Державний стандарт базової І повної середньої освіти


Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура"Сторінка7/7
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,41 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

7. Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура"


Метою реалізації змісту освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є формування основи для забезпечення і всебічного розвитку здоров’я учнів; підвищення рівня фізичної підготовленості; формування і поліпшення основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними знань; підготовка до активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно змінюються; до безпечної трудової діяльності та надання першої допомоги; до захисту Вітчизни та вибору професії.

В основній і старшій школі зміст освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” характеризується такими змістовими лініями: фізичне здоров’я людини; духовне здоров’я людини; соціальне здоров’я людини.

Зміст лінії “Фізичне здоров’я людини” дає можливість учням вивчити особливості власного організму та його фізичного розвитку; основи здорового способу життя, особливості і засоби фізичної культури як основного способу фізичного самовдосконалення; набувають практичних навичок щодо систематичних занять фізичною культурою, відновлення і корекції власного здоров’я, уміння організації активного і безпечного дозвілля та відпочинку, навичок надання першої допомоги.

Наповнення змістових ліній “Соціальне здоров’я людини” та “Духовне здоров’я людини” спрямоване на ознайомлення учнів із засадами соціальної адаптації, підготовку їх до дорослого життя та професійного самовизначення; способи формування і виявлення у них духовного здоров’я; збереження життя і здоров’я учнів, формування стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань стосовно здорового способу життя, підготовку до захисту Вітчизни та вибору професії.

Зміст складових освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” базується на принципі наступності між початковою, основною, старшою школою.

Основна школа

В основній школі змістом освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” передбачено надання учням загальних знань і формування вмінь збереження власного здоров’я як важливого компонента загальнолюдської культури; зміцнення навичок здорового способу життя; оволодіння способами розвитку фізичних якостей та удосконалення морфологічних і функціональних можливостей, формування основних життєво важливих рухових вмінь і навичок; сприяння збереженню життя учнів, володіння раціональними прийомами запобігання порушень стану здоров’я; дій у надзвичайних ситуаціях і надання першої допомоги.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------Здоров'я, його складові, Уявлення про умови та чинники

чинники, умови збереження. збереження здоров'я;

Здоровий спосіб життя. здоровий спосіб життя;

фізичну активність, сутність

Фізичне здоров'я та чинники та механізми вікових змін

його збереження. Розвиток організму;

підлітків. Вплив занять вплив занять фізичними

фізичними вправами на розвиток вправами на розвиток основних

основних систем і функцій систем і функцій організму;

організму. Роль опорно- адекватне харчування;

рухового апарату та нервової оздоровчі системи;

системи під час занять моніторинг здоров'я.

фізичними вправами. Фізичні Знання:

якості як складова про складові здоров'я та

гармонійного розвитку здоровий спосіб життя, основні

особистості та її фізичних показники фізичного розвитку

здібностей (силових, учнів, принципи і методи

швидкісних, координаційних, формування і зміцнення

здатності до виявлення здоров'я;

витривалості).

Фізичні вправи та формування і про опорно-руховий апарат і

корекція постави, ходи та його роль під час занять

плоскостопості. Самоконтроль фізичними вправами;

під час занять фізичними

вправами. ролі нервової системи в

процесі оволодіння руховими

Правила безпеки під час занять діями;

фізичними вправами.

гігієнічних вимог під час

Організація життєвого ритму. занять фізичними вправами;

Догляд за тілом. Гігієнічні

вимоги під час занять природних чинників

фізичними вправами загартування та його значення

для здоров'я

Адекватне харчування

Калорійність харчування та Уміння самостійно діяти

енерговитрати залежно від відповідно до вимог здорового

фізичних навантажень. Природні способу життя;

чинники загартування, його виконувати комплекси вправ і

значення. процедур, спрямованих на

збереження і зміцнення

Фізичні здібності та їх вияви здоров'я;

у повсякденному житті. організовувати навчання та

відпочинок, дотримуватися

Оздоровчі системи правил харчування;

загальнолюдських надбань для доглядати за тілом відповідно

особистого фізичного розвитку. до статі;

Готовність надання першої застосовувати найпростіші

допомоги. прийоми самоконтролю під час

занять фізичними вправами;

Моніторинг здоров'я використовувати засоби

загартування;

складати, виконувати та

проводити комплекси вправ для

формування і корекції постави,

ходи та плоскостопості

(загальнорозвиваючі вправи з

предметами та без предметів,

елементи хореографії;

вправи амплітудного характеру

для розвитку гнучкості);

дотримуватись правил безпеки

під час занять фізичними

вправами;

застосовувати засоби та методи

розвитку фізичних якостей і

здібностей з урахуванням

індивідуальних особливостей

організму та фізичної

підготовленості:

силові: вправи з подоланням

особистої ваги та ваги

партнера, з обтяженням; вправи

на гімнастичній стінці, у

висах і упорах; лазіння по

канату;


швидкісні: подолання коротких

дистанцій з максимальною

швидкістю, зміною напрямку, із

різних вихідних положень, з

виконанням завдань за зоровими

чи звуковими умовними

сигналами; народні та рухливі

ігри; вправи з м'ячем;

витривалість: змішане

пересування; біг на довгі

дистанції помірної

інтенсивності; пересування на

лижах основними лижними ходами

або кросова чи ковзанярська

підготовка;

координаційні: біг із зміною

напрямків, швидкості, з

різних вихідних положень

(різні варіанти); біг з

подоланням перешкод; плавання;

елементи гімнастичних та

акробатичних вправ;

загальнорозвиваючі вправи;

естафети; рухливі, народні

ігри та елементи спортивних

ігор; вправи з рівноваги;

швидкісно-силові: стрибки з

місця і з розбігу в довжину та

висоту, метання різних за

масою та формою снарядів з

місця та з розбігу на

дальність і в ціль; подолання

дистанцій з максимальною

швидкістю;

визначати стан потерпілого,

основні ознаки захворювання,

ушкодження, травмування та

надавати першу допомогу;

застосовувати в особистому

житті елементи різних видів

оздоровчих систем;

визначати індивідуальний

рівень фізичної складової

здоров'я


Соціальне здоров'я людини

Соціальні чинники збереження і Уявлення про соціальні умови

зміцнення здоров'я. Культура і та чинники здоров'я;

здоров'я. Засоби фізичної соціальну складову здоров'я;

культури у підтриманні виникнення та розвиток

соціального здоров'я. Роль фізичної культури.

фізичної культури у формуванні Знання прав і обов'язків

здорового способу життя особи, суспільства, держави

особистості. Права і обов'язки щодо збереження і зміцнення

особи щодо збереження і здоров'я;

зміцнення здоров'я. Основні основних функцій сім'ї щодо

функції сім'ї і громади щодо збереження і зміцнення

збереження здоров'я. Активний здоров'я;

відпочинок як засіб виховання форми активного відпочинку як

здорової нації. Вплив на засобу виховання здорової

здоров'я шкідливих звичок нації;

(тютюнопаління, вживання про згубний вплив шкідливих

алкоголю, наркотичних і звичок;

токсичних речовин). Роль способів запобігання ВІЛ/СНІДу

рухової активності у та іншим хворобам, що

профілактиці шкідливих звичок. передаються статевим шляхом;

Профілактика захворювань, ролі рухової активності у

ВІЛ/СНІДу та інших хвороб, що профілактиці шкідливих звичок;

передаються статевим шляхом

Уміння формувати корисні

звички;


піклуватися про здоров'я своє

та членів сім'ї;

дотримуватися безпечної

поведінки щодо ВІЛ/СНІД та

інших хвороб, що передаються

статевим шляхом;

користуватися правовими

положеннями державного і

міжнародного законодавства

щодо охорони здоров'я;

володіти навичками

орієнтування на місцевості та

безпечної поведінки під час

активного відпочинку

Духовне здоров'я людини

Здоров'я в ієрархії життєвих Уявлення про місце здоров'я в

цінностей. Здоров'я як вияв ієрархії життєвих потреб;

збалансованості почуттів, здоров'я як узгодженість

волі, інтелекту. Характер почуттів, волі, інтелекту;

людини. Розвиток вплив на здоров'я позитивних і

інтелектуальних задатків. негативних емоцій; психічну і

Емоції і стрес. Правила духовну складову здоров'я;

спілкування. Способи засоби фізичної культури для

психофізичної саморегуляції зміцнення духовного здоров'я;

під час занять фізичними вплив занять фізичною

вправами та в процесі культурою на формування

життєдіяльності. Вплив морально-вольових якостей та

фізичної культури на емоційний емоційний стан підлітків.

стан підлітка та формування Знання про вікові особливості

його морально-вольових психічного і духовного

якостей. розвитку організму підлітків;

правил спілкування; способів

Духовне здоров'я і чинники керування емоціями; способів

його збереження. Вікові застереження шкідливого впливу

особливості психічного і стресу на здоров'я підлітків;

духовного розвитку підлітків. правил загальнолюдської

моралі; про роль народних та

Роль занять фізичною культурою рухливих ігор у керуванні

у зміцненні духовного емоціями.

здоров'я. Естетичні засади Уміння виконувати психологічне

здоров'я. Моральні засади самотестування;

здоров'я. Відповідальність за застосовувати засоби

власне здоров'я психологічної саморегуляції;

керуватися засадами

загальнолюдської моралі;

використовувати елементи

тактичної підготовки в

спортивних іграх з метою

розвитку інтелектуальних

здібностей; виконувати фізичні

вправи під музичний супровід,

виявляти естетичну виразність

при виконанні вправ

загальнорозвиваючого

характеру, ритмічної,

художньої гімнастики, аеробіки

тощо
Старша школа

У старшій школі зміст освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” передбачає:

формування стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань щодо здорового способу життя та системи підтримки, реабілітації і корекції власного здоров’я;

сприяння підвищенню адаптаційних можливостей організму;

усвідомлення необхідності подальшого підвищення стану фізичної підготовленості через розвиток фізичних якостей і здібностей;

формування умінь і навичок щодо систематичних занять фізичними вправами, підвищення функціональної та фізичної підготовленості;

підготовку до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених законодавством; вибору професії; надання першої допомоги.

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------Фізичне здоров'я людини

Здоров'я як стан фізичного Уявлення про роботу м'язового

благополуччя людини. Вікові апарату під час занять

особливості фізичного фізичними вправами;

розвитку юнаків та дівчат.

роль центральної нервової

системи в координації рухів;

Роль центральної нервової системи дихання, кровообігу та

системи в координації рухами. енергообміну в забезпеченні

Вплив занять фізичною м'язової діяльності.

культурою в удосконаленні

систем дихання, кровообігу та Знання параметрів

енергообміну в забезпеченні індивідуального вікового

м'язової діяльності. розвитку;

Фізичний розвиток і фізична про фізичний розвиток і фізичну

підготовленість як результат підготовленість як результат

розвитку і виховання. розвитку і виховання;

Основи організації занять гігієнічних основ організації

фізичними вправами, занять фізичними вправами,

загартування, ритму життя і загартування, харчування;

харчування.

Постава і статура, засоби їх особливостей формування постави

удосконалення та корекції. і статури; засобів їх

Організація та планування вдосконалення та корекції.

самостійних занять фізичною

культурою різної Уміння індивідуалізувати

спрямованості. харчування та коригувати

його залежно від навантаження;

Роль рухових дій у формуванні дотримуватись правил гігієни, у

особистості.

Методика розвитку основних тому числі й під час занять

фізичних якостей. Професійно- фізичними вправами; складати

прикладна фізична підготовка програми розвитку рухових

як засіб підвищення навчально- якостей, самостійно виконувати

трудової активності та проводити комплекси для

особистості, підготовки до формування та корекції постави

захисту Вітчизни. Забезпечення і статури засобами фізичної

виконання правил безпеки під культури;

час виконання фізичних вправ. здійснювати контроль за

Надання першої допомоги. реакцією організму на фізичні

навантаження; використовувати

Оздоровчі системи вітчизняної рухові дії для розвитку

та зарубіжної культур. фізичних здібностей;

Моніторинг фізичної складової силові: вправи з подоланням

здоров'я особистої ваги; вправи з

обтяженням; вправи у висах та

упорах; тренажери; атлетична

гімнастика; лазіння по канату;

швидкісні: вправи з

необхідністю реакції на різні

сигнали; подолання коротких

дистанцій з максимальною

швидкістю, естафети, народні

ігри;


витривалість: біг на довгі

дистанції; пересування на лижах

основними лижними ходами або

кросова чи ковзанярська

підготовка, багатократні

стрибки із скакалкою;

координаційні здібності:

плавання; трансформовані вправи

з різних видів спорту,

спортивні ігри, гімнастичні,

акробатичні та легкоатлетичні

вправи, естафети, подолання

перешкод; елементи ритмічної,

художньої гімнастики;

швидкісно-силові: подолання

коротких дистанцій з

максимальною швидкістю; біг із

зміною напрямку та швидкості;

стрибки у висоту та довжину з

місця та з розбігу; метання

різних за масою та формою

снарядів з місця та з розбігу;

дотримуватися правил техніки

безпеки під час виконання

фізичних вправ;

надавати першу допомогу;

користуватися методами

оздоровчих систем;

визначати індивідуальний рівень

фізичної складової здоров'я.

Соціальне здоров'я людини

Нормативно-правова база щодо Уявлення про нормативно-правову

охорони здоров'я людини, основ базу щодо охорони здоров'я,

захисту Вітчизни і цивільного основ захисту Вітчизни і

захисту. цивільного захисту;

Фізична культура і спорт як фізичну культуру і спорт як

дієві засоби різнобічного дієвий засіб різнобічного

розвитку особистості, розвитку особистості,

підготовки її до захисту підготовки її до захисту

Вітчизни, трудової діяльності. Вітчизни, трудової діяльності;

Фізична культура в сім'ї. роль фізичної культури у

Вплив занять фізичною гармонійному розвитку майбутніх

культурою на гармонійний батьків;

розвиток майбутніх батьків.

Способи та засоби концепцію розвитку Збройних Сил

індивідуального і колективного України.

захисту населення від Знання ролі і функцій фізичної

наслідків надзвичайних культури в сім'ї щодо

ситуацій техногенного, збереження та зміцнення

природного та соціально- здоров'я;

політичного походження, під

час проведення рятувальних і

невідкладних робіт при

хімічному, біологічному та

радіаційному забрудненні.

Військові, історичні, правові прав і обов'язків громадян у

та політичні основи захисту сфері цивільного захисту;

Вітчизни. ролі Збройних Сил України та

Соціально-психологічна інших військових формувань,

структура військового визначених законодавством, у

колективу. забезпеченні безпеки людини,

Система цивільного захисту. суспільства і держави;

Вибухонебезпечні матеріали та основних положень законодавства

пристрої. про військовий обов'язок;

Сучасні засоби ураження. небезпечних факторів сучасних

засобів ураження та їх впливу

на стан людини;

Безпека при проведенні алгоритму власних дій у разі

біологічного, радіаційного та виникнення надзвичайних

хімічного контролю під час ситуацій; способів і засобів

спеціальної санітарної обробки індивідуального та колективного

людей, тварин та рослин з захисту населення від наслідків

уражаючими факторами надзвичайних ситуацій;

вимог безпеки при проведенні

біологічного, радіаційного та

хімічного контролю;

основних вимог поведінки з

вибухонебезпечними засобами.

Уміння використовувати засоби

фізичної культури для зміцнення

та підтримки здоров'я;

аналізувати власні психофізичні

можливості щодо вибору професії

військового;

адекватно діяти під час

надзвичайних ситуацій та

конфліктів;

застосовувати індивідуальні та

колективні засоби захисту;

вживати заходів особистої

безпеки при проведенні

рятувальних, дезактиваційних,

дегазаційних, дезінфекційних

робіт.


Духовне здоров'я людини Уявлення про психологічну

готовність до захисту Вітчизни.

Здоров'я як потенціал

духовного розвитку людини. Знання про особливості

професійно-прикладної фізичної

Основи психологічної підготовки як засобу підвищення

готовності до захисту навчально-трудової активності

Вітчизни. особистості, підготовки до

захисту Вітчизни.

Організація змістовного

дозвілля Уміння організувати змістовне

дозвілля

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка