Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузейСкачати 143,09 Kb.
Дата конвертації26.08.2017
Розмір143,09 Kb.
ТипДержавний стандарт

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 р. N 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


базової і повної середньої освіти

Характеристика освітніх галузей1. Освітня галузь "Мови і літератури"
Мета - формування комунікативної і літературної компетенції,

що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу,

соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності

між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та

літературну підготовку учнів початкової школи.
Освітня галузь "Мови і літератури" складається з мовного і

літературного компонентів, кожен з яких має свої складові.

Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови

національних меншин, іноземні мови, а до літературного -

українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською)

література (літературна освіта).


Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних

змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є

мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).
Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь

та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання,

читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про

мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування

мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і

духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють

стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і

морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) -

формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування

стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім

спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну,

соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.
Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна,

літературознавча, культурологічна.


Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у

єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи

над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих

здібностей особистості; літературознавча - засвоєння основних

теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у

контексті літературного процесу; культурологічна - усвідомлення

літератури як складової частини духовної культури українського та

інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію

учнів.
Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних

меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до

вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у

навчальному процесі і в суспільстві; виховують повагу до

української мови як державної та до інших мов; розширюють та

активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів,

усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова

якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії,

культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних

народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби

користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку

в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

формують гуманістичний світогляд, моральні та естетичні

переконання, національні та загальнолюдські цінності.


Зміст літературного компонента. Українська література,

зарубіжна література, літератури національних меншин передбачають

формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої

літератури; створення на основі засвоєних літературних знань

оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості;

формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення

учнів до найкращих здобутків духовної культури.

Основна школа

Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі

спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння

користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої

діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до

художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей

культури; формування гуманістичного світогляду особистості,

розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів

любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення

до культурних традицій інших народів.


Завданнями освітньої галузі в основній школі є:
формування стійкої мотивації до вивчення української,

іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної

літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова,

поваги до української мови та інших мов;


ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі

базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних,

правописних умінь і навичок;
вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої

діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних

сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
формування комунікативної компетенції;
ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої

оригінальної та перекладної літератури;


розвиток умінь сприймати літературний твір як явище

мистецтва;


формування читацької та мовленнєвої культури, творчих

здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного

аналізу та оцінювання прочитаного;
формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини,

її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина

України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські

цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти.Мовний компонент
Іноземні мови
Мовленнєва лінія
Сфери спілкування Розуміння із слуху

(аудіювання)

Особистісна Уміння розуміти зміст

нескладних висловлювань, що

Тематичні блоки: стосуються особистісної,

суспільної, освітньої сфер, а

я, моя родина, друзі; також нескладні тексти

пізнавального та

відпочинок, дозвілля; країнознавчого характеру.

Уміння розуміти повний зміст

покупки, відвідання магазину; висловлювання вчителя, учнів

що стосуються особистісної,

природа і погода, охорона суспільної, професійної і

освітньої сфер; розуміти

довкілля нескладні тексти, виділяти

головну думку, використовуючи

Публічна лінгвістичну та контекстуальну

здогадку; розуміти прості

Тематичні блоки: пояснення, що стосуються

використання різних видів

охорона здоров'я; транспорту, пересування в

незнайомому місті.

у бібліотеці, улюблений Уміння розуміти основний зміст

коротких простих повідомлень,

письменник, книга; оголошень, репортажів;

здобувати інформацію з

кіно і театр; коротких радіо- та телепередач

на побутову тематику;

телебачення; узагальнювати інформацію,

робити на її основі власні

музика, відвідування концерту; висновки
молодіжна культура; Читання

Уміння розуміти зміст

наука, технічний прогрес; нескладних автентичних текстів

різних жанрів і стилів, що

життя суспільства; співвідносяться з

особистісною, суспільною,

подорож, екскурсії по місту; освітньою сферами спілкування;

користуватися словником та

пам'ятки культури різних країн; іншою довідковою літературою.
спорт, відомі спортсмени
Освітня
Тематичні блоки:
робота і професія, професія та
покликання, професійне
становлення, вибір професії
Уміння розуміти основний зміст

газетних, журнальних,

публікацій науково-популярного

і публіцистичного стилів,

виділяти головну думку. Уміння

переглянути значний за обсягом

текст (серію текстів) для

пошуку необхідної інформації;

здобувати інформацію з

оголошень, проспектів, меню,

розкладів, брошур, коротких

офіційних документів


Говоріння
Монологічне мовлення
Уміння робити зв'язне

повідомлення, використовуючи у

разі потреби лексичні або

зображувальні опори; робити

повідомлення за певною

ситуацією в межах визначених

сфер спілкування; передавати

основний зміст прочитаного,

побаченого або почутого,

висловлюючи своє ставлення до

осіб, подій, явищ тощо, про

які йдеться


Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки встановлювати і

підтримувати спілкування із

співрозмовником у межах

визначеної тематики і сфер

спілкування; ініціювати і

завершувати спілкування,

використовуючи для цього

відповідні зразки мовленнєвого

етикету, прийнятого в країні,

мова якої вивчається;

ініціювати і підтримувати

діалоги, доводити

співрозмовникові власну точку

зору
Письмо
Уміння робити нотатки;

складати план; заповнювати

анкету, опитувальний лист;

писати листа, повідомлення,

автобіографію; писати твори в

межах визначених сфер

спілкування
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості

фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для

вислови; граматична система висловлювання у межах

мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер

категорії, класи і структури спілкування.

нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно

яка вивчається; складати речення, необхідні

багатозначність слів, їх для використання у найбільш

зв'язок з контекстом, типових ситуаціях.

граматична семантика; системи Знання основних правил

транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.

Уміння продукувати писемне

повідомлення з дотриманням

мовних правил


Соціокультурна лінія
Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві

особливостей культури, функції, вживаючи загальні

звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання.

діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету

науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.

реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне

реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,

архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,

музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова

мова якої вивчається якого вивчається


Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід

навчання (нову мову, нових людей, нові

способи поведінки) і

застосовувати інші

компетенції, для того, щоб на

основі спостереження, аналізу,

узагальнення,

запам'ятовування, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціяхСтарша школа

Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у

подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої

діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі) забезпечуючи

комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*;

заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення

з фундаментальними цінностями культури; у формуванні

гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню

культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до

свого та інших культурних традицій.


_______________

* відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної

освіти.
Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:
формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання

через мову історії, культури народу, естетичних та моральних

цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень,

загальнолюдських ціннісних орієнтирів;


вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної

інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати,

аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості,

одержані в словесній чи іншій формі;


розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях;

формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ,

морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем;

розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;


подальший розвиток базових лексичних, граматичних,

стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі

узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне

явище;
удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності,

розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Мовний компонент


Іноземні мови
Особистісна Розуміння із слуху

(аудіювання)

Тематичні блоки:

Уміння розуміти висловлювання

я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також

автентичні тексти

дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого

характеру.

харчування; покупки;

Уміння розуміти висловлювання

природа і погода; вчителя, учнів; розуміти

нескладні автентичні

проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту

технічну інформацію.

Публічна

Уміння розуміти основний зміст

Тематичні блоки: новин, що повідомляються,

пізнавальних радіо- і

охорона здоров'я; телепередач; розуміти

дискусію, що проводиться в

у бібліотеці; класі (або подається у

звукозапису).

літературні жанри, вітчизняні

та зарубіжні письменники;


кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення
мистецтво, відомі художники, Читання

скульптори;

Уміння розуміти нескладні

опис картин, відвідування автентичні тексти різних

музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі

художні, науково-популярні,

музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,

молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку

світі, участь молоді у з опорою на контекст або

розв'язанні громадських словотворчі елементи;

проблем; аналізувати окремі місця в

тексті; визначати найбільш

наука і технічний прогрес, значущу інформацію;

вплив науково-технічного систематизувати і коментувати

прогресу на життя людини і одержану інформацію;

стан довкілля;

Уміння користуватися

сучасні засоби комунікації і довідковою літературою.

технології;

Уміння розуміти та аналізувати

життя суспільства; матеріали преси.
подорож, спорт, роль спорту в Говоріння

житті людини і суспільства,

міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення
країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої

їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в

історія, політичний і певних сферах спілкування і

державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно

культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,

діячі побаченого або почутого,

висловлюючи та обґрунтовуючи

Професії. своє ставлення до осіб, подій,

явищ, про які йдеться; брати

Освітня участь у дискусіях, логічно та

аргументовано висловлюватися

Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,

доводити свою точку зору і

шкільне життя, типи своє ставлення до них.

навчальних закладів;

Уміння складати план, тези,

участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до

програмах змісту та теми


Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки спілкуватися з

носіями мови на основі

визначеної тематики;

використовувати лексичні

одиниці та найбільш уживані

формули, що надають

спілкуванню більшої

виразності, емоційності та

переконливості


Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на

фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;

вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та

мови, категорії, класи і інтонацією.

структури нормативної

граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке,

багатозначність слів, їх змістовне письмове

зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та

граматична семантика; системи виділенням абзаців

транскрипційних знаків


Соціокультурна лінія
Система світоглядних, Уміння відображати засобами

культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу

етичних, історичних життя та мислення, особливості

відомостей, відображених у культури певного народу.

мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні

теми (музика, фільми тощо);

усвідомлювати відображення у

мові особливостей культури

певного народу, уміння

спілкуватися з урахуванням цих

особливостей з представниками

різних культур


Діяльнісна (стратегічна) лінія


Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий

навчання досвід, аналізувати,

узагальнювати,

запам'ятовувати, адекватнодіяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
Каталог: Data
Data -> Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан хіх–хх ст. Роман Голик
Data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
Data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
Data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
Data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
Data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
Data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіт
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка