Державний стандарт базової І повної середньої освіти


Освітня галузь “Технологія"Сторінка6/7
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,41 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

6. Освітня галузь “Технологія"


Основна мета освітньої галузі “Технологія” полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Через зміст освітньої галузі “Технологія” забезпечується:

формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і людини;

ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;

ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;

створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів;

формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

виховання активної життєвої позиції, професійної адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Вирішення загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і навичок. Основою для їх формування повинно стати відповідне змістове наповнення галузі.

Структурування змістового наповнення галузі відбувається на основі таких змістових ліній:

людина в технічному середовищі;

технологічна діяльність людини;

соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;

графічна культура людини;

людина та інформаційна діяльність (елементи інформології, основи інформаційних технологій, основи алгоритмізації і програмування);

проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.

Усі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі в основній і старшій школі та основані на наступності між початковою, основною, старшою та вищою освітою.

Основою реалізації змістових ліній є проектно-технологічна та інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту. Проектно-технологічний підхід дасть можливість реалізувати варіативність у змісті трудової підготовки учнів.

Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізовується головним чином на основі практичних форм і методів організації занять.

Основна школа

У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі “Технологія” передбачається ознайомити учнів з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення учнів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

1. Людина в технічному середовищі

Техніка як результат Уявлення про техніку як засіб

інтегрованої пізнавально- пізнання і впливу на життєве

перетворюючої взаємодії людини середовище людини.

і природи. Знання прояву загальнонаукових

Прояв загальнонаукових закономірностей у технічних

закономірностей у технічних об'єктах і процесах.

об'єктах і процесах. Уміння користуватися

Функції техніки в системі технічними об'єктами на основі

суспільного виробництва. їх відповідності заданим

Техніка в життєвому середовищі умовам.

людини

2. Технологічна діяльність людиниВиди перетворюючої діяльності, Уявлення про економічні

її результати і наслідки фактори в технологічній

впливу на особистість, діяльності людини.

культуру, природу і Знання технологічних основ

суспільство. сучасного виробництва,

Етапи і закономірності спираючись на знання учнів з

еволюції технологічного основ наук на рівні предметно-

середовища. практичної діяльності;

Технологія як процес взаємодії предметів та знарядь праці.

природних, суспільних і Уміння застосовувати при

технічних закономірностей. вивченні технологічних основ

Предмети праці: речовини, виробництва загальноосвітні

матеріали, сировина, знання з основ наук;

напівфабрикати, заготовки. охарактеризовувати спосіб

Знаряддя праці: ручні, впливу на предмет праці та

механізовані, автоматизовані. обирати засоби з метою зміни

Способи і засоби впливу на його стану, властивостей чи

предмети праці з метою зміни якостей;

їхнього стану, властивостей, обирати предмети та знаряддя

якостей. праці для заданих умов

Зовнішні та внутрішні фактори технологічної діяльності;

впливу на процес і результати здійснювати технологічну

праці. діяльність в заданих умовах;

Діяльність у побуті та давати оцінку процесу і

декоративно-ужитковому досягнутим результатам

мистецтві. технологічної діяльності

Економічні фактори в

технологічній діяльності

людини. Економічні показники

оцінювання результатів

технологічної діяльності.

Методи і засоби оцінювання

процесу та результатів

технологічної діяльності

3. Соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці

Трудовий процес як Уявлення про фактори впливу

цілеспрямована перетворююча на вибір професії.

діяльність людини. Елементи Знання елементів трудового

трудового процесу: праця процесу найбільш поширених

людини, предмети і знаряддя сфер діяльності;

праці. впливу раціональних і

Раціональні та безпечні умови безпечних умов на

праці на виробництві та у результативність трудової

побуті. діяльності;

Людина як суб'єкт трудового типових професій найбільш

процесу. Здатність виконувати поширених сфер діяльності;

трудові функції з урахуванням показників професійної

власних можливостей. придатності;

Професійна придатність. умов успішної підприємницької

Професійний план, його діяльності;

структура і етапи формування. етичних норм поведінки у

Професія як результат виробничому середовищі.

суспільного розподілу праці. Уміння планувати практичну

Класифікація професій. Рівень діяльність з урахуванням

професійної підготовки та його реальних умов здійснення

ознаки (класи, розряди, технологічного процесу;

категорії, звання, ранги виконувати з урахуванням вимог

тощо). Професійна майстерність безпеки праці необхідні

як показник оволодіння прийоми робіт, застосовуючи

професійною діяльністю. необхідні інструменти і

Характеристика підприємницької устаткування;

діяльності та умови її оцінювати власні індивідуальні

успішного впровадження. властивості і складати

Умови і засоби раціонального професійний план;

господарювання у побуті. орієнтуватися у світі

професій;

застосовувати навички

раціонального ведення

домашнього господарства і

сімейної економіки.

4. Графічна культура людини

Універсальність графічних Знання ролі графічних засобів

зображень як засобу передачі передачі інформації;

технічної інформації. правил виконання зображень на

Типологія графічних документів графічних документах.

та їх характерні ознаки. Уміння раціонально відображати

Способи утворення графічних геометричні характеристики

зображень. Зворотність та предмета об'ємної форми на

раціональність графічних площині

зображень.

Інструментальні побудови на

графічних зображеннях.

Графічне зображення

геометричних характеристик

предмета об'ємної форми на

площині


5. Людина та інформаційна діяльність

Інформація та інформаційні Знання поняття інформації,

процеси. способів і засобів одержання

Моделювання та інформаційні та опрацювання сучасної

моделі. інформації;

Інформаційно-комунікаційні типів моделювання та основних

технології. Пошук, етапів технології розв'язання

опрацювання, зберігання і різних задач з використанням

передавання інформації за засобів інформаційно-

допомогою інформаційно- комунікаційних технологій;

комунікаційних технологій. функціональних можливостей

Апаратне та інформаційне комп'ютера та програмних

забезпечення комп'ютера. засобів різного призначення;

Операційні системи. Системи основних властивостей

опрацювання текстових, алгоритмів і способів та їх

числових і графічних даних. базових структур.

Програмні засоби навчального Уміння будувати найпростіші

призначення. інформаційні моделі і

Інформаційно-пошукові і досліджувати їх за допомогою

телекомунікаційні системи. засобів інформаційно-

Основи алгоритмізації і комунікаційних технологій;

програмування. Алгоритми та їх описувати алгоритми

властивості. Базові структури розв'язання навчальних задач;

алгоритмів. Засоби описування раціонально використовувати

алгоритмів комп'ютерні засоби при

розв'язанні задач, пов'язаних

з опрацюванням інформації, її

пошуком, систематизацією,

зберіганням, поданням і

передаванням

6. Проектна діяльність людини у сфері матеріальної та інтелектуальної культури

Творчий процес від задуму до Усвідомлення ролі проектної

реалізації дослідного зразка. діяльності для розвитку

Методи розв'язання творчих сучасного техногенного

проблем. середовища.

Проектна діяльність як основа Знання про проектний пошук як

творчого процесу. Етапи і основу творчого процесу;

способи проектної діяльності. ознак та характеристик

Конструювання та моделювання досконалості результату

як складові проектної проектної діяльності;

діяльності. прояву природних процесів у

Функціональні та естетичні результатах проектної

вимоги до об'єктів проектної діяльності людини;

діяльності. Художнє оформлення видів та змісту проектних

виробів. документів і уміння

Дизайн у сучасному користуватися ними;

техногенному середовищі. законів і принципів Функції та види дизайну. конструювання та моделювання.

Декоративно-ужиткове Уміння: мистецтво як основа для Здійснювати проектну розвитку національного діяльність за заданими дизайну. умовами; Аналог і його місце у творчому графічно відображати творчий процесі. задум; Ознаки і характеристики доско- давати творчу оцінку налості результату творчої досконалості результатів діяльності. проектної діяльності; Види, призначення та зміст застосовувати принципи проектних документів конструювання та моделювання у

творчій діяльності;

здійснювати конструювання та

моделювання за графічним

зображенням, за технічними

умовами чи власним задумом
Старша школа

Зміст освітньої галузі “Технологія” передбачає поглиблення в учнів знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

  1. Людина в технічному середовищі

Знання особливостей, переваг і

Технічний прогрес: його недоліків технічних об'єктів

закономірності, ознаки прояву та процесів.

та вплив на суспільний Уміння охарактеризовувати,

розвиток. пояснювати будову та принцип

Типологія, класифікаційні дії технічного об'єкта;

ознаки та характеристика здійснювати пошук та усувати

технічних об'єктів і процесів несправності в технічних

об'єктах

2. Технологічна діяльність людини

Культура виробничого Уявлення про екологічні

середовища. наслідки технологічної

Раціональні умови діяльності людини.

функціонування системи "людина Знання елементів науково-

- техніка" у виробничому технічних основ виробничих

середовищі. процесів з опорою на знання

Організаційно-економічні учнів з основ наук на рівні

основи виробничої діяльності: загальновиробничих

суспільний розподіл праці та закономірностей.

утворення галузей виробництва, Уміння встановлювати

типи виробництв, відповідність характеристик

стандартизація у виробничій технічного зразка чи процесу

діяльності. функціональним можливостям

Закономірності і перспективи людини.

розвитку технологічних основ Забезпечувати раціональні

виробничої та побутової умови здійснення технологічної

діяльності. діяльності

Екологічні наслідки

технологічної діяльності.

Вплив технологічної діяльності

на соціокультурні процеси в

суспільстві  1. Соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці

Знання об'єктивного оцінювання

Умови ефективної трудової майбутньої професійної

діяльності людини. діяльності, коригування

Професійна культура та її професійного плану,

складові елементи: культура генерування, постановка і

праці, професійна творчість, оцінювання підприємницької

професійна етика. ідеї.

Наукова організація праці. Уміння:

Економічні показники раціонально організовувати

організації та результатів трудовий процес;

виробничої та побутової створювати продукти праці

діяльності. (матеріальні об'єкти чи

Державна і регіональна послуги), що мають естетичні

виробнича та освітня якості і споживчу вартість;

інфраструктура. оцінювати ефективність

Шляхи і форми професійної трудового процесу;

освіти та працевлаштування здійснювати аналіз результатів

економічної діяльності

(виробничої чи побутової)

4. Графічна культура людини

Графічне зображення Знання правил графічного

функціональних залежностей відображення функціональних

властивостей технічних залежностей.

об'єктів і процесів. Уміння користуватися

Виконання графічних документів графічними редакторами при

за допомогою комп'ютерних виконанні документів за

засобів допомогою комп'ютерних засобів

5. Людина та інформаційна діяльність

Інформаційні процеси в Усвідомлення можливостей

суспільстві. використання комп'ютерних

Програмне забезпечення мереж і систем;

навчального призначення. можливостей комп'ютерного

Робота з прикладними моделювання технічних засобів

програмами для розв'язування і процесів.

задач з математики, фізики, Знання соціальних, правових та

географії, іноземних мов тощо. етичних аспектів

Розв'язування навчально- інформатизації суспільства;

дослідницьких задач. можливостей використання

Опрацювання експериментальних програмного забезпечення

даних. комп'ютера в навчальному

Телекомунікаційні системи. процесі;

Інформаційно-пошукові системи. особливостей різних технологій

Мультимедійні технології. програмування, сутності

Системи штучного інтелекту процедурного і декларативного

Експертні системи. програмування.

Технології програмування. Уміння користуватися

Виробничі інформаційні комп'ютерними мережами і

технології. працювати з комп'ютерними

Інформаційні технології у системами різного призначення;

проектній діяльності. застосовувати комп'ютерні

Інформаційне забезпечення засоби у проектній діяльності;

проектної діяльності адекватно добирати програмний

засіб як інструмент

пізнавальної діяльності

6. Проектна діяльність людини у сфері матеріальної та інтелектуальної культури

Теоретичні основи проектної Знання теоретичних основ

діяльності: принципи, форми і проектної діяльності:

методи. Проектний аналог. принципів, форм і методів;

Природні прототипи у проектній правових основ

діяльності. раціоналізаторської і

Аналіз та оптимізація функцій винахідницької діяльності.

і властивостей об'єктів Уміння користуватися засобами

проектної діяльності. проектної діяльності;

Проектування предметів праці виявляти відповідність

на основі заданих конструкції чи процесу

функціональних властивостей і технічним умовам;

вимог дизайну. знаходити протиріччя між

Раціоналізаторство і існуючими характеристиками

винахідництво як складові технічного об'єкта чи процесу

проектної діяльності. Прототип та вимогами до його

і його місце у творчому вдосконалення;

процесі. Фізичні, хімічні, обґрунтовано обирати в

біологічні та геометричні проектній діяльності аналоги і

явища у винахідництві. прототипи;

Авторські права визначити умови реалізації

раціоналізаторів і проектного задуму;

винахідників: їх здійснювати конструювання за

підтвердження, забезпечення і технічними умовами;

правові основи захисту здійснювати макетування

об'єкта проектної діяльності
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка