Державний стандарт базової І повної середньої освіти


Освітня галузь “Природознавство"Сторінка5/7
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,41 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

5. Освітня галузь “Природознавство"


Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою засобів навчальних предметів, що складають природознавство як наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні.

Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною і старшою школою, між загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі “Людина і світ”. Зміст освітньої галузі в старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.

Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

рівні і форми організації живої і неживої природи, які структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі специфічними для неї об’єктами і моделями;

закони і закономірності природи;

методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук;

значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня роль у суспільному розвитку.

Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка, хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим курсам.

Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.

Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці, розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на мегарівні.

Зміст біологічної компоненти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із неживою природою, формування уявлень про природничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами наукового пізнання живої природи, формування складових наукового мислення (класифікація, екологічність, еволюційність і історизм, системність і цілісність), усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності раціонального використання та відновлення природних ресурсів, вироблення навичок застосування знань з біології у повсякденному житті.

Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового, соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та аналізу трьох її основних компонентів — природи, населення і господарства.

Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв’язування фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та суспільному розвитку.

Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення, найважливіші хімічні закони, методи дослідження в хімії, роль хімії в суспільному виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та формування на цій основі наукового світогляду, вироблення навичок безпечного поводження з речовинами у буденному житті.

Основна школа

Завданнями реалізації змісту освітньої галузі в основній школі є:

ознайомлення учнів з науковими фактами природознавства та усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук;

оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу описати і зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

набуття учнями досвіду практичної та експериментальної діяльності, застосування знань у пізнанні світу;

формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------Загальноприроднича компонента освітньої галузі
Довкілля як частина Уявлення про загальні

природного та антропогенного закономірності природи та

середовища життя людини. природничо-наукову картину

Явища природи. Об'єкти світу, загальну будову

природи і штучні системи. Всесвіту, цілісність природи.

Всесвіт. Методи пізнання

природи. Загальні Знання про довкілля людини,

закономірності природи. його компоненти та

Природничо-наукова картина взаємозв'язок між ними.

світу Природні та штучні системи.


Уміння спостерігати та

описувати природні явища,

пояснювати на основі загальних

закономірностей природи причини

їх виникнення
Біологічна компонента освітньої галузі

Молекулярно-клітинний рівень Уявлення про прояв закону Особливості хімічного складу збереження енергії в живій живих систем. Загальний план природі, про діагностику будови клітин еукаріотів захворювань людини на основі

вивчення клітин та тканин, про

складові живлення організмів.

Знання про значення

неорганічних та органічних

речовин в існуванні живої

природи, клітину як

елементарну структурно-

функціональну одиницю живої

природи.

Уміння виготовляти прості

мікропрепарати
Організмений рівень
Особливості будови, Уявлення про організм як

функціонування та розвитку відкриту саморегульовану

організмів різних царств, їх систему, про біологічні основи

пристосування до умов розмноження, вирощування

середовища. Будова та функції рослин і тварин та догляд за

організму людини. Біосоціальна ними; антропогенез.

природа людини

Знання про будову,

функціонування, розвиток та

поведінку організмів; принципи

роботи регуляторних систем,

зв'язок організмів різних

царств та екологічних груп із

середовищем існування,

значення їх в природі,

господарстві та житті людини,

місце і роль людини в світі.
Уміння пояснювати процеси

життєдіяльності та основні

властивості живих систем,

виявляти взаємозалежність

організмів та їх

пристосованість до умов

існування, надавати першу

допомогу при нещасних

випадках, використовувати

знання для ведення здорового

способу життя
Надорганізмені рівні
Надорганізмені системи: Уявлення про стан довкілля в

популяція, вид, екосистема, Україні та її регіонах, про

біосфера. Взаємозв'язок природні та штучні екосистеми.

організму і середовища. Людина

і довкілля Знання основних типів зв'язків

між організмами та середовищем

існування, екологічних

факторів, значення умов

довкілля для життя людини.
Уміння виявляти біотичні та

абіотичні зв'язки в природі,

застосовувати знання про

екосистеми у господарській

діяльності і охороні природи
Система та еволюція організмів Уявлення про основи

класифікації, сучасну систему

Різноманітність організмів. органічного світу.
Еволюція Знання характерних ознак

організмів основних таксонів

різних царств живої природи,

їх ускладнення в процесі

еволюції, систематичного

положення людини в органічному

світі.
Уміння порівнювати організми

різних таксонів,

обґрунтовувати значення

різноманітності живих

організмів у природі та

господарській діяльності

людини
Методи наукового пізнання
Спостереження, описовий, Уявлення про джерела отримання

порівняльний та біологічних знань, методи

експериментальний методи вивчення організмів у природі.

дослідження

Знання про призначення

збільшувальних та інших

приладів (тонометр, термометр,

електрокардіограф тощо) у

біологічних дослідженнях,

правил безпеки під час

проведення дослідів
Уміння користуватися

збільшувальними приладами і

досліджувати мікро- та

макропрепарати, проводити

спостереження в природі і

лабораторії, порівнювати

організми різних таксономічних

груп, проводити

антропометричні вимірювання,

аналізувати фізичний розвиток

і фізіологічний стан людини за

різними показниками

(температура тіла,

артеріальний тиск тощо),

проводити прості досліди щодо

вивчення процесів

життєдіяльності організмів
Географічна компонента освітньої галузі
Географічний простір
Загальні закономірності Уявлення про місце Землі у

географічної оболонки, Всесвіті, вплив Сонця на

особливості їх прояву і природу, загальні

наслідки в різних оболонках: закономірності просторової

літосфері, атмосфері, організації географічної

гідросфері, біосфері. Вплив оболонки.

природних факторів та

закономірностей на життя і Знання особливостей форми та

діяльність людей рухів Землі, структури та

особливостей розвитку

літосфери, атмосфери,

гідросфери, біосфери як

складових географічної

оболонки.


Уміння аналізувати

взаємозв'язки між складовими

географічної оболонки,

наводити приклади взаємного

впливу природних умов і

діяльності людей


Регіональні географічні

системи
Материки і океани як складові Уявлення про загальні

географічної оболонки, її географічні закономірності на

найбільші азональні комплекси. материках і в океанах.

Основні особливості та

взаємозв'язки компонентів Знання основних особливостей

природи в межах окремих та взаємозв'язків компонентів

материків і океанів. Загальні природи в межах материків і

природні закономірності на океанів, географічних

материках і океанах. закономірностей та природно-

ресурсного потенціалу України

Просторова організація і своєї місцевості.

географічної оболонки в межах

території України і своєї Уміння складати географічні

місцевості та її природно- характеристики материків і

ресурсний потенціал океанів, території України і

своєї місцевості, розв'язувати

пізнавальні та практичні

географічні задачі,

застосовувати географічні

знання в побуті та

повсякденному житті


Просторова організація життя і Уявлення про географічні

діяльність людства аспекти населення і

господарства на материках та в

Материки як заселені частини Україні, про проблеми сталого

земної кулі. розвитку.
Населення України та своєї Знання історії заселення

місцевості. Господарська материків у зв'язку з

діяльність людини та її природними умовами та напрями

наслідки господарської діяльності

людини на них, особливостей

формування державної території

та населення України, її

сучасні соціально-економічні

проблеми.
Уміння складати географічні

характеристики населення

материків і України,

визначати, порівнювати й

аналізувати основні

демографічні та соціально-

економічні показники
Методи географії і джерела Уявлення про сучасну

географічної інформації географічну картину світу.


Об'єкт, предмет та завдання Знання про джерела

географії. Історія пізнання географічної інформації та її

Землі. Джерела географічних роль в житті людини.

знань та методи географічних

досліджень. Геоінформаційні Уміння користуватися планами,

системи. План і карта. картами та іншими джерелами

Картографічні проекції. географічної інформації,

Значення географічних знань використовувати набуті

географічні знання у

повсякденному житті,

користуватися комплектом

приладів та інструментів для

пізнання географічних процесів

і явищ
Географічні аспекти взаємодії Уявлення про географічні

людини і природи аспекти взаємодії природи і

суспільства у минулому та на

Взаємодія людини і природи, її сучасному етапі.

наслідки. Основні планетарні

проблеми, їх глобальність і Знання про основні проблеми

прояв на окремих материках та взаємодії суспільства та

на території України. природи, їх прояв в межах

Екологічні проблеми, їх окремих материків і на

регіональний прояв, шляхи території України.

розв'язання. Міжнародна

співпраця у вирішенні Уміння наводити приклади

глобальних проблем взаємовпливу людини і природи,

пояснювати шляхи розв'язання

геоекологічних регіональних

проблем; виконувати правила

поведінки в природі


Фізична компонента освітньої галузі
Речовина і поле Уявлення про атомно-молекулярну

будову речовини, дискретність

Будова речовини. Будова електричного заряду,

атома. Радіоактивність. електромагнітну індукцію,

світловий промінь, особливості

Агрегатні стани речовини. поширення світла в різних

середовищах, активність

Всесвітнє тяжіння. радіонуклідів.


Електричне і магнітне поля. Знання властивостей речовин в

Електромагнітна індукція. твердому, рідкому і

газоподібному станах, способів

Світлове випромінювання. зміни внутрішньої енергії тіла,

Прямолінійне поширення будови атома, видів

світла. Відбивання і радіоактивності, притягання тіл

заломлення світла до Землі, прояви електричного і

магнітного полів, спектр

світла.
Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик

теплових процесів, кількості

теплоти згорання палива,

побудову зображень, що дають

плоске дзеркало та лінзи


Рух і взаємодії Уявлення про різні види

механічного руху, гравітаційну

Механічний рух. Рівномірний та електромагнітну взаємодію,

прямолінійний рух. Рух по поширення механічних коливань у

колу. Коливальний рух. пружному середовищі, взаємодію

заряджених тіл і магнітів,

Взаємодія тіл. Сили в природу електричного струму та

природі. Деформація. Тертя. його механічну, теплову,

хімічну і магнітну дії.

Елементи гідроаеростатики.

Механічна робота та Знання основних характеристик

потужність. Кінетична і механічного руху і взаємодії,

потенціальна енергія. видів теплопередачі і

параметрів, що їх

Тепловий рух. Теплообмін. характеризують, характеристик

Види теплопередачі. електричного струму і ділянок

кола.

Взаємодія заряджених тіл.Взаємодія магнітів. Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик

Постійний електричний струм механічного руху, умову

рівноваги важеля, рівняння

теплового балансу, коефіцієнт

корисної дії механізму чи

пристрою, електричних кіл,

роботи та потужності

електричного струму
Закони і закономірності Уявлення про загальні

фізики закономірності плину фізичних

явищ різної природи, хід

Основні фізичні закони, що теплових процесів.

визначають перебіг

механічних, теплових, Знання суті законів: збереження

світлових, електричних і енергії, Архімеда, Паскаля,

магнітних явищ Гука, Ома для ділянки кола,

Джоуля-Ленца, відбивання та

заломлення світла; умов

рівноваги важеля; рівняння

теплового балансу.


Уміння застосовувати вивчені

закони для пояснення фізичних

явищ і процесів та

розв'язування задач


Фізичні методи наукового Уявлення про етапи пізнавальної

пізнання діяльності в природничо-

наукових дослідженнях, елементи

Експериментальні і теоретичні метрології.

методи наукового пізнання. Знання алгоритмів

Елементи метрології. спостереження, проведення

досліду, вимірювання.

Методи розв'язування фізичних

задач Уміння планувати дослід,

складати дослідні установки,

вимірювати фізичні величини -

довжину, масу, об'єм тіл,

густину речовини, температуру

тіл, час, період, силу, тиск,

силу струму, напругу,

електричний опір провідника,

оптичну силу лінзи,

радіоактивний фон,

користуватися вимірювальними

приладами, будувати таблиці і

графіки, аналізувати та

оформляти результати

дослідження, розв'язувати

фізичні задачі різними методами


Роль фізичних знань в житті Уявлення про історичний

людини та суспільному характер становлення фізичних

розвитку знань, сфери застосування

фізичних знань; про природничо-

Фізичні характеристики стану наукову картину світу.

природного середовища.

Фізичні основи екології. Знання параметрів нормальних

Фізика і техніка. Фізичні умов життєдіяльності людини та

основи сучасних технологій і її безпеки, допустимих норм

виробництва. Фізика і науково- забруднення природного

технічний прогрес середовища та методів його

очищення.


Уміння застосовувати набуті

знання для пояснення

практичного використання

законів фізики в технічних

пристроях, на виробництві, у

різних сферах життєдіяльності

людини
Хімічна компонента освітньої галузі
Хімічний елемент Уявлення про стан електронів у

атомах, стабільні та

Атом. Будова атома. Хімічний радіоактивні нукліди,

елемент. Символи і назви радіаційну безпеку.

хімічних елементів. Ступінь

окиснення. Валентність. Знання будови атома, назв і

Відносна атомна маса. символів хімічних елементів,

періодичного закону, структури

Елементи-органогени. періодичної системи,

відмінностей елементного

Періодичний закон і періодична складу органічних і

система хімічних елементів неорганічних речовин.


Уміння визначати ступінь

окиснення елементів у

сполуках, складати формули за

ступенем окиснення, пояснювати

фізичну суть періодичного

закону, характеризувати

елемент за будовою атома та

положенням у періодичній

системі
Речовина Уявлення про природу хімічних

зв'язків, суть процесу

Речовина. Молекула. Йон. розчинення, види розчинів,

Хімічна формула. Відносна біологічну роль неорганічних і

молекулярна маса. Кількість органічних сполук.

речовини. Молярна маса. Знання йонного, ковалентного

Молярний об'єм. Прості та та металічного хімічних

складні речовини. зв'язків; назв, складу і

Будова речовини. Хімічний властивостей основних класів

зв'язок. неорганічних сполук;

дисоціації речовин у водних

Основні класи неорганічних розчинах; назв, складу,

речовин. хімічної будови, основних

властивостей найважливіших

Органічні речовини. органічних сполук.
Розчини. Електролітична Уміння розрізняти фізичні

дисоціація тіла, речовини, матеріали,

фізичні та хімічні властивості

речовин, прості та складні,

органічні та неорганічні

речовини; пояснювати

властивості речовин на основі

їх складу і будови, складати

відповідні рівняння хімічних

реакцій; робити розрахунки за

хімічними формулами,

обчислювати масову частку

розчиненої речовини
Хімічна реакція Уявлення про ознаки та умови

перебігу хімічних реакцій.

Ознаки хімічних реакцій, умови Знання основних типів хімічних

їх перебігу. Типи хімічних реакцій.

реакцій. Рівняння хімічних

реакцій Уміння розрізняти фізичні та

хімічні явища, користуватися

законом збереження маси

речовин для складання рівнянь

хімічних реакцій, робити

розрахунки за рівняннями

реакцій
Методи наукового пізнання в Уявлення про роль експерименту

хімії в хімії.
Методи дослідження речовин. Знання правил безпечного

поводження з речовинами.

Техніка безпеки під час роботи Уміння виконувати прості

з речовинами хімічні досліди, виготовляти

розчини, спостерігати та

описувати спостереження,

робити висновки; розв'язувати

експериментальні задачі

Хімія в житті суспільства Уявлення про вплив хімічних

сполук на здоров'я людини та

Застосування речовин. Хімічні довкілля.

сполуки і довкілля

Знання основних галузей

застосування речовин.


Уміння безпечного поводження з

речовинами в побуті


Старша школа

У старшій школі зміст освітньої галузі спрямований на системне вивчення основ природничих наук, розвиток здобутих знань і вмінь відповідно до обраного ними рівня програми, поглиблення їхньої компетентності в окремих предметних галузях знань, які визначають їх подальший життєвий шлях (продовження навчання, вибір професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі здійснюється на засадах профільного навчання.

Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в старшій школі є:

засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні теоретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів, теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і пояснити перебіг різних явищ природи, наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій;

оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання природи, формування в них наукового світогляду, уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу;

формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному розвитку.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Загальноприроднича компонента освітньої галузі

Історія розвитку Уявлення про значення природознавства. Природничо- природничо-наукових теорій у наукові теорії як форми формуванні наукової картини наукового знання. Природничо- світу. наукова картина світу, її зв’язок з розвитком технічного Знання основ природничо- прогресу та культури людства. наукової картини світу, Роль природничо-наукового моделей та систем, природних світорозуміння в духовному та об’єктів і явищ. культурному розвитку людини

Уміння застосовувати основні

природничо-наукові знання для

пояснення явищ природи,

розпізнавати об'єкти природи

та штучні системи;

використовувати методи

дослідження природи


Астрономічна компонента освітньої галузі

Рух небесних світил

Небесна сфера. Обертання Уявлення про координати світил небесної сфери. Календар. Рух на небесній сфері, зоряні карти планет Сонячної системи. Рух і каталоги, типи календарів. Сонячної системи в Галактиці. Галактики і Всесвіт Знання понять — сузір’я,

планета, зоря, галактика.


Уміння орієнтуватися на

місцевості за Сонцем і Полярною

зорею
Будова і розвиток Всесвіту
Сонячна система. Земля, Сонце, Уявлення про фізичні

зорі, галактика "Молочний шлях", характеристики планет Сонячної

Всесвіт. Теорії виникнення системи, існування інших

Всесвіту та імовірні сценарії планетних систем, еволюцію зір,

його розвитку. Життя у Всесвіті. теорії походження Всесвіту.

Антропний принцип

Знання про вплив Сонця на життя

на Землі, можливих сценаріїв

розвитку Всесвіту, суті

антропного принципу


Методи астрономічних досліджень
Телескопи. Дослідження Землі і Уявлення про сучасні методи

Всесвіту за допомогою космічних астрономічних спостережень,

апаратів. Спектральний аналіз в дослідження Всесвіту з

астрономії використанням спектрального

аналізу.
Знання основ дії телескопів.
Уміння вести прості

астрономічні спостереження,

користуватися картою зоряного

неба
Астрономія в житті людини


Астрономічні знання і розвиток Уявлення про розвиток

цивілізацій. Астрономія - астрономічного знання в різних

передовий рубіж природознавства цивілізаціях; вплив астрономії

на культуру та техніку, внесок

астрономії в становлення і

побудову природничо-наукової

картини світу.
Значення внеску найвідоміших

астрономів у розвиток науки.


Уміння розрізняти астрономію і

астрологію


Біологічна компонента освітньої галузі

Молекулярно-клітинний рівень

Хімічні елементи. Неорганічні та Уявлення про біохімічні органічні речовини. Основні реакції; взаємозв’язок клітин біохімічні процеси. як основи цілісного організму,

мінливість вірусів, формування

Клітина як організм і структурно стійкості до антибіотиків у

функціональна одиниця живої бактерій; про причини

природи. Про- і еукаріоти. виникнення хвороб людини.

Неклітинні форми життя

Знання про рівні організації

біологічних систем, роль

органічних і неорганічних

речовин в обміні речовин,

найважливіші біохімічні процеси

клітин автотрофних і

гетеротрофних, аеробних і

анаеробних організмів, основні

положення сучасної клітинної

теорії.
Уміння розкривати значення

різних форм життя в природі

(про- і еукаріотів, вірусів),

запобігати вірусним та

бактеріальним хворобам,

розв'язувати елементарні задачі

з молекулярної біології


Організмений рівень
Структурна складність і Уявлення про механізми

упорядкованість організмів. підтримання гомеостазу

Організм - відкрита організму; сучасні

саморегульована система. біотехнології, позитивні та

Властивості організмів. Основні можливі негативні наслідки їх

закономірності спадковості та застосування.

мінливості. Розмноження та

онтогенез. Біотехнології Знання основних властивостей

організмів, обміну речовин,

енергії, інформації,

закономірностей спадковості,

мінливості; роль генотипу і

середовища існування у

формуванні фенотипу; форми

розмноження; закономірності

онтогенезу, регенерації;

життєві цикли організмів,

досягнення сучасної генетики,

селекції, біотехнології,

генетичної та клітинної

інженерії.
Уміння характеризувати організм

як цілісну структурну і

функціональну систему,

розв'язувати елементарні задачі

з генетики, оцінювати

небезпечність впливу факторів

середовища і власної поведінки

на особисте здоров'я та

здоров'я наступних поколінь
Надорганізмені рівні
Організація та функціонування Уявлення про раціональне

надорганізмених систем. Вплив природокористування; підвищення

діяльності людини на біосферу, продуктивності штучних

його наслідки. Заходи, екосистем.

спрямовані на збереження стану

біосфери Знання характеристики

популяційного, екосистемного і

біосферного рівнів організації

біосистем; взаємодії

екологічних факторів, ролі

організмів у кругообігу речовин

і енергії у біосфері, процесів

саморегуляції в екосистемах, їх

розвитку, основ законодавства

з охорони довкілля та його

реалізацію в практичній

діяльності людини.
Уміння застосовувати біологічні

знання для пояснення процесів і

явищ, оцінювати наслідки впливу

людини на природні екосистеми,

використовувати екологічні

знання у власній діяльності


Система та еволюція організмів
Сучасна система органічного Уявлення про розвиток природи у

світу як відображення його зв'язку з геологічною історією

історичного розвитку. Еволюційні Землі; про походження людини.

гіпотези та теорії. Походження

людини Знання принципів біологічної

класифікації організмів;

характеристики виду; сучасної

системи органічного світу;

гіпотез походження життя на

Землі; основних етапів

історичного розвитку

органічного світу; сучасних

еволюційних поглядів.
Уміння пояснювати причини

біологічного розмаїття та вплив

на нього діяльності людини,

наслідки його скорочення


Методи наукового пізнання
Статистичні методи дослідження, Уявлення про моніторинг,

моніторинг, моделювання прогнозування стану екосистем

різних рівнів.
Знання принципів використання

експериментального і

статистичного методів та

моделювання у вивченні об'єктів

живої природи; моральних і

соціальних аспектів наукових

досліджень.
Уміння проводити біологічні

спостереження і прості

експерименти, оформляти

дослідження, аналізувати

отримані дані, висловлювати

припущення, робити висновки про

ступінь їх відповідності

результатам дослідження, робити

розрахунки показників об'єкта

вивчення (варіаційного ряду),

будувати графіки (варіаційні

криві), користуватися шкільними

визначниками біологічних

об'єктів
Географічна компонента освітньої галузі

Географічний простір

Сучасний етап розвитку Уявлення про просторову географічної оболонки, прояв її неоднорідність процесів у закономірностей. Виникнення географічній оболонці для географічного середовища та його обґрунтування, прийняття рішень просторово-часова диференціація. про виробничу діяльність. Географія світових природних Знання просторово-часової ресурсів, забезпеченість, структури і особливостей проблеми і перспективи розвитку географічного використання середовища, географії світових

природних ресурсів, суті

геополітичних, геоекономічних і

геосоціальних процесів і явищ,

що відбуваються в геопросторі

світу.

Уміння складати характеристикигеографічних об'єктів
Регіональні географічні системи
Закономірності природних умов і Уявлення про регіональний поділ

ресурсів регіонів та країн світу.

світу. Природокористування в

епоху науково-технічної Знання особливостей природних

революції, виникнення і розвиток умов і ресурсів та їх вплив на

світової системи господарства, формування господарських

його регіоналізація. комплексів окремих регіонів та

Закономірності територіальної країн світу, типів

організації господарства в природокористування.

окремих регіонах і країнах світу

Уміння пояснювати причини та

виявляти наслідки впливу

природних умов на господарський

розвиток країн і регіонів,

моделювати географічні ситуації

регіонального розвитку в умовах

глобалізації та інтеграції

економічних і соціальних

процесів розвитку суспільства
Просторова організація життя і Уявлення про демографічні

діяльності людей проблеми світу як складові

глобальних проблем.

Населення світу, його

господарська діяльність, Знання про демографічні,

особливості та проблеми національні, релігійні

територіальної організації особливості регіонів світу та

їх вплив на формування

господарських комплексів і

процесів глобалізації.


Уміння виявляти взаємозв'язок

між розміщенням населення,

господарства, природними

умовами та екологічною

ситуацією на конкретних

територіях, застосовувати

географічні знання для аналізу

сучасних демографічних проблем


Методи географії і джерела

географічної інформації


Географічна картина світу. Уявлення про сучасну природничо-

Антропосфера як об'єкт вивчення наукову картину світу та

географії. Традиційні і нові антропосферу як об'єкт вивчення

методи географічних досліджень. географії.

Види географічної та

картографічної інформації, їх Знання методів географічних

роль в житті людини досліджень.
Уміння застосовувати методи

географічних досліджень для

характеристики сучасної

географічної картини світу


Географічні аспекти взаємодії Уявлення про виникнення і

людини і природи розвиток антропосфери як

результат взаємодії суспільства

Антропосфера. Сучасний стан і природи, глобальні

географічної оболонки. геоекологічні проблеми.

Геоекологічні проблеми та шляхи

їх розв'язання Знання причин загострення

стосунків у системі "людина -

суспільство - природа";

сучасного стану антропосфери та

шляхів розв'язання

геоекологічних проблем.


Уміння здійснювати прогноз

прояву геоекологічних проблем

на різних рівнях (локальному,

регіональному, глобальному);

проводити нескладні

моніторингові спостереження за

станом географічного середовища
Фізична компонента освітньої галузі

Речовина і поле Уявлення про всесвітнє

тяжіння, модель ідеального

Гравітаційне поле. газу, молекулярну будову

рідин, кристалічну будову

Основи молекулярної фізики. твердих тіл, механічні,

електричні, магнітні, оптичні

Кінетична теорія ідеального властивості речовини,

газу. електричне і магнітне поля як

складові єдиного

Властивості речовини в різних електромагнітного поля,

агрегатних станах. природу електричного струму в

різних середовищах,

Електричні та магнітні електромагнітну природу та

властивості речовини. хвильові властивості світла,

світлові кванти, корпускулярно-

Провідники, напівпровідники та хвильовий дуалізм, моделі

діелектрики. атома і ядра, види

радіоактивного випромінювання.

Електромагнітне поле.

Знання основних фізичних

Характеристики електричного і величин - кількість речовини,

магнітного полів. відносна вологість повітря,

коефіцієнт поверхневого

Електромагнітна природа світла. натягу, електричний заряд,

напруженість і напруга

Хвильові властивості світла. електричного поля,

електроємність, індуктивність,

Світлові кванти. магнітна індукція, показник

заломлення світла, частота і

Ядерна модель атома. Спектри довжина хвилі, енергія зв'язку

випромінювання і поглинання. нуклонів, доза випромінювання,

період напіврозпаду.

Модель атомного ядра.

Уміння досліджувати фізичні

Радіоактивність. Ядерні параметри довкілля, визначати

реакції. характеристики приладів і

установок

Елементарні частинки та їх

властивості


Рух і взаємодії Уявлення про види

Сучасні уявлення про простір і фундаментальних взаємодій,

час. Рівномірний і відносність руху, вільне

рівноприскорений рухи. падіння тіл, інертність,

Взаємодія тіл. Гравітаційна способи зміни внутрішньої

взаємодія. Рівновага тіл. енергії тіла, необоротність

Перетворення енергії в теплових процесів, умови

механічних процесах. поширення механічних і

Механічні коливання і хвилі. електромагнітних коливань,

Електромагнітні коливання і електромагнітну індукцію,

хвилі. Вільні та вимушені радіоактивність, механізм

коливання. випромінювання і поглинання

Тепловий рух. Температура. світла, класифікацію

Ізопроцеси. Теплові машини. елементарних частинок.

Електромагнітна взаємодія. Рух

заряджених частинок в Знання основних фізичних

електричному і магнітному величин - прискорення, кутова

полях. швидкість, період і частота

Електричний струм у різних коливань, сила, вага, тиск,

середовищах. імпульс, кінетична і

Взаємодія провідників з потенціальна енергії,

струмом. коефіцієнт корисної дії,

Квантові постулати Бора. температура, внутрішня

Сильна і слабка взаємодії. енергія, кількість теплоти,

Взаємні перетворення сила струму, напруга,

елементарних частинок електричний опір,

електрорушійна сила, робота та

потужність електричного

струму, магнітний потік, квант

енергії.
Уміння вимірювати прискорення

вільного падіння, період

коливань математичного

маятника, силу, тиск,

температуру, силу струму,

напругу, електричний опір

провідника, електрорушійну

силу джерела струму, довжину

світлової хвилі, досліджувати

фізичні параметри довкілля,

характеристики приладів і

установок
Закони і закономірності фізики Уявлення про загальні

закономірності перебігу

Основні фізичні закони, що фізичних явищ і процесів

визначають перебіг механічних, різної природи, екологічні

теплових, світлових, наслідки природокористування.

електромагнітних явищ, плин

теплових і ядерних процесів Знання законів динаміки,

всесвітнього тяжіння,

збереження імпульсу,

збереження енергії; газових

законів, першого і другого

законів термодинаміки;

збереження електричного

заряду, Кулона, Ома для

повного кола, електролізу,

Ампера, електромагнітної

індукції, заломлення світла,

радіоактивного розпаду;

рівнянь рівномірного

прямолінійного та

рівноприскореного рухів,

гармонійних коливань, стану

ідеального газу, фотоефекту,

взаємозв'язку маси і енергії;

принципу сталості швидкості

світла у вакуумі.


Уміння застосовувати зазначені

закони і закономірності для

пояснення фізичних явищ і

процесів, розв'язування задач,

проведення досліджень
Фізичні методи наукового Уявлення про структуру

пізнання наукового пізнання, основні

Загальна структура наукового фізичні моделі, науковий стиль

пізнання. Експеримент. мислення, наближений характер

Гіпотеза. Моделювання. вимірювання, екологічні

Дослідження. Прямі і непрямі наслідки впливу людини на

вимірювання. Оброблення та довкілля.

інтерпретація результатів

дослідження. Знання фундаментальних

Методи розв'язування фізичних дослідів, основоположних

задач гіпотез і принципів фізики,

способів обчислення похибок.


Уміння досліджувати фізичні

явища і процеси адекватними

засобами, використовувати в

пізнавальній діяльності

алгоритми спостереження,

вимірювання; вимірювати

відносну вологість повітря,

показник заломлення світла;

розв'язувати фізичні задачі

різними методами


Фізичне знання в житті людини Уявлення про природничо-

та суспільному розвитку наукову картину світу на

Історія розвитку фізичних різних етапах розвитку науки,

теорій. Становлення сучасної місце фізичного знання в

фізичної картини світу. Фізичні суспільному прогресі,

основи екології. Фізичні методи фундаментальний і прикладний

і засоби вимірювання характер фізичного знання.

характеристик довкілля. Фізичні

основи техніки, виробництва, Знання історії становлення

сучасних технологій. Фізика і основних фізичних ідей та їх

науково-технічний прогрес. прикладів

Внесок творців, українських застосування фізичного знання

вчених у розвиток фізики в різних галузях людської

діяльності, безпечних умов

життєдіяльності людини.
Уміння гармонійно взаємодіяти

з навколишнім природним

середовищем, приймати

екологічно виважені рішення в

природокористуванні
Хімічна компонента освітньої галузі
Хімічний елемент
Хімічні елементи у природі. Уявлення про поширення, колообіг

Будова атомів елементів металів елементів у природі, їхню

і неметалів. біологічну роль.
Знання будови атомів елементів

металів та неметалів,

особливостей будови атомів

карбону.
Уміння складати загальну

характеристику елемента
Речовина Уявлення про багатоманітність,

взаємні перетворення неорганічних

Неорганічні сполуки елементів і органічних речовин, причини

металів і неметалів. цієї багатоманітності; ієрархію

рівнів організації речовини.

Органічні сполуки.

Знання назв, складу, будови,

Рівні організації речовини основних властивостей

найважливіших сполук елементів

металів і неметалів, основних

класів органічних сполук,

найпоширеніших полімерів.


Уміння характеризувати

властивості неорганічних та

органічних речовин, установлювати

причинно-наслідкові зв'язки між

складом, будовою і властивостями

речовин, складати відповідні

рівняння хімічних реакцій
Хімічна реакція Уявлення про класифікацію

Класифікація хімічних реакцій хімічних реакцій за різними

ознаками та особливості перебігу

хімічних реакцій.


Знання основних типів реакцій

органічних речовин.


Уміння робити розрахунки за

рівняннями хімічних реакцій


Методи наукового пізнання в Уявлення про форми наукового

хімії пізнання (факт, модель, гіпотеза,

закон, теорія тощо), внесок

Теоретичні та експериментальні вітчизняних і зарубіжних учених у

дослідження в хімії. розвиток науки, проблеми сучасної

хімії.


Історія розвитку хімічних знань

Знання значення експерименту і

теорії у вивченні речовин.
Уміння самостійно виконувати

хімічні досліди, розв'язувати

експериментальні задачі
Хімія в житті суспільства Уявлення про значення хімії в

житті людини та розвитку

Роль хімії у промисловості та суспільного виробництва, у

сільському господарстві, розв'язанні сировинної,

розв'язанні глобальних проблем енергетичної, екологічної

людства, у побуті проблем.


Знання застосування речовин і

матеріалів на їхній основі у

різних галузях.
Уміння запобігати шкідливому

впливу хімічних сполук у

повсякденному життіПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка