Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка2/8
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,06 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8

Письмо

Уміння робити нотатки;


складати план; заповнювати
анкету, опитувальний лист;
писати листа, повідомлення,
автобіографію; писати твори в
межах визначених сфер
спілкування

Мовна лінія

Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості
фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для
вислови; граматична система висловлювання у межах
мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер
категорії, класи і структури спілкування.
нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно
яка вивчається; складати речення, необхідні
багатозначність слів, їх для використання у найбільш
зв'язок з контекстом, типових ситуаціях.
граматична семантика; системи Знання основних правил
транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.
Уміння продукувати писемне
повідомлення з дотриманням
мовних правил

Соціокультурна лінія

Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві
особливостей культури, функції, вживаючи загальні
звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання.
діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету
науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.
реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне
реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,
архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,
музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова
мова якої вивчається якого вивчається

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід
навчання (нову мову, нових людей, нові
способи поведінки) і
застосовувати інші
компетенції, для того, щоб на
основі спостереження, аналізу,
узагальнення,
запам'ятовування, адекватно
діяти у навчальних та життєвих
ситуаціях

Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література.
Літератури національних меншин

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Аксіологічна лінія

Художні тексти різних жанрів Знання назв, авторів та змісту


та тематики; твори, які художніх творів,
репрезентують різні культурно- рекомендованих для вивчення
історичні епохи, літературні напам'ять текстів, окремих
традиції народів України та фактів біографії письменників.
зарубіжних країн.
Популярні твори для дітей та Початкове уявлення про
юнацтва (літературні казки, відображення у художньому
детективні, пригодницькі та творі, етичні та естетичні
гумористичні твори, наукова цінності.
фантастика).
Виразне читання художнього Уміння виразно, осмисленно
тексту, його обговорення з читати художній текст,
елементами аналізу, розуміння виділяти в ньому головну
порушених у ньому етичних думку; зіставляти зображені у
проблем та окремих художніх творі етичні та психологічні
особливостей. Усне та письмове ситуації з власним життєвим
висловлювання власної оцінки досвідом, відповідно
щодо прочитаного, особистісно- корегувати свої життєві
творче його переосмислення орієнтації, писати творчі
роботи різних жанрів

Літературознавча лінія

Теоретико-літературознавчі Знання основних теоретико-
поняття: літературних понять і вміння
оригінал і переклад; оперувати ними в процесі
тема та головна думка твору, читання оригінальних і
сюжет і композиція, епізод; перекладних художніх текстів;
мандрівні сюжети, запозичення, уміння визначати в прочитаному
художній образ, художня творі тему, основні проблеми,
деталь, літературний герой, головних і другорядних героїв,
головний і другорядні герої; художні описи; розрізняти
рима, ритм, розмір вірша, сюжет і композицію, основні
строфа; жанри.
портрет, пейзаж, інтер'єр;
епітет, порівняння, метафора, Початкове уявлення про
гіпербола, алегорія, літературний процес
уособлення;
міф, героїчний епос, народна
казка, легенда, приказка,
прислів'я, загадка;
літературна казка, байка,
балада, вірш, рубаї, поема,
оповідання, повість, роман,
притча;
гумор, сатира

Культурологічна лінія

Література як складник Початкове уявлення про
культури народу, її вплив на історико-літературну добу,
формування національної національні, конкретно-
самосвідомості та її місце у історичні та загальнолюдські
світовій культурі. Зв'язок цінності, відображені у
літератури з іншими видами художньому творі.
мистецтв.
Відтворення в літературі Уміння визначати специфіку
історії країни, народних літературного твору у
традицій, звичаїв, обрядів, зіставленні з творами інших
духовного пошуку інтелігенції видів мистецтва
у різні часи.
Світова культура та її
загальний розвиток.
Взаємозв'язок національної та
світової культур.
Літературний твір як явище
національної культури та
певної культурної доби.
Література як скарбниця
духовності, священні книги
різних релігій як пам'ятки
літератури та духовної
культури; відображення
національних, конкретно-
історичних та загальнолюдських
цінностей у художніх творах
різних жанрів, їх вплив на
суспільне життя

Старша школа

Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у
подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), забезпечуючи
комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*;
заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення
з фундаментальними цінностями культури; у формуванні
гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню
культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до
свого та інших культурних традицій.

_______________


* Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти.

Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:

формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання
через мову історії, культури народу, естетичних та моральних
цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень,
загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної


інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати,
аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості,
одержані в словесній чи іншій формі;

розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях;


формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ,
морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем;
розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;

подальший розвиток базових лексичних, граматичних,


стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі
узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне
явище;

удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності,


розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин України

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Мовленнєва лінія

Культура мовлення. Стилі мови. Знання ознак правильного


Жанри усного та писемного мовлення, його стилів, жанрів,
мовлення. їх відмінностей; вміння
Види мовленнєвої діяльності. визначати особливості
Риторика як наука і мистецтво правильного мовлення,
слова висловлюватись відповідно до
норм культури мовлення.
Уміння формулювати думку у
всіх стилях і жанрах мовлення.
Уміння підготувати виступ і
виголосити його з урахуванням
ситуації спілкування

Мовна лінія

Стилістичне розшарування Уміння розрізнювати
мовних засобів. Засоби стилістичні варіанти мовних
стилістики. Варіативність засобів, визначати доцільність
норми. Види мовних помилок та їх використання у текстах
їх подолання. Складні випадки різних стилів і жанрів
орфографії та пунктуації мовлення; розрізнювати
нормативне і ненормативне
використання мовних засобів.
Знання мовних помилок

Соціокультурна лінія

Найважливіші світоглядні, Знання найважливіших
етичні, естетичні та інші світоглядних, етичних та інших
поняття, ідеї, відомості, понять, відомостей, ідей,
пов'язані з національною та відображених у мові;
світовою культурою. загальнолюдських моральних
Відображення у мові цінностей, їх вияву у
особливостей бачення світу, національних традиціях.
способу життя та мислення, Уміння узгоджувати із
особливостей культури, засвоєними етичними,
характерних для певного народу естетичними та іншими
цінностями свою мовленнєву і
життєтворчу діяльність;
розуміння особливостей бачення
світу, культури певного
народу, відображених у мові,
враховувати їх у спілкуванні

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Загальнонавчальні, творчі Уміння застосовувати
вміння як предмет практичного загальнонавчальні, творчі
засвоєння. вміння, використовувати їх у
Комунікативні стратегії, різних життєвих і навчальних
стратегії співпраці ситуаціях спілкування.

Вміння користуватися


комунікативними стратегіями,
стратегіями співпраці

Іноземні мови

Особистісна Розуміння із слуху
(аудіювання)

Тематичні блоки:


Уміння розуміти висловлювання
я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також
автентичні тексти
дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого
характеру.

харчування; покупки;


Уміння розуміти висловлювання
природа і погода; вчителя, учнів; розуміти
нескладні автентичні
проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту
технічну інформацію.

Публічна


Уміння розуміти основний зміст
Тематичні блоки: новин, що повідомляються,
пізнавальних радіо- і
охорона здоров'я; телепередач; розуміти
дискусію, що проводиться в
у бібліотеці; класі (або подається у
звукозапису).

літературні жанри, вітчизняні


та зарубіжні письменники;

кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення

мистецтво, відомі художники, Читання
скульптори;
Уміння розуміти нескладні
опис картин, відвідування автентичні тексти різних
музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі
художні, науково-популярні,
музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,
молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку
світі, участь молоді у з опорою на контекст або
розв'язанні громадських словотворчі елементи;
проблем; аналізувати окремі місця в
тексті; визначати найбільш
наука і технічний прогрес, значущу інформацію;
вплив науково-технічного систематизувати і коментувати
прогресу на життя людини і одержану інформацію;
стан довкілля;
Уміння користуватися
сучасні засоби комунікації і довідковою літературою.
технології;
Уміння розуміти та аналізувати
життя суспільства; матеріали преси.

подорож, спорт, роль спорту в Говоріння


житті людини і суспільства,
міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення

країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої


їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в
історія, політичний і певних сферах спілкування і
державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно
культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,
діячі побаченого або почутого,
висловлюючи та обґрунтовуючи
Професії своє ставлення до осіб, подій,
явищ, про які йдеться; брати
Освітня участь у дискусіях, логічно та
аргументовано висловлюватися
Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,
доводити свою точку зору і
шкільне життя, типи своє ставлення до них.
навчальних закладів;
Уміння складати план, тези,
участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до
програмах змісту та теми

Діалогічне мовлення

Уміння без попередньої
підготовки спілкуватися з
носіями мови на основі
визначеної тематики;
використовувати лексичні
одиниці та найбільш уживані
формули, що надають
спілкуванню більшої
виразності, емоційності та
переконливості

Мовна лінія

Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на
фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;
вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та
мови, категорії, класи і інтонацією.
структури нормативної
граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке,
багатозначність слів, їх змістовне письмове
зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та
граматична семантика; системи виділенням абзаців
транскрипційних знаків

Соціокультурна лінія

Система світоглядних, Уміння відображати засобами
культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу
етичних, історичних життя та мислення, особливості
відомостей, відображених у культури певного народу.
мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні
теми (музика, фільми тощо);
усвідомлювати відображення у
мові особливостей культури
певного народу, уміння
спілкуватися з урахуванням цих
особливостей з представниками
різних культур

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий
навчання досвід, аналізувати,
узагальнювати,
запам'ятовувати, адекватно
діяти у навчальних та життєвих
ситуаціях

Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література.

Літератури національних меншин

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Аксіологічна лінія

Художні тексти, розмаїття їх Знання змісту, проблематики та
жанрово-родової специфіки та найважливіших особливостей
морально-етичних проблем, що поетики художніх текстів,
надає можливість для рекомендованих для вивчення
психологічного аналізу напам'ять художніх творів,
людських взаємин і вчинків; літературно-критичних,
твори, що репрезентують різні публіцистичних та науково-
етапи літературного процесу, популярних статей;
культурно-літературні традиції біографічних відомостей про
народів України та зарубіжних письменника та його світогляд.
країн.
Художній твір у контексті Розуміння цілісної картини
історико-літературного художнього світу та
процесу, його смислова та представлену в ньому авторську
естетична цілісність, концепцію, етичних та
художня специфіка. Обговорення естетичних цінностей,
проблематики твору, відображених у художньому
аргументоване усне та письмове тексті; художній текст як
висловлювання своїх суджень твір мистецтва слова та
щодо прочитаного джерело духовного багатства
особистості.

Вміння аналізувати та


інтерпретувати зміст твору,
суть морального конфлікту та
власну етичну позицію щодо
нього, співвідносити порушені
у творі проблеми з власним
життєвим досвідом,
розв'язувати творчі завдання
різних типів

Літературознавча лінія

Основні роди та жанри Знання літературознавчих
літератури. Провідні художні понять, вміння оперувати
літературні напрями, течії та ними в процесі опрацювання
стилі. оригінального та перекладного
тексту.

Тематика та проблематика


твору, конфлікт; фабула, Уміння орієнтуватися в жанрово-
основні сюжетні та позасюжетні родовій специфіці вивчених
елементи. художніх творів; розрізняти
сюжет і фабулу; виділяти
Ліричний герой, образ автора, сюжетні та позасюжетні
система художніх образів елементи, аналізувати
твору, мотив, символ, "вічні" головний конфлікт,
образи. зображувально-виражальні
засоби художньої мови в
Підтекст. оригінальних та перекладних
творах, художній підтекст
Іронія, гротеск образів, деталей, мотивів

Культурологічна лінія

Художня література в Розуміння значення літератури
контексті національної та та культури для духовного
світової культури, її розвитку людства; про основні
взаємопов'язаність з релігією, етапи розвитку культури, про
філософією, естетикою, спільні закономірності
літературною критикою, різними розвитку різних видів мистецтв
видами мистецтв. та сучасні тенденції в
Відображення характеру народу національній та світовій
у національній літературі та у культурі
культурі.
Традиції і новаторство в
літературі та культурі.
Діалог культур, його вплив на
літературний процес.
Зв'язок літературних напрямів
та течій з естетичним пошуком
митців інших видів мистецтв

2. Освітня галузь "Суспільствознавство"

Завданнями освітньої галузі є:

підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до


самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу
через засвоєння комплексу знань, формування відповідних
компетенцій;

формування в учнів національних та загальнолюдських


цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів,
правової свідомості, економічного мислення;

формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання


суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних
особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних,
інтелектуально-інформаційних навичок;

формування в учнів почуття власної гідності,


відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного
життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати
власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір,
встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства,
держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї
родини.

Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі - людина -


людина, людина - суспільство, людина - природа.

Через зміст освітньої галузі розкривається сутність


соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході історичного
розвитку людства загалом і українського народу зокрема.

Змістове наповнення галузі базується на українознавчих


засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота
України, активного компетентного громадянина, людини з
гуманістичними і демократичними цінностями.

Структурні компоненти освітньої галузі - історія рідного


краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль,
економіка, філософія, громадянська освіта.

Основна школа

Освітня галузь "Суспільствознавство" в основній школі є
логічним продовженням і поглибленням суспільствознавчого змісту
освітньої галузі "Людина і світ" Державного стандарту початкової
освіти.

В основній школі формуються такі найважливіші знання, уміння


і навички:

характеризувати явища і процеси суспільного життя,


встановлювати зв'язок між подіями і явищами;

знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та


оцінювати її;

формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити


вибір і пояснювати позицію, вести дискусію;

розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні,


розв'язувати будь-які проблеми;

свідомо дотримуватися правомірної громадянської поведінки,


реалізовувати і захищати свої права, виконувати громадянські
обов'язки.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Людина в історії Уявлення про історичність
людської цивілізації та
Історія як процес і як наука. періодизацію історичного
Час в історії. Історичний процесу; про циклічний і
простір. Навколишнє абсолютний час; про
середовище, клімат і людина. суб'єктивність у пізнанні
Історичні джерела. Історичний історії.
факт. Історична Знання відліку часу в історії,
закономірність. Історичне відмінностей у часі;
поняття. Наявність різних найважливіших періодів в
теорій на минуле. Історичне історії людства.
краєзнавство Уміння свідомо застосовувати
поняття "історичний календар",
"хронологія", "століття",
"ера", "епоха"; оцінювати
інформацію історичних джерел
та історичні тлумачення,
встановлювати зв'язок між
подіями і явищами, толерантно
ставитись до поглядів інших
людей

Людина в доісторичний період Уявлення про місце і роль


господарювання у житті людини.
Уповільнений розвиток людини Знання способів господарювання
розумної. Неодночасність давньої людини.
переходу до осілого способу Уміння робити порівняння
життя. Умови життя давньої способів господарювання на
людини. Місце і роль людини у основі інформації про умови
природі. Культурний розвиток життя первісної людини та
людини. Перші графічні задоволення її потреб;
символи. Рідний край у пояснювати закономірності
доісторичний період розвитку на прикладах
визначальних подій та процесів
світової історії, історії
України, історії рідного краю

Форми організації давнього Уявлення про форми організації


людського суспільства. давнього людського
суспільства, релігію та
Історичні свідчення про життя мистецтво людей.
та суспільну організацію Знання найпоширеніших теорій
давніх людей, зокрема на походження людини,
території сучасної України. археологічних пам'яток.
Походження релігії та культури Уміння знаходити в минулому
корисний досвід для власної
практичної діяльності

Давні цивілізації Азії, Уявлення про духовний світ і


Європи спосіб життя людей -
представників різних
Зрошувальне сільське цивілізацій, різні підходи до
господарство. Перехід від висвітлення історичних
перших міст до королівств культур, здобутки давніх
(царств). Поняття цивілізації. цивілізацій.
Спільні риси та відмінності в Знання спільних та відмінних
цивілізаційному розвитку рис життя людини і розвитку
народів Сходу і Заходу. суспільства різних
Головні здобутки давніх цивілізацій; причин появи та
цивілізацій ролі грошей і товарно-грошових
відносин.
Уміння порівнювати
особливості та здобутки різних
цивілізацій; називати і
показувати на карті центри
найдавніших цивілізацій,
оцінювати внесок давніх
цивілізацій в сучасну культуру

Класична античність Уявлення про аграрні


суспільства Євразії; головні

Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка