Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка1/7
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,41 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіт...

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти


Зміст документу

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 1

1. Освітня галузь “Мови і літератури" 4

3. Освітня галузь “Естетична культура" 27

4. Освітня галузь “Математика" 31

5. Освітня галузь “Природознавство" 36

6. Освітня галузь “Технологія" 54

7. Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура" 60


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 січня 2004 р. N 24

Київ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 776 ( 776-2010-п ) від 27.08.2010 )

Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” (651-14) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (додається).

2. Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук розробити до 1 червня 2004 р. навчальні плани та програми для учнів основної і старшої школи.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 р. N 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти

Загальна частина

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі - Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її досягненні.

Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного стандарту є обов’язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.

Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:

для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги між націями і народами, світського характеру школи;

для надання навчанню українознавчої спрямованості, що безпосередньо забезпечується вивченням української мови, української літератури, історії України, географії України, українського мистецтва тощо;

для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів.

Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична культура, математика, природознавство, здоров’я і фізична культура, технології, що є органічним продовженням змісту відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких затверджує МОН.

Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через варіативність методик організації навчання залежно від пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.

У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв’язку з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за трьома рівнями: обов’язкові результати навчання, визначені Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають, програми затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно пов’язані з профільними предметами (наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Базовий навчальний план

Базовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві складові: інваріантну та варіативну.

Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.

Під час складання типових навчальних планів для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального плану.

Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової визначається Державним стандартом.

Змістове наповнення варіативної складової формується навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.

В основній школі навчальні години варіативної складової використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного навчання.

У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання. Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.

На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів. У типових навчальних планах визначається перелік навчальних предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей, кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування, інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу.

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня (розподіл навчального часу між освітніми галузями)

---------------------------------------------------------------------

| Освітні | Загальна кількість годин |

| галузі |-----------------------------------------------------|

| | II ступінь | III ступінь | II+III ступінь |

| | (5-9 класи) | (10-11 класи) | (5-11 класи) |

| |------------------+----------------+-----------------|

| | тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж-| рік | від-|

| | день | |сот-|день| |сот-|день| | сот-|

| | | |ків | | |ків | | | ків |

|-------------------------------------------------------------------|

| Інваріантна складова |

|-------------------------------------------------------------------|

|Мови і | 42 | 1470 | 27| 14 | 490 |18,4| 56 | 1960 | 24,2|

|літератури | | | | | | | | | |

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Суспільство- | 12 | 420 | 7,7| 7 | 245 | 9,2| 19 | 665 | 8,2|

|знавство | | | | | | | | | |

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Естетична | 8 | 280 | 5,1| 1 | 35 | 1,3| 9 | 315 | 3,9|

|культура | | | | | | | | | |

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Математика | 20 | 700 | 13| 6 | 210 | 7,9| 26 | 910 |11,25|

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Природо- | 26 | 910 |16,7|11,5|402,5 |15,1|37,5|1312,5|16,25|

|знавство | | | | | | | | | |

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Технології | 8 | 280 | 5,1| 4 | 140 | 5,2| 12 | 420 | 5,2|

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Здоров'я і | 17,5 |612,5 |11,4| 6 | 210 | 7,9|23,5|822,5 | 10,2|

|фізична | | | | | | | | | |

|культура | | | | | | | | | |

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Разом |133,5*|4672,5| 86|49,5|1732,5| 65 |183 | 6405 | 79,2|

|-------------------------------------------------------------------|

| Варіативна складова |

|-------------------------------------------------------------------|

|Додаткові | 21,5 |752,5 | 14|26,5|927,5 | 35 | 48 | 1680 | 20,8|

|години на | | | | | | | | | |

|освітні | | | | | | | | | |

|галузі, | | | | | | | | | |

|предмети за | | | | | | | | | |

|вибором, | | | | | | | | | |

|профільне | | | | | | | | | |

|навчання, | | | | | | | | | |

|факультативи,| | | | | | | | | |

|індивідуальні| | | | | | | | | |

|заняття та | | | | | | | | | |

|консультації | | | | | | | | | |

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Гранично | 130 | 4550 | | 66/|2310/ | |196/|6860/ | |

|допустиме | | | | 72*|2520* | |202*| 7070 | |

|навчальне | | | | | | | | | |

|навантаження | | | | | | | | | |

|на учня | | | | | | | | | |

|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|

|Разом | 155 | 5425 | 100| 76 | 2660 | 100| 231| 8085 | 100|

|(загальне | | | | | | | | | |

|навчальне | | | | | | | | | |

|навантаження)| | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------

* Години фізичної культури освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” не враховуються в гранично допустимому навчальному навантаженні на учня.

(Розділ в редакції Постанови КМ N 776 від 27.08.2010)

Характеристика освітніх галузей
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка