Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка4/8
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,06 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8
мистецькій самоосвіті.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Музична змістова лінія

Особистісне художньо-естетичне Уявлення про музичне


сприймання музики українських мистецтво, його специфіку,
і зарубіжних композиторів у основні види, жанри і форми,
широкому діапазоні її видів, зв'язок музики з іншими видами
жанрів і форм (хорової, мистецтв. Усвідомлення
симфонічної, вокальної, значення музики в житті людини
інструментальної, вокально- та суспільства.
інструментальної тощо). Знання про творчість відомих
Інтерпретація інтонаційно- композиторів минулого і
образного змісту та оцінювання сучасності
прослуханих творів

Особливості музичної мови, Уміння простежувати та


специфіки вираження художньої усвідомлювати розвиток
інформації в музиці та її музичного образу, висловлювати
зв'язків з іншими видами та аргументувати особистісно-
мистецтва. Практичне засвоєння ціннісне ставлення до
основних музичних понять та музичного твору,
необхідної термінології інтерпретувати його зміст,
користуючись відповідною
термінологією

Розвиток дитячого голосу, Володіння основними вокально-


виконання народних і хоровими навичками, вміння
композиторських (класичних та виразно виконувати українські
сучасних) пісень. Вивчення народні пісні, композиторські
українського фольклору твори
(автентичного та
стилізованого)

Елементи гри на музичних Уявлення про особливості гри


інструментах: народних, на різних музичних
класичних, сучасних інструментах
(електронних)

Імпровізація (вокальна, Уміння імпровізувати прості


інструментальна тощо), мелодичні звороти, ритмічний
ритмічне фантазування в супровід до пісень
народному та сучасному стилі.
Музичний твір - засіб
комунікації та творчого
самовираження особистості

Візуальна (образотворча) змістова лінія

Особистісне художньо-естетичне Уявлення про види та
сприймання творів особливості візуального
українського та зарубіжного мистецтва
візуального мистецтва різних
епох у його видовій, жанровій
та стильовій різноманітності

Особливості мови візуального Знання основних засобів


мистецтва (графіки, живопису, графіки, живопису, скульптури,
скульптури, декоративно- декоративно-ужиткового
ужиткового мистецтва, мистецтва, архітектури,
архітектури, художньої дизайну; їх стильових та
фотографії). Синтез мистецтв. жанрових особливостей,
Дизайн принципів синтезу мистецтв

Аналіз та інтерпретація творів Уміння висловлювати


візуального мистецтва, особистісно-ціннісне ставлення
визначення взаємозв'язків з до проявів естетичного в житті
іншими видами мистецтв. та мистецтві, аналізувати та
Практичне засвоєння основних інтерпретувати мистецькі твори
понять і термінів (лінія, різних видів, жанрів і стилів,
форма, колір, об'єм, простір, використовуючи відповідну
композиція та інші) термінологію

Особливості створення Уявлення про композицію,


художнього образу; цілісність єдність змісту і форми
змісту і форми мистецького художнього образу.
твору. Практична діяльність з Уміння створювати художні
пам'яті, за уявою, з натури, образи на площині та в об'ємі
на площині та в об'ємі. із застосуванням різних видів
Виконання композицій за художньої техніки та
допомогою різноманітних видів матеріалів, виражаючи власні
мистецької техніки із почуття, емоції та думки мовою
застосуванням відповідних візуального мистецтва
художніх матеріалів.

Твір візуального мистецтва -


засіб комунікації та творчого
самовираження особистості

Мистецько-синтетична змістова лінія

Хореографічне мистецтво

Хореографія як вид мистецтва Уявлення про хореографію як


та її роль у житті людини. вид мистецтва та його значення
Види танцю. Зв'язок музики, в житті людини.
танцювальної пластики, Знання основних видів танцю.
сценографії. Національні Уміння виконувати окремі
особливості українського танці
народного танцю

Театральне мистецтво

Театр як синтетичний вид Уявлення про особливості та
мистецтва, його значення для види театрального мистецтва,
розвитку культури людини і акторську та режисерську
суспільства. Драматичний, майстерність.
ляльковий, музичний театр.
Особливості українського Знання основних жанрів
національного театру. Основні драматургії.
жанри драматургії (трагедія,
комедія, мелодрама, водевіль, Уміння виражати особисте
мюзикл, фарс). Особливості ставлення до театральної
акторської майстерності, вистави та володіти основними
акторського ансамблю елементами акторської гри

Екранне мистецтво

Кіно як вид мистецтва та його Уявлення про кіно як вид
роль у житті людини і мистецтва.
суспільства. Основні жанри,
художні засоби кінематографу. Знання основних жанрів
Синтез мистецтв у кіно. кінематографу, телебачення.
Телебачення як засіб масової
комунікації Уміння висловлювати власні
судження про художні образи

Культурологічна змістова лінія

Сутність художньої культури. Уявлення про сутність
Мистецтво - провідна складова художньої культури, її роль у
художньої культури. Видова та суспільстві та духовному житті
жанрова специфіка мистецтв людини

Багатогранність української Знання основних видів і жанрів


художньої культури, мистецтва, особливостей
національні та регіональні української та зарубіжної
особливості мистецтва, культури, засобів інформації
визначні культурно-історичні
пам'ятки

Зарубіжна художня культура та Уміння емоційно виражати


її роль у розвитку людства. ціннісне ставлення до творів
Мистецтво як посередник між мистецтва, застосовувати
культурами світу. набутий досвід у художньо-
Медіакультура. Значення творчій діяльності
естетичного в житті людини та
суспільства

Старша школа

Зміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на
поглиблення та узагальнення мистецьких уявлень, знань, умінь,
цінностей і компетентностей, набутих в основній школі, на
формування художнього мислення, світогляду, естетичної культури.

Завдання освітньої галузі в старшій школі:

виховання в учнів ціннісного ставлення до явищ культури та
мистецтва, художньо-світоглядної позиції;

набуття системи знань про українську та зарубіжну художню


культуру, розширення уявлень щодо естетичної сфери життєдіяльності
людини;

виховання потреби та здатності до самореалізації в галузі


мистецтва, морально-естетичного самовдосконалення;

формування вмінь аналізувати та інтерпретувати твори


мистецтва різних епох, жанрів і стилів, аргументовано висловлювати
власні судження, застосовувати набуті знання у своїй діяльності.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Культура і суспільство, Уявлення про сутність
культура та релігія, людина і культури, її роль у
культура, діалог культур. суспільстві та духовному житті
людини, діалог культур;
Цілісність та основні етапи особливості мистецтва регіонів
розвитку художньої культури світу.
України, її місце в
європейському та світовому Знання спадщини відомих
культурному просторі. представників української та
Особливості розвитку художніх зарубіжної художньої культури,
напрямів, видів і жанрів основні етапи розвитку
українського та зарубіжного художньої культури людства.
мистецтва.
Уміння висловлювати та
Центри народних художніх аргументувати особисте
промислів і ремесел. Спадщина ставлення до творів мистецтва
видатних митців. Шедеври у процесі їх аналізу та
мистецтва. інтерпретації, використовуючи
відповідну термінологію.

Історичні умови та національні


особливості розвитку мистецтва Знання основних естетичних
культурних регіонів світу. категорій.

Основні категорії естетики Уміння естетично збагачувати


(прекрасне, трагічне, комічне, навколишнє середовище,
піднесене, потворне; почуття і використовуючи культурно-
переживання, смак, ідеал) мистецькі традиції

4. Освітня галузь "Математика"

Основною метою освітньої галузі є:

опанування учнями системи математичних знань, навичок і


умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій
діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми
галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і


методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і


просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної
культури, пам'яті, уваги, інтуїції);

економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання,


формування позитивних рис особистості.

Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями:


числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи
комбінаторики; початок теорії ймовірностей та елементи статистики;
геометричні фігури; геометричні величини.

Освітня галузь "Математика" забезпечує успішне вивчення інших


дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу. Це пояснюється
розширенням сфери застосування математики в науках, де вона є не
лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання.

Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності


між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну
підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої
галузі "Математика".

Основна школа

Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в
основній школі є:

продовження розвитку уявлень про число, формування


обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач;

розширення математичного апарату, засвоєного в початковій


школі;

формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів,


розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх
до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як
математичну модель;

вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових


уявлень і уяви;

формування уявлень про геометричні величини та навичок і


умінь їх вимірювання і обчислення;

навчання математичної мови;

формування уявлень про математичні поняття і методи як
важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Числа
Уявлення про числові множини
Натуральні, цілі, раціональні, та співвідношення між ними.
дійсні числа.
Знання правил виконання
Звичайні дроби. Десяткові процентних розрахунків.
дроби. Дії над числами.
Проценти. Процентні Уміння виконувати дії над
розрахунки. Пропорції числами та простішими
числовими виразами;
розв'язувати текстові задачі

Вирази


Степінь з натуральним і цілим Уявлення про стандартний
показником. вигляд числа.

Многочлен. Дії над Знання основних відомостей про


многочленами. Дріб. Дії над степінь з натуральним і цілим
дробами. Тотожні перетворення показником, одночлен,
виразів многочлен, дріб, арифметичний
квадратний корінь.

Уміння виконувати тотожні


перетворення виразів

Рівняння і нерівності

Рівняння і нерівності з одним Уявлення про рівняння і
невідомим: лінійні, квадратні. нерівність як математичну
модель реальних відношень між
Рівняння з двома невідомими. величинами.
Лінійні рівняння з двома
невідомими. Системи двох Знання основних відомостей про
лінійних рівнянь з двома рівняння і нерівність з одним
невідомими. та з двома невідомими, систему
рівнянь з двома невідомими.

Застосування рівнянь і їх


систем до розв'язування задач Уміння розв'язувати лінійні та
квадратні рівняння; системи
лінійних рівнянь з двома
невідомими; лінійні та
квадратні нерівності; прості
текстові задачі за допомогою
рівнянь та їх систем

Функції


Функція. Лінійна, обернена Уявлення про координатну пряму
пропорційність, квадратична і координатну площину, про
функції. функціональні залежності між
змінними.

Числові послідовності


Знання основних відомостей про
способи задання функцій та
числових послідовностей, про
зазначені у змісті види
функції, про арифметичну і
геометричну прогресії.
Уміння будувати графіки і за
їх допомогою характеризувати
властивості функцій

Елементи комбінаторики Уявлення про множину.

Множини. Уміння розв'язувати
найпростіші комбінаторні
Комбінаторні задачі задачі

Початки теорії ймовірностей та


елементи статистики
Уявлення про теорію
Випадкова подія. Ймовірність ймовірностей і статистику як
випадкової події. науку; про випадкову подію,
ймовірність випадкової події,
Способи подання даних. частоту, середнє значення.
Частота. Середнє значення
Знання способів збирання і
подання даних з різних сфер
діяльності.

Уміння розв'язувати


найпростіші задачі на
обчислення ймовірностей;
подавати дані заданими
способами

Геометричні фігури

Найпростіші геометричні фігури Уявлення про логічну будову
на площині. геометрії.

Трикутники, многокутники, коло Знання означень геометричних


і круг. Рівність і подібність фігур на площині, рівності і
геометричних фігур. подібності фігур; видів
геометричних перетворень;
Побудови циркулем і лінійкою. методів, що застосовуються в
Геометричні перетворення. геометрії.
Координати і вектори.
Геометричні фігури в просторі Уміння виконувати основні
побудови циркулем і лінійкою;
застосовувати набуті знання до
розв'язування задач, зокрема
прикладних

Геометричні величини

Довжина відрізка, кола. Міра Уявлення про довжину, площу та
кута. Площа і об'єм. об'єм геометричних фігур.

Вимірювання і обчислення Знання формул довжини, площі


лінійних і кутових величин, та об'єму геометричних фігур.
площі і об'єму
Уміння знаходити довжину
відрізка, міру кутів, площу і
об'єм геометричних фігур;
розв'язувати трикутник з
використанням тригонометричних
формул

Старша школа

Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі
є:

розширення математичного апарату, засвоєного в основній


школі;

розширення і систематизація загальних відомостей про функції,


вивчення початку аналізу, розв'язування прикладних задач;
розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики;

вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових


уявлень і уяви;

розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;

розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент
загальнолюдської культури, про застосування її в практичній
діяльності, різних галузях науки.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Вирази

Узагальнення поняття степеня. Уявлення про степінь з


раціональним показником і
Логарифм. логарифм числа.

Перетворення степеневих, Знання основних відомостей про


тригонометричних, степінь і логарифм.
ірраціональних, показникових,
логарифмічних виразів Уміння перетворювати
степеневі, тригонометричні,
ірраціональні, показникові,
логарифмічні вирази

Рівняння і нерівності

Тригонометричні, Уявлення про трансцендентні
ірраціональні, показникові, рівняння і нерівності.
логарифмічні рівняння.
Знання основних відомостей про
Показникові і логарифмічні тригонометричне,
нерівності ірраціональне, показникове,
логарифмічне рівняння та
системи таких рівнянь.

Уміння розв'язувати прості


рівняння і нерівності
зазначених видів та їх
нескладні системи

Функції


Числова функція

Тригонометричні, степеневі, Уявлення про функцію як


показникові, логарифмічні математичну модель залежності
функції. між змінними будь-якої
природи; про неперервність
Неперервність функції. функції.
Похідна та інтеграл.
Знання про зазначені в змісті
Застосування похідної і види функцій; основних
визначеного інтеграла відомостей про похідну та
інтеграл; формул похідних
основних функцій.

Уміння будувати графіки


функцій, характеризувати за
графіками їх властивості;
знаходити похідні, інтеграли;
застосовувати похідну та
визначений інтеграл до
розв'язування задач
прикладного змісту

Елементи комбінаторики

Сполуки без повторень: Уявлення про перестановки,
перестановки, розміщення, розміщення, комбінації.
комбінації
Знання формул для обчислення
кількості кожного виду сполук
без повторень.

Уміння обчислювати кількість


перестановок, розміщень,
комбінацій і застосовувати
набуті знання під час
розв'язування задач

Початок теорії ймовірностей та


елементи статистики

Випадкові події. Ймовірність Уявлення про випадкові події


випадкової події. Умовні та їх ймовірності; способи
ймовірності. Незалежні представлення даних.
випадкові події. Уявлення про
закон великих чисел. Знання основних понять,
Означення ймовірності. зазначених у змісті.

Статистичні таблиці. Ряди Уміння застосовувати набуті


розподілу та наочне їх знання під час розв'язування
зображення. Мода і медіана. задач прикладного змісту
Середні значення

Геометричні фігури

Аксіоми стереометрії. Взаємне Уявлення про взаємне
розміщення прямих і площин у розміщення прямих і площин.
просторі. Многогранники і тіла
обертання, їх види та Знання означень геометричних
властивості. Побудови в фігур в просторі та їх
просторі. Геометричні властивостей; видів
перетворення. Координати і геометричних перетворень;
вектори методів, що застосовуються в
стереометрії.

Уміння зображати геометричні


фігури, розв'язувати прості
задачі, зокрема прикладного
змісту

Геометричні величини Уявлення про площу поверхні і


об'єм тіла.

Відстані. Міри кутів між


прямими і площинами.

Площа поверхні і об'єми Знання означень відстані від


точки до площини, міри кутів
між прямими і площинами;
формул площ поверхонь і об'єми
многогранників та тіл
обертання.

Уміння знаходити відстані,


міри кутів, розв'язувати
простіші задачі на вимірювання
і обчислення площ поверхонь і
об'ємів тіл

5. Освітня галузь "Природознавство"

Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою
засобів навчальних предметів, що складають природознавство як
наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного
мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів
природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь
застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в
природокористуванні.

Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з


основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання
та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони
опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи
діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти
наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій,
безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і
цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності


між початковою та основною, основною і старшою школою, між
загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує
природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими
лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в
старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці
учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується
наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.

Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

рівні і форми організації живої і неживої природи, які
структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі
специфічними для неї об'єктами і моделями;

закони і закономірності природи;

методи наукового пізнання, специфічні для кожної з
природничих наук;

значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня


роль у суспільному розвитку.

Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими


навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка,
хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи
відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим
курсам.

Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в


свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.

Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення


засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії,
методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови
Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них
наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці,
розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на
мегарівні.

Зміст біологічної компоненти зорієнтований на забезпечення


засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих
систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із неживою
природою, формування уявлень про природничо-наукову картину живого
світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами
наукового пізнання живої природи, формування складових наукового
мислення (класифікація, екологічність, еволюційність і історизм,
системність і цілісність), усвідомлення біосферної етики,
розуміння необхідності раціонального використання та відновлення
природних ресурсів, вироблення навичок застосування знань з
біології у повсякденному житті.

Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про


компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської
діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового,
соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого,

Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка