Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практикаСторінка23/23
Дата конвертації07.02.2018
Розмір5,96 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

ДОДАТКИ

Додаток А


Додаток БДодаток В

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

  1. Індивідуальна монографія:

Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 362 с.

2. Статті в наукових фахових виданнях України:

1. Чуваков О. А. Політичний тероризм у царській Росії (середина XIX і початок XX ст.). Правова держава. 2004. № 7. С. 206–209.

2. Чуваков О. А. Суб`єктивні ознаки складу злочину в перших українських кримінально-правових актах. Правова держава. 2005. № 8. С. 276–280.

3. Чуваков О. А. Структура кримінального закону в Радянській Україні (1917– 1919 рр.). Митна справа. 2006. № 4 (46). С. 79–82.

4. Чуваков О. А. Кримінально-правова охорона основ національної безпеки в історії кримінально-правового законодавства України. Правова держава. 2008. № 10. С. 217–221.

5. Чуваков О. А. Соборное Уложение 1649 г. о преступлениях против государства. Ринкова економіка. 2008. Т 11, вип. 22. С. 196–200.

6. Чуваков О. А. Роль дополнительного объекта в квалификации террористических актов. Вісник ОНУ. 2008. Т. 13, вип. 9. С. 95–101.

7. Чуваков О. А. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в системе преступлений против основ национальной безопасности Украины. Правова держава. 2009. № 11. С. 147–152. 1. Чуваков О. А. Історичні аспекти виникнення диверсії. Ринкова економіка. 2009. Т. 12, вип. 25. С. 186–190.

 2. Чуваков О. А. Деякі види диверсійних актів у сучасних умовах. Актуальні проблеми політики. 2010. Вип. 39. С. 372–379.

 3. Чуваков О. А. Заходи протидії диверсійно-терористичній діяльності у США. Вісник ОНУ. 2011. Т. 16, вип. 3. С. 177–181.

 4. Чуваков О. А. Національна і державна безпека: співвідношення понять. Правова держава. 2012. № 15. С. 193–196.

 5. Чуваков О. А. К вопросу определения понятия безопасности. Правова держава. 2013. № 16. С. 191–197.

 6. Чуваков О. А. Безпека: Соцiально-полiтична сутність поняття. Правова держава. 2014. № 18. С. 119–123.

 7. Чуваков О. А. К вопросу о видах преступлений против основ национальной безопасности Украины. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 304–307.

 8. Чуваков О. А. Научно-теоретические основы классификации преступлений против основ национальной безопасности Украины. Правова держава. 2016. № 21. С. 245–250.

 9. Чуваков О. А. К вопросу о генезисе преступлений против основ национальной безопасности Украины. Правова держава. 2016. № 23. С. 148–152.

 10. Чуваков О. А. К вопросу о понятийном аппарате преступлений против основ национальной безопасности Украины. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 1. С. 192–197.

 11. Чуваков О. А. К вопросу о понятии «национальная безопасность». Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 1 (16). С. 158–161.

 12. Чуваков О. А. Деякі питання щодо видового об’єкта диверсії. Судова апеляція. 2017. № 1 (46). С. 85–91.

 13. Чуваков О. А. К вопросу о месте диверсии в системе преступлений против основ национальной безопасности Украины. Правова держава. 2017. № 26. С. 155–159.

 14. Чуваков О. А. Деякі питання щодо видових об’єктів злочинів проти основ національної безпеки України. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 316–321.

3. Статті в наукових періодичних виданнях іноземних держав:

   1. Чуваков О. А. Теоретичнi аспекти визначення поняття «безпека». Evropsky politicky a pravni diskurz (Чехія). 2014. № 1, vyd. 6. С. 95–105.

2. Чуваков О. А. К вопросу о классификации преступлений против основ национальной безопасности Украины. European Reforms Bulletin (Luxembourg). 2015. № 4. С. 70–75.

3. Чуваков О. А. Безопасность как социально-политическая категория. Legea si viata. 2016. № 4/3. С. 88–92.

4. Чуваков О. А. О роли видового объекта в классификации преступлений против основ национальной безопасности Украины. Law and History Review (USA). 2016. № 4. С. 1383–1389.

5. Чуваков О. А. Преступления против основ национальной безопасности Украины: понятие и признаки. Legea si viata. 2017. № 6/2. С. 92–96.4. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

    1. Чуваков О. А. Класифікація кримінального законодавства в радянській Україні (1917–1920 рр.). Революції в Україні у ХХ–ХХІ століттях: співзвуччя епох: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 18–19 листоп. 2005 р.). Одеса, 2005. С. 103–105.

  1. Чуваков О. А. Уголовно-правовая борьба с государственными преступлениями в советской России (1917–1918 гг.). Социально-правовые проблемы совершенствования законодательства Украины: история, теория и практика: материалы 60-й науч. конф. проф.-препод. состава ОНУ (г. Одесса, 23–25 нояб. 2005 г.). Одесса, 2005. С. 216–219.

  2. Чуваков О. А. Ознаки диверсії у кримінальному законодавстві України 1961 і 2001 рр. Порівняльний аналіз. Треті Прибузькі юридичні читання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 23–24 листоп. 2007 р.). Миколаїв, 2007. С. 244–247.

4. Чуваков О. А. Субъект преступлений против основ национальной безопасности: понятие, виды и признаки. Материалы 62-й науч. конф. проф.-препод. состава ЭПФ ОНУ имени И. И. Мечникова (г. Одесса, 28–30 нояб. 2007 г.). Одесса, 2007. С. 104–106.

 1. Чуваков О. А. Посягання на життя державного чи громадського діяча: юридична природа об’єкта. Конституційне-правове регулювання суспільних відносин: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали наук. конф. (м. Одеса, 27 берез. 2009 р.). Одеса, 2009. С. 236–240.

 2. Чуваков О. А. Признаки контрреволюционных преступлений в первых уголовно-правовых актах УССР. Законодавство кримінально-правового напрямку: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 24 квіт. 2009 р.). Одеса, 2009. С. 182–184.

 3. Чуваков О. А. Класифікація диверсійних актів у сучасних умовах. Матеріали 64-ї наук. конф. проф.-викл. складу ОНУ (м. Одеса, 25–27 листоп. 2009 р.). Одеса, 2009. С. 116–118.

 4. Чуваков О. А. Ознаки об’єкта та предмета диверсії. Проблеми національної державності: матеріали міжнар. наук. конф. пам’яті д.ю.н., професора Л. М. Стрельцова (м. Одеса, 26 берез. 2010 р.). Одеса, 2010. С. 239–241.

 5. Чуваков О. А. Новые формы диверсионно-террористической деятельности в современном мире. Уроки истории. Великая Отечественная война. История России и мира 2021 веков: материалы науч.-практ. конф. (г. Санкт-Петербург, 8–9 апр. 2010 г.). Санкт-Петербург, 2010. – С. 364–366.

 6. Чуваков О. А. Політичні злочини у 1903–1922 рр. Становлення, функціонування та розвиток правових систем сучасності: проблеми науки і практики: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 23 квіт. 2010 р.). Одеса, 2010. С. 459–461.

 7. Чуваков О. А. Деякі питання щодо розмежування диверсії та тероризму. Матеріали 65-ї наук.-практ. конф. проф.-викл. складу ОНУ (м. Одеса, 24–26 листоп. 2010 р.). Одеса, 2010. С. 116–118.

 8. Чуваков О. А. Основи національної безпеки як об’єкт кримінально-правової охорони. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Харків: Право, 2011. С. 387–390.

 9. Чуваков О. А. Національна безпека України: зміст та сутність поняття. Сучасні завдання законодавств кримінально-правового напрямку. Десяті юридичні читання: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 13 квіт. 2012 р.). Одеса, 2012. С. 93–95.

 10. Чуваков О. А. Безопасность: понятие и сущность. Матеріали 67-ї наук. конф. проф.-викл. складу ОНУ (м. Одеса, 28–30 листоп. 2012 р.). Одеса, 2012. С. 45–48.

 11. Чуваков О. А. Національна безпека: соціальна-політична сутність поняття. Матеріали 68-ї наук. конф. проф.-викл. складу ОНУ (м. Одеса, 26–28 листоп. 2013 р.). Одеса, 2013. С. 140–143.

 12. Чуваков О. А. Деякі питання щодо тлумачення «національної безпеки». Матеріали 69-ї наук. конф. проф.-викл. складу ОНУ (м. Одеса, 26–28 листоп. 2014 р.). Одеса, 2014. С. 133–135.

 13. Чуваков О. А. Основи національної безпеки держави: поняття та зміст. Лібералізм та права людини: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2015 р.). Одеса: Астропринт, 2015. С. 80–83.

 14. Чуваков О. А. Деякі питання державної безпеки. Матеріали 70-ї наук. конф. проф.-викл. складу ОНУ, присвяч. 150-й річниці Одес. нац. ун-ту імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 25–27 листоп. 2015 р.). Одеса, 2015. С. 177–181.

 15. Чуваков О. А. К вопросу о классификации преступлений против основ национальной безопасности Украины. Legal Reforms of the Future & the Future of Legal Reforms: special issue dedicated to the International Scientific Symposium (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 26–29 November, 2015). Luxembourg, 2015. Р. 70–75.

 16. Чуваков О. А. Національна безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.). Одеса: Фенікс, 2015. С. 39–42.

 17. Чуваков О. А. Теоретичні аспекти визначення поняття «національна безпека». Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských ráv: мedzinárodná vedecká konferencia (Bratislava, Slovenská republika, 6–7 máj 2016 r.). Bratislava, 2016. С. 188–191.

 18. Чуваков О. А. Некоторые вопросы систематизации преступлений против основ национальной безопасности Украины. Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика: материалы междунар. заоч. науч.-практ. конф. (г. Могилев, 20 мая 2016 г.). Могилев: Могилев. ин-т МВД, 2016. C. 291–295.

 19. Chuvakov О. State security: concept and essence. Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia: рroceedings of the X International Academic Congress, «UFRJ Press» (Brazil, Rio de Janeiro, 19–21 November 2016). Rio de Janeiro, 2016. P. 406–409.

 20. Чуваков О. А. Диверсія і тероризм: проблеми розмежування злочинів. Матеріали 71-ї наук. конф. проф.-викл. складу ОНУ (м. Одеса, 23–25 листоп. 2016 р.). Одеса, 2016. С. 162–164.

5. Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: (Науково-практичні коментарі, підручники, статті)

  1. Чуваков О. А. Преступления против основ национальной безопасности Украины. Уголовное право Украины: Особенная часть: учебник / отв. ред. Е. Л. Стрельцов. Харьков: Одиссей, 2009. С. 10–22.

  2. Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / за ред. Є. Л. Стрельцова. 8-е вид., перероб. та допов. Харків: Одессей, 2012. С. 228–238.

3. Чуваков О. А. Поняття та ознаки бандитизму в кримінальному законодавстві України 1917–1922 рр. Вісник ОНУ. 2007. Т. 12, вип.11. С. 102–104.

4. Чуваков О. А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинами терористичної спрямованості. Правова держава. 2010. № 12. С. 276–281.5. Чуваков О. А. Безопасность: политико-правовой аспект. Правова держава. 2015. № 20. С. 167–173.

6. Рецензії:

   1. Савінова Н. Нові акценти кримінальної відповідальності у сфері національної безпеки: вимога сучасності. Право України. 2017. № 4. С. 188–191. Рец. на кн.: Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 362 с.

   2. Блага А. Б. Рецензія на монографію О.А.Чувакова «Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики». Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 11. С. 179–182. Рец. на кн.: Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 362 с.
Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconПравова робота із самозабезпечення економічної безпеки суб’єктами господарювання україни
Сті. Розглянуто основних суб’єктів забезпечення економічної безпеки у недержавному секторі економіки. Зроблено висновок про необхідність...
Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України

Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconДовідка кісельов Андрій Вадимович
Працює Керівник департаменту інформації го «Проект «Мирний», головний редактор фронтового тижневика «Військовий кур’єр України»,...
Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconКонспект лекцій з дисципліни «Теорія та практика вирішення публічних (адміністративних) спорів»
Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України / О. В. Кузьменко, Т. О. Гурій. – К.: Атіка, 2008. – 415с
Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconПравова освіта учнів: цілі, завдання, шляхи реалізації
Правова освіта та виховання учнівської молоді мають державне значення, тому повинні реалізувати освітню функцію та мати обов’язково...
Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»

Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком

Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconТеорія відносності Історія створення та сучасні погляди… Альберт Ейнштейн
Прусської І баварської Академій наук. Також виступав проти війни, в 1940-х — проти застосування ядерної зброї. У 1940 р підписав...
Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з хімії д
Землі І проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Дисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика icon1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія І практика: монографія / С. М. Мартиненко


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка