Державна наукова установаСторінка1/18
Дата конвертації26.07.2017
Розмір2,86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

№ 4
(3003-4001)

Київ • 2009

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999

№ 4
(3003-4001)

K


yiv • 2009

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Укладачі: В. О. Кочупалова, Л. О. Очеретяна, Т. І. Коржановська
Редагування М. І. Давиденко

Коректура О. П. Дубовик


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 14.01.2010. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 8,37. Обл.-вид. арк. 11,76.

Тираж 206 пр. Зам. №. 197.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-65-73.

©


Книжкова палата України, 2009

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5


  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 11

070 Газети. Преса. Журналістика 11

1 Філософські науки. Психологія 12

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 15

3 Суспільні науки 15

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 15

316 Соціологія 15

32 Політика. Політологія 17

33 Економіка. Економічні науки 20

34 Право. Юриспруденція 30

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 39

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 41

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 42

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 49


  1. Математика та природничі науки. Загальні питання

фізико-математичних, природничих та хімічних наук 50

51 Математика 51

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 54

53 Фізика 55

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 62

55 Геологія. Науки про Землю 65

57 Біологічні науки 66

58 Ботаніка 68

59 Зоологія 70

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 70

60 Біотехнологія 70

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 71

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 90

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 99

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.

Видавництва. Книжкова торгівля 106

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 106

657 Бухгалтерія. Рахівництво 107

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.

Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 109

659 Реклама. Система інформації 112

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 112

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 116

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 117

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво.

Фотографія. Музика. Театр. Ігри. Спорт 118


  1. Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 121

  1. Лінгвістика. Мовознавство. Мови 121

82 Художня література. Літературознавство 125

9 Географія. Біографії. Історія 127

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 127


  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 128

93/94 Історія 128

Іменний покажчик 134

Географічний покажчик 141

Передмова ― див. № 1 "Літопис авторефератів дисертацій"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці


На ступінь кандидата

3003. Пильтяй О. М. Розвиток дослідної справи в агроґрунтознавстві України (30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Пильтяй Оксана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький, 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-4835 A] УДК 001.8:631.4(477)"19"002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація

На ступінь кандидата

3004. Дзвінчук О. М. Часопис "Український Голос" (Вінніпег, Канада, 1910—1981 рр.): проблемно-тематичний та організаційний аспекти : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Дзвінчук Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4747 A] УДК 002(051):94(71)"1910/1981"

3005. Литвин Т. О. Іван Крип'якевич як книгознавець : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., біб­ліографознав." / Литвин Тамара Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4979 A] УДК 002.2(477)(092)

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь доктора

3006. Ахметшина Л. Г. Сегментація та підвищення якості низькоконтрастних зображень на основі локально-адаптивних відображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Ахметшина Людмила Георгіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектронікиіки. — Х., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (65 назв). — 100 пр. — [2008-5131 A] УДК 004.8

3007. Євланов М. В. Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Євланов Максим Вікторович ; Харків. нац.
ун-т радіоелектронікиіки. — Х., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (55 назв). — 100 пр. — [2008-5068 A] УДК 004.4

3008. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в управлінні суб'єктами туристичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельниченко Світлана Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—42 (72 назви). — 100 пр. — [2008-4982 A] УДК 004:338.48

3009. Несвідомін В. М. Комп’ютерні моделі синтетичної геометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Несвідомін Віктор Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (60 назв). — 100 пр. — [2008-4630 A] УДК 004.4:514.18

3010. Пількевич І. А. Математичне моделювання динамічних характеристик об'ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. метод" / Пількевич Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (27 назв). — 100 пр. — [2008-5036 A] УДК 004.942

3011. Сінотін А. М. Автоматизація розрахунків нестаціонарних теплових ре­жимів при проектуванні одноблокових радіоелектронних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Сінотін Анатолій Мєфодійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроні­ки. — Х. : 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (26 назв). — 100 пр. — [2008-4964 A] УДК 004.896:621.396.6

3012. Хаханова І. В. Моделі й методи системного проектування обчислюваль­них структур на кристалах для цифрової обробки сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Хаханова Ірина Віталіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. —


35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (63 назви). — 100 пр. — [2008-4605 A] УДК 004.383.3

3013. Шелестов А. Ю. Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шелестов Андрій Юрійович ; НАН України, М-во освіти та науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Ін-т косм. дослідж. НАН України і Нац. косм. агентства України]. — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (84 назви). — 100 пр. — [2008-5008 A] УДК 004.9:523.31

3014. Шостак І. В. Методологія створення інтегрованих систем підтримки прийняття рішень в ієрархічних структурах управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шостак Ігор Володими­рович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. —
34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 (50 назв). — 100 пр. — [2008-5009 A] УДК 004.891

На ступінь кандидата

3015. Бородавка Є. В. Моделі та методи інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Бородавка Євгеній Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. : 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-4933 A] УДК 004:725

3016. Буханцов С. М. Методи і засоби ефективної організації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем : (для фін. установ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Буханцов Сергій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5246 A] УДК 004.4

3017. Голощук Р. О. Математичне та програмне забезпечення систем дистан­ційного мереживоцентричного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезпеч. обчисл. машин і систем" / Голощук Роман Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4538 A] УДК 004.58+004.9

3018. Горбатюк С. А. Алгоструктурна організація паралельних обчислюваль­них процесів в комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Горбатюк Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Технол. ін-т Східно-
укр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4459 A] УДК 004.415.2:004.272.2

3019. Горбов І. В. Оптичні носії для довготермінового збергіання інформації на основі високостабільних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Горбов Іван Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. реєстрації інформації НАН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4661 A] УДК 004.085

3020. Гриша О. В. Управління креативним потенціалом інноваційних проектів на основі ігрових моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Гриша Олена Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К. : 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-4935 A] УДК 004:001.895

3021. Дяченко О. М. Методи і моделі підсистеми попередження сходу каска­дів лавин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Дяченко Олеся Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелект­роніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5067 A] УДК 004.7/.8

3022. Дячук О. А. Програмні інструментальні засоби перетворення математич­них моделей динамічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та прогр. забезп. обчисл. машин і систем" / Дячук Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці
ім. Г. Є. Пухова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-4749 A] УДК 004.942

3023. Ємельяненко О. М. Електронний уряд: інноваційні підходи до політики і управління в інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси " / Ємельяненко Олена Максимівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова М-ва трансп. та зв'язку України]. — Одеса, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4858 A] УДК 004.4:328.1

3024. Жулинський О. А. Оптимальне керування та моделювання процесу кон­тактної мембранної дистиляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Жулинський Олександр Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-5328 A] УДК 004.65

3025. Заболотня Т. М. Інверсний контекстно-асоціативний метод та програмні засоби автоматизованої орфокорекції природномовних текстових об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Заболотня Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4665 A] УДК 004.421

3026. Ільяшенко М. Б. Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ільяшенко Матвій Борисович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К. : 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4397 A] УДК 004.75

3027. Касілов О. В. Інформаційна технологія автоматизованої переробки текс­тової інформації при створенні електронних словників-тезаурусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Касі­лов Олег Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5330 A] УДК 004.4

3028. Колахі Реза Джавад. Методи та засоби посегментного контролю набли­жених результатів у матричних обчислювальних пристроях : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо­ненти" / Колахі Реза Джавад ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-4401 A] УДК 004.4

3029. Колесник О. Б. Інформаційні технології та інструментальні засоби адап­тивного управління мобільними безпровідними обчислювальними мережами : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Колесник Олексій Броніславович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. —


19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4787 A] УДК 004.732

3030. Колісник О. В. Метод та засоби підвищення швидкодії мереж зберігання даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Ком­п'ютер. системи та компоненти" / Колісник Олена Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К. : 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2008-4402 A] УДК 004.7

3031. Кузьменко С. В. Моделі та інформаційна технологія контролю в розпо­ділених організаційно-технологічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кузьменко Сергій Вік­торович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-4620 A] УДК 004.4

3032. Макухіна Н. О. Управління комерційною діяльністю торговельних під­приємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Макухіна Наталія Олегівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2008-4415 A]

УДК 004:334.735(477)

3033. Марченко В. А. Засоби інтеграції компонентів захисту мережевого пери­метру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Ком­п'ютер. системи" / Марченко Віталій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5277 A] УДК 004.056

3034. Пелешенко Д. С. Інформаційні моделі та технології в управлінні транс­портуванням газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Пелешенко Дмитро Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х. : 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4959 A] УДК 004.9:621.6.02

3035. Радивоненко О. С. Моделі та методи нечіткого кластерного аналізу даних в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Радивоненко Ольга Сер­гіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь­кого "Харків. аівац. ін-т"]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-5194 A] УДК 004.896

3036. Радівілова Т. А. Стохастичні моделі та методи аналізу самоподібного мережевого трафіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Радівілова Тамара Анато­ліївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5299 A] УДК 004.7

3037. Салем Аль-Сурікі І. М. Метод та засоби розміщення інформаційних файлів в розподіленій обчислюваній системі : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ібрагім Мохаммад Салем Аль-Сурікі ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5253 A] УДК 004.04

3038. Сало А. М. Методи та засоби конфігурування архітектури програ­мованих спеціалізованих процесорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сало Андрій Ми­колайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5157 A] УДК 004.27:004.436.2

3039. Слабоспицька О. О. Моделі та методи експертного оцінювання у жит­тєвому циклі програмних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Слабоспицька Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш­кова НАН України. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-4473 A] УДК 004.45

3040. Соколов А. М. Методи нейромережевого розподіленого представлення та пошуку схожих символьних послідовностей в задачах класифікації на основі міркувань за прикладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Соколов Артем Михайлович ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех­нологій та систем. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-4475 A] УДК 004.8.032.26

3041. Терентьєв О. О. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Терентьєв Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 16 , [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-4357 A] УДК 004.8:624

3042. Фастова Д. В. Методи і моделі підсистеми прогнозування виникнення лавинонебезпечних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Фастова Дарія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4725 А] УДК 004.7/.8

3043. Хавіна І. П. Система підтримки прийняття рішень при керуванні про­цесами виготовлення оптичних полімерних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Хаві­на Інна Петрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4528 A] УДК 004.4:621.9

3044. Шахрурі І. А. Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації абонентів багатокористувацьких систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп’ютер. системи та компоненти" / Іяд (М. М.)
А. Шахрурі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5257 A] УДК 004.052.42

3045. Щерб’юк І. Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрар­хічної оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Щерб’юк Ігор Федорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-4608 A] УДК 004.415.2.087.4005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

На ступінь доктора

3046. Бушуєва Н. С. Матричні технології проактивного управління програма­ми організаційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Бушуєва Наталія Сергіївна ; Нац. трансп. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2008-5013 A] УДК 005.8На ступінь кандидата

3047. Волошин В. І. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волошин Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 80 пр. — [2008-5174 A] УДК 005.934

3048. Іваницька О. В. Управління фінансовою стійкістю як складовою еконо­мічної політики санації : (за матеріалами п-в вугіл. пром-сті) : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іва-ницька Олена Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2008-5254 A] УДК 005.61:622.33

3049. Коварш І. С. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продовольчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коварш Ірина Станіславівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 120 пр. — [2008-5075 A]

УДК 005.52:339.138

3050. Криворотько І. О. Формування та розвиток управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Криворотько Інна Олек­сандрівна ; Класич. приват. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. полі­тики України]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5142 A] УДК 005.912:621

3051. Леміш К. М. Реструктуризація машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Леміш Катерина Михайлівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4873 A] УДК 005.591.4:621

3052. Логвін В. М. Стратегічне планування соціально-економічних процесів машинобудівного підприємства на основі когнітивного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Логвін Валерій Михайлович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5029 A] УДК 005.21

3053. Любий О. В. Синтез системи компенсації праці персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Любий Олександр Всеволодович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-5145 A] УДК 005.954.6

3054. Романюк Л. М. Стратегія формування персоналу підприємств у сучас­них умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Романюк Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5114 A] УДК 005.552:621

3055. Судомир С. М. Управління фрмуванням потенціалу стратегічного роз­витку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Судомир Світлана Михайлівна ; Нац. аграр. ун-т. — К. : 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-4922 A] УДК 005.71-002:57:005.21

3056. Трегулова І. П. Організація ефективного управління персоналом турис­тичного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Трегулова Ірина Павлівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4687 A] УДК 005.95/.96:338.48

3057. Хайлук С. О. Контролінг в системі управління підприємствами молоко­переробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хайлук Світлана Олексіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-4648 A] УДК 005:637.1

3058. Юрченко В. В. Управління трудовою мобільністю персоналу промисло­вих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Юрченко Валерія Валентинівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5050 A] УДК 005.95/.96Каталог: litopys -> avtoreferat -> 2009
2009 -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2009 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2009 -> Книжкова палата україни імені івана федорова


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Державна наукова установа iconДержавна наукова установа книжкова палата україни
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 11 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка