Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка4/7
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.41 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

4. Освітня галузь “Математика"


Основною метою освітньої галузі є:

опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції);

економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.

Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями:

числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи комбінаторики; початок теорії ймовірностей та елементи статистики; геометричні фігури; геометричні величини.

Освітня галузь “Математика” забезпечує успішне вивчення інших дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу. Це пояснюється розширенням сфери застосування математики в науках, де вона є не лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання.

Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі “Математика”.

Основна школа

Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в основній школі є:

продовження розвитку уявлень про число, формування обчислювальних навичок та застосування їх до розв’язування задач;

розширення математичного апарату, засвоєного в початковій школі;

формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх до розв’язування задач; формування уявлення про функцію як математичну модель;

вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових уявлень і уяви;

формування уявлень про геометричні величини та навичок і умінь їх вимірювання і обчислення;

навчання математичної мови;

формування уявлень про математичні поняття і методи як важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Числа


Уявлення про числові множини

Натуральні, цілі, раціональні, та співвідношення між ними.

дійсні числа.

Знання правил виконання

Звичайні дроби. Десяткові процентних розрахунків.

дроби. Дії над числами.

Проценти. Процентні Уміння виконувати дії над

розрахунки. Пропорції числами та простішими

числовими виразами;

розв'язувати текстові задачі


Вирази
Степінь з натуральним і цілим Уявлення про стандартний

показником. вигляд числа.


Многочлен. Дії над Знання основних відомостей про

многочленами. Дріб. Дії над степінь з натуральним і цілим

дробами. Тотожні перетворення показником, одночлен,

виразів многочлен, дріб, арифметичний

квадратний корінь.
Уміння виконувати тотожні

перетворення виразів


Рівняння і нерівності
Рівняння і нерівності з одним Уявлення про рівняння і

невідомим: лінійні, квадратні. нерівність як математичну

модель реальних відношень між

Рівняння з двома невідомими. величинами.

Лінійні рівняння з двома

невідомими. Системи двох Знання основних відомостей про

лінійних рівнянь з двома рівняння і нерівність з одним

невідомими. та з двома невідомими, систему

рівнянь з двома невідомими.

Застосування рівнянь і їх

систем до розв'язування задач Уміння розв'язувати лінійні та

квадратні рівняння; системи

лінійних рівнянь з двома

невідомими; лінійні та

квадратні нерівності; прості

текстові задачі за допомогою

рівнянь та їх систем
Функції
Функція. Лінійна, обернена Уявлення про координатну пряму

пропорційність, квадратична і координатну площину, про

функції. функціональні залежності між

змінними.

Числові послідовності

Знання основних відомостей про

способи задання функцій та

числових послідовностей, про

зазначені у змісті види

функції, про арифметичну і

геометричну прогресії.

Уміння будувати графіки і за

їх допомогою характеризувати

властивості функцій


Елементи комбінаторики Уявлення про множину.
Множини. Уміння розв'язувати

найпростіші комбінаторні

Комбінаторні задачі задачі
Початки теорії ймовірностей та

елементи статистики

Уявлення про теорію

Випадкова подія. Ймовірність ймовірностей і статистику як

випадкової події. науку; про випадкову подію,

ймовірність випадкової події,

Способи подання даних. частоту, середнє значення.

Частота. Середнє значення

Знання способів збирання і

подання даних з різних сфер

діяльності.
Уміння розв'язувати

найпростіші задачі на

обчислення ймовірностей;

подавати дані заданими

способами
Геометричні фігури
Найпростіші геометричні фігури Уявлення про логічну будову

на площині. геометрії.


Трикутники, многокутники, коло Знання означень геометричних

і круг. Рівність і подібність фігур на площині, рівності і

геометричних фігур. подібності фігур; видів

геометричних перетворень;

Побудови циркулем і лінійкою. методів, що застосовуються в

Геометричні перетворення. геометрії.

Координати і вектори.

Геометричні фігури в просторі Уміння виконувати основні

побудови циркулем і лінійкою;

застосовувати набуті знання до

розв'язування задач, зокрема

прикладних


Геометричні величини
Довжина відрізка, кола. Міра Уявлення про довжину, площу та

кута. Площа і об'єм. об'єм геометричних фігур.


Вимірювання і обчислення Знання формул довжини, площі

лінійних і кутових величин, та об'єму геометричних фігур.

площі і об'єму

Уміння знаходити довжину

відрізка, міру кутів, площу і

об'єм геометричних фігур;

розв'язувати трикутник з

використанням тригонометричних

формул
Старша школа

Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі є:

розширення математичного апарату, засвоєного в основній школі;

розширення і систематизація загальних відомостей про функції, вивчення початку аналізу, розв’язування прикладних задач; розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики;

вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових уявлень і уяви;

розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;

розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------Вирази
Узагальнення поняття степеня. Уявлення про степінь з

раціональним показником і

Логарифм. логарифм числа.
Перетворення степеневих, Знання основних відомостей про

тригонометричних, степінь і логарифм.

ірраціональних, показникових,

логарифмічних виразів Уміння перетворювати

степеневі, тригонометричні,

ірраціональні, показникові,

логарифмічні вирази
Рівняння і нерівності
Тригонометричні, Уявлення про трансцендентні

ірраціональні, показникові, рівняння і нерівності.

логарифмічні рівняння.

Знання основних відомостей про

Показникові і логарифмічні тригонометричне,

нерівності ірраціональне, показникове,

логарифмічне рівняння та

системи таких рівнянь.


Уміння розв'язувати прості

рівняння і нерівності

зазначених видів та їх

нескладні системи

Функції
Числова функція
Тригонометричні, степеневі, Уявлення про функцію як

показникові, логарифмічні математичну модель залежності

функції. між змінними будь-якої

природи; про неперервність

Неперервність функції. функції.

Похідна та інтеграл.

Знання про зазначені в змісті

Застосування похідної і види функцій; основних

визначеного інтеграла відомостей про похідну та

інтеграл; формул похідних

основних функцій.
Уміння будувати графіки

функцій, характеризувати за

графіками їх властивості;

знаходити похідні, інтеграли;

застосовувати похідну та

визначений інтеграл до

розв'язування задач

прикладного змісту


Елементи комбінаторики
Сполуки без повторень: Уявлення про перестановки,

перестановки, розміщення, розміщення, комбінації.

комбінації

Знання формул для обчислення

кількості кожного виду сполук

без повторень.


Уміння обчислювати кількість

перестановок, розміщень,

комбінацій і застосовувати

набуті знання під час

розв'язування задач
Початок теорії ймовірностей та

елементи статистики


Випадкові події. Ймовірність Уявлення про випадкові події

випадкової події. Умовні та їх ймовірності; способи

ймовірності. Незалежні представлення даних.

випадкові події. Уявлення про

закон великих чисел. Знання основних понять,

Означення ймовірності. зазначених у змісті.


Статистичні таблиці. Ряди Уміння застосовувати набуті

розподілу та наочне їх знання під час розв'язування

зображення. Мода і медіана. задач прикладного змісту

Середні значення


Геометричні фігури
Аксіоми стереометрії. Взаємне Уявлення про взаємне

розміщення прямих і площин у розміщення прямих і площин.

просторі. Многогранники і тіла

обертання, їх види та Знання означень геометричних

властивості. Побудови в фігур в просторі та їх

просторі. Геометричні властивостей; видів

перетворення. Координати і геометричних перетворень;

вектори методів, що застосовуються в

стереометрії.
Уміння зображати геометричні

фігури, розв'язувати прості

задачі, зокрема прикладного

змісту
Геометричні величини Уявлення про площу поверхні і

об'єм тіла.

Відстані. Міри кутів між

прямими і площинами.
Площа поверхні і об'єми Знання означень відстані від

точки до площини, міри кутів

між прямими і площинами;

формул площ поверхонь і об'єми

многогранників та тіл

обертання.


Уміння знаходити відстані,

міри кутів, розв'язувати

простіші задачі на вимірювання

і обчислення площ поверхонь і

об'ємів тілПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка