Директора про роботу коледжуСторінка4/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

* (б/к) – (бюджетна форма навчання/ контрактна форма навчання) 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 02.06.1993р. № 161 та Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Графік навчального процесу складається відповідно до затверджених навчальних планів, в яких зазначено всі види занять (аудиторні, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи).

Навчальні плани підготовки молодших спеціалістів складено на підставі освітньо-професійних програм і містять перелік нормативних та вибіркових дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю та державної атестації. Навчальні плани затверджуються ректором університету.

У зв'язку з відсутністю нормативних програм з більшості дисциплін навчальних планів, провідні викладачі коледжу розробили навчальні програми з усіх дисциплін згідно за освітньо-професійною програмою.

Робочі навчальні програми дисциплін як нормативні документи навчального закладу розроблено для кожної навчальної дисципліни на основі навчальних програм.

До початку навчальних занять складається розклад занять на семестр і затверджується директором коледжу. Розклад занять відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, робочим навчальним планам, графіку навчального процесу і структурно-логічним схемам вивчення дисциплін.

Тижневе навантаження студентів становить 30 години. Додатково до розкладу занять розроблено графіки консультацій викладачів, індивідуальних занять, консультацій з курсового та дипломного проектування та захисту курсових та дипломних проектів. Контроль за виконанням педагогічного навантаження та облік годин здійснюється в журналах навчальних занять.

Розроблено автоматизовану програму «Завідувач відділення», яка дозволяє вести облік навчальних досягнень студентів усіх спеціальностей.

Відповідно до Комплексного плану навчально-виховної роботи Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету проводяться засідання педагогічних, методичних, адміністративних рад, циклових комісій, на яких ухвалюються відповідні рішення, що фіксуються у протоколах. Контроль за їх виконанням покладається на керівників відповідних структурних підрозділів

Методична рада коледжу проводить значну роботу щодо впровадження заходів з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу та реалізації підвищення рівня методичної освіти викладачів, атестації педагогічних працівників. Створено систему роботи з молодими викладачами, яка має певну результативність. Здійснюється систематичне вивчення та виконання нормативно-розпорядчих документів чинного законодавства України. Створено систему електронного навчально-методичного забезпечення дисциплін на базі мультимедійної лабораторії коледжу.

Зміст методичних напрацювань викладачів носить творчий характер і професійну спрямованість. У науково-фахових виданнях України надруковано більше 40 наукових робіт викладачів коледжу. Створено навчальні посібники з фахових дисциплін, які ефективно використовуються в навчальному процесі. Викладання дисциплін у коледжі здійснюється державною мовою.

Робота з обдарованими та слабковстигаючими студентами здійснюється шляхом проведення засідань клубів позанавчальної діяльності, консультацій та індивідуальних занять, що регламентуються графіками і планами роботи.

Практичне навчання студентів здійснюється через навчальні, технологічні та переддипломні практики. Графіки проведення практик та їх тривалість відповідають навчальним планам підготовки молодших фахівців

Постійно контролюється наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), методичне забезпечення державної атестації.

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою визначення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки студента вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики та видачі диплома за резу­льтатами атестації.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія (ДКК), яка створюється як єдина для денної та заочної форм навчання для кожної спеціальності і перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців у коледжі.

Наявні методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів на всіх спеціальностях, пакетів комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань з гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. Контрольні роботи складено відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти України. Зміст та характер питань, що внесені до завдань ККР, дозволяє розкрити теоретичну та практичну підготовку майбутніх спеціалістів та забезпечити оцінку рівня їх підготовки до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. Завдання мають професійне спрямування і вимагають комплексно застосовувати студентами отримані знання та вміння при виконанні ККР. Варіанти завдань рівнозначні по рівню складності.

У Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету практична підготовка студентів здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.

Розроблено наскрізні програми практик студентів коледжу зі спеціальностей згідно до методичних рекомендацій для складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти України 14.02.96 р. № 31-5/97, та методичні рекомендації щодо проведення практики студентів Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.

У Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету практична підготовка студентів здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.

В коледжі введено кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП).

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на підставі Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету і співвідноситься з національною 4-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень студентів: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та зі шкалою ECTS (див. табл. 5.1)


Таблиця № 5.1. Зіставлення національної шкали оцінювання зі шкалою ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, підсумку, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

Відмінно

Зараховано82-89

В

Добре

75-81

С

64-74

D

Задовільно

60-63

Е

30-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано з можливістю повторного складання

0-29

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

При оцінюванні усних і письмових відповідей студентів слід звернути увагу на такі аспекти:

- знання фактичного матеріалу, глибина і повнота відповіді;

- правильне розуміння та ступінь свідомого засвоєння вивченого;

- логічна послідовність, чіткість викладу матеріалу;

- вміння спостерігати за явищами, зіставляти, порівнювати, аналізувати та робити самостійні висновки;

- вміння застосовувати здобуті знання, уміння та навички на практиці;

- грамотність і чистота мовлення.

Перевірка знань студентів з навчального курсу відбувається за умов:


 • активності студента на лекційних заняттях;

 • участь в семінарах;

 • виконання практичних робіт;

 • виконання лабораторних робіт;

 • самостійної роботи над програмним матеріалом;

 • виконання індивідуальних семестрових завдань;

 • написання модульних контролів;

 • складання іспитів.

«Відмінно» (90-100 балів - A) ставиться тоді, коли студент:

- дає повні зв’язні відповіді на поставлені запитання;

- правильно визначає поняття;

- демонструє глибоке розуміння матеріалу;

- точно формулює свої думки й обґрунтовує їх;

- послідовно викладає матеріал, логічно міркує;

- виявляє творчі здібності та вміння ілюструвати теоретичні знання, наводить приклади, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює;

- грамотно оформлює свою відповідь;

- має високий рівень знань.

«Добре» ((75-81)балів – С, (82 -89) балів - В) ставиться тоді, коли студент:

- правильно визначає поняття;

- демонструє глибоке розуміння матеріалу;

- точно формулює свої думки й обґрунтовує їх;

- послідовно викладає матеріал, логічно міркує, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, проте робить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу чи розв’язанні задач, не досить повно висвітлює деякі факти, припускається не грубих помилок при виконанні завдань відповідної складності;

- має достатній рівень знань

«Задовільно» ((60-63) бали - Е, (64 – 74) бали - D ставиться тоді, коли студент знає і розуміє основні положення теми, виконує завдання середнього рівня складності, проте:

- не досить глибоко володіє матеріалом;

- допускає помилки при визначенні понять;

- не переконливо обґрунтовує думку;

- не наводить яскравих прикладів;

- у відповідях немає послідовності, чіткості, упевненості;

- припускається грубих помилок при виконанні більш складніших завдань.

«Незадовільно» (з правом повторної перездачі, (30-59) балів - FX) ставиться тоді, коли студент:

- допускає істотні помилки, що спотворюють зміст вивченого змістового модуля;

- слабо володіє зв’язним мовленням;

- має низький рівень знань.

«Незадовільно» (з обов’язковим повторним навчанням (курсом), (0-29)  балів - F) ставиться тоді, коли студент:

- не орієнтується в теоретичному матеріалі;

- виявляє нерозуміння теми.

Засобом діагностики модульних та семестрових контролів навчальних досягнень студентів є письмове або комп’ютерне тестування у вигляді системи формалізованих завдань, призначених для встановлення відповідності освітнього кваліфікаційного рівня особи до вимог освітніх кваліфікаційних характеристик.

Об’єктивне, надійне і правильно проведене тестування сприяє всебічному вивченню програми, розширенню та удосконаленню умінь і навичок, розвитку пізнавальних інтересів та самостійного мислення студентів, підвищує відповідальність за виконану роботу не тільки студентів, а й викладачів.

Результати навчальних досягнень студентів денних відділень коледжу за 2009-2013рр можна розглянути у таблиці № 5.2 та на діаграмах № 5.1-5.5
Таблиця № 5.2. Результати навчальних досягнень студентів денних відділень коледжу за 2009-2013рр

Відділення

Навчальний рік

Навчальні досягнення студентів у відсотках*

Абсолютна якість

Абсолютна успішність

Економіко-технологічне

2009-2010

37

98

2010-2011

33

100

2011-2012

35

98

2012-2013

47

98

Електротехнічне

2009-2010

43

96

2010-2011

45

95

2011-2012

36

97

2012-2013

32

98

Механічне

2009-2010

33

99

2010-2011

29

98

2011-2012

30

99

2012-2013

28

96

Комп’ютерної та програмної інженерії

2009-2010

54

100

2010-2011

46

99

2011-2012

43

100

2012-2013

46

95

Загальна

2009-2010

42

98

2010-2011

39

98

2011-2012

36

99

2012-2013

38

97

*результати округлені до цілих чисел
Діаграма № 5.1. Результати навчальних досягнень студентів економіко-технологічного відділення коледжу за 2009-2013рр


Діаграма № 5.2. Результати навчальних досягнень студентів електротехнічного відділення коледжу за 2009-2013ррДіаграма № 5.3. Результати навчальних досягнень студентів механічного відділення коледжу за 2009-2013ррДіаграма № 5.4. Результати навчальних досягнень студентів відділення комп’ютерної та програмної інженерії коледжу за 2009-2013рр


Діаграма № 5.5. Результати навчальних досягнень студентів денних відділень коледжу за 2009-2013рр

Структура методичної роботи в коледжі включає колективну та індивідуальну роботу.

Ефективно використовуються мультимедійні засоби навчання. Створено електронну бібліотеку коледжу, у якій налічується близько 450 екземплярів електронних матеріалів. Електронна база коледжу постійно поповнюється навчальними та методичними матеріалами з узагальненими і систематизованими електронними варіантами комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін, розробленими викладачами коледжу.

Щорічно у коледжі за Комплексним планом проводяться педагогічні та методичні ради, постійно працює школа педагогічної майстерності та семінар «Школа викладача-початківця»

Педагоги коледжу беруть активну участь у роботі обласних методичних об’єднань .

Підвищенню рівня професійної майстерності педагогічних працівників сприяли проведені семінари, педагогічні читання та круглі столи за такими напрямками: • Застосування новітніх технологій у спеціальності

 • Викладач як об’єкт і суб’єкт освітнього процесу ХХІ століття

 • Авторитет педагогічного працівника

 • Психолого-педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

 • Міждисциплінарні зв’язки загальноосвітніх та фахових дисциплін

 • Гуманізація освіти. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні духовності людини.

 • Підготовка студентів до предметних олімпіад.

 • Державна програма активізації розвитку економіки

Усіма цикловими комісіями були проведені тижні/декади дисциплін/спеціальностей відповідного циклу.

Для підвищення фахової майстерності, психолого-педагогічної підготовки викладачів, для надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методами викладання й виховання, для розвитку творчих здібностей викладачів, зацікавленості новими освітніми технологіями. методичний кабінет постійно забезпечує проведення консультацій для педагогічних працівників.

З метою впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу, спрямованої на підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників, на базі коледжу у 2013-2014 н.р. відбулося короткострокове підвищення кваліфікації педагогічних працівників Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету. Робочою групою було розроблено пакет документів для проведення підвищення кваліфікації. Програмою короткострокового підвищення кваліфікації передбачено комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. «Свідоцтво про підвищення кваліфікації» отримали 92 педагогічні працівники коледжу.

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів викладачі коледжу заохочують студентів до участі в олімпіадах, науково – практичних конференціях.

В аспірантурі навчається 6 педагогічних працівників.

Викладачі коледжу ведуть активну роботу з розповсюдження передового педагогічного досвіду. Зокрема, за 2009-2014 рр викладачами коледжу було проведено рецензування та коректорську роботу 66 навчальних видань, викладачі коледжу брали участь у 28 обласних та Всеукраїнських заходах, було розроблено 18 інформаційних бюлетенів, опубліковано 106 методичних розробок виданих під грифом «Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської обл.», 59 методичних розробок виданих під грифом «ХПТК ОНПУ», отримано 1 патент, видано 2 посібники, з грифом МОН, підготовлено публічні виступи на 22 засіданнях методичних об’єднань, опубліковано дослідження у більше ніж 90 фахових виданнях та більше 190 статей у збірниках за матеріалами конференцій та семінарів.

На базі коледжу активно продовжується ведення видавничої діяльності. Зокрема, продовжується видавництво методичних розробок під грифом «Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської обл.», видавництво збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві»(Свідоцтво про державну реєстрацію ХС № 648/299 Р від 18.03.2013 р.)


 1. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

За звітний період навчально-виробничий процес коледжу забезпечували 7 майстрів виробничого навчання, завідувач навчально-виробничими майстернями, заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідуючі навчальними кабінетами та лабораторіями.

В навчально-виробничому процесі задіяні 67 навчальних кабінетів, 32 навчальні лабораторії, 4 дільниці та навчально-виробничі майстерні.

З метою удосконалення навчально-виробничого процесу, підвищення рівня і змісту навчання, введення нових інноваційних технологій в навчальний процес, комплексної оцінки навчально-методичного забезпечення, покращення санітарно-гігієнічного стану двічі на навчальний рік проводилися огляди стану навчальних приміщень. Всі навчальні приміщення атестовані та паспортизовані.

За звітний період оновлено та розроблено нові наскрізні програми практик згідно затверджених стандартів по кожній спеціальності, оновлено положення щодо проведення практики студентів, укладено 87 довгострокових договорів з базами практик..

Інформацію щодо видів та баз практик за звітний період наведено у таблиці № 6.1.

Таблиця № 6.1. Види та бази практик за спеціальностями


з/п


Курс

Спеціальність

Вид

практики


База

практики
2

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу2

Виробництво двигунів

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу2

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу2

Розробка програмного забезпечення

Навчальна

Центр комп'ютерних та телекомунікаційних технологій

Навчальна

Центр комп'ютерних та телекомунікаційних технологій2

Бухгалтерський облік

Навчальна

Кабінет інформаційної діяльності та комп’ютерних систем і технологій на підприємстві2

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу2

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу,

електромонтажна дільниця

2

Економіка підприємства

Навчальна

Лабораторія інформаційно-економічних технологій та електронного документообігу3

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу3

Виробництво двигунів

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу3

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу,

електромонтажна дільниця

3

Діловодство

Навчальна

Лабораторія інформатики та прогресивних інформаційних технологій

Технологічна

ПАТ Державний ощадний банк України,

Херсонська міська організація ветеранів війни і праці,

КП «Цюрупинська центральна районна лікарня»,

Херсонська філія Українського державного центру радіочастот,

Херсонський національний технічний університет,

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради,

Гаврилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Круглоозерська сільська рада Голопристанського району Херсонської області,

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Херсона,

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №54 з поглибленим вивчанням іспанської та інших іноземних мов,

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Круглий будинок»,

ПАТ «Індустріальна скляна компанія».

3

Розробка програмного забезпечення

Навчальна

Центр комп'ютерних та телекомунікаційних технологій3

Бухгалтерський облік

Навчальна

Кабінет інформаційної діяльності та комп’ютерних систем і технологій на підприємстві

Лабораторія інформаційно-економічних технологій та електронного документообігу

3

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу3

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу,

радіомонтажна дільниця,

лабораторія периферійних пристроїв, архітектури комп’ютера, систем та мереж
3

Економіка підприємства

Навчальна

Лабораторія інформаційно-економічних технологій та електронного документообігу

Виробнича

СГ КООП «Радянська земля»,

ПАК КБ «Приватбанк»,

УВП «УТОГ» ,

Колончацьке відділення АТ „Райффайзен Банк Аваль”,

ТОВ «Покровське»,

Районна державна адміністрація м. Цюрупинська,

лабораторія інформаційно-економічних технологій та електронного документообігу,

ТОВ «Авто-Електромаш»,

Херсонський обласний військовий комісаріат,

ФГ «Інтегровані агросистеми»,

Бериславська філія

КБ „Приватбанк»,

ТОВ «Авто-Електромаш»,

ПУАО «КБ Акордбанк»,

ВКФ «Стар»,

Цюрюпинська центральна районна лікарня,

ПП «Імпекс-сервіс»,

ПСК «Хлібокомбінат Садовського райст»,

ПАТ «Управління механізацією будівництва»,

Тов”Новопетрівське”

4

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Технологічна

ПП «Телекомстройсервис»,

ПАТ «Херсонський завод карданних валів»,

ПАТ «Херсонський машинобудвний завод»,

ТОВ «Херсонський електромеханічний завод»,

ТОВ «Автоелектромаш»,

ТОВ СП «Ямак»,

ФОП Свистунов С.Г.,

Навчально-виробничі майстерні коледжу


4

Виробництво двигунів

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу

Технологічна

ФОП Ященко С.О.,

ПП «Італія-Моторс»,

ПП «Агротехнології»,

ТДВ «Херсонське АТП 16563»,

ДП «Енергія» ТДВ «Первомайськдизельмаш»,

ВАТ «Каховське АТП-16506»,

ПП «Фірма «Євроавто»,

ПТУ№6,


ФОП Полуфакін Г.А.,

ПП «Світлофор-таксі»,

ФОП Свистунов С.Г.,

ФОП Шмиговський В.М.,

ПСП «Перемога»,

ТОВ «ЛАДА-Сервіс Сто-2»,

лабораторія діагностування та технічного обслуговування автомобілів,

демонтажно-монтажна дільниця,

ФОП Ковальчук В.С.,

Комунальне підприємтсво «Херсонський комунальний транспортний сервіс»,

ПАТ Цюрупинська швейна фабрика «Юність»,

ФОП Панченко Т.І.,

КП «Херсонміськсвітло»,

ТОВ «Трансмед»

4

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Навчальна

Навчально-виробничі майстерні коледжу

Технологічна

ПП «ОСВ Технологія»,

ФОП Полюсевич Г.В.,

Дочірнє підприємство «Американська хімчистка» ТОВ «ВАКЕ-плюс»,

ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»,

ХЕРСОНСЬКЕ лінійне виробниче управління магістральних газопроводів,

Новотроїцьке управління зрошувальних систем,

ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»,

Навчально-виробничі майстерні коледжу,

ТОВ «Автоелектромаш»,
ТОВ «Електромеханічний завод»,

Фермерське господарство «НИВА»,

ТОВ «Югэлектроком»,

Фермерське господарство «ДУБИНИ»,

Херсонський нафтопереробний завод

АРЗСП ТУ МНС,

ПП Промислова фірма «Проліант плюс»,

ПП Виробничо-торгівельна фірма «Магістр Плюс»,

ПП «Графіт»,
4

Розробка програмного забезпечення

Навчальна

Центр комп'ютерних та телекомунікаційних технологій

Технологічна

Херсонська обласна клінічна лікарня,

Комунальне підприємство «Очисні споруди»,

ПП «Медичний центр «Тетяна»,

Приватне підприємство «Дівілопбіз»,

Товариство з обмеженою відповідальністю «АйТі Артіль»,

Херсонський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом,

МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона»,

ФОП Чистова В.В.,

ПАТ «Перший український міжнародний банк»,

ЗАО «ХАРЬКОВСКАЯ-1»,

Приватне підприємство «Оригінал Авто»,

Молодіжна загальноосвітня школа-сад I-II ступенів №40 Херсонської міської ради,

Круглоозерська сільська рада Голопристанського району Херсонської області,

ТОВ «Торговий дім «Море продуктів»,

ПАТ «Херсонський суднобудівний завод»,

ПП «Агротехнології»,

Бериславська районна державна адміністрація Львівська загальноосвітня школа I-III ступенів,

ПП «Капітал-Сервіс»,

ТОВ «Видавництво Земля»,

ПАТ «Імексбанк»,

ПП «Влад-Герц»,

УКЗ УМВС України в Херсонській області,

Херсонський обласний краєзнавчий музей,

Редакція Білозерської районної газети «Придніпровська Зірка»,

Приватний підприємець Іноземцеві О.В.,
4

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Навчальна

Лабораторія діагностування та технічного обслуговування автомобілів

Технологічна

ФОП Задерей С.О.,

ПП «Дайгер»,

ФОП Шевчук О.А.,

ФОП Гришко О.Ю.,

ФОП Поптаніч В.Ю.,

ФОП Сидорченко В.С.,

ТОВ «ВТФ «Модуль»,

ПП «Красносільська агрокомпанія»,

ТОВ «ЛАДА-Сервіс СТО-1»,

ТОВ «АВІРС-КРИМ»,

ПАТ «Херсон-авто»,

ФОП Юрченко Ю.М.,

ТОВ «Автоелектромаш»,
ТОВ «Електромеханічний завод»,

Лабораторія діагностування та технічного обслуговування автомобілів


4

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Навчальна

Радіо-монтажна дільниця,

Лабораторія технічного обслуговування ЕОМТехнологічна

ФОП Рудник В.М.,

ФОП Альохін В.А.,

ТОВ «Методичний центр салонів краси «Healthy-Joy»,

КП «Центр електронного самоврядування»,

ПП Ручкова С.В.,

ПВКФ «СВ»,

ПП Соценко В.В.,

Державне підприємство «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій» Міністерства фінансів України

ПАТ «Херсонський суднобудівний завод»,

ФОП Демченко О.О.,

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №57,

Жовтневська школа-сад №86,

Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Херсонський Центр дитячої та юнацької творчості,

Степанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №17

ПАТ «Страхова група ТАС»,

ТОВ «Юг-Медіа»,

Херсонський міський відділ лабораторних досліджень. 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Директора про роботу коледжу iconПрограма претендента на посаду директора Кам’янець-Подільського індустріального коледжу
Народився 13 березня 1954 р в сім’ї військовослужбовця, українець, безпартійний
Директора про роботу коледжу iconСекція математики математикаімистецтв о роботу виконала
Гордій Марія Павлівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії Шевченківського с/г коледжу Уманського дау
Директора про роботу коледжу iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Директора про роботу коледжу iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Директора про роботу коледжу iconЯк правильно влаштовуватися на роботу ?
Але з чого почати? При влаштуванні на будь-яку роботу від Вас будуть вимагати хоча б короткі відомості про себе. Для цього потрібно...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедри клінічної лабораторної діагностики за листопад 2017 року
Року зав кафедри доц. Єрьоменко Р. Ф. та відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Карабут Л. В. відвідали Хмельницький базовий...
Директора про роботу коледжу iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка