Державна науково-педагогічна бібліотека україни



Сторінка14/15
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,99 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Праці І. О. Сікорського:

Воспитаніе в возрасте перваго детства / И. А. Сикорскій. – 3-е изд., доп. – СПб. : Изд. А. Е. Рябченко, 1884. – 203, [3] с.

Воспитанія детей младшаго возраста / И. А. Сикорскій. – Петроградъ : [б. и.], [б. г.]. – 336 с.

Всеобщая психологія съ физіогномикой въ иллюстрированномъ изложении / И. А. Сикорскій. – 2-е изд., доп. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1912. – 770 с.

Душа ребенка : съ краткимъ описаніемъ души животныхъ и души взрослаго человека / И. А. Сикорскій. – 3-е изд., доп. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1911. – 192 с.

Душа ребенка : съ краткимъ очеркомъ дальнейшей психической эволюціи / И. А. Сикорскій ; «Родителькій кружокъ» при Педагогич. музее В.-уч. зав. въ СПБ. –СПб. : [б. и.], 1901. – 104 с., [2] л. ил. – (Энциклопедія семейнаго воспитанія и обученія ; вып. ХХХ–ХХХІІ).

Начатки психологии / И. А. Сикорскій. – 2-е изд., доп. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1909. – 138 с.

Объ умственномъ и нравственномъ развитіи въ связи съ здравоохраненіемъ въ средней школе / И. А. Сикорскій. – СПб. : Тип. С.-Петербург. тюрьмы, 1913. – 41, [1] с.

Объ умственномъ и нравственномъ развитіи и воспитаніи детей / И. А. Сикорскій ; «Родителькій кружокъ» при Педагогич. музее В.-уч. зав. въ СПБ. – СПб. : [б. и.], 1902. – 84 с. – (Энциклопедія семейнаго воспитанія и обученія ; вып. 44-46).

Психологическая борьба съ самоубійствомъ въ юные годы / И. А. Сикорскій. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Кº, 1913. – 44 с.

Психологическія основы воспитания и обучения / И. А. Сикорскій. – 3-е изд., доп. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Кº, 1909. – 112 с.

Ходъ умственнаго и нравственнаго развития въ первые годы жизни / И. А. Сикорскій. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Кº, 1901. – 64 с.
Література про І. О. Сікорського та його спадщину:

Білоконь, С. І. Сікорський Іван Олексійович : [вітчизн. психіатр, психолог, педагог] / С. І. Білоконь, О. Т. Губко // Українська Радянська Енциклопедія / редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. – Т. 10. – С. 186.

Губко, О. Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса / Олексій Губко. – К. : Світогляд, 2009. – 115 с.

Заболотний, О. Педагогічна спадщина Івана Сікорського та її значення для розвитку освіти рідного краю / Олександр Заболотний // Світло. – 2002. – № 3. – С. 110–111.

Заболотний, О. В. Українська етнопедагогіка в контексті філософсько-світоглядних поглядів Г. Сковороди та І. Сікорського / О. В. Заболотний // Українознавство – наука самопізнання українського народу : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства», 18–20 жовтня 2001 р. – К. : НДІУ, 2001.– С. 52–53.

Корнєв, С. І. Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушенням інтелектуального розвитку в працях І. О. Сікорського / Корнєв С. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Сер. 19. Корекційна педагогіка та психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : [б. в.], 2008. – . Вип. 9. – С. 47–51.

Корнєв, С. І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І. О. Сікорського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Корнєв Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –К., 2009. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13.

Макаренкова, Е. М. Комплексное изучение ребенка в наследии И. А. Сикорского / Е. М. Макаренкова, А. А. Романов // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15–16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рос. держ. гуманіт. ун-т, Білорус. держ. пед. ун-т ім. М. Танка, Бєльський держ. ун-т ім. А. Руссо. – Рівне : [б. в.], 2008. – С. 94–95.

Менжулин, В. И. Другой Сикорский : неудоб. страницы истории психиатрии / В. И. Менжулин. – К. : Сфера, 2004. – 490 с. : ил.

Никольская, А. А. И. А. Сикорский: гармония развития и воспитания / А. А. Никольская // Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 76–80.

Прудченко, І. І. Життєвий шлях та педагогічні погляди І. О. Сікорського / І. І. Прудченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К., 2003. – Вип. 19. – С. 65–68.

Слободянюк, Т. Б.  Гуманістична спрямованість психолого-педагогічної діяльності І. О. Сікорського / Слободянюк Т. Б. // Вісник : наук. видання / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 33–34.

Улюкаєва, І. Г. Іван Олексійович Сікорський (1842—1919) / І. Г. Улюкаєва // Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посібник / І. Г. Улюкаєва. – Бердянськ : [б. в.], 2007. – С. 34–40.

Філімонова, Т. В. Сікорський Іван Олексійович / Т. В. Філімонова // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Т. 1. – С. 525–530.
Підготувала

Л. О. Дубова,

науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського



Список скорочень

АН – Академія наук

АПН – Академія педагогічних наук

ВАПЛІТЕ – Вільна академія пролетарської літератури

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ВПУВ – Взаємна поміч українського вчительства

ВУАН – Всеукраїнська академія наук

ВУС – Всеукраїнська учительська спілка

ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет

ВУШ – Вільна українська школа

ВФУ – Всесвітній форум українців

ГСО – Генеральний секретаріат освіти

ЗНТШ – Записки Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв

МОНМС України – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

НАН – Національна академія наук

НАПН – Національна академія педагогічних наук

НДІ – науково-дослідний інститут

НРУ – Народний Рух України

НТШ – Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ПТУ – професійно-технічне училище

РАО – Російська академія освіти

РНК – Рада Народних Комісарів

РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична республіка

СМ – Спілка митців

СП – Спілка письменників

УАН – Українська академія наук

УІЖ – український історичний журнал

УМО – Університет менеджменту освіти

УНДІП – Український науково-дослідний інститут педагогіки

УНР – Українська Народна Республіка

УПА – Українська повстанська армія

УРЕ – Українська радянська енциклопедія

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка

УЦР – Українська Центральна Рада

ФЗУ – фабрично-заводське учнівство

ЦІППО – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Іменний покажчик

У квадратних дужках зазначено дати народження ювілярів НАПН України (розділ 3).


Абель Нільс – 5.08.1802

Адамс Джон – 2.07.1857

Александров О. Д. – 4.08.1912

Алєксєєнко Т. Ф. – [5.04.1957]

Алчевська Х. О. – 16.03.1882

Амерлінг Карел С. – 18.09.1807

Ананьєв Б. Г. – 14.08.1907

Андрієвський М. О. – 1842

Аніщенко Н. В. – [10.02.1957]

Араґон Луї – 3.10.1897

Арсеньєв В. К. – 10.09.1872

Артемов В. О. – 5.05.1897

Архімед – бл. 287–212 до н.е.
Бабанський Ю. К. – 7.01.1927

Багалій Д. І. – 7.11.1857

Бальмонт К. Д. – 16.06.1867

Бандура О. М. – 6.11.1917

Бантиш-Каменський М. М. –27.12.1737

Барвінський О. Г. – 8.06.1847

Баришполець О. Т. – [13.09.1937]

Басов М. Я. – 3.11.1892

Батлер Ніколас – 2.04.1862

Батюшков К. М. – 29.05.1787

Бахрушин С. В. – 8.10.1882

Бачинський А. Ф. – 14.11.1732

Бейль П’єр – 18.11.1647

Бекетов М. М. – 13.01.1827

Беккерель Антуан – 15.12.1852

Белль Генріх – 21.12.1917

Бер К.М. – 28.02.1792

Бернуллі Йоганн І – 27.07.1667

Бертран Жозеф – 14.03.1822

Бехтерєв В. М. – 1.02.1857

Бичко В. В. – 17.06.1912

Бійчук Г. Л. – [4.08.1962]

Біне Альфред – 8.07.1857

Близниченко Л. А. – 13.07.1912

Бодянський Ф. М. – 1812

Бойль Роберт – 25.01.1627

Бойчук М. Л. – 30.10.1882

Болховітінов Є. О. – 29.12.1767

Бомарше П’єр – 24.01.1732

Бондар С. П. – [29.07.1937]

Боскіс Р. М. – 29.03.1902

Брегг Вільям-Генрі – 2.06.1862

Бройль Луї де – 15.08.1892

Бугай Ю. М. – 27.12.1947

Будак В. Д. – [14.09.1947]

Буданов В.П. – 10.06.1872

Булах І. Є. – [02.02.1952]

Бунаков М. Ф. – 8.12.1837

Буринська Н. М. – [9.12.1927]

Бурлачук Л. Ф. – [1.1.1947]


Вавілов М. І. – 25.11.1887

Вайт Патрік – 28.05.1912

Варзацька Л. О. – [18.03.1937]

Вебер Генріх – 5.03.1842

Величковський Паїсій – 21.12.1722

Венелін Ю. І. – 3.04.1802

Вентцель К. М. – 6.12.1857

Вересаєв В. В. – 16.01.1867

Вессель М. Х. – 22.01.1837

Вівес Хуан – 6.03.1492

Вітренко Ю. М. – [21.09.1947]

Вовковінський М. І. – [10.01.1957]

Войтко В. І. – 26.07.1927

Волошин М. О. – 28.05.1877

Воробієнко П. П. – [29.08.1942]

Всесвятський Б. В. – 17.06.1887

Вулф Вірджинія – 25.01.1882

Вундт Вільгельм – 16.08.1832


Гайне Генріх – 13.12.1797

Гальвані Луїджі – 9.09.1737

Гальперін П. Я. – 2.10.1902

Ганкевич К. М. – 2.09.1842

Гарін-Михайловський М. Г. – 20.02.1852

Гарніш Христіан В. – 28.08.1787

Гауптман Ґерхарт – 15.11.1862

Гауф Вільгельм – 29.11.1802

Гейне Генріх див. Гайне Генріх

Гейніке Самуель – 10.04.1727

Гермайзе О. Ю. – 5.08.1892

Герц Густав – 22.07.1887

Герцен О. І. – 6.04.1812

Гессе Герман – 2.07.1877

Гільберт Давід – 23.01.1862

Глібов Л. І. – 5.03.1827

Гнатенко П. І. – [3.09.1937]

Голобородько Є. П. – [14.03.1937]

Головко А. В. – 3.12.1897

Голубенко О. Л. – [18.02.1942]

Гольденберг О. І. – 1837

Гончаров І. О. – 18.06.1812

Гончаров М. К. – 19.12.1902

Горобець Ю. І. – [1.6.1947]

Гребінка Є. П. – 2.02.1812

Григоренко Грицько – берез. 1867

Григорович Д. В. – 31.03.1822

Гриценко М. С. – 7.11.1907

Грунський М. К. – 10.10.1872

Гулак М. І. – 25.05.1822

Гумбольдт Вільгельм – 22.06.1767

Гунчак Т. Г. – 13.03.1932

Гуцало Є. П. – 14.01.1937

Гюґо Віктор – 26.02.1802


Ґальтон Френсіс – 16.02.1822

Ґаусс Карл Ф. – 30.04.1777

Ґельфанд М. Б. – 12.05.1907

Ґолсуорсі Джон – 14.08.1867

Ґрот М. Я. – 30.04.1852

Ґульдін Пауль – 12.06.1577


Давидов О. С. – 26.12.1912

Дашкевич М. П. – 16.08.1852

Де Костер Шарль – 20.08.1827

Де Лепе (Делепе) Ш. М. – див. Епе

Демолен Едмон – 1852

Дем’янчук В. К. – 13.01.1897

Джемс Вільям – 11.01.1842

Джойс Джеймс – 2.02.1882

Діккенс Чарлз – 7.02.1812

Дімаров А. А. – 17.05.1922

Дмитриченко М. Ф. – [19.12.1952]

Добош С. В. – 8.12.1912

Доманицький В. М. – 19.03.1877

Дорошенко Д. І. – 8.04.1882

Дорошенко П. Д. – 1627

Ду Фу – 712

Дюма Александр (батько) – 24.07.1802
Едісон Томас – 11.02.1847

Ейфель Олександр Г. – 15.12.1832

Епе Шарль Мішель – 25.11.1712

Еріксон Ерік – 15.06.1902


Євдокимов В. І. – [20.07.1942]
Жадан І. В. – [5.06.1957]

Жалдак М. І. – [15.08.1937]

Житецький П. Г. – 4.01.1837
Завадовський І. І. – 16.01.1887

Завадська Т. В. – [13.12.1952]

Загірняк М. В. – [25.09.1947]

Заклинський Р. Г. – 8.04.1852

Закусило О. К. – [12.09.1947]

Захаренко О. А. – 2.02.1937

Звєрєва І. Д. – [30.05.1952]

Зеленецький К. П. – 1812

Зільберштейн А. І. – 24.09.1897

Зливков В. Л. – [23.04.1952]

Зубалій М. Д. – [17.05.1942]

Зубіашвілі І. К. – [11.10.1952]


Іваниця Г. М. – 30.01.1892

Іванова Т. В. – [12.03.1962]

Ільченко В. Р. – [18.07.1937]

Ільченко О. Г. – [25.03.1962]


Каверін В. О. – 19.04.1902

Карамушка В. І. – [27.01.1957]

Кармалюк У. Я. – 10.03.1787

Карп'юк М. Д. – [15.04.1942]

Катаєв В. П. – 28.01.1897

Келер Вольфґанґ – 21.01.1887

Керролл Льюїс – 27.01.1832

Кизенко В. І. – [14.06.1947]

Кисельов А. П. – 12.12.1852

Ківшар Т. І. – 30.10.1947

Кміт Юрій – 24.04.1872

Коваль Н. С. – [1.1.1937]

Ковчин Н. А. – [3.07.1957]

Колас Якуб – 3.11.1882

Колесса О. М. – 24.04.1867

Комаров Б. М. – 18.01.1882

Коменський Ян Амос – 28.03.1592

Кондратенко Л. О. – [3.10.1952]

Кондратюк Ю. В. – 21.06.1897

Кондуфор Ю. Ю. – 30.01.1922

Кониський Георгій – 1.12.1717

Коноваленко О. С. – 16.04.1952

Конопніцька Марія – 23.05.1842

Копнін П. В. – 27.01.1922

Корецька А. І. – [26.06.1952]

Корсак К. В. – [23.04.1942]

Косач-Кривинюк О. П. 26.05.1877

Костер де Шарль див.

Де Костер Шарль

Костомаров М. І. – 16.05.1817

Костюк Г. О. – 25.10.1902

Котляревський О. О. – 1837

Кравець В. П. – [6.04.1947]

Кравчук М. П. – 27.09.1892

Крамськой І. М. – 8.06.1837

Кремень В. Г. – [25.06.1947]

Крянге Йон – 13.03.1837

Кузеля З. Ф. – 23.06.1882

Кузін М. П. – 11.05.1907

Кузнецов Ю. Б. – [16.04.1947]

Куліш М. Г. – 18.12.1892

Кульчицька О. Л. – 15.09.1877

Курбас Лесь – 25.02.1887

Курило В. С. – [2.02.1957]

Кюльпе Освальд – 3.08.1862
Лавренко О В. – [10.06.1947]

Лавриченко Н. М. – [13.10.1957]

Лавровський П. О. – 25.03.1827

Лай Вільгельм Август – 30.07.1862

Лактіонова Г. М. – [7.07.1952]

Ланжевен Поль – 23.01.1872

Лапаєнко С. В. – [29.05.1962]

Ларічев П. О. – 16.02.1892

Латишева К. Я. – 14.03.1897

Лебедєв С. О. – 2.11.1902

Левицький В. Й. – 31.12.1872

Левовицький Тадеуш – [2.07.1942]

Лежандр Андрієн – 18.09.1752

Леонардо да Вінчі – 15.04.1452

Леонтович М. Д. – 13.12.1877

Лепкий Б. С. – 9.11.1872

Лесгафт П. Ф. – 3.10.1837

Лесевич В. В. – 15.01.1837

Липинський В. К. – 17.04.1882

Лисенко М. В. – 22.03.1842

Литвинова Н. І. – [26.04.1947]

Лівицька-Холодна Н. А. – 15.06.1902

Ліфшиць І. М. – 13.01.1917

Лобачевський М. І. – 1.12.1792

Лозова В. І. – [2.03.1937]

Локк Джон – 29.08.1632

Лопе де Вега – 25.11.1562

Лопухівська А. В. – [16.11.1957]

Лубенець Н. Д. – 1877

Лурія О. Р. – 16.07.1902

Лушин П. В. – [21.01.1957]

Ляпунов О. М. – 6.06.1857

Лятуринська О. М. – 1.02.1902
Мадзігон В. М. – [3.10.1937]

Макарушка О. – 9.08.1867

Маківчук Ф. Ю. – 9.09.1912

Маковей О. С. – 23.08.1867

Максименко Ф. П. – 4.02.1897

Маланюк Є. Ф. – 2.02.1897

Малеча Н. М. – 8.11.1887

Малицька К. І. – 30.05.1872

Малишко А. С. – 15.11.1912

Маркович О. В. – 8.02.1822

Маршак С. Я. – 3.11.1887

Маслов В. І. – [19.09.1937]

Медведєв Ф. П. – 28.05.1912

Медушевський А. П. – 22.09.1902

Меженко Ю. О. – 18.06.1892

Мейман Ернст – 29.08.1862

Меланхтон Філіп – 16.02.1497

Мельник П. В. – [18.06.1957]

Менчиць В. А. – 1837

Метерлінк Моріс – 29.08.1862

Микитенко І. К. – 6.09.1897

Миропольський С. І. – 1842

Митропольський Ю. О. – 3.01.1917

Мілн Ален А. – 18.01.1882

Мова В. С. – 13.01.1842

Могила П. С. – 10.01.1597

Могильницький І. – 1777

Модзалевський В. Л. – 9.04.1882

Модзалевський Л. М. – 26.02.1837

Моляко В. О. – [24.07.1937]

Мольєр Жан Батіст – 15.01.1622

Мосендз Л. М. – 2.10.1897

Москаленко В. В. – [24.06.1932]

Мотрич К. В. – 30.11.1947

Муратов І. Л. – 28.07.1912
Назаревський О. А. – 12.12.1887

Наніїв П. І. – 2.02.1922

Науменко В. П. – 19.07.1852

Нечипоренко І. І. – 8.10.1842

Новицький Я. П. – 14.10.1847
Овчаров А. О. – [11.05.1952]

О’Генрі – 11.09.1862

Огієнко І. І. – 14.01.1882

Ольденбург Ф. Ф. – 1862

Ольжич О. О. – 8.07.1907

Онишкевич Г. Д. – 1847

Орлик Пилип – 21.10.1672

Осєєва В. О. – 28.04.1902


Падалка О. С. – [18.04.1952]

Панкратова Г. М. – 16.02.1897

Панькевич І. А. – 6.10.1887

Паустовський К. Г. – 31.05.1892

Пащенко В. О. – [14.08.1947]

Пелех П. М. – 12.03.1887

Пенькова О. В. – [7.01.1947]

Перельман Я. І. – 17.12.1882

Пестерова Л. В. – [1.11.1957]

Петрунько О. В. – [30.10.1957]

Пилипчук В. В. – [14.04.1947]

Пимоненко М. К. – 9.03.1862

Підтиченко М. М. – 6.06.1912

Пінчук Є. А. – [7.11.1952]

Піроженко Т. О. [4.02.1957]

Побірченко Н. С. – [16.03.1947]

Познанська М. А. – 15.07.1917

Покутнєва С. О. – [1.05.1947]

Половинкін О. О. – 12.11.1887

Половцов В. В. – 29.06.1862

Помагайба В. І. – 14.01.1892

Пономарьова К. І. – [29.03.1962]

Прищепа О. Ю. – [20.10.1952]

Прісняков В. Ф. – [18.06.1937]

Прокл Діадох – 412

Пустовіт Г. П. – [12.04.1957]

Пустовіт Н. А. – [19.08.1957]

Пуцов В. І. – [22.06.1942]


Распе Рудольф Е. – 1737

Рассел Бертран – 18.05.1872

Редько В.Г. – [9.10.1947]

Резнік Я.Б. – 23.04.1892

Рейн Вільгельм – 10.08.1847

Рибалка В.В. – [1.1.1947]

Робен Поль – 1837

Рогова П.І. – [2.11.1947]

Родда Майкл – [6.12.1937]

Рожанський Д.А. – 1.09.1882

Російчук Т.А. – [27.02.1962]

Рубакін М.О. – 13.07.1862

Рубан В.Г. – 25.03.1742

Рудавський Ю. К. – 10.04.1947

Рудницький С. Л. – 3.12.1877

Рудоміно-Дусятська О. В. – [7.08.1952]

Рудь М. Д. – 9.05.1912

Русов О. О. – 19.02.1847

Руссо Жан-Жак – 28.06.1712
Савченко О. Я. – [5.05.1942]

Свіфт Джонатан – 30.11.1667

Святослав Ярославович – 1027

Сеген Едуард – 20.01.1812

Семенко М. В. – 31.12.1892

Семковський С. Ю. – 15.03.1882

Сервантес Міґель де – 9.10.1547

Синцов Д. М. – 21.11.1867

Синявський О. Н. – 5.10.1887

Сікорський І. О. – 7.06.1842

Сірополко С. О. – 15.08.1872

Склодовська-Кюрі Марія – 7.11.1867

Сковорода Г. С. – 3.12.1722

Скок В. І. – 4.06.1932

Скоробогатько Н. М. – [2.07.1947]

Скрипник М. О. – 25.01.1872

Слабченко М. Є. – 9.07.1882

Слинько І. І. – 19.06.1912

Сліпий Йосиф – 17.02.1892

Смеречинський С. С. – 9.09.1892

Смирнов В. І. – 10.06.1887

Смотрицький М. Г. – 1572

Смульсон М. Л. – [19.04.1947]

Снісаренко О. С. – [27.04.1952]

Собко В. М. – 18.05.1912

Содді Фредерік – 2.09.1877

Соколюк О. М. – [27.03.1962]

Соллогуб В. Б. – 20.08.1912

Соловйов І. М. – 2.06.1902

Сологуб А. І. – [12.07.1947]

Спасовський В. – 28.12.1877

Спіноза Бенедикт – 24.11.1632

Срезневський І. І. – 13.06.1812

Стейнбек Джон – 27.02.1902

Стельмах М. П. – 24.05.1912

Степанів-Дашкевич О. – 7.12.1892

Стефанович О. – 17.07.1847

Стеценко К. Г. – 24.05.1882

Сухомлинський В. О. – 28.09.1918

Сушенцев О. Є. – [15.11.1952]


Тартаковський Б. С. – 9.07.1912

Татенко В. О. – [9.1.1947]

Татенко Н. О. – [3.10.1957]

Тен Борис – 9.12.1897

Термен Льюїс – 15.01.1877

Тесленко А. Ю. – 2.03.1882

Тименко Л. В. – [23.08.1952]

Тихий Олекса – 27.01.1927

Тітченер Едуард – 11.01.1867

Ткач Д. В. – 24.09.1912

Трач Р. С. – [9.04.1927]

Третяк О. В. – [3.1.1942]

Троцко Г. В. – [15.08.1947]

Трубачова С. Е. – [31.05.1962]


Уайт Патрік – див. Вайт Патрік

Удод О. А. – [10.05.1957]


Фальковський І. Я. – 11.06.1762

Федін К. О. – 24.02.1892

Федоренко Л. П. – 25.11.1912

Федоров Г. В. – [24.01.1947]

Фіхте Йоган – 19.05.1762

Флоренський П. О. – 22.01.1882

Фолкнер Вільям – 25.09.1897

Фребель Фрідріх – 21.04.1782

Фур’є Франсуа – 7.04.1772
Холодний М. Г. – 22.06.1882

Хорунжий Ю. М. – 5.08.1937

Хоткевич Г. М. – 31.12.1877
Цвєтаєва М. І. – 8.10.1892

Цегельський Р. М. – 13.07.1882

Ціолковський К. Е. – 17.09.1857
Чавдаров С. Х. – 9.08.1892

Чайковський М. А. – 2.01.1887

Чаусов А. О. – [11.06.1947]

Челпанов Г. І. – 28.04.1862

Чендей І. М. – 20.05.1922

Чепа М.-Л. А. – [9.10.1947]

Черников С. М. – 11.05.1912

Чорновіл В. М. – 24.12.1937

Чуковський К. І. – 31.03.1882
Шаталов В. Ф. – 1.05.1927

Шацька В. М. – 26.05.1882

Шевченко П. А. – 12.05.1887

Шевченко Т. Г. – 9.03.1814

Шерстюк Г. П. – 26.11.1882

Шишкін І. І. – 25.01.1832

Шкіль М. І. – [13.12.1932]

Шлегель Фрідріх – 10.03.1772

Шпрангер Едуард – 27.04.1882

Штокало Й. З. – 16.11.1897

Штрюмпель Людвиг – 23.06.1812

Шут М. І. – [3.01.1942]


Ющенко О. Я. – 2.08.1917
Яблочков П. М. – 14.09.1847

Яворівський В. О. – 11.10.1942

Яновський К. П. – 18.03.1822

Яновський Ю. І. – 27.08.1902



Ясінчук Л. П. – 1882


Список використаної літератури

 1. Академія педагогічних наук України, 1992–2008 : інформ. довід. / [відп. за вип. Мадзігон В. М. та ін.]. – К. : Пед. думка, 2008. – 284 с.

 2. Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти України : історія, теорія : підруч. для студ., аспірантів та мол. викладачів вузів / А. М. Алексюк ; Міжнар. фонд «Відродження». − К. : Либідь, 1998. − 560 с.

 3. Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко, Ю. Ю. Кондуфор, Н. Д. Ярмаченко. – М. : Педагогика, 1988. – 640 с.

 4. Березівська, Л. Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / Л. Д. Березівська. – К. : Молодь, 1999. – 191 с.

 5. Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. : монографія / Л. Д. Березівська ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Богданова А. М., 2008. – 405 с.

 6. Білавич, Г. Товариство «Рідна школа» (1881–1939 рр.) / Галина Білавич, Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 1999. – 207 с.

 7. Більчук, М. Українські та зарубіжні письменники: розповіді про життя і творчість : [посіб. для вчителів почат. класів] / Маргарита Більчук. – Т. : Підручники і посібники, 2008. – 240 с.

 8. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Совет. энцикл., 1970–1978. – Т. 1–30.

 9. Бородін, О. І. Біографічний словник діячів у галузі математики / О. І. Бородін, А. С. Бугай ; відп. ред. Й. І. Гіхман. – К. : Рад. школа, 1973. – 551 с.

 10. Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; под ред. Ю. Н. Столярова. – К. : Шкіл. б-ка, 2005. – 160 с.

 11. Видатні педагоги України та світу [Електронний ресурс] : ресурс містить біографії, бібліографію публікацій, повнотекстові бази статей видатних педагогів, відомості про товариства, асоціації та заклади, які носять ім’я педагогів, фотогалереї тощо / автор ідеї та наук. ред. П. І. Рогова. – Електрон. дані. – К., [2008– ]. – Режим доступу:

Каталог: images -> files
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
files -> Наказ №1243 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
files -> Програма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
files -> Конкурс учнівських творчих та наукових робіт «У зморшках героїв вогонь боротьби»
files -> Щодо відзначення 120-річчя від дня народження Бруно Шульца
files -> Дошкільної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка