Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка7/8
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.06 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8
праці на виробництві та у результативність трудової
побуті. діяльності;
Людина як суб'єкт трудового типових професій найбільш
процесу. Здатність виконувати поширених сфер діяльності;
трудові функції з урахуванням показників професійної
власних можливостей. придатності;
Професійна придатність. умов успішної підприємницької
Професійний план, його діяльності;
структура і етапи формування. етичних норм поведінки у
Професія як результат виробничому середовищі.
суспільного розподілу праці. Уміння планувати практичну
Класифікація професій. Рівень діяльність з урахуванням
професійної підготовки та його реальних умов здійснення
ознаки (класи, розряди, технологічного процесу;
категорії, звання, ранги виконувати з урахуванням вимог
тощо). Професійна майстерність безпеки праці необхідні
як показник оволодіння прийоми робіт, застосовуючи
професійною діяльністю. необхідні інструменти і
Характеристика підприємницької устаткування;
діяльності та умови її оцінювати власні індивідуальні
успішного впровадження. властивості і складати
Умови і засоби раціонального професійний план;
господарювання у побуті. орієнтуватися у світі
професій;
застосовувати навички
раціонального ведення
домашнього господарства і
сімейної економіки.

4. Графічна культура людини


Універсальність графічних Знання ролі графічних засобів
зображень як засобу передачі передачі інформації;
технічної інформації. правил виконання зображень на
Типологія графічних документів графічних документах.
та їх характерні ознаки. Уміння раціонально відображати
Способи утворення графічних геометричні характеристики
зображень. Зворотність та предмета об'ємної форми на
раціональність графічних площині
зображень.
Інструментальні побудови на
графічних зображеннях.
Графічне зображення
геометричних характеристик
предмета об'ємної форми на
площині

5. Людина та інформаційна


діяльність
Інформація та інформаційні Знання поняття інформації,
процеси. способів і засобів одержання
Моделювання та інформаційні та опрацювання сучасної
моделі. інформації;
Інформаційно-комунікаційні типів моделювання та основних
технології. Пошук, етапів технології розв'язання
опрацювання, зберігання і різних задач з використанням
передавання інформації за засобів інформаційно-
допомогою інформаційно- комунікаційних технологій;
комунікаційних технологій. функціональних можливостей
Апаратне та інформаційне комп'ютера та програмних
забезпечення комп'ютера. засобів різного призначення;
Операційні системи. Системи основних властивостей
опрацювання текстових, алгоритмів і способів та їх
числових і графічних даних. базових структур.
Програмні засоби навчального Уміння будувати найпростіші
призначення. інформаційні моделі і
Інформаційно-пошукові і досліджувати їх за допомогою
телекомунікаційні системи. засобів інформаційно-
Основи алгоритмізації і комунікаційних технологій;
програмування. Алгоритми та їх описувати алгоритми
властивості. Базові структури розв'язання навчальних задач;
алгоритмів. Засоби описування раціонально використовувати
алгоритмів комп'ютерні засоби при
розв'язанні задач, пов'язаних
з опрацюванням інформації, її
пошуком, систематизацією,
зберіганням, поданням і
передаванням

6. Проектна діяльність людини


у сфері матеріальної та
інтелектуальної культури
Творчий процес від задуму до Усвідомлення ролі проектної
реалізації дослідного зразка. діяльності для розвитку
Методи розв'язання творчих сучасного техногенного
проблем. середовища.
Проектна діяльність як основа Знання про проектний пошук як
творчого процесу. Етапи і основу творчого процесу;
способи проектної діяльності. ознак та характеристик
Конструювання та моделювання досконалості результату
як складові проектної проектної діяльності;
діяльності. прояву природних процесів у
Функціональні та естетичні результатах проектної
вимоги до об'єктів проектної діяльності людини;
діяльності. Художнє оформлення видів та змісту проектних
виробів. документів і уміння

Дизайн у сучасному користуватися ними;

техногенному середовищі. законів і принципів
Функції та види дизайну. конструювання та моделювання.

Декоративно-ужиткове Уміння:


мистецтво як основа для Здійснювати проектну
розвитку національного діяльність за заданими
дизайну. умовами;
Аналог і його місце у творчому графічно відображати творчий
процесі. задум;
Ознаки і характеристики доско- давати творчу оцінку
налості результату творчої досконалості результатів
діяльності. проектної діяльності;
Види, призначення та зміст застосовувати принципи
проектних документів конструювання та моделювання у
творчій діяльності;
здійснювати конструювання та
моделювання за графічним
зображенням, за технічними
умовами чи власним задумом

Старша школа

Зміст освітньої галузі "Технологія" передбачає поглиблення в
учнів знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та
побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні
загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з
професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня;
формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі
можливості в різних видах діяльності.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

1. Людина в технічному
середовищі Знання особливостей, переваг і
Технічний прогрес: його недоліків технічних об'єктів
закономірності, ознаки прояву та процесів.
та вплив на суспільний Уміння охарактеризовувати,
розвиток. пояснювати будову та принцип
Типологія, класифікаційні дії технічного об'єкта;
ознаки та характеристика здійснювати пошук та усувати
технічних об'єктів і процесів несправності в технічних
об'єктах

2. Технологічна діяльність


людини
Культура виробничого Уявлення про екологічні
середовища. наслідки технологічної
Раціональні умови діяльності людини.
функціонування системи "людина Знання елементів науково-
- техніка" у виробничому технічних основ виробничих
середовищі. процесів з опорою на знання
Організаційно-економічні учнів з основ наук на рівні
основи виробничої діяльності: загальновиробничих
суспільний розподіл праці та закономірностей.
утворення галузей виробництва, Уміння встановлювати
типи виробництв, відповідність характеристик
стандартизація у виробничій технічного зразка чи процесу
діяльності. функціональним можливостям
Закономірності і перспективи людини.
розвитку технологічних основ Забезпечувати раціональні
виробничої та побутової умови здійснення технологічної
діяльності. діяльності
Екологічні наслідки
технологічної діяльності.
Вплив технологічної діяльності
на соціокультурні процеси в
суспільстві

3. Соціально-професійне


орієнтування людини на ринку
праці Знання об'єктивного оцінювання
Умови ефективної трудової майбутньої професійної
діяльності людини. діяльності, коригування
Професійна культура та її професійного плану,
складові елементи: культура генерування, постановка і
праці, професійна творчість, оцінювання підприємницької
професійна етика. ідеї.
Наукова організація праці. Уміння:
Економічні показники раціонально організовувати
організації та результатів трудовий процес;
виробничої та побутової створювати продукти праці
діяльності. (матеріальні об'єкти чи
Державна і регіональна послуги), що мають естетичні
виробнича та освітня якості і споживчу вартість;
інфраструктура. оцінювати ефективність
Шляхи і форми професійної трудового процесу;
освіти та працевлаштування здійснювати аналіз результатів
економічної діяльності
(виробничої чи побутової)

4. Графічна культура людини


Графічне зображення Знання правил графічного
функціональних залежностей відображення функціональних
властивостей технічних залежностей.
об'єктів і процесів. Уміння користуватися
Виконання графічних документів графічними редакторами при
за допомогою комп'ютерних виконанні документів за
засобів допомогою комп'ютерних засобів

5. Людина та інформаційна


діяльність
Інформаційні процеси в Усвідомлення можливостей
суспільстві. використання комп'ютерних
Програмне забезпечення мереж і систем;
навчального призначення. можливостей комп'ютерного
Робота з прикладними моделювання технічних засобів
програмами для розв'язування і процесів.
задач з математики, фізики, Знання соціальних, правових та
географії, іноземних мов тощо. етичних аспектів
Розв'язування навчально- інформатизації суспільства;
дослідницьких задач. можливостей використання
Опрацювання експериментальних програмного забезпечення
даних. комп'ютера в навчальному
Телекомунікаційні системи. процесі;
Інформаційно-пошукові системи. особливостей різних технологій
Мультимедійні технології. програмування, сутності
Системи штучного інтелекту процедурного і декларативного
Експертні системи. програмування.
Технології програмування. Уміння користуватися
Виробничі інформаційні комп'ютерними мережами і
технології. працювати з комп'ютерними
Інформаційні технології у системами різного призначення;
проектній діяльності. застосовувати комп'ютерні
Інформаційне забезпечення засоби у проектній діяльності;
проектної діяльності адекватно добирати програмний
засіб як інструмент
пізнавальної діяльності

6. Проектна діяльність людини


у сфері матеріальної та
інтелектуальної культури
Теоретичні основи проектної Знання теоретичних основ
діяльності: принципи, форми і проектної діяльності:
методи. Проектний аналог. принципів, форм і методів;
Природні прототипи у проектній правових основ
діяльності. раціоналізаторської і
Аналіз та оптимізація функцій винахідницької діяльності.
і властивостей об'єктів Уміння користуватися засобами
проектної діяльності. проектної діяльності;
Проектування предметів праці виявляти відповідність
на основі заданих конструкції чи процесу
функціональних властивостей і технічним умовам;
вимог дизайну. знаходити протиріччя між
Раціоналізаторство і існуючими характеристиками
винахідництво як складові технічного об'єкта чи процесу
проектної діяльності. Прототип та вимогами до його
і його місце у творчому вдосконалення;
процесі. Фізичні, хімічні, обґрунтовано обирати в
біологічні та геометричні проектній діяльності аналоги і
явища у винахідництві. прототипи;
Авторські права визначити умови реалізації
раціоналізаторів і проектного задуму;
винахідників: їх здійснювати конструювання за
підтвердження, забезпечення і технічними умовами;
правові основи захисту здійснювати макетування
об'єкта проектної діяльності

7. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"

Метою реалізації змісту освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" є формування основи для забезпечення і всебічного
розвитку здоров'я учнів; підвищення рівня фізичної
підготовленості; формування і поліпшення основних життєво важливих
рухових навичок, умінь та пов'язаних з ними знань; підготовка до
активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в
природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно
змінюються; до безпечної трудової діяльності та надання першої
допомоги; до захисту Вітчизни та вибору професії.

В основній і старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і


фізична культура" характеризується такими змістовими лініями:
фізичне здоров'я людини; духовне здоров'я людини; соціальне
здоров'я людини.

Зміст лінії "Фізичне здоров'я людини" дає можливість учням


вивчити особливості власного організму та його фізичного розвитку;
основи здорового способу життя, особливості і засоби фізичної
культури як основного способу фізичного самовдосконалення;
набувають практичних навичок щодо систематичних занять фізичною
культурою, відновлення і корекції власного здоров'я, уміння
організації активного і безпечного дозвілля та відпочинку, навичок
надання першої допомоги.

Наповнення змістових ліній "Соціальне здоров'я людини" та


"Духовне здоров'я людини" спрямоване на ознайомлення учнів із
засадами соціальної адаптації, підготовку їх до дорослого життя та
професійного самовизначення; способи формування і виявлення у них
духовного здоров'я; збереження життя і здоров'я учнів, формування
стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань
стосовно здорового способу життя, підготовку до захисту Вітчизни
та вибору професії.

Зміст складових освітньої галузі "Здоров'я і фізична


культура" базується на принципі наступності між початковою,
основною, старшою школою.

Основна школа

В основній школі змістом освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" передбачено надання учням загальних знань і формування
вмінь збереження власного здоров'я як важливого компонента
загальнолюдської культури; зміцнення навичок здорового способу
життя; оволодіння способами розвитку фізичних якостей та
удосконалення морфологічних і функціональних можливостей,
формування основних життєво важливих рухових вмінь і навичок;
сприяння збереженню життя учнів, володіння раціональними прийомами
запобігання порушень стану здоров'я; дій у надзвичайних ситуаціях
і надання першої допомоги.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Здоров'я, його складові, Уявлення про умови та чинники
чинники, умови збереження. збереження здоров'я;
Здоровий спосіб життя. здоровий спосіб життя;
фізичну активність, сутність
Фізичне здоров'я та чинники та механізми вікових змін
його збереження. Розвиток організму;
підлітків. Вплив занять вплив занять фізичними
фізичними вправами на розвиток вправами на розвиток основних
основних систем і функцій систем і функцій організму;
організму. Роль опорно- адекватне харчування;
рухового апарату та нервової оздоровчі системи;
системи під час занять моніторинг здоров'я.
фізичними вправами. Фізичні Знання:
якості як складова про складові здоров'я та
гармонійного розвитку здоровий спосіб життя, основні
особистості та її фізичних показники фізичного розвитку
здібностей (силових, учнів, принципи і методи
швидкісних, координаційних, формування і зміцнення
здатності до виявлення здоров'я;
витривалості).

Фізичні вправи та формування і про опорно-руховий апарат і


корекція постави, ходи та його роль під час занять
плоскостопості. Самоконтроль фізичними вправами;
під час занять фізичними
вправами. ролі нервової системи в
процесі оволодіння руховими
Правила безпеки під час занять діями;
фізичними вправами.
гігієнічних вимог під час
Організація життєвого ритму. занять фізичними вправами;
Догляд за тілом. Гігієнічні
вимоги під час занять природних чинників
фізичними вправами загартування та його значення
для здоров'я

Адекватне харчування

Калорійність харчування та Уміння самостійно діяти
енерговитрати залежно від відповідно до вимог здорового
фізичних навантажень. Природні способу життя;
чинники загартування, його виконувати комплекси вправ і
значення. процедур, спрямованих на
збереження і зміцнення
Фізичні здібності та їх вияви здоров'я;
у повсякденному житті. організовувати навчання та
відпочинок, дотримуватися
Оздоровчі системи правил харчування;
загальнолюдських надбань для доглядати за тілом відповідно
особистого фізичного розвитку. до статі;
Готовність надання першої застосовувати найпростіші
допомоги. прийоми самоконтролю під час
занять фізичними вправами;

Моніторинг здоров'я використовувати засоби


загартування;

складати, виконувати та


проводити комплекси вправ для
формування і корекції постави,
ходи та плоскостопості
(загальнорозвиваючі вправи з
предметами та без предметів,
елементи хореографії;
вправи амплітудного характеру
для розвитку гнучкості);

дотримуватись правил безпеки


під час занять фізичними
вправами;

застосовувати засоби та методи


розвитку фізичних якостей і
здібностей з урахуванням
індивідуальних особливостей
організму та фізичної
підготовленості:

силові: вправи з подоланням


особистої ваги та ваги
партнера, з обтяженням; вправи
на гімнастичній стінці, у
висах і упорах; лазіння по
канату;

швидкісні: подолання коротких


дистанцій з максимальною
швидкістю, зміною напрямку, із
різних вихідних положень, з
виконанням завдань за зоровими
чи звуковими умовними
сигналами; народні та рухливі
ігри; вправи з м'ячем;

витривалість: змішане


пересування; біг на довгі
дистанції помірної
інтенсивності; пересування на
лижах основними лижними ходами
або кросова чи ковзанярська
підготовка;

координаційні: біг із зміною


напрямків, швидкості, з
різних вихідних положень
(різні варіанти); біг з
подоланням перешкод; плавання;
елементи гімнастичних та
акробатичних вправ;
загальнорозвиваючі вправи;
естафети; рухливі, народні
ігри та елементи спортивних
ігор; вправи з рівноваги;

швидкісно-силові: стрибки з


місця і з розбігу в довжину та
висоту, метання різних за
масою та формою снарядів з
місця та з розбігу на
дальність і в ціль; подолання
дистанцій з максимальною
швидкістю;

визначати стан потерпілого,


основні ознаки захворювання,
ушкодження, травмування та
надавати першу допомогу;

застосовувати в особистому


житті елементи різних видів
оздоровчих систем;

визначати індивідуальний


рівень фізичної складової
здоров'я

Соціальне здоров'я людини

Соціальні чинники збереження і Уявлення про соціальні умови
зміцнення здоров'я. Культура і та чинники здоров'я;
здоров'я. Засоби фізичної соціальну складову здоров'я;
культури у підтриманні виникнення та розвиток
соціального здоров'я. Роль фізичної культури.
фізичної культури у формуванні Знання прав і обов'язків
здорового способу життя особи, суспільства, держави
особистості. Права і обов'язки щодо збереження і зміцнення
особи щодо збереження і здоров'я;
зміцнення здоров'я. Основні основних функцій сім'ї щодо
функції сім'ї і громади щодо збереження і зміцнення
збереження здоров'я. Активний здоров'я;
відпочинок як засіб виховання форми активного відпочинку як
здорової нації. Вплив на засобу виховання здорової
здоров'я шкідливих звичок нації;
(тютюнопаління, вживання про згубний вплив шкідливих
алкоголю, наркотичних і звичок;
токсичних речовин). Роль способів запобігання ВІЛ/СНІДу
рухової активності у та іншим хворобам, що
профілактиці шкідливих звичок. передаються статевим шляхом;
Профілактика захворювань, ролі рухової активності у
ВІЛ/СНІДу та інших хвороб, що профілактиці шкідливих звичок;
передаються статевим шляхом
Уміння формувати корисні
звички;
піклуватися про здоров'я своє
та членів сім'ї;
дотримуватися безпечної
поведінки щодо ВІЛ/СНІД та
інших хвороб, що передаються
статевим шляхом;
користуватися правовими
положеннями державного і
міжнародного законодавства
щодо охорони здоров'я;
володіти навичками
орієнтування на місцевості та
безпечної поведінки під час
активного відпочинку

Духовне здоров'я людини

Здоров'я в ієрархії життєвих Уявлення про місце здоров'я в
цінностей. Здоров'я як вияв ієрархії життєвих потреб;
збалансованості почуттів, здоров'я як узгодженість
волі, інтелекту. Характер почуттів, волі, інтелекту;
людини. Розвиток вплив на здоров'я позитивних і
інтелектуальних задатків. негативних емоцій; психічну і
Емоції і стрес. Правила духовну складову здоров'я;
спілкування. Способи засоби фізичної культури для
психофізичної саморегуляції зміцнення духовного здоров'я;
під час занять фізичними вплив занять фізичною
вправами та в процесі культурою на формування
життєдіяльності. Вплив морально-вольових якостей та
фізичної культури на емоційний емоційний стан підлітків.
стан підлітка та формування Знання про вікові особливості
його морально-вольових психічного і духовного
якостей. розвитку організму підлітків;
правил спілкування; способів
Духовне здоров'я і чинники керування емоціями; способів
його збереження. Вікові застереження шкідливого впливу
особливості психічного і стресу на здоров'я підлітків;
духовного розвитку підлітків. правил загальнолюдської
моралі; про роль народних та
Роль занять фізичною культурою рухливих ігор у керуванні
у зміцненні духовного емоціями.
здоров'я. Естетичні засади Уміння виконувати психологічне
здоров'я. Моральні засади самотестування;
здоров'я. Відповідальність за застосовувати засоби
власне здоров'я психологічної саморегуляції;
керуватися засадами
загальнолюдської моралі;
використовувати елементи
тактичної підготовки в
спортивних іграх з метою
розвитку інтелектуальних
здібностей; виконувати фізичні
вправи під музичний супровід,
виявляти естетичну виразність
при виконанні вправ
загальнорозвиваючого
характеру, ритмічної,
художньої гімнастики, аеробіки
тощо

Старша школа

У старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" передбачає:

формування стійких мотиваційних установок і застосування


набутих знань щодо здорового способу життя та системи підтримки,
реабілітації і корекції власного здоров'я;

сприяння підвищенню адаптаційних можливостей організму;

усвідомлення необхідності подальшого підвищення стану
фізичної підготовленості через розвиток фізичних якостей і
здібностей;

формування умінь і навичок щодо систематичних занять


фізичними вправами, підвищення функціональної та фізичної
підготовленості;

підготовку до служби у Збройних Силах України та інших


військових формуваннях, визначених законодавством; вибору
професії; надання першої допомоги.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіт
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка