Державний стандарт базової І повної середньої освіти


Освітня галузь “Естетична культура"



Сторінка3/7
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,41 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

3. Освітня галузь “Естетична культура"


Основна мета освітньої галузі “Естетична культура” полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва і практичної діяльності сформувати в учнів систему естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати мистецькі уміння та компетентність, здатність до художньо-творчої самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні.

Освітня галузь ґрунтується на взаємозв’язку художньої культури суспільства (художньо-пізнавальна площина) і внутрішнього духовного світу особистості (художньо-творча площина), що реалізує ідею “людина в культурі — культура в людині"; на принципах цілісності, неперервності та наступності, інтегральності та варіативності змісту мистецької освіти.

Концептуальною ідеєю розроблення змісту освітньої галузі є цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі взаємодії різних видів мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів поліхудожнього та полікультурного образу світу.

Освітня галузь “Естетична культура” містить універсальні складові, що визначають основні результати навчання і виховання учнів, зокрема:

аксіологічна (сприймання, інтерпретація, оцінювання мистецьких явищ), ціннісна художня орієнтація учнів, емоційно-естетичний досвід;

праксеологічна (практична художня діяльність). Результат:

мистецькі вміння, навички;

гностична (пізнання мистецтва, його особливостей як складової культури), художні знання та уявлення учнів;

креативна (творче самовираження у сфері мистецтва), досвід художньо-творчої діяльності;

комунікативна (спілкування з приводу мистецтва, діалог культур), комунікативні вміння, культура художнього спілкування.

Змістовими лініями освітньої галузі “Естетична культура” є:

музична, візуальна (образотворча), мистецько-синтетична (хореографія, театр, екранні мистецтва), культурологічна.

Основна школа

Зміст освітньої галузі “Естетична культура” спрямований на розширення і збагачення мистецьких уявлень, знань, умінь, цінностей і компетентності, набутої у початковій школі.

Завдання освітньої галузі в основній школі:

виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та творів мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;

збагачення досвіду практичної мистецької діяльності, формування спеціальних художніх умінь, навичок спілкування з питань мистецтва;

набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення в житті людини і суспільства;

розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;

виховання здатності до художньої самореалізації, потреби в мистецькій самоосвіті.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Музична змістова лінія


Особистісне художньо-естетичне Уявлення про музичне

сприймання музики українських мистецтво, його специфіку,

і зарубіжних композиторів у основні види, жанри і форми,

широкому діапазоні її видів, зв'язок музики з іншими видами

жанрів і форм (хорової, мистецтв. Усвідомлення

симфонічної, вокальної, значення музики в житті людини

інструментальної, вокально- та суспільства.

інструментальної тощо). Знання про творчість відомих

Інтерпретація інтонаційно- композиторів минулого і

образного змісту та оцінювання сучасності

прослуханих творів
Особливості музичної мови, Уміння простежувати та

специфіки вираження художньої усвідомлювати розвиток

інформації в музиці та її музичного образу, висловлювати

зв'язків з іншими видами та аргументувати особистісно-

мистецтва. Практичне засвоєння ціннісне ставлення до

основних музичних понять та музичного твору,

необхідної термінології інтерпретувати його зміст,

користуючись відповідною

термінологією
Розвиток дитячого голосу, Володіння основними вокально-

виконання народних і хоровими навичками, вміння

композиторських (класичних та виразно виконувати українські

сучасних) пісень. Вивчення народні пісні, композиторські

українського фольклору твори

(автентичного та

стилізованого)
Елементи гри на музичних Уявлення про особливості гри

інструментах: народних, на різних музичних

класичних, сучасних інструментах

(електронних)


Імпровізація (вокальна, Уміння імпровізувати прості

інструментальна тощо), мелодичні звороти, ритмічний

ритмічне фантазування в супровід до пісень

народному та сучасному стилі.

Музичний твір - засіб

комунікації та творчого

самовираження особистості
Візуальна (образотворча) змістова лінія
Особистісне художньо-естетичне Уявлення про види та

сприймання творів особливості візуального

українського та зарубіжного мистецтва

візуального мистецтва різних

епох у його видовій, жанровій

та стильовій різноманітності


Особливості мови візуального Знання основних засобів

мистецтва (графіки, живопису, графіки, живопису, скульптури,

скульптури, декоративно- декоративно-ужиткового

ужиткового мистецтва, мистецтва, архітектури,

архітектури, художньої дизайну; їх стильових та

фотографії). Синтез мистецтв. жанрових особливостей,

Дизайн принципів синтезу мистецтв
Аналіз та інтерпретація творів Уміння висловлювати

візуального мистецтва, особистісно-ціннісне ставлення

визначення взаємозв'язків з до проявів естетичного в житті

іншими видами мистецтв. та мистецтві, аналізувати та

Практичне засвоєння основних інтерпретувати мистецькі твори

понять і термінів (лінія, різних видів, жанрів і стилів,

форма, колір, об'єм, простір, використовуючи відповідну

композиція та інші) термінологію


Особливості створення Уявлення про композицію,

художнього образу; цілісність єдність змісту і форми

змісту і форми мистецького художнього образу.

твору. Практична діяльність з Уміння створювати художні

пам'яті, за уявою, з натури, образи на площині та в об'ємі

на площині та в об'ємі. із застосуванням різних видів

Виконання композицій за художньої техніки та

допомогою різноманітних видів матеріалів, виражаючи власні

мистецької техніки із почуття, емоції та думки мовою

застосуванням відповідних візуального мистецтва

художніх матеріалів.
Твір візуального мистецтва -

засіб комунікації та творчого

самовираження особистості
Мистецько-синтетична змістова лінія
Хореографічне мистецтво
Хореографія як вид мистецтва Уявлення про хореографію як

та її роль у житті людини. вид мистецтва та його значення

Види танцю. Зв'язок музики, в житті людини.

танцювальної пластики, Знання основних видів танцю.

сценографії. Національні Уміння виконувати окремі

особливості українського танці

народного танцю
Театральне мистецтво
Театр як синтетичний вид Уявлення про особливості та

мистецтва, його значення для види театрального мистецтва,

розвитку культури людини і акторську та режисерську

суспільства. Драматичний, майстерність.

ляльковий, музичний театр.

Особливості українського Знання основних жанрів

національного театру. Основні драматургії.

жанри драматургії (трагедія,

комедія, мелодрама, водевіль, Уміння виражати особисте

мюзикл, фарс). Особливості ставлення до театральної

акторської майстерності, вистави та володіти основними

акторського ансамблю елементами акторської гри


Екранне мистецтво
Кіно як вид мистецтва та його Уявлення про кіно як вид

роль у житті людини і мистецтва.

суспільства. Основні жанри,

художні засоби кінематографу. Знання основних жанрів

Синтез мистецтв у кіно. кінематографу, телебачення.

Телебачення як засіб масової

комунікації Уміння висловлювати власні

судження про художні образи


Культурологічна змістова лінія
Сутність художньої культури. Уявлення про сутність

Мистецтво - провідна складова художньої культури, її роль у

художньої культури. Видова та суспільстві та духовному житті

жанрова специфіка мистецтв людини


Багатогранність української Знання основних видів і жанрів

художньої культури, мистецтва, особливостей

національні та регіональні української та зарубіжної

особливості мистецтва, культури, засобів інформації

визначні культурно-історичні

пам'ятки
Зарубіжна художня культура та Уміння емоційно виражати

її роль у розвитку людства. ціннісне ставлення до творів

Мистецтво як посередник між мистецтва, застосовувати

культурами світу. набутий досвід у художньо-

Медіакультура. Значення творчій діяльності

естетичного в житті людини та

суспільства


Старша школа

Зміст освітньої галузі “Естетична культура” спрямований на поглиблення та узагальнення мистецьких уявлень, знань, умінь, цінностей і компетентностей, набутих в основній школі, на формування художнього мислення, світогляду, естетичної культури.

Завдання освітньої галузі в старшій школі:

виховання в учнів ціннісного ставлення до явищ культури та мистецтва, художньо-світоглядної позиції;

набуття системи знань про українську та зарубіжну художню культуру, розширення уявлень щодо естетичної сфери життєдіяльності людини;

виховання потреби та здатності до самореалізації в галузі мистецтва, морально-естетичного самовдосконалення;

формування вмінь аналізувати та інтерпретувати твори мистецтва різних епох, жанрів і стилів, аргументовано висловлювати власні судження, застосовувати набуті знання у своїй діяльності.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------



Культура і суспільство, Уявлення про сутність

культура та релігія, людина і культури, її роль у

культура, діалог культур. суспільстві та духовному житті

людини, діалог культур;

Цілісність та основні етапи особливості мистецтва регіонів

розвитку художньої культури світу.

України, її місце в

європейському та світовому Знання спадщини відомих

культурному просторі. представників української та

Особливості розвитку художніх зарубіжної художньої культури,

напрямів, видів і жанрів основні етапи розвитку

українського та зарубіжного художньої культури людства.

мистецтва.

Уміння висловлювати та

Центри народних художніх аргументувати особисте

промислів і ремесел. Спадщина ставлення до творів мистецтва

видатних митців. Шедеври у процесі їх аналізу та

мистецтва. інтерпретації, використовуючи

відповідну термінологію.

Історичні умови та національні

особливості розвитку мистецтва Знання основних естетичних

культурних регіонів світу. категорій.


Основні категорії естетики Уміння естетично збагачувати

(прекрасне, трагічне, комічне, навколишнє середовище,

піднесене, потворне; почуття і використовуючи культурно-

переживання, смак, ідеал) мистецькі традиції





Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка