Державний стандарт базової І повної середньої освіти


Освітня галузь “Мови і літератури"Сторінка2/7
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,41 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

1. Освітня галузь “Мови і літератури"


Мета — формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та літературну підготовку учнів початкової школи.

Освітня галузь “Мови і літератури” складається з мовного і літературного компонентів, кожен з яких має свої складові. Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови національних меншин, іноземні мови, а до літературного — українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською) література (літературна освіта).

Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).

Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма); мовна — засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна — засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) — формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем. Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.

Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна, літературознавча, культурологічна.

Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих здібностей особистості; літературознавча — засвоєння основних теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у контексті літературного процесу; культурологічна — усвідомлення літератури як складової частини духовної культури українського та інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію учнів.

Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у навчальному процесі і в суспільстві; виховують повагу до української мови як державної та до інших мов; розширюють та активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії, культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; формують гуманістичний світогляд, моральні та естетичні переконання, національні та загальнолюдські цінності.

Зміст літературного компонента. Українська література, зарубіжна література, літератури національних меншин передбачають формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої літератури; створення на основі засвоєних літературних знань оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості; формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення учнів до найкращих здобутків духовної культури.

Основна школа

Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до художньої літератури, а через неї — до фундаментальних цінностей культури; формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

Завданнями освітньої галузі в основній школі є:

формування стійкої мотивації до вивчення української, іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова, поваги до української мови та інших мов;

ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;

вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);

формування комунікативної компетенції;

ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої оригінальної та перекладної літератури;

розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва;

формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного;

формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти.

Мовний компонент Українська мова. Мови національних меншин Мовленнєва лінія

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------


Мовленнєва лінія

Загальні уявлення про мовлення Знання про усне та писемне

як засіб спілкування, пізнання мовлення; вміння орієнтуватися

і впливу; сфери спілкування; у мовленнєвій ситуації, сферах

усне та писемне мовлення. Види спілкування, осмислювати,

мовленнєвої діяльності планувати і реалізувати задум

(аудіювання, читання, висловлювання, удосконалювати

говоріння, письмо). Ситуація його

спілкування. Культура

мовлення. Правила спілкування.


Мовленнєвий етикет. Типи Вміння і навички в усіх видах

мовлення. Стилі мовлення. мовленнєвої діяльності:

Жанри мовлення володіння різними типами і

стилями мовлення з урахуванням

ситуації спілкування,

дотримання правил спілкування.


Аудіювання Уміння уважно слухати текст,

розуміти, запам'ятовувати з

Сприймання на слух, розуміння одного прослухування його

текстів, що належать до різних зміст, визначати тему та

типів, стилів і жанрів основну думку твору, оцінювати

мовлення, ступінь складності почуте, помічати особливості

яких відповідає віковим мовної форми

особливостям учнів та етапу

навчання
Говоріння Уміння переказувати (докладно,

стисло, вибірково) вивчені,

Переказування (докладне, прослухані або прочитані

стисле, вибіркове), твори; діалогічні та

діалогічні та монологічні монологічні висловлювання з

висловлювання різних типів, урахуванням ситуації

стилів і жанрів мовлення спілкування; висловлювати

власну думку, аналізувати

різні погляди на предмет

обговорення, дотримуючись

мовних, етичних та етикетних

норм; удосконалювати власне

мовлення
Читання Уміння читати вголос та мовчки

за визначеними програмою

Формування, розвиток техніки нормативами; запам'ятовувати;

читання вголос та мовчки, висловлювати власну думку про

розуміння самостійно прочитане; самостійно

прочитаних текстів, що працювати з текстом;

належать до різних родів користуватися різними видами

літератури, стилів, типів і читання

жанрів мовлення; види читання
Письмо Уміння письмово переказувати

(докладно, стисло, вибірково),

Побудова письмових текстів самостійно створювати письмові

(монолог, діалог) різних тексти, висловлювати в них

типів, стилів і жанрів власну думку про певну подію,

ситуацію, прочитаний твір,

дотримуватись вимог до

мовлення, вдосконалювати

написане
Мовна лінія

Фонетика. Орфоепія. Графіка

Звукова система мови Знання звуків мови та алфавіту

Складоподіл. Наголос. Сильна Уміння дотримуватися

та слабка позиції звуків у орфоепічних норм у власному

слові та позначення їх на мовленні; вільно користуватись

письмі. Алфавіт. Звукове алфавітом, орфоепічним

значення букв. Орфоепічні словником

норми. Орфоепічний словник
Лексикологія і фразеологія Знання істотних ознак

лексикологічних понять і

Лексичне значення слова. фразеологізмів; уміння

Однозначні і багатозначні, розрізнювати пряме і переносне

стилістично та емоційно значення слова, стилістично та

нейтральні і стилістично та емоційно нейтральні і

емоційно забарвлені слова. стилістично та емоційно

Пряме і переносне значення забарвлені слова, групи слів

слова. Групи слів за за значенням, походженням,

значенням. сферою використання.


Синоніми та антоніми (лексичні Уміння використовувати слова і

та контекстуальні), омоніми. фразеологізми відповідно до

лексичного значення, умов і

Групи слів за їх походженням, завдань спілкування; тлумачити

сферою вживання. лексичне значення

Фразеологізми, їх лексичне загальновживаних слів і

значення, стилістична фразеологізмів, добирати до

приналежність, роль у них синоніми та антоніми;

мовленні, різновиди з'ясовувати етимологію окремих

слів; користуватися словниками

різних видів
Етимологія слова

Словники (тлумачний, Уміння пояснювати значення

синонімів, антонімів, слова за допомогою аналізу

фразеологічний, етимологічний його будови; розрізнювати

та іншомовних слів) словозміну та словотвір;

правильно і стилістично


Будова слова. Словотвір. доцільно використовувати слова

Будова слова та значення з урахуванням значення їх

морфем. Способи творення слів. морфем; користуватися

Морфемний та словотвірний морфемним та словотвірним

словники словниками
Морфологія Знання істотних ознак різних

частин мови, ролі

Лексичне та граматичне морфологічних засобів у

значення слова. Частини мови. побудові висловів.

Граматичні характеристики

частин мови. Роль частин мови

у реченні. Довідники з

морфології


Уміння правильно і стилістично

використовувати форми слів, що

належать до різних частин

мови; користуватися довідковою

літературою
Синтаксис Уміння пояснити семантику,

будову словосполучень, речень

Синтаксичні одиниці, їх види, різних типів; уміння визначати

будова, способи вираження. і будувати синтаксичні

Синтаксичні засоби, їх роль у одиниці, висловлювати той

побудові висловів. Способи самий зміст з допомогою різних

передачі чужого мовлення: синтаксичних засобів.

пряма та непряма мова.


Складне синтаксичне ціле, Уміння визначати тему, основну

структура монологічного та думку тексту, структуру,

діалогічного тексту, засоби способи зв'язку речень у

зв'язку речень у тексті; ньому; складати загальне

"відоме" та "нове" у реченнях уявлення про можливий зміст

тексту. Довідники із тексту (через ознайомлення із

синтаксису та пунктуації заголовком, анотацією);

будувати тематично цілісний,

структурований, зв'язний

текст; користуватися

довідниками
Стилістика

Стилі. Стилістичні можливості Уміння комунікативно доцільно

мовних одиниць та їх використовувати стилістичні

функціонування у мовленні можливості вивчених мовних

одиниць в усному і писемному

мовленні
Орфографія

Фонетичне, морфологічне та Уміння правильно писати слова

інші види написання. Написання відповідно до вивчених

разом, окремо, через дефіс. орфографічних правил та

Правила переносу слів. словникові слова, перевіряти

Орфографічні правила; списки написане; користуватися

слів для запам'ятовування. орфографічним словником

Орфографічний словник
Пунктуація

Розділові знаки, їх функції. Уміння встановлювати смислові

Розділові знаки у простому і і синтаксичні відношення у

складному реченнях. Розділові реченні для обґрунтування

знаки при прямій мові, вибору розділових знаків;

діалозі. Довідники з пунктуаційно правильно

пунктуації оформлювати речення різних

видів, діалог


Соціокультурна лінія

Відомості про особливості Знання особливостей

національної культури, звичаї, національної культури.

традиції, свята; визначних Уміння використовувати ці

діячів; суспільно-політичні знання та знання, набуті під

події, державну символіку; час вивчення інших предметів,

побут населення міст, сіл, у власному мовленні.

культурно-архітектурні Уміння пояснювати значення

пам'ятки, музеї, театри тощо. слів, найуживаніших усталених

Найбільш відомі фольклорні виразів, помічати і пояснювати

твори рідного народу, лексеми, слова і вирази, читати

фразеологізми, афоризми як напам'ять найвизначніші

відображення народного народнопоетичні твори, які

досвіду, особливостей відбивають особливості

національного характеру, їх матеріальної і духовної

етнокультурний колорит культури народу, його

світобачення; використовувати

їх у своєму мовленні;

дотримуватися правил

мовленнєвої поведінки

відповідно до загальнолюдських

норм та національної специфіки

культури
Діяльнісна (стратегічна) лінія

Основні загальнонавчальні, Уміння застосовувати основні

творчі вміння як предмет загальнонавчальні, творчі

практичного засвоєння. вміння, використовувати їх у

різних життєвих і навчальних

Основні комунікативні ситуаціях спілкування.

стратегії, стратегії

співпраці. Уміння користуватися основними

комунікативними стратегіями
Іноземні мови
Мовленнєва лінія
Сфери спілкування Розуміння із слуху

(аудіювання)

Особистісна Уміння розуміти зміст

нескладних висловлювань, що

Тематичні блоки: стосуються особистісної,

суспільної, освітньої сфер, а

я, моя родина, друзі; також нескладні тексти

пізнавального та

відпочинок, дозвілля; країнознавчого характеру.

Уміння розуміти повний зміст

покупки, відвідання магазину; висловлювання вчителя, учнів

що стосуються особистісної,

природа і погода, охорона суспільної, професійної і

освітньої сфер; розуміти

довкілля нескладні тексти, виділяти

головну думку, використовуючи

Публічна лінгвістичну та контекстуальну

здогадку; розуміти прості

Тематичні блоки: пояснення, що стосуються

використання різних видів

охорона здоров'я; транспорту, пересування в

незнайомому місті.

у бібліотеці, улюблений Уміння розуміти основний зміст

коротких простих повідомлень,

письменник, книга; оголошень, репортажів;

здобувати інформацію з

кіно і театр; коротких радіо- та телепередач

на побутову тематику;

телебачення; узагальнювати інформацію,

робити на її основі власні

музика, відвідування концерту; висновки
молодіжна культура; Читання

Уміння розуміти зміст

наука, технічний прогрес; нескладних автентичних текстів

різних жанрів і стилів, що

життя суспільства; співвідносяться з

особистісною, суспільною,

подорож, екскурсії по місту; освітньою сферами спілкування;

користуватися словником та

пам'ятки культури різних країн; іншою довідковою літературою.

спорт, відомі спортсмени


Освітня

Тематичні блоки:

робота і професія, професія та

покликання, професійне

становлення, вибір професії

Уміння розуміти основний зміст

газетних, журнальних,

публікацій науково-популярного

і публіцистичного стилів,

виділяти головну думку. Уміння

переглянути значний за обсягом

текст (серію текстів) для

пошуку необхідної інформації;

здобувати інформацію з

оголошень, проспектів, меню,

розкладів, брошур, коротких

офіційних документів
Говоріння

Монологічне мовлення

Уміння робити зв'язне

повідомлення, використовуючи у

разі потреби лексичні або

зображувальні опори; робити

повідомлення за певною

ситуацією в межах визначених

сфер спілкування; передавати

основний зміст прочитаного,

побаченого або почутого,

висловлюючи своє ставлення до

осіб, подій, явищ тощо, про

які йдеться


Діалогічне мовлення

Уміння без попередньої

підготовки встановлювати і

підтримувати спілкування із

співрозмовником у межах

визначеної тематики і сфер

спілкування; ініціювати і

завершувати спілкування,

використовуючи для цього

відповідні зразки мовленнєвого

етикету, прийнятого в країні,

мова якої вивчається;

ініціювати і підтримувати

діалоги, доводити

співрозмовникові власну точку

зору
Письмо

Уміння робити нотатки;

складати план; заповнювати

анкету, опитувальний лист;

писати листа, повідомлення,

автобіографію; писати твори в

межах визначених сфер

спілкування
Мовна лінія

Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості

фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для

вислови; граматична система висловлювання у межах

мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер

категорії, класи і структури спілкування.

нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно

яка вивчається; складати речення, необхідні

багатозначність слів, їх для використання у найбільш

зв'язок з контекстом, типових ситуаціях.

граматична семантика; системи Знання основних правил

транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.

Уміння продукувати писемне

повідомлення з дотриманням

мовних правил
Соціокультурна лінія

Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві

особливостей культури, функції, вживаючи загальні

звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання.

діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету

науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.

реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне

реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,

архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,

музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова

мова якої вивчається якого вивчається
Діяльнісна (стратегічна) лінія

Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід

навчання (нову мову, нових людей, нові

способи поведінки) і

застосовувати інші

компетенції, для того, щоб на

основі спостереження, аналізу,

узагальнення,

запам'ятовування, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література. Літератури національних меншин

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Аксіологічна лінія


Художні тексти різних жанрів Знання назв, авторів та змісту

та тематики; твори, які художніх творів,

репрезентують різні культурно- рекомендованих для вивчення

історичні епохи, літературні напам'ять текстів, окремих

традиції народів України та фактів біографії письменників.

зарубіжних країн.

Популярні твори для дітей та Початкове уявлення про

юнацтва (літературні казки, відображення у художньому

детективні, пригодницькі та творі, етичні та естетичні

гумористичні твори, наукова цінності.

фантастика).

Виразне читання художнього Уміння виразно, осмисленно

тексту, його обговорення з читати художній текст,

елементами аналізу, розуміння виділяти в ньому головну

порушених у ньому етичних думку; зіставляти зображені у

проблем та окремих художніх творі етичні та психологічні

особливостей. Усне та письмове ситуації з власним життєвим

висловлювання власної оцінки досвідом, відповідно

щодо прочитаного, особистісно- корегувати свої життєві

творче його переосмислення орієнтації, писати творчі

роботи різних жанрів
Літературознавча лінія
Теоретико-літературознавчі Знання основних теоретико-

поняття: літературних понять і вміння

оригінал і переклад; оперувати ними в процесі

тема та головна думка твору, читання оригінальних і

сюжет і композиція, епізод; перекладних художніх текстів;

мандрівні сюжети, запозичення, уміння визначати в прочитаному

художній образ, художня творі тему, основні проблеми,

деталь, літературний герой, головних і другорядних героїв,

головний і другорядні герої; художні описи; розрізняти

рима, ритм, розмір вірша, сюжет і композицію, основні

строфа; жанри.

портрет, пейзаж, інтер'єр;

епітет, порівняння, метафора, Початкове уявлення про

гіпербола, алегорія, літературний процес

уособлення;

міф, героїчний епос, народна

казка, легенда, приказка,

прислів'я, загадка;

літературна казка, байка,

балада, вірш, рубаї, поема,

оповідання, повість, роман,

притча;


гумор, сатира
Культурологічна лінія
Література як складник Початкове уявлення про

культури народу, її вплив на історико-літературну добу,

формування національної національні, конкретно-

самосвідомості та її місце у історичні та загальнолюдські

світовій культурі. Зв'язок цінності, відображені у

літератури з іншими видами художньому творі.

мистецтв.

Відтворення в літературі Уміння визначати специфіку

історії країни, народних літературного твору у

традицій, звичаїв, обрядів, зіставленні з творами інших

духовного пошуку інтелігенції видів мистецтва

у різні часи.

Світова культура та її

загальний розвиток.

Взаємозв'язок національної та

світової культур.

Літературний твір як явище

національної культури та

певної культурної доби.

Література як скарбниця

духовності, священні книги

різних релігій як пам'ятки

літератури та духовної

культури; відображення

національних, конкретно-

історичних та загальнолюдських

цінностей у художніх творах

різних жанрів, їх вплив на

суспільне життя
Старша школа

Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), забезпечуючи комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*; заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення з фундаментальними цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до свого та інших культурних традицій.

* Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:

формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання через мову історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі;

розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях;

формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;

подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;

удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин України

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Мовленнєва лінія

Культура мовлення. Стилі мови. Знання ознак правильного

Жанри усного та писемного мовлення, його стилів, жанрів,

мовлення. їх відмінностей; вміння

Види мовленнєвої діяльності. визначати особливості

Риторика як наука і мистецтво правильного мовлення,

слова висловлюватись відповідно до

норм культури мовлення.

Уміння формулювати думку у

всіх стилях і жанрах мовлення.

Уміння підготувати виступ і

виголосити його з урахуванням

ситуації спілкування


Мовна лінія

Стилістичне розшарування Уміння розрізнювати

мовних засобів. Засоби стилістичні варіанти мовних

стилістики. Варіативність засобів, визначати доцільність

норми. Види мовних помилок та їх використання у текстах

їх подолання. Складні випадки різних стилів і жанрів

орфографії та пунктуації мовлення; розрізнювати

нормативне і ненормативне

використання мовних засобів.

Знання мовних помилок


Соціокультурна лінія

Найважливіші світоглядні, Знання найважливіших

етичні, естетичні та інші світоглядних, етичних та інших

поняття, ідеї, відомості, понять, відомостей, ідей,

пов'язані з національною та відображених у мові;

світовою культурою. загальнолюдських моральних

Відображення у мові цінностей, їх вияву у

особливостей бачення світу, національних традиціях.

способу життя та мислення, Уміння узгоджувати із

особливостей культури, засвоєними етичними,

характерних для певного народу естетичними та іншими

цінностями свою мовленнєву і

життєтворчу діяльність;

розуміння особливостей бачення

світу, культури певного

народу, відображених у мові,

враховувати їх у спілкуванні
Діяльнісна (стратегічна) лінія

Загальнонавчальні, творчі Уміння застосовувати

вміння як предмет практичного загальнонавчальні, творчі

засвоєння. вміння, використовувати їх у

Комунікативні стратегії, різних життєвих і навчальних

стратегії співпраці ситуаціях спілкування.

Вміння користуватися

комунікативними стратегіями,

стратегіями співпраці
Іноземні мови

Особистісна Розуміння із слуху

(аудіювання)

Тематичні блоки:

Уміння розуміти висловлювання

я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також

автентичні тексти

дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого

характеру.

харчування; покупки;

Уміння розуміти висловлювання

природа і погода; вчителя, учнів; розуміти

нескладні автентичні

проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту

технічну інформацію.

Публічна


Уміння розуміти основний зміст

Тематичні блоки: новин, що повідомляються,

пізнавальних радіо- і

охорона здоров'я; телепередач; розуміти

дискусію, що проводиться в

у бібліотеці; класі (або подається у

звукозапису).

літературні жанри, вітчизняні

та зарубіжні письменники;

кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення

мистецтво, відомі художники, Читання

скульптори;

Уміння розуміти нескладні

опис картин, відвідування автентичні тексти різних

музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі

художні, науково-популярні,

музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,

молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку

світі, участь молоді у з опорою на контекст або

розв'язанні громадських словотворчі елементи;

проблем; аналізувати окремі місця в

тексті; визначати найбільш

наука і технічний прогрес, значущу інформацію;

вплив науково-технічного систематизувати і коментувати

прогресу на життя людини і одержану інформацію;

стан довкілля;

Уміння користуватися

сучасні засоби комунікації і довідковою літературою.

технології;

Уміння розуміти та аналізувати

життя суспільства; матеріали преси.
подорож, спорт, роль спорту в Говоріння

житті людини і суспільства,

міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення
країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої

їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в

історія, політичний і певних сферах спілкування і

державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно

культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,

діячі побаченого або почутого,

висловлюючи та обґрунтовуючи

Професії своє ставлення до осіб, подій,

явищ, про які йдеться; брати

Освітня участь у дискусіях, логічно та

аргументовано висловлюватися

Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,

доводити свою точку зору і

шкільне життя, типи своє ставлення до них.

навчальних закладів;

Уміння складати план, тези,

участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до

програмах змісту та теми


Діалогічне мовлення

Уміння без попередньої

підготовки спілкуватися з

носіями мови на основі

визначеної тематики;

використовувати лексичні

одиниці та найбільш уживані

формули, що надають

спілкуванню більшої

виразності, емоційності та

переконливості
Мовна лінія

Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на

фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;

вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та

мови, категорії, класи і інтонацією.

структури нормативної

граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке,

багатозначність слів, їх змістовне письмове

зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та

граматична семантика; системи виділенням абзаців

транскрипційних знаків
Соціокультурна лінія

Система світоглядних, Уміння відображати засобами

культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу

етичних, історичних життя та мислення, особливості

відомостей, відображених у культури певного народу.

мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні

теми (музика, фільми тощо);

усвідомлювати відображення у

мові особливостей культури

певного народу, уміння

спілкуватися з урахуванням цих

особливостей з представниками

різних культур
Діяльнісна (стратегічна) лінія

Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий

навчання досвід, аналізувати,

узагальнювати,

запам'ятовувати, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література. Літератури національних меншин

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Аксіологічна лінія

Художні тексти, розмаїття їх Знання змісту, проблематики та

жанрово-родової специфіки та найважливіших особливостей

морально-етичних проблем, що поетики художніх текстів,

надає можливість для рекомендованих для вивчення

психологічного аналізу напам'ять художніх творів,

людських взаємин і вчинків; літературно-критичних,

твори, що репрезентують різні публіцистичних та науково-

етапи літературного процесу, популярних статей;

культурно-літературні традиції біографічних відомостей про

народів України та зарубіжних письменника та його світогляд.

країн.

Художній твір у контексті Розуміння цілісної картиниісторико-літературного художнього світу та

процесу, його смислова та представлену в ньому авторську

естетична цілісність, концепцію, етичних та

художня специфіка. Обговорення естетичних цінностей,

проблематики твору, відображених у художньому

аргументоване усне та письмове тексті; художній текст як

висловлювання своїх суджень твір мистецтва слова та

щодо прочитаного джерело духовного багатства

особистості.

Вміння аналізувати та

інтерпретувати зміст твору,

суть морального конфлікту та

власну етичну позицію щодо

нього, співвідносити порушені

у творі проблеми з власним

життєвим досвідом,

розв'язувати творчі завдання

різних типів


Літературознавча лінія

Основні роди та жанри Знання літературознавчих

літератури. Провідні художні понять, вміння оперувати

літературні напрями, течії та ними в процесі опрацювання

стилі. оригінального та перекладного

тексту.


Тематика та проблематика

твору, конфлікт; фабула, Уміння орієнтуватися в жанрово-

основні сюжетні та позасюжетні родовій специфіці вивчених

елементи. художніх творів; розрізняти

сюжет і фабулу; виділяти

Ліричний герой, образ автора, сюжетні та позасюжетні

система художніх образів елементи, аналізувати

твору, мотив, символ, "вічні" головний конфлікт,

образи. зображувально-виражальні

засоби художньої мови в

Підтекст. оригінальних та перекладних

творах, художній підтекст

Іронія, гротеск образів, деталей, мотивів
Культурологічна лінія

Художня література в Розуміння значення літератури

контексті національної та та культури для духовного

світової культури, її розвитку людства; про основні

взаємопов'язаність з релігією, етапи розвитку культури, про

філософією, естетикою, спільні закономірності

літературною критикою, різними розвитку різних видів мистецтв

видами мистецтв. та сучасні тенденції в

Відображення характеру народу національній та світовій

у національній літературі та у культурі

культурі.

Традиції і новаторство в

літературі та культурі.

Діалог культур, його вплив на

літературний процес.

Зв'язок літературних напрямів

та течій з естетичним пошуком

митців інших видів мистецтв


2. Освітня галузь “Суспільствознавство"

Завданнями освітньої галузі є:

підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій;

формування в учнів національних та загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів, правової свідомості, економічного мислення;

формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок;

формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини.

Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі — людина -

людина, людина — суспільство, людина — природа.

Через зміст освітньої галузі розкривається сутність соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході історичного розвитку людства загалом і українського народу зокрема.

Змістове наповнення галузі базується на українознавчих засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота України, активного компетентного громадянина, людини з гуманістичними і демократичними цінностями.

Структурні компоненти освітньої галузі — історія рідного краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль, економіка, філософія, громадянська освіта.

Основна школа

Освітня галузь “Суспільствознавство” в основній школі є логічним продовженням і поглибленням суспільствознавчого змісту освітньої галузі “Людина і світ” Державного стандарту початкової освіти.

В основній школі формуються такі найважливіші знання, уміння і навички:

характеризувати явища і процеси суспільного життя, встановлювати зв’язок між подіями і явищами;

знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її;

формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію;

розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні, розв’язувати будь-які проблеми;

свідомо дотримуватися правомірної громадянської поведінки, реалізовувати і захищати свої права, виконувати громадянські обов’язки.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------Людина в історії Уявлення про історичність

людської цивілізації та

Історія як процес і як наука. періодизацію історичного

Час в історії. Історичний процесу; про циклічний і

простір. Навколишнє абсолютний час; про

середовище, клімат і людина. суб'єктивність у пізнанні

Історичні джерела. Історичний історії.

факт. Історична Знання відліку часу в історії,

закономірність. Історичне відмінностей у часі;

поняття. Наявність різних найважливіших періодів в

теорій на минуле. Історичне історії людства.

краєзнавство Уміння свідомо застосовувати

поняття "історичний календар",

"хронологія", "століття",

"ера", "епоха"; оцінювати

інформацію історичних джерел

та історичні тлумачення,

встановлювати зв'язок між

подіями і явищами, толерантно

ставитись до поглядів інших

людей
Людина в доісторичний період Уявлення про місце і роль

господарювання у житті людини.

Уповільнений розвиток людини Знання способів господарювання

розумної. Неодночасність давньої людини.

переходу до осілого способу Уміння робити порівняння

життя. Умови життя давньої способів господарювання на

людини. Місце і роль людини у основі інформації про умови

природі. Культурний розвиток життя первісної людини та

людини. Перші графічні задоволення її потреб;

символи. Рідний край у пояснювати закономірності

доісторичний період розвитку на прикладах

визначальних подій та процесів

світової історії, історії

України, історії рідного краю


Форми організації давнього Уявлення про форми організації

людського суспільства. давнього людського

суспільства, релігію та

Історичні свідчення про життя мистецтво людей.

та суспільну організацію Знання найпоширеніших теорій

давніх людей, зокрема на походження людини,

території сучасної України. археологічних пам'яток.

Походження релігії та культури Уміння знаходити в минулому

корисний досвід для власної

практичної діяльності


Давні цивілізації Азії, Уявлення про духовний світ і

Європи спосіб життя людей -

представників різних

Зрошувальне сільське цивілізацій, різні підходи до

господарство. Перехід від висвітлення історичних

перших міст до королівств культур, здобутки давніх

(царств). Поняття цивілізації. цивілізацій.

Спільні риси та відмінності в Знання спільних та відмінних

цивілізаційному розвитку рис життя людини і розвитку

народів Сходу і Заходу. суспільства різних

Головні здобутки давніх цивілізацій; причин появи та

цивілізацій ролі грошей і товарно-грошових

відносин.

Уміння порівнювати

особливості та здобутки різних

цивілізацій; називати і

показувати на карті центри

найдавніших цивілізацій,

оцінювати внесок давніх

цивілізацій в сучасну культуру


Класична античність Уявлення про аграрні

суспільства Євразії; головні

Політичні і культурні пам'ятки античної культури;

досягнення аграрних суспільств найдавніші міста-колонії в

у Євразії. Утворення і Північному Причорномор'ї;

розвиток міст-держав на археологічні культури слов'ян

Середземномор'ї (VIII-IX ст. в давній період.

до н. е.). Політичний і Знання характерних рис

культурний розвиток у містах античних держав; впливу

Середземномор'я. Утворення античної спадщини на світову

середземноморських держав та культуру; витоків українського

організація життя в них народу.

(VI-V ст. до н. е.). Антична Уміння оцінювати роль і місце

культура та її спадщина. античної культури в

Демократія античного часу. загальноісторичному процесі,

Античні міста-держави на характеризувати афінську

території України та їх демократію

сусіди. Слов'яни під час

Великого переселення народів.

Витоки українського народу.

Повсякденне життя людини

античного світу. Рідний край

за часів давніх цивілізацій
Середні віки Уявлення про повсякденне життя

людини епохи середньовіччя,

Людина і природа в середні культурну спадщину

віки. Міський уклад життя та середньовіччя.

культурні обміни в Римській Знання основних тенденцій та

імперії. характеристик розвитку людства

цієї доби; визначних пам'яток

"Варварські" держави Західної української та світової

Європи. Візантійська імперія. культури періоду

Ісламські цивілізації. середньовіччя; основних рис

Київська і Галицько-Волинська феодалізму, наслідків

держави та європейський світ. міграцій.

Священна Римська імперія. Уміння зіставляти найважливіші

Соціальна структура події, визначати місце

середньовічного суспільства та Київської і Галицько-

соціальні рухи. Волинської держав, української

культури в європейській та

Монотеїстичні світові релігії світовій культурній спадщині;

та їх стосунки із світською визначати передумови, причини,

владою. Міграції та культурний наслідки і шляхи подолання

взаємообмін між народами. соціальних, світоглядних і

Міграції в межах євразійського міждержавних конфліктів

простору; старі та нові середньовіччя, описувати життя

держави; феодалізм. Розвиток людини в середні віки; давати

міст. оцінку способам подолання

соціальних, світоглядних та

Рідний край в середні віки. міждержавних конфліктів,

Повсякденне життя людини епохи визначаючи позитивні і

середньовіччя. негативні наслідки
Культурна спадщина

середньовіччя


Людина в період нової історії Уявлення про головні риси

епохи Відродження та нового

Культурні досягнення доко- часу, процеси формування

лоніальних африканської, централізованих національних

азійської, центрально- та держав, повсякденне життя

південоамериканської людини, головні пам'ятки

цивілізацій. Експансія з культури Відродження.

Європи та форми контактів з

населенням Африки, Америки, Знання найсуттєвіших рис, що

Азії в 1450-1750 роках. характеризують нації, колонії,

Формування колоніальних колоніальні імперії; причин та

імперій. Відродження і наслідків революцій нового

гуманізм. Реформація і часу; етапів та особливостей

контрреформація. Витоки формування української нації;

національних рухів витоків, суті та наслідків

європейських народів. реформації і контрреформації;

Формування централізованих поняття "гуманізм".

національних держав. Козацька

доба в історії України. Уміння визначати роль і місце

Революції нового часу. Рідний епохи Відродження та нової

край в епоху Відродження. доби в загальноісторичному

Повсякденне життя людини цього контексті; характеризувати

періоду. Культура процес формування української

нації та аналізувати відносини

українців з іншими народами,

характеризувати ознаки

козацтва; характеризувати

культурні процеси і явища;

аналізувати національно-

визвольну боротьбу

українського народу та процес

державотворення з метою

з'ясування ролі козацтва та

інших верств в цих процесах


Індустріалізація і формування Уявлення про господарську і

націй виробничу діяльність людини;

про культуру цього періоду,

Потреби людини і суспільства, зміни у повсякденному житті;

економічні ресурси та їх політичні і соціальні рухи.

обмеженість.

Знання основних рис

Людина і техніка. Перша індустріального суспільства,

індустріальна революція. рушійних сил життя в

Господарська і виробнича індустріальному суспільстві;

діяльність людини. основних рис індустріальної

Підприємництво. революції та політичних і

соціальних рухів; основних

Політичні і соціальні рухи. надбань українського народу в

Просвітництво. Культура. економіці та культурі.
Становлення націй і українське Уміння давати порівняльну

національне відродження. характеристику національно-

Рідний край в епоху визвольних рухів у Європі та

індустріальної цивілізації. Україні в цей період,

Домінування європейського визначати причини та наслідки

світу та суперництво в Європі. соціальних, політичних та

Завершення територіального культурних зрушень в житті

поділу світу. Особливості українського та інших народів,

розвитку людства у XIX ст. людства в цілому;

класифікувати політичні і

соціальні рухи за різними

ознаками; аналізувати розвиток

людства в XIX ст. з метою

виділення характерних рис


Цінності в житті людини Уявлення про єдність

біологічного і соціального в

Індивідуальність. Вільний людині, основні види

розвиток людини. Свобода і діяльності, соціальні норми,

відповідальність. співвідношення та роль етичних

Толерантність. Мораль. норм у суспільстві,

Цінності в житті людини і міжособистісні стосунки та

суспільства. Етика і етикет шляхи їх гармонізації;

самоцінність кожної людини.

Знання цінностей та соціальних

норм в житті людини,

історичність світогляду

людини, роль науки та релігії

в житті, поняття творчості,

свободи і відповідальності,

духовності людини, основи

спілкування, шляхи

конструктивного розв'язання

міжособистісних конфліктів,

основні моральні норми та

цінності українського

суспільства та людства,

правила етикету.

Уміння визначати життєві

цінності та орієнтири, давати

загальну характеристику

релігійного та наукового

світогляду, аналізувати

власний досвід ефективного

спілкування, ефективно

спілкуватися та співпрацювати,

керуватися в поведінці

моральними нормами та

цінностями, відрізняти

моральність та аморальність,

дотримуватися правил етикету


Людина і культура Уявлення про співвідношення

Багатоманітність культури. матеріальної і духовної,

Культурна спільність людей національної та

загальнолюдської культури,

причини і природність

різноманітності культури,

культурної спільності людей;

полікультурний характер

сучасного суспільства і

необхідність злагоди між

представниками різних культур.

Знання сфери духовної

культури, культури суспільства

і людини.

Уміння доводити необхідність

позитивної оцінки і

толерантного ставлення до

культурних відмінностей,

характеризувати наслідки

взаємодії різних культур і

міжкультурні відносини в

Україні, у своєму регіоні

(населеному пункті)
Старша школа
Основна навчальна і виховна мета освітньої галузі “Суспільствознавство” на цьому етапі полягає у створенні умов для свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві, формування у них відповідної активної соціальної та громадянської позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури спілкування і діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства, свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної діяльності.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------Новітня історія. Причини та Уявлення про світові війни,

наслідки світових війн XX ст. життя людей в умовах

Світ у роки Першої та Другої тоталітаризму, в умовах

світових війн демократії; розвиток людства

на межі XX і XXI століть;

напрями розвитку культури


Протистояння демократії і Знання причин, основних подій

тоталітаризму та наслідків світових війн для

Українська революція початку держав та їх громадян,

XX століття. Здобуття Україною основних подій боротьби

державної незалежності. України за державну

Україна за тоталітарного незалежність у XX столітті;

режиму. Україна у Другій основних тенденцій та проблем

світовій війні. Велика розвитку людства в

Вітчизняна війна. Втрати та індустріальну та

героїзм Українського народу в постіндустріальну епоху.

Другій світовій війні. Уміння аналізувати причини

Післявоєнна відбудова і поразки визвольних змагань

розвиток України. Соціальний, початку XX століття; давати

політичний та економічний оцінку вкладу українського

розвиток країн світу в другій народу у перемогу над

половині XX та на початку XXI фашизмом; характеризувати

століть. Утворення історичний процес відновлення

Європейського Союзу та Ради в 1991 році державної

Європи. Розвиток культури. незалежності України;

Ліквідація колоніалізму, державотворчі процеси в

створення і розвиток Україні; основні досягнення в

незалежних держав. Відновлені розвитку науки, мистецтва.

та нові незалежні держави
Сучасність. Україна в умовах Уявлення про глобальні

незалежності. Науково- проблеми сучасності,

технічний прогрес. розв'язання яких є необхідною

Постіндустріальне суспільство. умовою виживання і розвитку

Зростання ролі освіти і знань. людства, можливі альтернативи

Культура. його розвитку і майбутнього.

Єдність і зростання Знання облаштування та

взаємозалежності сучасного протиріч сучасного світу.

людства. Глобалізаційні Уміння пояснювати основні

процеси. загрози для людства XXI

Інформаційне суспільство століття: проблеми війни і

миру, гуманітарні та

екологічні проблеми, давати

оцінку міжнародному тероризму


Громадянське суспільство Уявлення про сутність

громадянського суспільства,

Механізми функціонування громадянський мир і

політичної системи та влади в співробітництво, наступність

Україні. Участь громадян у та відповідальність поколінь;

соціально-політичному житті. приналежність до українського

Цінності та якості, притаманні суспільства та європейської

громадянинові демократичного спільноти.

суспільства. Україна та

інтеграційні процеси в Європі; Знання основних ознак

місце і перспективи України в інститутів громадянського

глобалізованому світі. суспільства, його

Стереотипи. Дискримінація функціонування та умов

існування, сфер суспільного

життя; принципів і цінностей

демократичного громадянського

суспільства, абсолютної

цінності прав та свобод

людини, особистісних рис

громадянина України.


Уміння взаємодіяти із

суспільством та його окремими

інститутами в повсякденному

житті; орієнтуватись у

суспільних явищах і процесах

сучасного світу та давати їм

власну оцінку; конструктивно-

критично мислити і критично

ставитися до проявів

стереотипного мислення,

боротися з дискримінацією
Людина і політика. Політичне Уявлення про політичну сферу

життя суспільства та її роль у житті

суспільства, необхідність

Політика. Політичне життя збереження громадянської

громадянського суспільства. злагоди та миру в суспільстві,

Людина - політика - влада. необхідність плюралізму та

Політична система. Політика та роль засобів масової

ідеологія. Політика і мораль. інформації, вплив ідеології на

Етика політичної діяльності політичну культуру.

Знання структури, ролі органів

та інститутів державної влади

і їх співвідношення з

діяльністю політичних рухів,

партій та громадських

(неурядових) об'єднань і

організацій, основні

процедури, за якими можуть

взаємодіяти громадянин і

держава, структурних елементів

та механізмів функціонування

політичної системи України,

процедури участі у виборах.

Уміння працювати з

матеріалами засобів масової

інформації, характеризувати

особливості політичного життя

у громадянському суспільстві,

особливості виборчої системи

України, пояснювати значення

виборчої системи як показника

рівня демократії в суспільстві
Соціальна сфера суспільства. Уявлення про суспільство як

Етнічна структура суспільства. складну самоорганізовану

систему, місце людини в

Соціальні групи. Соціальні суспільстві, соціальне

ролі. Соціальні конфлікти. партнерство, соціальну

Міжнаціональні захищеність, соціальну

відносини. відповідальність, суть

прогресу в суспільному житті.

Сім'я в соціальній структурі

суспільства. Етика сімейних Знання соціальної структури

відносин. українського суспільства,

способів взаємодії і

Прогрес у суспільному житті соціального партнерства різних

соціальних груп, національного

складу населення України,

сутності і наслідків геноциду

і ксенофобії, шкідливості

міжнаціональних упереджень,

ролі сім'ї в соціальній

структурі суспільства.


Уміння застосовувати знання

для орієнтації в соціальних

відносинах, обирати

конструктивні форми взаємодії

та власної поведінки,

характеризувати міжнаціональні

відносини в Україні,

толерантно поводитися,

позитивно і відповідально

ставитися до створення сім'ї і

життя в ній
Основи теорії держави і права Уявлення про суспільні

відносини, засоби та механізми

Суспільні відносини і засоби їх врегулювання; державу і

їх організації. право; органи державної влади,

джерела та форми права,

Держава як засіб впорядкування правомірну і неправомірну

суспільних відносин. Органи поведінку, правопорушення і

держави. Особливості юридичну відповідальність.

організації державної влади. Знання про суспільні відносини

Історичні типи держав. та засоби їх впорядкування;

Соціальні норми. Поняття права державні органи, особливості

та правової системи. організації державної влади,

Правовідносини. Правомірна і місце правових норм в їх

неправомірна поведінка. системі; джерела права,

Правопорушення і юридична структуру та елементи правової

відповідальність системи.

Вміння розпізнавати різні

засоби впорядкування

суспільних відносин;

порівнювати особливості

здійснення державної влади та

правового регулювання

суспільних відносин у різні

історичні періоди, окремі

види правопорушень та

юридичної відповідальності;

розв'язувати життєві ситуації

з використанням законодавства


Людина, суспільство і держава Уявлення про основні етапи

розвитку української

Поняття публічних прав і державності; особливості

відносин та основних організації здійснення

інститутів публічного права. державної влади та місцевого

Загальна характеристика самоврядування, правовий

конституційного права та його статус громадян України.

джерел. Державний лад України. Знання предмета та основних

Громадянство України. Основні інститутів галузей права

права, свободи і обов'язки публічно-правового циклу,

громадян. Загальна основних прав, свобод,

характеристика фінансового, обов'язків громадян та засобів

адміністративного, їх захисту.

екологічного, кримінального Вміння розпізнавати окремі

права види правопорушень та

юридичної відповідальності;

характеризувати органи

державної влади, правовий

статус громадян, особливості

здійснення державної влади в

Україні; порівнювати правовий

статус громадян з

міжнародними стандартами у

сфері прав людини;

розв'язувати практичні життєві

ситуації з використанням

законодавства
Основи приватного права Уявлення про приватно-правові

України відносини та галузі права, що

їх врегульовують.

Поняття приватних Знання основних понять,

правовідносин та основні особливостей предмета

інститути приватного права. цивільного, господарського,

Характеристика цивільного сімейного, житлового,

права, його джерел та інших трудового, земельного права;

галузей права змісту та видів права

власності, способів захисту

цивільних прав, видів

договорів, особливостей

цивільно-правової

відповідальності.

Вміння розпізнавати окремі

види приватно-правових

відносин та джерела, що їх

врегульовують;

характеризувати підстави їх

виникнення, зміни і

припинення; складати та

аналізувати найпростіші

документи (заяви, договори)
Філософія Уявлення про загальний процес

розвитку філософії та роль

Філософські течії філософії в житті людства.

Знання найвідоміших

представників світової

філософської думки та

найпоширеніших філософських

течій, філософських поглядів

на сутність людини, її буття і

духовність, суспільство,

природу і світ.

Уміння застосовувати

філософські знання для

пояснення подій і явищ у

суспільстві
Людина як суб'єкт економічних Уявлення про господарську

відносин діяльність людини, суб'єкт

господарювання.

Економічні потреби та Знання потреб споживача та

інтереси. Сутність економічних закономірностей його

рішень. Основні питання економічної поведінки; видів

економіки. Домашнє ринку, попиту, пропозиції,

господарство як економічний ціни; домашнього господарства

суб'єкт та його роль і місце в

економічній системі.

Вміння характеризувати потреби

і споживчі блага; пояснювати

механізми задоволення потреб;

пояснювати необхідність

господарської діяльності і

фактори, що її визначають


Господарювання і виробництво Уявлення про структуру

виробництва в національній

Підприємництво. Підприємницька економіці, відмінності

діяльність та її основні види. виробництва у різні епохи

існування людства; функції

Власність. Види ринків. підприємств.

Ринкова інфраструктура Знання видів підприємств,

об'єднань, господарських

товариств згідно із

законодавством; сутності

підприємницької діяльності.

Вміння оцінювати власні

можливості; розкривати

економічні процеси і

закономірності, безпосередньо

пов'язані з повсякденним

життям окремої сім'ї чи

людини; визначати зміст, форми

і фактори виробництва,

структуру витрат виробництва і

визначати його прибутковість
Моделі економічних систем Уявлення про місце людини і

домашнього господарства в

Національне виробництво. економічних процесах, які

відбуваються у державі.

Економічний цикл. Знання грошово-кредитної

політики та податкової

Зайнятість і безробіття. системи.

Уміння користуватися

Грошово-кредитна політика, інформацією про ринок праці

податкова система. для визначення майбутньої

сфери працевлаштування,

Економічний потенціал України послугами ринкових установ,

та її місце у світовій давати оцінку економічного

економіці потенціалу


Світове господарство Уявлення про основні

тенденції і проблеми розвитку

Міжнародна торгівля - сучасної світової економіки та

міжнародні валютні відносини. економіки України. Знання

Глобалізація світової законів міжнародних

економіки. Міжнародна економічних відносин, основних

економічна інтеграція. відмінностей сучасних моделей

Зовнішньоекономічні зв'язки ринкової економіки; процесів

України глобалізації та інтеграції

світової економіки.

Уміння користуватися

інформацією про спеціалізацію

країн у світовому

господарстві, пояснювати роль

міжнародної торгівлі для

розвитку світового

господарства, господарства

України
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка