Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка3/8
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.06 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8
Політичні і культурні пам'ятки античної культури;
досягнення аграрних суспільств найдавніші міста-колонії в
у Євразії. Утворення і Північному Причорномор'ї;
розвиток міст-держав на археологічні культури слов'ян
Середземномор'ї (VIII-IX ст. в давній період.
до н. е.). Політичний і Знання характерних рис
культурний розвиток у містах античних держав; впливу
Середземномор'я. Утворення античної спадщини на світову
середземноморських держав та культуру; витоків українського
організація життя в них народу.
(VI-V ст. до н. е.). Антична Уміння оцінювати роль і місце
культура та її спадщина. античної культури в
Демократія античного часу. загальноісторичному процесі,
Античні міста-держави на характеризувати афінську
території України та їх демократію
сусіди. Слов'яни під час
Великого переселення народів.
Витоки українського народу.
Повсякденне життя людини
античного світу. Рідний край
за часів давніх цивілізацій

Середні віки Уявлення про повсякденне життя


людини епохи середньовіччя,
Людина і природа в середні культурну спадщину
віки. Міський уклад життя та середньовіччя.
культурні обміни в Римській Знання основних тенденцій та
імперії. характеристик розвитку людства
цієї доби; визначних пам'яток
"Варварські" держави Західної української та світової
Європи. Візантійська імперія. культури періоду
Ісламські цивілізації. середньовіччя; основних рис
Київська і Галицько-Волинська феодалізму, наслідків
держави та європейський світ. міграцій.
Священна Римська імперія. Уміння зіставляти найважливіші
Соціальна структура події, визначати місце
середньовічного суспільства та Київської і Галицько-
соціальні рухи. Волинської держав, української
культури в європейській та
Монотеїстичні світові релігії світовій культурній спадщині;
та їх стосунки із світською визначати передумови, причини,
владою. Міграції та культурний наслідки і шляхи подолання
взаємообмін між народами. соціальних, світоглядних і
Міграції в межах євразійського міждержавних конфліктів
простору; старі та нові середньовіччя, описувати життя
держави; феодалізм. Розвиток людини в середні віки; давати
міст. оцінку способам подолання
соціальних, світоглядних та
Рідний край в середні віки. міждержавних конфліктів,
Повсякденне життя людини епохи визначаючи позитивні і
середньовіччя. негативні наслідки

Культурна спадщина


середньовіччя

Людина в період нової історії Уявлення про головні риси


епохи Відродження та нового
Культурні досягнення доко- часу, процеси формування
лоніальних африканської, централізованих національних
азійської, центрально- та держав, повсякденне життя
південоамериканської людини, головні пам'ятки
цивілізацій. Експансія з культури Відродження.
Європи та форми контактів з
населенням Африки, Америки, Знання найсуттєвіших рис, що
Азії в 1450-1750 роках. характеризують нації, колонії,
Формування колоніальних колоніальні імперії; причин та
імперій. Відродження і наслідків революцій нового
гуманізм. Реформація і часу; етапів та особливостей
контрреформація. Витоки формування української нації;
національних рухів витоків, суті та наслідків
європейських народів. реформації і контрреформації;
Формування централізованих поняття "гуманізм".
національних держав. Козацька
доба в історії України. Уміння визначати роль і місце
Революції нового часу. Рідний епохи Відродження та нової
край в епоху Відродження. доби в загальноісторичному
Повсякденне життя людини цього контексті; характеризувати
періоду. Культура процес формування української
нації та аналізувати відносини
українців з іншими народами,
характеризувати ознаки
козацтва; характеризувати
культурні процеси і явища;
аналізувати національно-
визвольну боротьбу
українського народу та процес
державотворення з метою
з'ясування ролі козацтва та
інших верств в цих процесах

Індустріалізація і формування Уявлення про господарську і


націй виробничу діяльність людини;
про культуру цього періоду,
Потреби людини і суспільства, зміни у повсякденному житті;
економічні ресурси та їх політичні і соціальні рухи.
обмеженість.
Знання основних рис
Людина і техніка. Перша індустріального суспільства,
індустріальна революція. рушійних сил життя в
Господарська і виробнича індустріальному суспільстві;
діяльність людини. основних рис індустріальної
Підприємництво. революції та політичних і
соціальних рухів; основних
Політичні і соціальні рухи. надбань українського народу в
Просвітництво. Культура. економіці та культурі.

Становлення націй і українське Уміння давати порівняльну


національне відродження. характеристику національно-
Рідний край в епоху визвольних рухів у Європі та
індустріальної цивілізації. Україні в цей період,
Домінування європейського визначати причини та наслідки
світу та суперництво в Європі. соціальних, політичних та
Завершення територіального культурних зрушень в житті
поділу світу. Особливості українського та інших народів,
розвитку людства у XIX ст. людства в цілому;
класифікувати політичні і
соціальні рухи за різними
ознаками; аналізувати розвиток
людства в XIX ст. з метою
виділення характерних рис

Цінності в житті людини Уявлення про єдність


біологічного і соціального в
Індивідуальність. Вільний людині, основні види
розвиток людини. Свобода і діяльності, соціальні норми,
відповідальність. співвідношення та роль етичних
Толерантність. Мораль. норм у суспільстві,
Цінності в житті людини і міжособистісні стосунки та
суспільства. Етика і етикет шляхи їх гармонізації;
самоцінність кожної людини.
Знання цінностей та соціальних
норм в житті людини,
історичність світогляду
людини, роль науки та релігії
в житті, поняття творчості,
свободи і відповідальності,
духовності людини, основи
спілкування, шляхи
конструктивного розв'язання
міжособистісних конфліктів,
основні моральні норми та
цінності українського
суспільства та людства,
правила етикету.
Уміння визначати життєві
цінності та орієнтири, давати
загальну характеристику
релігійного та наукового
світогляду, аналізувати
власний досвід ефективного
спілкування, ефективно
спілкуватися та співпрацювати,
керуватися в поведінці
моральними нормами та
цінностями, відрізняти
моральність та аморальність,
дотримуватися правил етикету

Людина і культура Уявлення про співвідношення


Багатоманітність культури. матеріальної і духовної,
Культурна спільність людей національної та
загальнолюдської культури,
причини і природність
різноманітності культури,
культурної спільності людей;
полікультурний характер
сучасного суспільства і
необхідність злагоди між
представниками різних культур.
Знання сфери духовної
культури, культури суспільства
і людини.
Уміння доводити необхідність
позитивної оцінки і
толерантного ставлення до
культурних відмінностей,
характеризувати наслідки
взаємодії різних культур і
міжкультурні відносини в
Україні, у своєму регіоні
(населеному пункті)

Старша школа

Основна навчальна і виховна мета освітньої галузі
"Суспільствознавство" на цьому етапі полягає у створенні умов для
свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві,
формування у них відповідної активної соціальної та громадянської
позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури
спілкування і діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному
включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства,
свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної
діяльності.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Новітня історія. Причини та Уявлення про світові війни,
наслідки світових війн XX ст. життя людей в умовах
Світ у роки Першої та Другої тоталітаризму, в умовах
світових війн демократії; розвиток людства
на межі XX і XXI століть;
напрями розвитку культури

Протистояння демократії і Знання причин, основних подій


тоталітаризму та наслідків світових війн для
Українська революція початку держав та їх громадян,
XX століття. Здобуття Україною основних подій боротьби
державної незалежності. України за державну
Україна за тоталітарного незалежність у XX столітті;
режиму. Україна у Другій основних тенденцій та проблем
світовій війні. Велика розвитку людства в
Вітчизняна війна. Втрати та індустріальну та
героїзм Українського народу в постіндустріальну епоху.
Другій світовій війні. Уміння аналізувати причини
Післявоєнна відбудова і поразки визвольних змагань
розвиток України. Соціальний, початку XX століття; давати
політичний та економічний оцінку вкладу українського
розвиток країн світу в другій народу у перемогу над
половині XX та на початку XXI фашизмом; характеризувати
століть. Утворення історичний процес відновлення
Європейського Союзу та Ради в 1991 році державної
Європи. Розвиток культури. незалежності України;
Ліквідація колоніалізму, державотворчі процеси в
створення і розвиток Україні; основні досягнення в
незалежних держав. Відновлені розвитку науки, мистецтва.
та нові незалежні держави

Сучасність. Україна в умовах Уявлення про глобальні


незалежності. Науково- проблеми сучасності,
технічний прогрес. розв'язання яких є необхідною
Постіндустріальне суспільство. умовою виживання і розвитку
Зростання ролі освіти і знань. людства, можливі альтернативи
Культура. його розвитку і майбутнього.
Єдність і зростання Знання облаштування та
взаємозалежності сучасного протиріч сучасного світу.
людства. Глобалізаційні Уміння пояснювати основні
процеси. загрози для людства XXI
Інформаційне суспільство століття: проблеми війни і
миру, гуманітарні та
екологічні проблеми, давати
оцінку міжнародному тероризму

Громадянське суспільство Уявлення про сутність


громадянського суспільства,
Механізми функціонування громадянський мир і
політичної системи та влади в співробітництво, наступність
Україні. Участь громадян у та відповідальність поколінь;
соціально-політичному житті. приналежність до українського
Цінності та якості, притаманні суспільства та європейської
громадянинові демократичного спільноти.
суспільства. Україна та
інтеграційні процеси в Європі; Знання основних ознак
місце і перспективи України в інститутів громадянського
глобалізованому світі. суспільства, його
Стереотипи. Дискримінація функціонування та умов
існування, сфер суспільного
життя; принципів і цінностей
демократичного громадянського
суспільства, абсолютної
цінності прав та свобод
людини, особистісних рис
громадянина України.

Уміння взаємодіяти із


суспільством та його окремими
інститутами в повсякденному
житті; орієнтуватись у
суспільних явищах і процесах
сучасного світу та давати їм
власну оцінку; конструктивно-
критично мислити і критично
ставитися до проявів
стереотипного мислення,
боротися з дискримінацією

Людина і політика. Політичне Уявлення про політичну сферу


життя суспільства та її роль у житті
суспільства, необхідність
Політика. Політичне життя збереження громадянської
громадянського суспільства. злагоди та миру в суспільстві,
Людина - політика - влада. необхідність плюралізму та
Політична система. Політика та роль засобів масової
ідеологія. Політика і мораль. інформації, вплив ідеології на
Етика політичної діяльності політичну культуру.
Знання структури, ролі органів
та інститутів державної влади
і їх співвідношення з
діяльністю політичних рухів,
партій та громадських
(неурядових) об'єднань і
організацій, основні
процедури, за якими можуть
взаємодіяти громадянин і
держава, структурних елементів
та механізмів функціонування
політичної системи України,
процедури участі у виборах.
Уміння працювати з
матеріалами засобів масової
інформації, характеризувати
особливості політичного життя
у громадянському суспільстві,
особливості виборчої системи
України, пояснювати значення
виборчої системи як показника
рівня демократії в суспільстві

Соціальна сфера суспільства. Уявлення про суспільство як


Етнічна структура суспільства. складну самоорганізовану
систему, місце людини в
Соціальні групи. Соціальні суспільстві, соціальне
ролі. Соціальні конфлікти. партнерство, соціальну
Міжнаціональні захищеність, соціальну
відносини. відповідальність, суть
прогресу в суспільному житті.
Сім'я в соціальній структурі

суспільства. Етика сімейних Знання соціальної структури


відносин. українського суспільства,
способів взаємодії і
Прогрес у суспільному житті соціального партнерства різних
соціальних груп, національного
складу населення України,
сутності і наслідків геноциду
і ксенофобії, шкідливості
міжнаціональних упереджень,
ролі сім'ї в соціальній
структурі суспільства.

Уміння застосовувати знання


для орієнтації в соціальних
відносинах, обирати
конструктивні форми взаємодії
та власної поведінки,
характеризувати міжнаціональні
відносини в Україні,
толерантно поводитися,
позитивно і відповідально
ставитися до створення сім'ї і
життя в ній

Основи теорії держави і права Уявлення про суспільні


відносини, засоби та механізми
Суспільні відносини і засоби їх врегулювання; державу і
їх організації. право; органи державної влади,
джерела та форми права,
Держава як засіб впорядкування правомірну і неправомірну
суспільних відносин. Органи поведінку, правопорушення і
держави. Особливості юридичну відповідальність.
організації державної влади. Знання про суспільні відносини
Історичні типи держав. та засоби їх впорядкування;
Соціальні норми. Поняття права державні органи, особливості
та правової системи. організації державної влади,
Правовідносини. Правомірна і місце правових норм в їх
неправомірна поведінка. системі; джерела права,
Правопорушення і юридична структуру та елементи правової
відповідальність системи.
Вміння розпізнавати різні
засоби впорядкування
суспільних відносин;
порівнювати особливості
здійснення державної влади та
правового регулювання
суспільних відносин у різні
історичні періоди, окремі
види правопорушень та
юридичної відповідальності;
розв'язувати життєві ситуації
з використанням законодавства

Людина, суспільство і держава Уявлення про основні етапи


розвитку української
Поняття публічних прав і державності; особливості
відносин та основних організації здійснення
інститутів публічного права. державної влади та місцевого
Загальна характеристика самоврядування, правовий
конституційного права та його статус громадян України.
джерел. Державний лад України. Знання предмета та основних
Громадянство України. Основні інститутів галузей права
права, свободи і обов'язки публічно-правового циклу,
громадян. Загальна основних прав, свобод,
характеристика фінансового, обов'язків громадян та засобів
адміністративного, їх захисту.
екологічного, кримінального Вміння розпізнавати окремі
права види правопорушень та
юридичної відповідальності;
характеризувати органи
державної влади, правовий
статус громадян, особливості
здійснення державної влади в
Україні; порівнювати правовий
статус громадян з
міжнародними стандартами у
сфері прав людини;
розв'язувати практичні життєві
ситуації з використанням
законодавства

Основи приватного права Уявлення про приватно-правові


України відносини та галузі права, що
їх врегульовують.

Поняття приватних Знання основних понять,


правовідносин та основні особливостей предмета
інститути приватного права. цивільного, господарського,
Характеристика цивільного сімейного, житлового,
права, його джерел та інших трудового, земельного права;
галузей права змісту та видів права
власності, способів захисту
цивільних прав, видів
договорів, особливостей
цивільно-правової
відповідальності.
Вміння розпізнавати окремі
види приватно-правових
відносин та джерела, що їх
врегульовують;
характеризувати підстави їх
виникнення, зміни і
припинення; складати та
аналізувати найпростіші
документи (заяви, договори)

Філософія Уявлення про загальний процес


розвитку філософії та роль
Філософські течії філософії в житті людства.
Знання найвідоміших
представників світової
філософської думки та
найпоширеніших філософських
течій, філософських поглядів
на сутність людини, її буття і
духовність, суспільство,
природу і світ.
Уміння застосовувати
філософські знання для
пояснення подій і явищ у
суспільстві

Людина як суб'єкт економічних Уявлення про господарську


відносин діяльність людини, суб'єкт
господарювання.

Економічні потреби та Знання потреб споживача та


інтереси. Сутність економічних закономірностей його
рішень. Основні питання економічної поведінки; видів
економіки. Домашнє ринку, попиту, пропозиції,
господарство як економічний ціни; домашнього господарства
суб'єкт та його роль і місце в
економічній системі.
Вміння характеризувати потреби
і споживчі блага; пояснювати
механізми задоволення потреб;
пояснювати необхідність
господарської діяльності і
фактори, що її визначають

Господарювання і виробництво Уявлення про структуру


виробництва в національній
Підприємництво. Підприємницька економіці, відмінності
діяльність та її основні види. виробництва у різні епохи
існування людства; функції
Власність. Види ринків. підприємств.
Ринкова інфраструктура Знання видів підприємств,
об'єднань, господарських
товариств згідно із
законодавством; сутності
підприємницької діяльності.
Вміння оцінювати власні
можливості; розкривати
економічні процеси і
закономірності, безпосередньо
пов'язані з повсякденним
життям окремої сім'ї чи
людини; визначати зміст, форми
і фактори виробництва,
структуру витрат виробництва і
визначати його прибутковість

Моделі економічних систем Уявлення про місце людини і


домашнього господарства в
Національне виробництво. економічних процесах, які
відбуваються у державі.

Економічний цикл. Знання грошово-кредитної


політики та податкової
Зайнятість і безробіття. системи.
Уміння користуватися
Грошово-кредитна політика, інформацією про ринок праці
податкова система. для визначення майбутньої
сфери працевлаштування,
Економічний потенціал України послугами ринкових установ,
та її місце у світовій давати оцінку економічного
економіці потенціалу

Світове господарство Уявлення про основні


тенденції і проблеми розвитку
Міжнародна торгівля - сучасної світової економіки та
міжнародні валютні відносини. економіки України. Знання
Глобалізація світової законів міжнародних
економіки. Міжнародна економічних відносин, основних
економічна інтеграція. відмінностей сучасних моделей
Зовнішньоекономічні зв'язки ринкової економіки; процесів
України глобалізації та інтеграції
світової економіки.
Уміння користуватися
інформацією про спеціалізацію
країн у світовому
господарстві, пояснювати роль
міжнародної торгівлі для
розвитку світового
господарства, господарства
України

3. Освітня галузь "Естетична культура"

Основна мета освітньої галузі "Естетична культура" полягає в
тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів
мистецтва і практичної діяльності сформувати в учнів систему
естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати
мистецькі уміння та компетентність, здатність до художньо-творчої
самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні.

Освітня галузь ґрунтується на взаємозв'язку художньої


культури суспільства (художньо-пізнавальна площина) і внутрішнього
духовного світу особистості (художньо-творча площина), що реалізує
ідею "людина в культурі - культура в людині"; на принципах
цілісності, неперервності та наступності, інтегральності та
варіативності змісту мистецької освіти.

Концептуальною ідеєю розроблення змісту освітньої галузі є


цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі
взаємодії різних видів мистецтва і координації знань, умінь та
уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів
поліхудожнього та полікультурного образу світу.

Освітня галузь "Естетична культура" містить універсальні


складові, що визначають основні результати навчання і виховання
учнів, зокрема:

аксіологічна (сприймання, інтерпретація, оцінювання


мистецьких явищ), ціннісна художня орієнтація учнів,
емоційно-естетичний досвід;

праксеологічна (практична художня діяльність). Результат:


мистецькі вміння, навички;

гностична (пізнання мистецтва, його особливостей як складової


культури), художні знання та уявлення учнів;

креативна (творче самовираження у сфері мистецтва), досвід


художньо-творчої діяльності;

комунікативна (спілкування з приводу мистецтва, діалог


культур), комунікативні вміння, культура художнього спілкування.

Змістовими лініями освітньої галузі "Естетична культура" є:


музична, візуальна (образотворча), мистецько-синтетична
(хореографія, театр, екранні мистецтва), культурологічна.

Основна школа

Зміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на
розширення і збагачення мистецьких уявлень, знань, умінь,
цінностей і компетентності, набутої у початковій школі.

Завдання освітньої галузі в основній школі:

виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та творів
мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;

збагачення досвіду практичної мистецької діяльності,


формування спеціальних художніх умінь, навичок спілкування з
питань мистецтва;

набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення


в житті людини і суспільства;

розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;

виховання здатності до художньої самореалізації, потреби вПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіт
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка