Дисципліни вільного вибору студентівСкачати 200.14 Kb.
Дата конвертації22.03.2018
Розмір200.14 Kb.

Дисципліни вільного вибору студентів

з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки,які пропонують кафедри філологічного факультетуз/п

Назва вибіркової дисципліни

Прізвище викладача

Кафедра

Анотація

3 семестр

1

Релігії та вчення Близького Сходу - 2

Асист. Луцан Л.В.

Кафедра сходознавства ім. проф. Я. Дашкевича

Релігійні вчення Близького і Далекого Сходу характеризують як особливий різновид гуманітарного знання ,що вивчає релігійну поведінку людини стосовно трансцендентного, Бога або богів чи взагалі такою ,що розглядається як священне або сакральне, причому знання, яке враховує як зовнішнє (соціокультурні) ,так і внутрішні (психологічні) факти.

Як комплексна дисципліна має системний характер. Включає в себе елементи антропології , соціальної психології, етнографії, філософії релігії. Дослідження релігійних вчень ґрунтується, в першу чергу, на дескриптивно-історичному принципі, що передбачає вивчення структури релігійних вчень та їхнього історичного розвитку. Важливим є не оперувати судженнями оцінки стосовно релігійних доктрин, а максимально дотримуватися наукової обʻєктивності. Отже, завданням курсу є займатися виключно позитивним вивченням чинників, соціальних форм та структур релігійного життя у їхніх взаєминах із структурами та групами.

Кожна релігія є окремою системою або сукупністю систем, в яких доктрини, міфи, ритуали та інституції постають як взаємоповʻязані. Щоб зрозуміти яке-небудь вірування цієї системи, необхідно врахувати її конкретний контекст, тобто інші вірування цієї системи. Такий органічний підхід передбачає порівняння і зіставлення релігійних вірувань, проте кожна релігія має індивідуальні особливості і знівелювати ці індивідуальні аспекти у жодному разі не можна.


2

Українська міфологія та демонологія

Доц. Вовчак А.С.

Кафедра української фольклористики ім. акад. Ф. Колесси

Мета курсу: ознайомити студентів з основними аспектами міфологічної світоглядної системи українців:

  • передумовами виникнення й джерелами міфологічного світосприйняття;

  • особливостями формування й семантикою українських міфологічних (українські язичницькі божества доби Руської держави) та демонологічних (демонічні істоти у віруваннях українців ХІХ–ХХІ століть)  уявлень;

  • трансформаціями, яких зазнав старий поганський світогляд під впливом християнізації України;

  • сучасним побутуванням архаїчних світоглядних ідей.

Необхідність читання курсу “Українська міфологія і демонологія” студентам зумовлена звісною універсальністю міфологічних систем та їх особливою роллю у розвитку людської цивілізації загалом й українського народу зокрема. Міфологія, як відомо, є одним з найдревніших, відомих нам,  архаїчних ідеологічних утворень, яке має синкретичний характер: у міфологічному світогляді переплетені зародкові елементи релігії, філософії, науки, мистецтва, він лежить в основі культури народу. Відповідно, адекватно пізнати культурний розвій народу, становлення й семантику його мистецтва, інших галузей духового життя неможливо без вивчення давнього світогляду.

Особливе пізнавальне значення вивчення міфології має для дослідника словесності, як усної (фольклору), так і писаної (літератури), адже саме мистецтво слова увібрало в себе й донесло до наших днів численні ідеї і концепції старого світогляду, без належного знання яких годі зрозуміти історію української культури і літератури, як давньої, так і нової.3

Основи термінознавства

Проф. Кочан І.М.

Кафедра українського прикладного мовознавства

Теорія терміна, його ознаки, розрізняти поняття термінологія, термінознавство; термін-номен-професіоналізм; професійна лексика. Історія становлення українського термінознавства, формування українських терміносистем. Принципи системної організації галузевих термінологій на поняттєвому і лінгвістичному рівнях. Структура наукових назв і принципи термінотворення. Термінологічні словники наукової галузі. Термін у тексті.

4

Література та ідеологія (досвід соцреалізму)

Доц. Федорів У.М.

Кафедра теорії літератури та порівняльного мовознавства

Вибірковий курс «Література та ідеологія: досвід соцреалізму» розрахований на студентів другого року навчання. Він передбачає поглиблення знань з історії та теорії літератури, спонукає студентів замислитися над особливостями взаємодії літератури та ідеології, функціонуванням соцреалістичного канону в українській літературі, чинниками формування та механізмами його модифікації на проблемно-тематичному, жанровому та образному рівнях. У рамках курсу увагу також зосереджено на таких проблемах, як тоталітарне мистецтво та ідеологічний контроль; мистецтво як засіб пропаганди; цензура та особливості самоцензурованого письма; ідеологія в дитячій та підлітковій літературі тощо.

Мета курсу – спонукати студентів до цілісного теоретичного переосмислення усього тоталітарного досвіду в рамках української радянської літератури, навчити їх відчитувати знакові коди та підтексти одержавленого поля літератури.5

Основи комунікації хорватською мовою

Проф. Васильєва Л.П.

Кафедра слов’янської філології ім. проф. І.Свєнціцького

Курс „Основи комунікації хорватською мовою” на філологічних та інших факультетах університету належить до числа дисциплін, які мають за мету формування вмінь і навичок правильного розуміння й аналізу мовних явищ для використання набутих знань у комунікації цією мовою та в перекладі простих текстів. Уміння спілкуватися полягає не лише у правильному формулюванні висловлювання відповідно до граматичних, лексичних, стилістичних та інших вимог, а й у знанні того, в яких реальних контекстах можливі ті чи інші висловлювання. Курс сприяє виробленню комунікативних навичок з урахуванням соціальних і психологічних характеристик мовців, їх стратегій і тактик, конвенцій, типів мовленнєвих дій і мовних форм їхнього вираження. У ході вивчення зазначеного курсу студенти повинні знати: граматичні, лексичні, стилістичні складові висловлювання, основні принципи, правила й конвенції безконфліктного спілкування; повинні вміти: орієнтуватися у комунікативних ситуаціях; застосовувати принципи, правила й конвенції безконфліктного спілкування

6

Франкознавство

Проф. Пилипчук С.М.

Кафедра української фольклористики ім. акад. Ф. Колесси

Мета курсу: Комплексно представити феномен Івана Франка в українській духовно-інтелектуальній площині. Висвітлити основні здобутки та проблеми франкознавства як окремої галузі гуманітарних знань. Подати наукову біографію Івана Франка, з окресленням найважливіших етапів життєвої мандрівки письменника. Презентувати особливості прозового та поетичного художніх світів Івана Франка. Окреслити засадничі пункти літературознавчої, мовознавчої, фольклористичної, перекладознавчої та філософської концепцій Івана Франка.

Завдання: Ознайомити студентів із велегранною (художньою, науковою публіцистичною) творчою спадщиною Івана Франка. Показати значний евристичний потенціал Франкових літературних полотен (рух від романтичних «молодечих скоків» до концентрованого модерного письма) та наукових досліджень (рух від принагідних влучних характеристик окремих постатей, фактів, явищ до стереометричного концептуального осягнення цілих генерацій, процесів, епох). Засвідчити посутній вплив ученого на розвиток національної гуманітаристики, його постійну присутність в інтелектуальному житті України.7

Національно-визвольний рух в українській літературі ХХ ст. (Від Мазепи до Бандери)

Доц. Роздольська І.В.

Кафедра української літератури ім. акад. М.Возняка

Спецкурс присвячено окремим маловідомим сторінкам художньої рецепції національно-визвольних рухів в Україні у ХХ столітті.

У процесі геополітичних катаклізмів ХХ століття творилась Ukraina militans крісами і шаблями на полі бою, а у письменстві – словом. Трагічні і героїчні сторінки історії оживали у творах самовидців, покликаних у літературу патріотичним почуттям, бажанням «оповісти, запалити і придатися» (Юрій Липа). Текст художнього твору ставав продовженням боротьби, у якому історичний чи політичний факт певним чином белетризувався, утверджуючи у читацькій свідомості національно значущі концепти історичної національної памяті. Концепт героя, бінарна опозиція «свій»-«чужий», образ національного дому, екзистенційні виміри означують художній світ таких творів.

Таким художньо виразним постає суспільно-політичний, а згодом і військовий рух Українських Січових Стрільців, твореним самими його учасниками. Цікавими видаються насамперед стрілецькі нариси і повісті, зокрема «Поїзд мерців» Ю.Шкрумеляка, «Шукаю людини» О.Бабія, «Заметіль» Р.Купчинського та ін.

Майже цілковитою лакуною є літературна діяльність і творчість вояків армії УНР, найвідомішим із яких є Юрій Горліс-Горський із романом «Холодний Яр». Тема революції 1917-1920 у Наддніпрянській Україні звучить у романістиці Василя Шкляра.

Інші теми: література українського резистансу 40-50-х років (творчість Марка Боєслава, Мирослава Кушніра, Зиновія Матли, Марти Гай, Г.Соколенка, М.Савчин та ін), художня рецепція українського руху опору 40-50-х років ХХ ст. в українському письменстві: «Чого не гоїть огонь» У.Самчука, «Еней і життя інших» Ю.Косача, «Вогненні стовпи» Р.Іваничука, «Музей покинутих секретів» О.Забужко, «Вербовая дощечка» Т.Зарівної, «Ізійди, сатано» Л.Сеника, поезія В.Герасим’юка, «Троща» В.Шкляра

4 семестр

1

Історія країн Далекого Сходу

Асист. Лосєв О.С.

Кафедра сходознавства ім. проф. Я. Дашкевича

Предметом курсу є основні історичні і культурні події, що відбулися у країнах Далекого Сходу протягом досить тривалого періоду від ІІ тис. до н.е. і до XVІІ ст. н.е. Безперечно, що у далекосхідному регіоні, тривалий період світової історії, ” культурним донором ” виступав Китай. Китайська культура є однією з найдавніших, що продовжує свої традиції у сучасному світі, культура яка з давніх часів стала визначною для всіх країн Далекого Сходу, що будували свої культурні традиції на засадах китайської. Китайська писемна мова - ієрогліфи, а з нею і література, на довгий час стають писемністю і літературною традицією для таких країн як Корея і Японія. У блоці присвяченому історії Японії зосереджується увага на унікальність Японської культури, яка протягом протязі багатьох століть запозичуючи чужі культурні надбання та традиції , зазнаючи впливу та запозичуючи чужі релігійні системи, змогла зберегти свою автентичність, інакше кажучи свою «японську душу». Окремі блоки присвячені історії і культурі Кореї та Тібету. Також слухачам пропонується розглянути певні історичні, філософськи аспекти далекосхідної культури через ознайомлення з засновниками китайських ідеологічних систем: - Гуань Чжуном, Лао Цзи, та його послідовником Чжуан Цзи, Кун Цзи (Конфуцієм), Мо Ді, Шан Янєм та інш., а також через знайомство з самими доктринами. Треба зазначити, що конфуціанство, легізм, та, у деякій мірі, і даосизм значно вплинули на культурні традиції сусідніх з Китаєм держав.

2

Орфографічно-пунктуаційний практикум

Доц. Кутня Г.В.

Кафедра української мови ім. проф. І.Ковалика

Мета: сформувати у студентів систематизовані знання про орфографію та пунктуацію та удосконалити правописні та пунктуаційні навики з української мови.

Завдання: акцентувати увагу на проблемних питаннях орфографії в межах «Українського правопису», навчити аналітичним шляхом робити правильний вибір орфограми, апробувати такі правописні правила завданнями різних типів; систематизувати аналіз усіх пунктограми української мови, з розмежуванням їх на обов’язкові, факультативні та індивідуально-авторські знаки; удосконалити вміння правильно розставляти розділові знаки та характеризувати умови їхнього використання в реченні.3

Історія країн Близького Сходу

Доц. Яремчук І.В.

Кафедра сходознавства ім. проф. Я. Дашкевича

Предметом курсу є основні історичні і культурні події, що відбулися у країнах Близького Сходу протягом досить тривалого періоду від ІІІ тис. до н.е. і до XVІІ ст. н.е. Близький Схід називають колискою сучасною цивілізації. Саме тут почали зароджуватися і виникли перші державні утворення і інституції. Тому перший блок курсу буде розглядати історію держав, що виникли в долинах річок Тигр і Євфрат, від Шумеру до Вавилону, періоду ІІІ – ІІ тис. до н.е. У наступному блоці планується розглянути історію і культуру таких цивілізацій і держав Близького Сходу, як Ахеменідський Іран, Фінікія, Урарту і Лідія, ІІ - І тис. до н.е. Звичайно, окремому увагу планується приділити «еліннському періоду» в історії Близького Сходу, періоду Олександра Македонського і його наступників, періоду великих завоювань і, як це не парадоксально звучить, величезного культурного обміну і взаємопроникнення східної і західної парадигм. Наступним блоком пропонується розглянути так званий до ісламський період історії і культури близкосхіних країн І - VІ ст. н.е., на прикладі Сасанідського Ірану. Ще одним окремим блоком розглядається історія виникнення ісламу і арабськи завоювання VІІ - VІІІ ст., виникнення арабських халіфатів Омейядів і Аббасидів. Розповсюдження ісламу, захоплення Іспанії і битва при Пуатьє 732 р., результатом якої стало зупинення арабського вторгнення в Європу. І в продовження цього блоку – розпад арабського халіфату, період Хрестових походів IX – XVI ст., і аж до виникнення Османської імперії.

4

Творчість Ф.Н. Достоєвського

доц. Гажева І.Д.

Кафедра слов’янської філології ім. проф. І.Свєнціцького

Мета курсу «Творчість Ф.М. Достоєвського» – сформувати у студентів цілісне уявлення про творчість Ф. М. Достоєвського, проблематику, жанрову своєрідність та особливості поетики його романів; окреслити розвиток «достоєвськознання», його проблеми.

Завдання: поглиблене вивчення «зовнішньої» та «внутрішньої» біографії письменника, його світогляду в різні періоди життя; аналіз особливостей художнього світу Достоєвського; формування навичок концептуального аналізу творів Достоєвського; ознайомлення студентів з класичними творами «достоєвськознання» та новітніми бібліографічними посібниками.5

Мілітарна тематика в українській літературі (вчора і сьогодні)

Доц. Крупач М.П.

Кафедра української літератури ім. акад. М.Возняка

У часи незалежності, особливо враховуючи сучасну політичну ситуацію в Україні, коли Росія вкотре чинить спроби завоювати українські території, зростає не тільки потреба військового зміцнення відновленої (а отже – ще молодої) країни, але виникає запит і на укріплення мілітарного духу народу. Українці вже впродовж тривалого часу змушені протистояти агресії зовнішніх ворогів, які часом виявлялися сильнішими не тільки оружно, але й ідеологічно. Тож вироблення та зміцнення національної ідеології є потребою будь-якої незалежної держави, а України й поготів.

Вагомий здобуток у скарбницю творення пріоритетних концептів нації завжди вносила й вноситиме українська література, яка в часи політичної та економічної залежності брала на себе також і «державницькі» обов’язки. Зокрема, з фольклорних джерел вона перейняла й мілітарний дух української давнини, передусім періоду Київської Русі та козацьких часів. Літературні джерела тих часів (художні твори, літописи) містять чимало тем, які набувають актуальності й у теперішні часи. Із з них зростала творчість й засновника (І.°Котляревського) нової української літератури та її фундатора – Т.°Шевченка. «Енеїда» та «Гайдамаки» стали тими творами, які акумулювали мілітарний дух українців, що їх позбавляла його російська імперія після поразки гетьмана І.°Мазепи у Полтавській битві 1709 року.

Далі більше як за два століття українська література увібрала в себе чимало як мілітарних, так і антимілітарних (зокрема, коли українці ставали «гарматним м’ясом» для досягнення імперських амбіцій країн-окупантів) тем. Спроба актуалізувати їх для сучасної студентської молоді й стане метою цього спецкурсу.


5 семестр

1

Інноваційні процеси в сучасній українській мові

Доц. Мазурик Д.В.

Кафедра українського прикладного мовознавства

Мета спецкурсу: повідомлення теоретичних знань і формування практичних навичок необхідних для ознайомлення, аналізу та нормативної оцінки інноваційних явищ в українській мові, що дасть змогу інтерпретувати вияви динаміки в різних стилях мови, лексикографічно їх опрацьовувати, залучати до індивідуального словника, розуміти й надавати рекомендації з культури мовлення.

2

Українська мова в історичному контексті ХХ ст.

Доц. Добосевич У.Б.

Кафедра української мови ім. проф. І. Ковалика

Мета – дати загальний огляд функціонування української мови та у цьому контексті простежити за процесами літературного мовотворення у їх взаємозв’язках з історичними подіями ХХ ст. в Україні.

Завдання: 1) відповідно до історичних обставин охарактеризувати мовну ситуацію та особливості мовної політики; 2) інтерпретувати тенденції у мовотворчих процесах; 3) з’ясувати роль політичних, культурних, церковних діячів в утвердженні української мови; 4) розглянути основні наукові та публіцистичні джерела, у яких випрацювано основні напрями становлення української мови як літературної; 5) розкрити історію та проаналізувати особливості правописних кодексів ХХ ст.3

Літературна мапа нобелівської премії

Доц. Федорів У.М.

Кафедра теорії літератури та порівняльного мовознавства

Вибірковий курс «Літературна мапа Нобелівської премії» розрахований на студентів третього року навчання. Він передбачає ознайомлення із знаковими авторами та текстами, що були удостоєні Нобелівської премії в галузі літератури.В рамках курсу увагу зосереджено на таких проблемах, як перепрочитання «літератури найвищого рангу», «жіночий голос» та Нобелівська премія, проблема «Іншого» в контексті процесу канонізації, пострадянський досвід «літературного Нобеля» тощо.

Мета курсу – продемонструвати студентам можливості нових прочитань та інтерпретацій текстів, що належать до канону світової літератури ХХ-ХХI ст., випробувавши та осмисливши інструментарій різних літературознавчих методологій у процесі дослідження літературної мапи Нобелівської премії.4

Вірування, звичаї та традиції слов’янських народів

Ст. викл. Лазор О.Я.

Кафедра слов’янської філології ім. проф. І.Свєнціцького

Навчальна дисципліна “Вірування, звичаї та традиції слов’янських народів” передбачає ознайомлення студентів із згаданими в її назві складниками духовного світу слов’ян в зв’язку з історичними явищами і подіями та висвітлення ролі та значення цих складників у формуванні світоглядних засад сучасних слов’янських народів.

Знання, якими студенти оволодіють під час вивчення курсу “Вірування, звичаї та традиції слов’янських народів”, є важливими у міждисциплінарному відношенні. Вони повинні допомогти сприйняти та засвоїти курси, пов’язані з історією літератури сучасних слов’янських народів, з історією їхньої культури, з теоретичними основами та практикою перекладу тощо.5

Від Є. Маланюка до Л. Костенко та М. Вінграновського

Проф. Салига Т.Ю.

Кафедра української літератури ім. акад. М.Возняка

Українська література, а зокрема поезія, періоду Національно-визвольних змагань та пізнішого часу, себто 30-х років ХХ ст., прономіновані в нашій історії «Розстріляним відродженням», яке було призупинено каральним радянським режимом. Новітній ренесанс в ідейно-тематичних спрямуваннях, стилях та жанрах «воскрес» у 60-тих роках. «Від Є. Маланюка до Л. Костенко і М. Вінграновського» - це своєрідна часова «метафора» без метафори, що визначає суспільно-політичний та ідейно-естетичний напрям спецкурсу.

6 семестр

1

Культура спілкування

Доц. Білоус М.П.

Кафедра української мови ім. проф. І. Ковалика

Комплексно подати національно-специфічні правила мовленнєвої поведінки українців у різних ситуаціях увічливого контакту зі співрозмовником.

Подати систему спеціальних висловів увічливості, які реалізуються в основних етикетних ситуаціях: звертання, вітання, вибачення, подяка, прощання, прохання /відмова, згода / незгода тощо.

Розглянути основні чинники, які впливають на вибір етикетного вислову в конкретній етикетній ситуації.

 Завдання спецкурсу полягає в тому, щоб розкрити самобутність національних форм українського мовленнєвого етикету, висвітлити їх в історичному розвитку і зв’язку з етнопсихологічними рисами українського народу, його світоглядом, культурною еволюцією. Проаналізувати причини психомовленнєвої деформації комунікативної поведінки в тоталітарному суспільстві, окреслити місце і роль етикетного виховання у шкільних гуманітарних дисциплінах, зокрема при вивченні української мови. Докладно розглянути основні етикетні ситуації й реалізацію в них засобів спілкувального етикету.2

Літературна компаративістика Івана Франка

Доц. Будний В.В.

Кафедра теорії літератури та порівняльного мовознавства

Мета курсу: актуалізувати компаративістичний досвід Івана Франка в контексті сучасної гуманітарної проблематики.

Проблематика курсу: Франко-компаративіст у колі попередників, сучасників і наступників; міфологічна, міграційна та антропологічна концепції в оцінці Івана Франка; Франкова методологія культурно-історичної компаративістики: генеалогія, контактологія, типологія.

Поняття національного письменства і «світової» літератури (Welt literatur); національна культура в міжнаціональному контексті; етноестетична проблематика порівняльного дослідження.

Компаративістичні обрії Івана Франка: антична культура, біблеїстика, медієвістика, орієнталістика, дослідження Данте й Шекспіра, слов’янознавство, європейські студії; інтерпретація світових тем, мотивів та образів у критиці, творчості та перекладацькій практиці Івана Франка.

Аналітичність, синтетизм і міждисциплінарність Франкового мислення: цивілізаційна, стильова і жанрова типологія; література – музика – малярство (інтерсеміотична студія «Із секретів поетичної творчості»).

Проблеми літературної еволюції та унікальності мистецького шедевру, ідентичності особи й літератури, конфліктності і діалогічності культур: перегук Франкових ідей і сучасних концепцій.3

Сакральномагічне в українській етнокультурі

Доц. Гунчик І.В.

Кафедра української фольклористики ім. акад. Ф. Колесси

У навчальній дисципліні на численних прикладах явищ фольклору та духовної народної культури розкрито зміст поняття «сакральномагічне», з яким людина на різних етапах культурного розвитку була тісно пов’язана та неодноразово стикалася під час дотримання і виконання різноманітних звичаїв, обрядів оказіонально-ситуативного, календарно-річного та родинно-життєвого циклів. Одним із давніх проявів цього явища в етнокультурній спадщині українців є сфера чарівного, уявлення про яку відображено у фольклорних творах героїко-фантастичних народних казок. Розглянуто казкові атрибути, зооморфних та антропоморфних персонажів, наділених здатністю до чарівного, з’ясовано їхню семантику, встановлено їх культурну кореляцію. Значну увагу в навчальній дисципліні приділено інтерпретації магічно-сакральному фольклору, у якому відобразилися уявлення про віру в силу проказаного слова. У зв’язку з цим проаналізовано структуру сакрально-магічного мовлення народних замовлянь, молитов, примовок, прокльонів, заклинань, пояснено їх здатність спричиняти вплив на людину та реалії навколишнього світу. Ефективність цього впливу, за народними переказами, залежала значною мірою від індивідуальних можливостей віри в сакральномагічне, адже виконання фольклорних молитов, замовлянь примовок та інших типологічно споріднених текстових утворень передбачало феноменологічний контакт і спілкування людини з міфологічними істотами вищої та нижчої ієрархії. Крім того, у курсі дисципліни представлено дискурс про специфіку сакрально-магічного часопростору, а також розглянуто носіїв і виконавців магічно-сакрального фольклору, яких через зв’язок зі сферою сакральномагічного у народній традиції номінували чарівниками та іншими відповідними найменуваннями.

4

Основні тенденції розвитку слов’янських літератур

Доц. Моторний О.А.

Кафедра слов’янської філології ім. проф. І.Свєнціцького

Курс «Основні тенденції розвитку слов’янських літератур», є порівняльним оглядовим курсом, спрямованим на вивчення студентами філологічного та інших факультетів історії розвитку слов’янських літератур у взаємозв’язку.  У курсі проведено аналогії між літературами різних слов’янських народів від зародження писемності і до сучасності з акцентом на взаємовпливи, а також відводиться окрема увага місцю слов’янських літератур у європейському та світовому контексті. Результатом курсу повинно стати розуміння студентами основних тенденцій розвитку літературного процесу у слов’янських народів, знання основних напрямків, течій, представників та творів, вміння охарактеризувати творчість сучасних письменників з врахування історичного контексту. 

5

Літературний Львів: від М. Шашкевича до І. Калинця

Доц. Чопик Р.Б.

Кафедра української літератури ім. акад. М.Возняка

Починати спецкурс вважаю за доцільне – відштовхуючись від роману Р. Іваничука «Вода з каменю», де чудово відтворено атмосферу літературного Львова часів М. Шашкевича («Руська трійця», О. Фредро, С. Гощинський та ін.); у доробку самогоШашкевичаключовий вірш до теми – «Хмельницького обступлення Львова». «Франківський період» – за моєю статтею «Причинки до флори і фауни Франкового Львова» («Ї», Геній місця, 2003). Доба «Молодої Музи» найкраще в «Українській богемі» П. Карманського та антології ««Чорна Індія» «Молодої Музи»» (Львів, 2014). Поезія січових стрільців – за антологією Т. Салиги «Стрілецька Голгофа». Урбаністика 1920-30-тих рр. – за антологією В. Габора «Дванадцятка» та мемуарами Оксани Керч «Альбатроси». У контексті останніх – урбаністика Б.-І. Антонича. Від Б.-І. Антонича як поет зачавсь І. Калинець (у контексті дисидентського Львова 1960-70-их рр.). Ірина Вільде сама по собі та – як літературна нанашка Р. Федоріва та Р. Іваничука (їхня проза у відповіднім контексті історичної прози, насамперед, львівської). Львівські піснярі та їхні пісні (В. Івасюк, Р. Кудлик, Р. Братунь, Б. Стельмах, І. Білозір та ін.). Коло «Скрині» (Т. Чубай, О. Лишега, В. Морозов та ін.) і театру «Не журись!», українське львівське «батярство». Урбаністика М. Петренка, Ніни Бічуї, Ю. Андруховича, В. Неборака, Ю. Винничука, Н. Гончара, І. Лучука та ін.. Львівське літературознавство, критика, есеїстика, перекладацька школа (М. Возняк, М. Рудницький, І. Денисюк, М. Ільницький, Т. Салига, Р. Горак, А. Содомора, Я. Мельник, А. Татаренко, М. Трофимук, Т. Лучук та ін.).


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Дисципліни вільного вибору студентів iconАнотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 2 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
Предметом вивчення навчальної дисципліни є давньогрецька й давньоримська літератури та культури, використання античних сюжетів у...
Дисципліни вільного вибору студентів iconАнотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 3 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
Предметом вивчення навчальної дисципліни є давньогрецька й давньоримська літератури та культури, використання античних сюжетів у...
Дисципліни вільного вибору студентів iconПрофорієнтаційне заняття з елементами тренінгу «На порозі професійного вибору» Мета
Мета: формування в учнів відповідального відношення до вибору професії; актуалізація проблеми успішного вибору професії; формування...
Дисципліни вільного вибору студентів iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Дисципліни вільного вибору студентів iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Дисципліни вільного вибору студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Дисципліни вільного вибору студентів iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Дисципліни вільного вибору студентів iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
Підготовка майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі орієнтується на формування у студентів цієї якості, а не лише на репродуктивну...
Дисципліни вільного вибору студентів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Дисципліни вільного вибору студентів iconРобоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
За редакцією чл кор. Намн україни, професора Зіменковського Б. С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка