Дипломатія на «межі світу»Сторінка21/21
Дата конвертації26.12.2019
Розмір4,2 Mb.
ТипДиплом
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Див.: Чухліб Т. Український гетьманат: проблема міжнародного утвердження. – К.,2007.

546 Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – С. 31.

547 Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Т. 3. - Львів, 1991. – С. 322.

548 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. - С. 44 - 45; Субтельний О. Мазепинці. – С. 194-185.

549 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. – С. 45.

550 Там же. – С. 46 - 47; Субтельний О. Мазепинці. – С. 189.

551 Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – С. 36-53.

552 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. - С. 34-35.

553 Письма и бумаги Петра Великого. – Т. ХІ. – Вып. І. – Москва, 1964. - С. 216.

554 Крикун М. Згін населення з Правобережної України. – С. 48 - 49; Артамонов В. Указ соч. – С. 116.

555 Артамонов В. Указ. соч. – С. 52.

556 Война с Турцией 1711 года (Прутская операция): Материалы // Сборник военно-исторических материалов. – Вып. 12. – СПб., 1898. – С. 225 - 227.

557 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. - С. 38.

558 Субтельний О. Мазепинці. - С. 56.

559 Цит. за: Ульяновський В. Пилип Орлик // Володарі гетьманської булави: історичні портрети. – К.,1994. – С. 443.

560 Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – С. 48.

561 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. - С. 81.

562 Матеріали з Пруського таємного державного архіву в Берліні // Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. Додатки. – С. 185-186.

563 Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – С. 53.

564 Там само. – С. 54.

565 Крикун М. Згін населення з Правобережної України. – С. 46.

566 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. - С. 59.

567 Ульяновський В. Пилип Орлик. – С. 446.

568 Там само.

569 Про це докладніше див.: Субтельний О. Мазепинці. – С.109 – 110.

570 Там само.

571 Источники малороссийской истории, собр. Д. Н. Бантышем-Каменским. – Ч.2. – М.,1859. – С.302.

572 Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Т. 3. – С. 326.

573 Артамонов В. Указ. соч. – С. 178 - 179.

574 Допрос Григора Герцика // Киевская старина. – 1883. – Т. ІІІ. – С. 601-610; Субтельний О. Мазепинці. – С. 84.

575 Єнсен А. Орлик у Швеції // Записки НТШ. – Т. 92. - Львів, 1908. – С. 140, 209.

576 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. - С. 30.

577 Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Oрлика з Туреччиною на початку другого десятиріччя вісімнадцятого століття // Український археографічний щорічник. -–Вип. 1. – К., 1992. – С. 307-320.

578 Цит. за: Борщак І. Гетьман П. Орлик і Франція // Записки НТШ. – Т. 134-135. – Львів, 1924. - С. 133-134; Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Oрлика. – С. 308-309.

579 БМЧ Краків. – Од. зб. 498, арк. 101; Сборник статей и материлов по истории Юго-Западной России. – К., 1916. – Вып. 2. – С. 75 - 77; Пріцак.О. Один чи два договори Пилипа Oрлика.– С. 907-908.

580 Цит.за: Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Oрлика. – С. 307.

581 Переписка и другие бумаги шведского короля Карла ХІІ. - С. 57 - 60.

582 Там же. - С. 57.

583 Борщак І. Orlikiana // Хліборобська Україна. – Ч.4. - Відень, 1922. – С. 366-367.

584 Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – С. 80.

585 Субтельний О. Мазепинці. – С. 96.

586 Feldman J. Polska a sprawa wschodnia 1709–1714 // Polska Akademia Umiejętnosci. – Т. 40. - Krakow, 1920. – S. 86.

587 Єнсен А. Орлик у Швеції. – С. 160.

588 Цит.за: Субтельний О. Мазепинці.– С. 98.

589 Єнсен А. Орлик у Швеції. – С. 95.

590 Матеріали з Стокгольмського державного архіву // Крупницький Б. Вказ. праця. – С. 212.

591 Письма к государю императору Петру Великому от генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. –Ч. 3. – М., 1778 - 1779. – С. 224, 228, 239, 252; Материалы для отечественной истории / Изд. М. Судиенко. – Т. 2. - К., 1885. – С. 52.

592 РДАДА Москва. – Ф. 79, оп. 1, спр. 5, арк. 44.

593 Єнсен А. Орлик у Швеції. – С.139 - 210; Субтельний О. Мазепинці. – С.108 – 111; Haggman B. Den svenske befriaren av Ukraina – Ivan Mazepa, Filip Orliks och Kosta Hordijenkos hopp och forvantningar 1708 – 1718 // Karolinska forbundets arsbok. – 1997, november (Stockholm). – P. 7 – 20. Під час перебування у шведському м. Крістіанстад П. Орлик неодноразово звертався до Карла ХІІ, членів його уряду та Королівської ради Швеції з проханням про матеріальну підтримку (Національний архів Швеції. – Ф. «Cosacica», ч.ІІ, арк.101 - 102, 277, 283; Україна – Швеція: на перехрестях історії. – С.135). Відомий також лист дружини гетьмана Ганни Орлик (Герцик) до шведської королеви Ульріки Елеонори про допомогу (Там само. – Арк.258 - 259).

594 Konopczyński W. Polska a Turcja. 1683 - 1792. – Warszawa, 1936. – S. 63.

595 Артамонов В. Россия и Речь Посполитая после Полтавской битвы. - С. 51.

596 Коробов О. Мировичі // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К.,Запоріжжя, 2002. – С.315; Кресін О. Мировичі // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К.,2009. – С.665.

597 Путро О. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.). – Част.1. – К.,2008. – С.113; Див. також: Він же. Нові документи про діяльність мазепинців в еміграції: родина Мировичів (середина XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Вип.6. – Ч.2. – К.,2001. – С.211 - 235.

598 Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII ст.). – К.,2008. – С.208.

599 РДАДА Москва. – Ф.13, оп.1, спр.45, арк.. 7 – 9; Путро О. Вказ. праця. – С.113 - 114.

600 Цит. за: Путро О. Вказ. праця. - С.115.

601 Про 36-річне заслання родини Мировичів до Сибіру засвідчував документ від 6. 10. 1749 р.: «В 1712 году из Малой России взяты в Москву переяславского полковника Ивана Мировича жена Пелагея да дети ее Мировичевой Семен с женою и детьми с сыном григорием и с дочерью Ульяною, Яков, Дмитрий, Иван, Василий. В 1716 году посланы в ссылку в Сибирь на вечное житье, Василий Мирович в далные городы в работу и тамо умер, мать ево полковница Пелагея с сыновьями… послана в Тобольск. И из оных из Сибири освобождены по милостивому указу полковница пелагея с сыном Дмитрием генваря 23, 1744 году…» (Путро О. Вказ. праця. – Част.2: Документи. – С.104).

602 РДАДА Москва. – Ф.13, оп.1, спр.45, арк.. 75 – 76.

603 Цит. за: Путро О. Вказ. праця. – С.117.

604 Там само. – С.120.

605 РДАДА Москва. – Ф.13, оп.1, спр.45, арк.. 78 – 79; Путро О. Вказ. праця. – Част.1. – С.120.

606 РДАДА Москва. – Ф.13, оп.1, спр.45, арк. 116 – 117. У записці Державної колегії закордонних справ до Державної військової колегії Російської імперії від 22 січня 1756 р. писалося: «…О известных изменниках из малороссиян Мировичах, из коих Иван Мирович пред сим был, а по смерти оного брат ево и ныне находится в Крыму, и требования последнего у Порты или у хана крымского о возвращении в здешнюю сторону…» (Путро О. Вказ. праця. – Част.2. – С.112 - 113).

607 Скальковский А. Секретная переписка Коша Запорожского (1734 - 1763) // Киевская старина. - №2. – 1886. – С.334 – 335.

608 Путро О. Вказ. праця. – Част.2: Додатки. – С.163.

609 Центральний державний історичний архів України у Києві. – Ф.229, оп.1, спр.21, арк.. 19; Гісцова Л., Демченко Л. Сусідів не вибирають (Документи Коша Нової Запорозької Січі з історії українсько-татарських зв’язків) // Архіви України. – №2. – 1991. – C.73.

610 Путро О. Гетьман Кирило Розумовський. – Част.2: Додатки. – С.164 – 168.

611 Там само. – С.167 – 176.

612 ЦДІА України у Києві. – Ф.229, спр.97, арк.. 85, 89; Гісцова Л., Демченко Л. Вказ. праця. – С. 75 – 76.

613 Гуржій O.I. Гетьман Іван Скоропадський і запорожці (1708-1722 pp.) // Запорозьке козацтво в українській історії... – С. 92-101; Його ж. Гетьман Іван Скоропадський... – С. 63-69.

614 Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації... – С. 51-52; Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський... – С. 69-73.

615 Субтельний О. Вказ. праця. – С. 124-125; Ульяновський В. Вказ. праця. – С. 470.

616 Бантыш-Каменский Д.Н. Указ. соч. – С. 429-430; Горобець В. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. – К., 1998. – С. 130-161; Шевчук В. Вказ. праця. – С. 238-252.

617 Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Вказ. праця. – С. 48; Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1993. – Т. 2. – С. 86.

618 Мельник Л. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах. – К., 1997. – С. 73.

619 Смолій В.А, Степанков B.C. Українська державна ідея... – С. 279-285; Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – Львів, 1992. – Т. 3. – С. 350-388.

620 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Мюнхен, 1966. – Т. 2. – С. 197; Коваленко О.Б. "Освічений гетьманат" Кирила Розумовського (До постановки проблеми) // Українська козацька держава (Матеріали Четвертих Всеукраїнських історичних читань). – К., Черкаси, 1994. – С. 188-190; Панашенко В. Кирило Розумовський // Володарі... – С. 543-547; Путро О. Останній гетьман України Кирило Розумовський // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 143-146; Струкевич O.K. Ліквідація політичної автономії України та місце у цьому процесі Другої Малоросійської колеш // Українська козацька держава... (Матеріали Других Всеукраїнських історичних читань). – Черкаси, 1992. – С. 63-66.

621 Крикун Н. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в ХV-XVIII вв. Границы воеводств в свете источников. – К., 1992. – С. 28-29, 55-60.

622 Там же. – К., 1992. – С. 28-29, 55-60.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Дипломатія на «межі світу» iconУрок 15. Тема. Поліхудожній образ світу
Мета: Поглибити знання учнів про поліхудожній образ світу. Розвивати культуру мислення. Виховувати естетичне сприйняття навколишнього...
Дипломатія на «межі світу» iconГузь Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури нвк №26, м. Кропивницький Середньовіччя Урок №26 Тема: Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських І східних літератур
Тема: Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських І східних літератур. Вплив релігії,...
Дипломатія на «межі світу» iconТема: Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу
...
Дипломатія на «межі світу» iconТрадиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть 10 клас світова літ
Тема: Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть 10 клас світова літ
Дипломатія на «межі світу» iconЗаметемо вогнем любови межі, Перейдемо убрід бурхливі води, Щоб взяти повно все,що нам належить, І злитись знову зі своїм народом

Дипломатія на «межі світу» icon№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст
...
Дипломатія на «межі світу» iconДо проблеми жанру
Мається на увазі особливий пласт польськомовного письменства на межі літератури та богослів’я, який охоплює ранній бароковий та власне...
Дипломатія на «межі світу» iconУроків з теми «Антична література»
Тема. Поняття про античність, її хронологічні межі. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції І в Давньому Римі. Давньогрецька...
Дипломатія на «межі світу» iconКоли ж світу настане кінець? Пророцтва
Більшість тих, хто пророкує кінець світу, вірять у можливість порятунку І намагаються підготуватися до майбутньої трагедії. Практично...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка