Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014Сторінка3/7
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,27 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7


Тема 1. Вступ

Значення електричної енергії в житті людини і держави.


Тема 2. Електричні кола

Електричне коло та його елементи. Вітки, вузли, контури кола. Кола постійного струму. Резистори та схеми їх з’єднань. Прості та складні кола. Електричне коло змінного струму. Види спорів. Векторні діаграми струмів та напруг. З’єднання елементів кола змінного струму. Розрахунок кола змінного струму.

Трифазні електричні кола, схеми з’єднань у трифазних колах. Застосування трифазних кіл.
Лабораторно-практична робота:

1. Визначення опору провідника методом амперметра та вольтметра.


Тема 3. Електричні пристрої

Електричний пристрій, перетворювачі електричної енергії. Напівпровідникові випрямлячі та підсилювачі, їх призначення, схеми, принцип дії.

Вимірювальні прилади. Схеми вмикання та розширення меж вимірювань.

Вимірювання електричних параметрів (опору, ємкості, індуктивності). Вимірювання неелектричних величин.

Електричні машини, їх призначення, будова та принцип дії. Обертаюче магнітне поле.

Електродвигуни, які встановлені на обладнанні ковбасного виробництва, їх призначення та основні характеристики, обертаючий момент, пуск та регулювання частоти обертання ротора.

Електричні апарати, їх призначення, будова та принцип дії.

Вимикачі та запобіжники.


Лабораторно-практична робота:

1. Визначення ККД установки з електричним нагрівником.


Тема 4. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво, передача, розподіл та споживання електроенергії. Електростанції. Електричні мережі та підстанції. Електропостачання підприємств та населених пунктів.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Охорона праці»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-

практичні

роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці.


4
2.

Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

8
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

4
4.

Основи електробезпеки

4
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

4
6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

6
Всього годин:

30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при обвалюванні м’яса. Створення безпечних умов праці при обвалюванні м’яса. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці обвалювальника м’яса, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків, які характерні для професії обвалювальника м’яса: механічні пошкодження, порізи , ураження електричним струмом. Вимоги безпеки у навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Особливості безпеки праці обвалювальника м’яса. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.


Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 3-го розряду

з/п

Тема

Кількість

годин

І. Виробниче навчання

1.

Вступ. Ознайомлення з виробництвом. Техніка безпеки та пожежна безпека

6

2.

Підготовка робочого місця та інструменту до роботи

6

3.

Попередня обробка сировини

24

4.

Навчання прийомам обвалювання півтуш, четвертин яловичини

42

5.

Навчання прийомам обвалювання півтуш, четвертин свинини

42

6.

Навчання прийомам обвалювання туш баранини

18

7.

Розбирання півтуш свинини на копчення

18
Всього годин:

156

ІІ. Виробнича практика

1.

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

7

2.

Самостійне виконання робіт складністю обвалювальника м’яса 3 розряду

133
Кваліфікаційна пробна роботаВсього годин:

140
Разом:

296


І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступ. Ознайомлення з виробництвом. Техніка безпеки та пожежна безпека

Ознайомлення з режимом роботи м’ясопереробних підприємств, формами організації праці, а також з правилами внутрішнього розпорядку.

Система контролю за дотриманням діючих норм і вимог з охорони праці, техніка безпеки та промислова санітарія. Дотримання правил техніки безпеки на території підприємства при переміщенні вантажів, під час руху транспорту, правила поведінки у виробничих цехах і на робочих місцях, при обслуговуванні обладнання.

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.


Тема 2. Підготовка робочого місця та інструменту до роботи

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця, санітарія та гігієна.

Вправи:

Підготовка санітарного та спеціального одягу. Підготовка інструменту, який використовується для розбирання, обвалювання м’яса. Ознайомлення з правилами підбору ножів та мусатів. Ознайомлення з прийомами заточки інструменту.


Тема 3. Попередня обробка сировини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця.

Вправи

Підготовка санітарного та спеціального одягу. Підготовка інструменту, який використовується для обвалювання м’яса. Ознайомлення з прийомами розділення туш: способи розділення туші для ковбасного виробництва, сортування туш за надходженням. Назви частин туш і послідовність розділення. Границі відділення частин від туші. Прийоми зачищення частин туші та знімання клейма. Безпека праці.


Тема 4. Навчання прийомам обвалювання півтуш, четвертин яловичини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця, санітарія та гігієна. Підготовка санітарного та спеціального одягу.

Вправи

Підготовка інструменту, який використовується для розбирання, обвалювання та жилування м’яса.

Навчання прийомам обвалювання півтуш яловичини. Приймання різних частин туші з конвеєра на стіл для обвалювання. Застосування прийомів послідовного виконання операцій по обвалюванню частин півтуші яловичини.

Прийоми обвалювання лопаткової частини. Назва кісток, які входять у лопаткову частину, їх розташування та послідовність відокремлення. Прийоми обвалювання правої та лівої лопаткової частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання грудної частини туші.

Прийоми обвалювання спиннореберної частини. Відмінність лівої та правої половин. Прийоми обвалювання правої та лівої половин.

Ознайомлення з прийомами обвалювання шийної частини туші. Прийоми обвалювання шийної частини. Назви кісток, які входять в шийну частину. Методи обвалювання правої та лівої половин.

Ознайомлення з прийомами обвалювання тазостегнової частини. Назва кісток, які входять у тазостегнову частину. Їх розташування та послідовність відокремлення. Технологія обвалювання тазостегнової частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання поперекової частини. Анатомічна будова та розташування кісток. Прийоми обвалювання правої та лівої половин поперекової частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання крижневої частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання голів яловичини.

Оцінка якості обвалювання м’яса.


Тема 5. Навчання прийомам обвалювання півтуш, четвертин свинини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця. Підготовка санітарного та спеціального одягу.

Вправи

Підготовка інструменту, який використовується для обвалювання м’яса.

Прийоми розподілу півтуш свинини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання передньої частини. Обвалювання лопаткової частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання середньої частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання спинореберної частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання окісту.

Визначення якості обваленого м’яса.


Тема 6. Навчання прийомам обвалювання туш баранини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця. Підготовка санітарного та спеціального одягу.

Вправи

Підготовка інструменту, який використовується для обвалювання м’яса.

Ознайомлення з прийомами обвалювання передньої частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання лопаткової частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання середньої частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання спинореберної частини.

Ознайомлення з прийомами обвалювання тазостегнової частини.

Визначення якості обваленого м’яса.


Тема 7. Розбирання півтуш свинини на копчення

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця. Підготовка санітарного та спеціального одягу.

Вправи

Підготовка інструменту.

Ознайомлення з прийомами розбирання свинячих півтуш вручну та дисковими ножами для виробництва копченостей під керівництвом майстра.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на підприємстві.

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості робіт.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт складністю обвалювальльника м’яса 3 розряду в цехах підприємств

За час виробничої практики учні повинні навчитися самостійно виконувати усі роботи, які входять до обов’язків обвалювальників м’яса у відповідності до кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпек праці.Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- обвалювання четвертини туші яловичини;

- обвалювання четвертини туші свинини;

- відокремлення м’язової, жирової і сполучної тканин від кісток під час обвалювання відрубів;

- розбирання свинячих туш на копчення.

КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 3-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Вимоги до організації робочого місця, підготовки спеціального одягу.

2. Правила підбору ножів та мусатів.

3. Правила гостріння і правлення ножів.

4. Принцип дії стрічкових пилок і дискових ножів.

5. Анатомічну будову туш, зчленування кісток скелета.

6. Прийоми розділення туш.

7. Способи розділення туш для ковбасного виробництва.

8. Назви частин туш і послідовність розділення.

9. Границі відділення частин від туші.

10. Прийоми зачищення частин туші та знімання клейма.

11. Прийоми обвалювання туші, півтуші, четвертини, частини туші, голови худоби.

12. Норми залишку м’яса на кістках.

13. Прийоми розбирання свинячих туш на копчення.

14. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
ВМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

3. Користуватися захисними засобами.

4. Розділяти туші на частини.

5. Зачищати туші, частини туші та знімати клеймо.

6. Обвалювати туші, півтуші, четвертини, частини туші, голови худоби.

7. Відокремлювати м’язові, жирові і сполучні тканини від кісток під час обвалювання відрубів.

8. Розбирати свинячі туші на копчення під керівництвом обвалювальника м’яса вищої кваліфікації.

9. Аналізувати причини виникнення браку у виробництві та рекомендувати шляхи його усунення.ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
з/п

Найменування

Кількість на групу

з 15 осіб

Примітка

Для індиві-дуального

користу-вання

(шт)

Для групового

користу-вання

(шт)

Обладнання

1.

Стрічкова ПЛБ-2М та дискова ПК розпилювальні пилки
2
2.

Столи для обвалювання м’яса
1
3.

Трапи, обвалювальні доски
1
4.

Льодогенератор ЛД
1
Інструмент

1.

Ножі

1

15
2.

Мусати

1

15
3.

Кольчужні перчатки

1

15
4.

Захисні сітки

1

15Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7411.DA.15.10-2014

(позначення стандарту)
Професія: Обвалювальник м’яса
Код: 7411
Кваліфікація: обвалювальник м’яса 4-го розряду

Видання офіційне

Київ 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

2. Кваліфікація - обвалювальник м’яса 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

анатомічну будову туш;

зчленування кісток скелета і розташування м’язової, жирової та сполучної тканин одного виду худоби;

нормативи виходів обваленого м’яса і сала;

правила користування захисними засобами;

норми залишку м’яса на кістках.


Повинен вміти:

обвалювати туші і частини туші одного виду худоби;

відокремлювати м’язову, жирову і сполучну тканини з грудної, крижневої кісток, зрізувати сало із свинячих туш і півтуш;

обвалювати свинячі голови.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії та протипожежного захисту, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти.

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «обвалювальник м’яса 3-го розряду»;

стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання.

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «обвалювальник м’яса 4-го розряду»; без вимог до стажу роботи.


6. Сфера професійного використання випускника

Переробка сільськогосподарської продукції. Цехи по виробництву м’ясних напівфабрикатів.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеженняТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу344 години

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

всього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

34
1.1.

Інформаційні технології

7
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

6
1.3.

Основи правових знань

6
1.4.

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

97

12

2.1.

Спецтехнологія та обладнання

52

12

2.2.

Анатомія сільськогосподарських тварин

10
2.3.

Основи мікробіології, санітарія та гігієна

10
2.4.

Загальна технологія м’яса і м’ясопродуктів

10
2.5.

Охорона праці

15
3.

Професійно-практична підготовка

191
3.1.

Виробниче навчання на підприємстві

114
3.2.

Виробнича практика

77
4.

Консультації

15
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

329

12Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

7411 «Обвалювальник м’яса»

4 розряд
1. Кабінети:

- спецтехнології та обладнання;

- охорони праці;

- інформаційних технологій.


2. Лабораторії:

- технології м’яса.


3. Навчально-виробнича дільниця на підприємстві
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

3
2.

Системи управління на основі комп’ютерних технологій

4
Всього годин:

7
Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Тема вивчається у ІІ семестрі 2 класу
Урок літературного читання розроблено згідно з чинною програмою навчального предмета «Літературне читання» для 2 класу загальноосвітніх...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconПлан центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова щодо підготовки, організації та проведення у 2014 році заходів, присвячених Дню Перемоги
Екскурсії до музеїв Бойової Слави учнів Центру та учнів шкіл Орджонікідзевського району м. Харкова
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка