Державна науково-педагогічна бібліотека україниСторінка15/15
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,99 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
http://www.library.edu-ua.net/scientific_information_work/suhomlynskiy. – Заголовок з екрана. – Зміст: Сухомлинський В. О. ; Астряб О. М. ; Ващенко Г. Г. ; Дурдуківський В. Ф. ; Каразін В. Н. ; Корчак Я. ; Макаренко А. С. ; Онищук В. О. ; Ушинський К. Д. ; Ярмаченко М. Д. ; Соколянський І. П. та ін.

 • Видатні психологи : біогр. довід. / [упоряд. Т. Шаповал]. – К. : Шкіл. світ, 2005 (вид. Л. Галіцина). – 119 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 • Гончаренко, С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

 • Гуменюк, М. П. Українські бібліографи ХІХ– початку ХХ століття : нариси про життя та діяльність / М. П. Гуменюк. – Х. : РВВ Книжк. палати УРСР, 1969. – 182 с.

 • Даниленко, В. М. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 263 с.

 • Декалендар : перелік визнач. дат в історії України / Львів. держ. ун-т фіз. культури ; авт. проект, [упорядкув.] Олени Падовської. – Л. : Сполом, 2006. – 165 с.

 • Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 2003–2009. – Т. 1–6

 • Загальна середня освіта : зб. нормат.-правових документів : у 2 ч. / упоряд.: Д. І. Дейкун, А. М. Свириденко, В. В. Ногін ; за ред. В. П. Романенка. − К. : ЗАТ «Нічлава», 2003. − Ч. 1−2.

 • Закони та розпорядження в справі народної освіти / упоряд. М. Глейзер. – Х. : Рад. школа, 1931. – 308 с.

 • Зарубіжні письменники : енциклопед. довід. : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Т. : Богдан, 2005–2006. – Т. 1–2.

 • Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова (голова), К. Т. Селівестрова (заст. голови) [та ін.]. – К. : Вирій, 2006. – 403 с.

 • Календар знаменних і пам’ятних дат, 2007 / [авт.-уклад.: О. В. Булгак, Т. М. Заморіна, К. В. Камінська та ін. ; Нац. парламент. б-ка України]. – К. : Книжк. палата України. – Виходить щоквартально.

 • Качкан, В. А. Українське народознавство в іменах : у 2 ч. : навч. посіб. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. − К. : Либідь, 1994. − Ч. 1−2.

 • Королевич, Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К. : Книжк. палата України, 1998. – 327 с.

 • Лауреати Нобелівської премії, 1901–2001 : енциклопед. довід. / уклад.: С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко. – К. : Київ. видавн. центр, 2001. – 763 с.

 • Международные дни и недели, отмечаемые ООН и другими организациями // Відкритий урок. – 2003. – № 3/4. – С. 72.

 • Народжені Україною : меморіал. Альманах : у 2 т. / [голова організац. ком. Л. Кравчук ; голова редакц. ради І. Курас ; редакц. рада: В. Кремень та ін. ; голов. ред. О. Онопрієнко]. – К. : Євроімідж, 2002. – Т. 1–2. – (Золоті імена України).

 • Народное образование в СССР : общеобразоват. школа : сборник док., 1917–1973 гг. / [сост.: А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов]. – М. : Педагогика, 1974. – 559 с.

 • Основні документи про школу : [збірник-довідник] / упоряд. Березняк Є. О. – К. : Рад. школа, 1973. – 360 с.

 • Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М. : Совет. энцикл., 1965–1968. – Т. 1–4.

 • Педагогический энциклопедический словарь / редкол.: Б. М. Бим-Бад (гл. ред.) [и др.]. – М. : БРЭ, 2003. – 528 с. : ил.

 • Педагогічний словник / АПН України, Ін т педагогіки ; за ред. М. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.

 • Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) : [монографія] / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 271 с.

 • Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / редкол.: В. В. Давыдов (гл. ред.) [и др.]. – М. : БРЭ, 1993–1999. – Т. 1–2.

 • В. А. Сухомлинский : биобиблиография / сост.: А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. – К. : Рад. школа, 1987. – 255 с.

 • Україна наукова = Science in Ukraine : довідк.-імідж. вид. Т. 2 : Національна академія педагогічних наук України / [авт.-упоряд. Болгов В. В.]. – К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2010. − 159 с. : фотогр., іл.

 • Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст. : довідник / [Київ. нац. ун т ім. Т. Шевченка, Ін т українознавства, Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К. : Либідь, 2000. – 358 с.

 • Українська літературна енциклопедія / Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. І. О. Дзеверін. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1988–1995. – Т. 1–3.

 • Українська мова : енциклопедія : А–Я / редкол.: Русанівський В. М., Тарасенко О. О., Зяблюк М. П. [та ін.]. – Вид. 3-тє, зі змінами і доп. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. – 853 с.

 • Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1–2.

 • Український народний календар, 2012 : [відривний] / ред.-упоряд. В. Павловська. – К. : Преса України, 2011.

 • Український педагогічний календар : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ; за заг. ред. В. П. Коцура. – К., 2002. – 254 с.

 • Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / редкол.: Ф. С. Бабичев, А. Ф. Денисов, А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986–1987. – Т. 1–3.

 • Українські бібліографи : біогр. відомості. Проф. діяльн. Бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [авт.-уклад.: Р. С. Жданова та ін. ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко]. – К. : ДЗ «Нац. парлам. б-ка України»», 2008.– 231 с.

 • Філософський енциклопедичний словник / Ін т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

 • Храмов, Ю. А. История физики : [монография] / Ю. А. Храмов ; НАН Украины, Ин-т гуманитар. исслед. [и др.]. − К. : Феникс, 2006. − 1175 с. − Из содерж.: [Биографический словарь. − С. 346−971].

 • Шуліка, В. М. Видатні хіміки : матеріали до уроків, 8–9 кл. / В. М. Шуліка. – Х. : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 4). • 1 У 2012 р. виповнюється 10 років від виходу друком Календаря.
  Каталог: images -> files
  files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
  files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
  files -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
  files -> Наказ №1243 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
  files -> Програма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
  files -> Конкурс учнівських творчих та наукових робіт «У зморшках героїв вогонь боротьби»
  files -> Щодо відзначення 120-річчя від дня народження Бруно Шульца
  files -> Дошкільної освіти


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Схожі:

  Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

  Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
  Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
  Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

  Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
  Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
  У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка