8

2040. Пастернак Є. Л. Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії : (на прикл. мебл. галузі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пастернак Євген Любомирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.


нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-3568 A] УДК 005.21

2041. Припотень В. Ю. Механізми синтезу ефективної організаційної струк­тури підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Припотень Володимир Юрійович ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-3355 A] УДК 005.7

2042. Русак Д. М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в кон­тексті світового досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Русак Денис Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-3403 A] УДК 005.35(477):339.9

2043. Толстікова О. В. Формування механізму соціально-економічної моти­вації персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Толстікова Ольга Валентинівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2008-4248 A] УДК 005.13

2044. Томах В. В. Управління якістю трудового життя персоналу промис­лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Томах Вікторія Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4249 A] УДК 005.95/.96

2045. Фурсов О. І. Удосконалення системи управління основними засобами в умовах реструктуризації : (на прикл. машинобуд. і металург. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фурсов Олександр Іванович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-3407 A]

УДК 005:658.27

2046. Хименко С. М. Управління конфліктами інтересів в процесі функціо­нування акціонерного товариства : (на прикл. ГЗК Криворіз. залізоруд. басейну) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хименко Сергій Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.


нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4003 A] УДК 005.574:334.722.8(477.63)

006 Стандартизація та стандарти

На ступінь кандидата

2047. Малецька О. Є. Удосконалення підсистеми нормативної бази державної метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартиза-


ція, сертифікація та метрол. забезп." / Малецька Ольга Євгенівна ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-3594 A] УДК 006.91:681.2.089

2048. Сафарян Г. Г. Підвищення достовірності вимірювань показників якості електричної енергії з урахуванням ефекту кореляції даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Сафарян Григорій Гагікович ; М-во палива та енергетики України, Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Севастополь, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-3716 A] УДК 006.91Каталог: litopys -> avtoreferat -> 2009
avtoreferat -> Державна наукова установа
2009 -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2009 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2009 -> Книжкова палата україни імені івана федорова


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Державна наукова установа iconДержавна наукова установа книжкова палата україни
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 11 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка