Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка6/8
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.06 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8
запобігати вірусним та
бактеріальним хворобам,
розв'язувати елементарні задачі
з молекулярної біології

Організмений рівень

Структурна складність і Уявлення про механізми
упорядкованість організмів. підтримання гомеостазу
Організм - відкрита організму; сучасні
саморегульована система. біотехнології, позитивні та
Властивості організмів. Основні можливі негативні наслідки їх
закономірності спадковості та застосування.
мінливості. Розмноження та
онтогенез. Біотехнології Знання основних властивостей
організмів, обміну речовин,
енергії, інформації,
закономірностей спадковості,
мінливості; роль генотипу і
середовища існування у
формуванні фенотипу; форми
розмноження; закономірності
онтогенезу, регенерації;
життєві цикли організмів,
досягнення сучасної генетики,
селекції, біотехнології,
генетичної та клітинної
інженерії.

Уміння характеризувати організм


як цілісну структурну і
функціональну систему,
розв'язувати елементарні задачі
з генетики, оцінювати
небезпечність впливу факторів
середовища і власної поведінки
на особисте здоров'я та
здоров'я наступних поколінь

Надорганізмені рівні

Організація та функціонування Уявлення про раціональне
надорганізмених систем. Вплив природокористування; підвищення
діяльності людини на біосферу, продуктивності штучних
його наслідки. Заходи, екосистем.
спрямовані на збереження стану
біосфери Знання характеристики
популяційного, екосистемного і
біосферного рівнів організації
біосистем; взаємодії
екологічних факторів, ролі
організмів у кругообігу речовин
і енергії у біосфері, процесів
саморегуляції в екосистемах, їх
розвитку, основ законодавства
з охорони довкілля та його
реалізацію в практичній
діяльності людини.

Уміння застосовувати біологічні


знання для пояснення процесів і
явищ, оцінювати наслідки впливу
людини на природні екосистеми,
використовувати екологічні
знання у власній діяльності

Система та еволюція організмів

Сучасна система органічного Уявлення про розвиток природи у
світу як відображення його зв'язку з геологічною історією
історичного розвитку. Еволюційні Землі; про походження людини.
гіпотези та теорії. Походження
людини Знання принципів біологічної
класифікації організмів;
характеристики виду; сучасної
системи органічного світу;
гіпотез походження життя на
Землі; основних етапів
історичного розвитку
органічного світу; сучасних
еволюційних поглядів.

Уміння пояснювати причини


біологічного розмаїття та вплив
на нього діяльності людини,
наслідки його скорочення

Методи наукового пізнання

Статистичні методи дослідження, Уявлення про моніторинг,
моніторинг, моделювання прогнозування стану екосистем
різних рівнів.

Знання принципів використання


експериментального і
статистичного методів та
моделювання у вивченні об'єктів
живої природи; моральних і
соціальних аспектів наукових
досліджень.

Уміння проводити біологічні


спостереження і прості
експерименти, оформляти
дослідження, аналізувати
отримані дані, висловлювати
припущення, робити висновки про
ступінь їх відповідності
результатам дослідження, робити
розрахунки показників об'єкта
вивчення (варіаційного ряду),
будувати графіки (варіаційні
криві), користуватися шкільними
визначниками біологічних
об'єктів

Географічна компонента освітньої галузі

Географічний простір

Сучасний етап розвитку Уявлення про просторову


географічної оболонки, прояв її неоднорідність процесів у
закономірностей. Виникнення географічній оболонці для
географічного середовища та його обґрунтування, прийняття рішень
просторово-часова диференціація. про виробничу діяльність.
Географія світових природних Знання просторово-часової
ресурсів, забезпеченість, структури і особливостей
проблеми і перспективи розвитку географічного
використання середовища, географії світових
природних ресурсів, суті
геополітичних, геоекономічних і
геосоціальних процесів і явищ,
що відбуваються в геопросторі
світу.
Уміння складати характеристики
географічних об'єктів

Регіональні географічні системи

Закономірності природних умов і Уявлення про регіональний поділ
ресурсів регіонів та країн світу.
світу. Природокористування в
епоху науково-технічної Знання особливостей природних
революції, виникнення і розвиток умов і ресурсів та їх вплив на
світової системи господарства, формування господарських
його регіоналізація. комплексів окремих регіонів та
Закономірності територіальної країн світу, типів
організації господарства в природокористування.
окремих регіонах і країнах світу
Уміння пояснювати причини та
виявляти наслідки впливу
природних умов на господарський
розвиток країн і регіонів,
моделювати географічні ситуації
регіонального розвитку в умовах
глобалізації та інтеграції
економічних і соціальних
процесів розвитку суспільства

Просторова організація життя і Уявлення про демографічні


діяльності людей проблеми світу як складові
глобальних проблем.

Населення світу, його


господарська діяльність, Знання про демографічні,
особливості та проблеми національні, релігійні
територіальної організації особливості регіонів світу та
їх вплив на формування
господарських комплексів і
процесів глобалізації.

Уміння виявляти взаємозв'язок


між розміщенням населення,
господарства, природними
умовами та екологічною
ситуацією на конкретних
територіях, застосовувати
географічні знання для аналізу
сучасних демографічних проблем

Методи географії і джерела


географічної інформації

Географічна картина світу. Уявлення про сучасну природничо-


Антропосфера як об'єкт вивчення наукову картину світу та
географії. Традиційні і нові антропосферу як об'єкт вивчення
методи географічних досліджень. географії.
Види географічної та
картографічної інформації, їх Знання методів географічних
роль в житті людини досліджень.

Уміння застосовувати методи


географічних досліджень для
характеристики сучасної
географічної картини світу

Географічні аспекти взаємодії Уявлення про виникнення і


людини і природи розвиток антропосфери як
результат взаємодії суспільства
Антропосфера. Сучасний стан і природи, глобальні
географічної оболонки. геоекологічні проблеми.
Геоекологічні проблеми та шляхи
їх розв'язання Знання причин загострення
стосунків у системі "людина -
суспільство - природа";
сучасного стану антропосфери та
шляхів розв'язання
геоекологічних проблем.

Уміння здійснювати прогноз


прояву геоекологічних проблем
на різних рівнях (локальному,
регіональному, глобальному);
проводити нескладні
моніторингові спостереження за
станом географічного середовища

Фізична компонента освітньої галузі


Речовина і поле Уявлення про всесвітнє
тяжіння, модель ідеального
Гравітаційне поле. газу, молекулярну будову
рідин, кристалічну будову
Основи молекулярної фізики. твердих тіл, механічні,
електричні, магнітні, оптичні
Кінетична теорія ідеального властивості речовини,
газу. електричне і магнітне поля як
складові єдиного
Властивості речовини в різних електромагнітного поля,
агрегатних станах. природу електричного струму в
різних середовищах,
Електричні та магнітні електромагнітну природу та
властивості речовини. хвильові властивості світла,
світлові кванти, корпускулярно-
Провідники, напівпровідники та хвильовий дуалізм, моделі
діелектрики. атома і ядра, види
радіоактивного випромінювання.
Електромагнітне поле.
Знання основних фізичних
Характеристики електричного і величин - кількість речовини,
магнітного полів. відносна вологість повітря,
коефіцієнт поверхневого
Електромагнітна природа світла. натягу, електричний заряд,
напруженість і напруга
Хвильові властивості світла. електричного поля,
електроємність, індуктивність,
Світлові кванти. магнітна індукція, показник
заломлення світла, частота і
Ядерна модель атома. Спектри довжина хвилі, енергія зв'язку
випромінювання і поглинання. нуклонів, доза випромінювання,
період напіврозпаду.

Модель атомного ядра.


Уміння досліджувати фізичні
Радіоактивність. Ядерні параметри довкілля, визначати
реакції. характеристики приладів і
установок

Елементарні частинки та їх


властивості

Рух і взаємодії Уявлення про види


Сучасні уявлення про простір і фундаментальних взаємодій,
час. Рівномірний і відносність руху, вільне
рівноприскорений рухи. падіння тіл, інертність,
Взаємодія тіл. Гравітаційна способи зміни внутрішньої
взаємодія. Рівновага тіл. енергії тіла, необоротність
Перетворення енергії в теплових процесів, умови
механічних процесах. поширення механічних і
Механічні коливання і хвилі. електромагнітних коливань,
Електромагнітні коливання і електромагнітну індукцію,
хвилі. Вільні та вимушені радіоактивність, механізм
коливання. випромінювання і поглинання
Тепловий рух. Температура. світла, класифікацію
Ізопроцеси. Теплові машини. елементарних частинок.
Електромагнітна взаємодія. Рух
заряджених частинок в Знання основних фізичних
електричному і магнітному величин - прискорення, кутова
полях. швидкість, період і частота
Електричний струм у різних коливань, сила, вага, тиск,
середовищах. імпульс, кінетична і
Взаємодія провідників з потенціальна енергії,
струмом. коефіцієнт корисної дії,
Квантові постулати Бора. температура, внутрішня
Сильна і слабка взаємодії. енергія, кількість теплоти,
Взаємні перетворення сила струму, напруга,
елементарних частинок електричний опір,
електрорушійна сила, робота та
потужність електричного
струму, магнітний потік, квант
енергії.

Уміння вимірювати прискорення


вільного падіння, період
коливань математичного
маятника, силу, тиск,
температуру, силу струму,
напругу, електричний опір
провідника, електрорушійну
силу джерела струму, довжину
світлової хвилі, досліджувати
фізичні параметри довкілля,
характеристики приладів і
установок

Закони і закономірності фізики Уявлення про загальні


закономірності перебігу
Основні фізичні закони, що фізичних явищ і процесів
визначають перебіг механічних, різної природи, екологічні
теплових, світлових, наслідки природокористування.
електромагнітних явищ, плин
теплових і ядерних процесів Знання законів динаміки,
всесвітнього тяжіння,
збереження імпульсу,
збереження енергії; газових
законів, першого і другого
законів термодинаміки;
збереження електричного
заряду, Кулона, Ома для
повного кола, електролізу,
Ампера, електромагнітної
індукції, заломлення світла,
радіоактивного розпаду;
рівнянь рівномірного
прямолінійного та
рівноприскореного рухів,
гармонійних коливань, стану
ідеального газу, фотоефекту,
взаємозв'язку маси і енергії;
принципу сталості швидкості
світла у вакуумі.

Уміння застосовувати зазначені


закони і закономірності для
пояснення фізичних явищ і
процесів, розв'язування задач,
проведення досліджень

Фізичні методи наукового Уявлення про структуру


пізнання наукового пізнання, основні
Загальна структура наукового фізичні моделі, науковий стиль
пізнання. Експеримент. мислення, наближений характер
Гіпотеза. Моделювання. вимірювання, екологічні
Дослідження. Прямі і непрямі наслідки впливу людини на
вимірювання. Оброблення та довкілля.
інтерпретація результатів
дослідження. Знання фундаментальних
Методи розв'язування фізичних дослідів, основоположних
задач гіпотез і принципів фізики,
способів обчислення похибок.

Уміння досліджувати фізичні


явища і процеси адекватними
засобами, використовувати в
пізнавальній діяльності
алгоритми спостереження,
вимірювання; вимірювати
відносну вологість повітря,
показник заломлення світла;
розв'язувати фізичні задачі
різними методами

Фізичне знання в житті людини Уявлення про природничо-


та суспільному розвитку наукову картину світу на
Історія розвитку фізичних різних етапах розвитку науки,
теорій. Становлення сучасної місце фізичного знання в
фізичної картини світу. Фізичні суспільному прогресі,
основи екології. Фізичні методи фундаментальний і прикладний
і засоби вимірювання характер фізичного знання.
характеристик довкілля. Фізичні
основи техніки, виробництва, Знання історії становлення
сучасних технологій. Фізика і основних фізичних ідей та їх
науково-технічний прогрес. прикладів
Внесок творців, українських застосування фізичного знання
вчених у розвиток фізики в різних галузях людської
діяльності, безпечних умов
життєдіяльності людини.

Уміння гармонійно взаємодіяти


з навколишнім природним
середовищем, приймати
екологічно виважені рішення в
природокористуванні

Хімічна компонента освітньої галузі

Хімічний елемент

Хімічні елементи у природі. Уявлення про поширення, колообіг


Будова атомів елементів металів елементів у природі, їхню
і неметалів. біологічну роль.

Знання будови атомів елементів


металів та неметалів,
особливостей будови атомів
карбону.

Уміння складати загальну


характеристику елемента

Речовина Уявлення про багатоманітність,


взаємні перетворення неорганічних
Неорганічні сполуки елементів і органічних речовин, причини
металів і неметалів. цієї багатоманітності; ієрархію
рівнів організації речовини.

Органічні сполуки.


Знання назв, складу, будови,
Рівні організації речовини основних властивостей
найважливіших сполук елементів
металів і неметалів, основних
класів органічних сполук,
найпоширеніших полімерів.

Уміння характеризувати


властивості неорганічних та
органічних речовин, установлювати
причинно-наслідкові зв'язки між
складом, будовою і властивостями
речовин, складати відповідні
рівняння хімічних реакцій

Хімічна реакція Уявлення про класифікацію


Класифікація хімічних реакцій хімічних реакцій за різними
ознаками та особливості перебігу
хімічних реакцій.

Знання основних типів реакцій


органічних речовин.

Уміння робити розрахунки за


рівняннями хімічних реакцій

Методи наукового пізнання в Уявлення про форми наукового


хімії пізнання (факт, модель, гіпотеза,
закон, теорія тощо), внесок
Теоретичні та експериментальні вітчизняних і зарубіжних учених у
дослідження в хімії. розвиток науки, проблеми сучасної
хімії.

Історія розвитку хімічних знань


Знання значення експерименту і
теорії у вивченні речовин.

Уміння самостійно виконувати


хімічні досліди, розв'язувати
експериментальні задачі

Хімія в житті суспільства Уявлення про значення хімії в


житті людини та розвитку
Роль хімії у промисловості та суспільного виробництва, у
сільському господарстві, розв'язанні сировинної,
розв'язанні глобальних проблем енергетичної, екологічної
людства, у побуті проблем.

Знання застосування речовин і


матеріалів на їхній основі у
різних галузях.

Уміння запобігати шкідливому


впливу хімічних сполук у
повсякденному житті

6. Освітня галузь "Технологія"

Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у
формуванні технічно, технологічно освіченої особистості,
підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво
необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства
і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури
учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення,
виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури
праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх
бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Через зміст освітньої галузі "Технологія" забезпечується:

формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти,
закріплення на практиці знань про технологічну діяльність,
спираючись на закони та закономірності розвитку природи,
суспільства, виробництва і людини;

ознайомлення учнів з місцем і роллю


інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві,
науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального
використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач,
пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією,
зберіганням, поданням, передаванням;

ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності,


формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів
способів поводження з різноманітними засобами праці;

створення умов для професійного самовизначення,


обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей,
уподобань і інтересів;

формування в учнів культури праці, навичок раціонального


ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності
за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей,
потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного
розвитку суспільства;

виховання активної життєвої позиції, професійної


адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти,
конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно
включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку
діяльність;

створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого


підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Вирішення загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює


необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і
навичок. Основою для їх формування повинно стати відповідне
змістове наповнення галузі.

Структурування змістового наповнення галузі відбувається на


основі таких змістових ліній:

людина в технічному середовищі;

технологічна діяльність людини;

соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;

графічна культура людини;

людина та інформаційна діяльність (елементи інформології,


основи інформаційних технологій, основи алгоритмізації і
програмування);

проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.

Усі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі
в основній і старшій школі та основані на наступності між
початковою, основною, старшою та вищою освітою.

Основою реалізації змістових ліній є проектно-технологічна та


інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності
людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту.
Проектно-технологічний підхід дасть можливість реалізувати
варіативність у змісті трудової підготовки учнів.

Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко


виражену прикладну спрямованість і реалізовується головним чином
на основі практичних форм і методів організації занять.

Основна школа

У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі
"Технологія" передбачається ознайомити учнів з
проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом
сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні
предметно-практичної діяльності; залучення учнів до
проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та
дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально
оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

1. Людина в технічному
середовищі
Техніка як результат Уявлення про техніку як засіб
інтегрованої пізнавально- пізнання і впливу на життєве
перетворюючої взаємодії людини середовище людини.
і природи. Знання прояву загальнонаукових
Прояв загальнонаукових закономірностей у технічних
закономірностей у технічних об'єктах і процесах.
об'єктах і процесах. Уміння користуватися
Функції техніки в системі технічними об'єктами на основі
суспільного виробництва. їх відповідності заданим
Техніка в життєвому середовищі умовам.
людини

2. Технологічна діяльність


людини
Види перетворюючої діяльності, Уявлення про економічні
її результати і наслідки фактори в технологічній
впливу на особистість, діяльності людини.
культуру, природу і Знання технологічних основ
суспільство. сучасного виробництва,
Етапи і закономірності спираючись на знання учнів з
еволюції технологічного основ наук на рівні предметно-
середовища. практичної діяльності;
Технологія як процес взаємодії предметів та знарядь праці.
природних, суспільних і Уміння застосовувати при
технічних закономірностей. вивченні технологічних основ
Предмети праці: речовини, виробництва загальноосвітні
матеріали, сировина, знання з основ наук;
напівфабрикати, заготовки. охарактеризовувати спосіб
Знаряддя праці: ручні, впливу на предмет праці та
механізовані, автоматизовані. обирати засоби з метою зміни
Способи і засоби впливу на його стану, властивостей чи
предмети праці з метою зміни якостей;
їхнього стану, властивостей, обирати предмети та знаряддя
якостей. праці для заданих умов
Зовнішні та внутрішні фактори технологічної діяльності;
впливу на процес і результати здійснювати технологічну
праці. діяльність в заданих умовах;
Діяльність у побуті та давати оцінку процесу і
декоративно-ужитковому досягнутим результатам
мистецтві. технологічної діяльності
Економічні фактори в
технологічній діяльності
людини. Економічні показники
оцінювання результатів
технологічної діяльності.
Методи і засоби оцінювання
процесу та результатів
технологічної діяльності

3. Соціально-професійне


орієнтування людини на ринку
праці
Трудовий процес як Уявлення про фактори впливу
цілеспрямована перетворююча на вибір професії.
діяльність людини. Елементи Знання елементів трудового
трудового процесу: праця процесу найбільш поширених
людини, предмети і знаряддя сфер діяльності;
праці. впливу раціональних і
Раціональні та безпечні умови безпечних умов на


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіт
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка