Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-ФранківськСторінка2/3
Дата конвертації09.02.2018
Розмір0,53 Mb.
1   2   3

Рекомендована література:


 1. Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. Навч. посібник для студентів хім. спец.– К.: Либідь, 1996. – 152 с.

 2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М.:ВШ, 1983.

 3. Григор’єва В.В. Загальна хімія: підручник. – К.: Вища школа, 1991. - 431 с.

 4. Некрасов Б.В. Основи общей химии. – М.: Химия, 1973.

 5. Павлов Н.Н. Неорганическая химия. Учебник для студ. вузов. – М.: В.Ш., 1986. – 336 с.

 6. Реми Г. Курс неорганической химии. – М.: Мир, 1963, Т.1.; 1966, Т.2.

 7. Хоменко І.Г. Загальна хімія. – К.: Вища школа, 1993 – 424 с.

 8. Хьюи Дж. Неорганическая химия. – М.: Химия, 1987.

 9. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник для вузів. - К.: Вища школа, 1988. - 437 с.

 10. Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія. (Навч. посіб. для хім. фак. ун-тів). - К., 1968.

 11. Деркач Ф.Д. Практикум з неорганічної хімії. (Навч. посіб.для хім. фак. ун-тів.). - Львів, 1966 р.

 12. Рашкован Б.А. Лекційні та лабораторні досліди з загальної і неорганічної хімії. - К.: Вища школа, 1971. - 227 с.

 13. Химия и технология редких и рассеяных элементов. Под. ред. К.А. Большакова. (Учеб. пособие для студ. химико-технол. вузов). - М.: ВШ, 1976.

 14. Финкельштейн Д.Н. Инертные газы. 2-е изд. - М.: Наука, 1979. - 200 с.

 15. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. - М.: Химия, 1981.

 16. Кемпбел Дж. Современная общая химия. - М.: Мир, 1975. - Т.1,2,3.

 17. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Основы современной химии. - М.: Мир, 1979.

 18. Крестов Г.А. Теоретические основы неорганической химии. - М.: ВШ, 1982.

 19. Пиментал Г., Спратли Р. Как квантовая механика объясняет химическую связь. - М.: Мир, 1973.

 20. Полторак О.М., Ковба Л.М. Физико-химические основы неорганической химии. - М.: МГУ, 1984.

 21. Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии ( учеб. для студ. вузов). - М.: ВШ. 1986. - 350 с.

 22. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук. - М.: Мир, 1983.- Т.1,2.

 23. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии. - М.: Мир, 1982.


Розділ 3

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

 1. Хімічна рівновага в гомогенних і гетерогенних системах. Гомогенні і гетерогенні аналітичні системи. Типи реакцій, що застосовуються в аналітичній хімії. Кінетичні та термодинамічні характеристики реакцій. Хімічна рівновага.

 2. Константи рівноваги: термодинамічні та концентраційні. Швидкість реакції константа швидкості. Теорія Арреніуса і Дебая-Хюккеля. Закон розведення Оствальда.

 3. Закон діючих мас, поняття коефіцієнта активності. Іонна сила розчину. Рівновага в насичених розчинах малорозчинних електролітів. Добуток розчинності. Розрахунок розчинності електроліту і величини його добутку розчинності. Вплив концентрації одноіменного іона на розчинність електроліту.

 4. Протолітичні рівноваги. Кислотно-основні реакції. Теорії Бренстеда-Лоурі і Усановича. Константи кислотності та основності. Автопротоліз води.

 5. Буферні розчини, їх ємність. Гідроліз солей. Обчислення рН розчинів кислот і основ різної сили та солей трьох типів, сумішей кислот і основ, буферних систем. Застосування неводних розчинників в аналітичній практиці.

 6. Окисно-відновні реакції. Електродний потенціал. Рівняння Нернста. Стандартний, формальний і реальний потенціали. Фактори, які впливають на напрямок окисно-відновних реакцій. Зв'язок констант рівноваг, констант дисоціації, добутку розчинності та констант стійкості комплексів з окисно-відновними потенціалами.

 7. Основні неорганічні та органічні окисники і відновники, що використовуються в хімічному аналізі.

 8. Якісний хімічний аналіз. Вимоги до аналітичних реакцій. Класифікація катіонів залежно від методу: сірководневий, кислотно-основний і аміачно-фосфатний. Аналітична класифікація аніонів. Дробовий та систематичний методи аналізу. Дія загальних групових реагентів на катіони металів. Дія загальних реагентів на аніони.

 9. Кількісний хімічний аналіз. Класифiкація хiмiчних методів кількiсного aналізy. Визначення основних компонентів i визначення домішок. Статистична обробка результатів.

 10. Гравіметричний аналіз. Основні операції гравіметричного аналізу. Вимоги до реакцій в гравіметричному аналізі. Осаджувальна та гравіметрична форми, вимоги до них. Аморфні та кристалічні осади. Умови для осадження кристалічних та аморфних осадів, умови промивання, фільтрування, висушування та прожарювання осадів.

 11. Явище співосадження. Забруднення осадів та методи їх усунення. Розрахунки у ваговому аналізі.

 12. Титриметричний аналіз. Концентрація розчинів і розрахунки в титриметричному аналізі. Точка еквівалентності і точка кінця титрування. Індикатори.

 13. Метод кислотно-основного титрування. Робочi розчини, індикатори і кривi титрування методу нейтралізації.

 14. Види редоксметрії. Індикатори і робочі розчини методу окиснення-відновлення.

 15. Метод комплексонометрії. Робочі розчини і індикатори методу комплексонометрії.

 16. Кондуктометрія. Основні положення теорії електропровідності. Кондуктометричне титрування. Високочастотне титрування в неводних середовищах і його переваги перед титруванням у водних розчинах.

 17. Потенціометрія. Електродні потенціали. Рівняння Нернста. Електроди І, ІІ та ІІІ роду. Мембранні потенціали. Іонометрія. Теорія скляного електрода К.П.Нікольського. Потенціометричне титрування. Види кривих титрування. Способи знаходження кінцевих точок титрування. Похідні криві та диференціальні методи титрування.

 18. Вольтамперометрія. Швидкість електрохімічної реакції. Поляризація електродів. Перенапруга. Граничний дифузійний струм. Потенціал півхвилі. Фактори, що впливають на величину граничного дифузійного струму і на потенціал півхвилі (дифузія, кінетика переносу електрона, адсорбційні процеси й ін.). Вольтамперометрія на ртутному краплинному електроді (полярографія). Рівняння Ільковича. Полярографічні максимуми І, 2 та 3 роду, їх роль в аналітичних визначеннях.

 19. Амперометрія. Визначення концентрації речовини за величиною струму при заданому потенціалі в умовах стаціонарної дифузії. Амперометричне титрування з одним чи двома індикаторними електродами. Види кривих титрування і способи знаходження кінцевої точки титрування.

 20. Кулонометрія. Класифікація методів кулонометрії. Закони Фарадея. Способи вимірювання кількості електрики. Типи хімічних реакцій, що використовуються в кулонометричному титруванні.

 21. Електрогравіметрія. Принцип методу. Принципова схема установки. Переваги й обмеження методу. Електрогравіметрія з контрольованим потенціалом. Електрогравіметрія при заданій величині струму.

 22. Методи молекулярної спектроскопії. Фотометричний аналіз. Рівняння Планка. Спектр поглинання забарвленої сполуки. Закон Бугера-Ламберта-Бера.

 23. Метод диференційної спектрофотометрії. Методи вимірювання інтенсивності поглинання (основи методів, особливості, переваги й недоліки): візуальні (метод стандартних серій, метод розбавлення, колориметричне титрування, тест-методи аналізу); інструментальні (фотометрія, спектрофотометрія, фото-(спектрофото-)метричне титрування).

 24. Нефелометрія і турбідиметрія.

 25. Люмінесцентний аналіз. Флуоресценція та фосфоресценція. Закон затухання люмінесценції. Закон С.І.Вавілова. Спектри люмінесценції. Закон Стокса-Ломмеля. Люмінесцентні індикатори, особливості їх будови.

 26. Класифікація методів концентрування та розділення. Ступінь виділення, коефіцієнти концентрування, розділення, селективності; взаємозв’язок між ними.

 27. Концентрування мікрокомпонентів методом осадження. Концентрування мікрокомпонентів методом електроосадження. Концентрування методами випаровування та відгонки.

 28. Дистиляційні методи розділення. Відгонка з твердого тіла (сублімація). Закономірності екстракційного концентрування.

 29. Фундаментальні закони екстракції: правило фаз Гіббса, закон розподілу, закон діючих мас. Основні способи проведення екстракції. Розчинники в екстракції. Вимоги до розчинників. Реакційна екстракція.

 30. Хроматографія. Класифікація хроматографічних методів. Механізми сорбційного концентрування – адсорбція, абсорбція, хемосорбція, капілярна конденсація. Основні типи взаємодій у системі “сорбент – сорбат. Хроматограма, характеристики утримування. Способи якісного аналізу. Індекс утримування Ковача. Способи кількісного визначення: нормування, внутрішнього стандарту, абсолютної калібрування. Теорія теоретичних тарілок. Ефективність роботи колонки. Основні вимоги до сорбентів. Характеристики сорбентів – повна статична ємність, повна динамічна ємність, статична обмінна ємність. Основні типи сорбентів. Органічні іоніти, їх класифікація та властивості. Неорганічні іонообмінники та їх основні типи. Переваги та недоліки органічних та неорганічних іонообмінників.

Рекомендована література:

 1. Васильев В.П. Аналитическая химия. в 2-х частях; М.: Высшая школа, 1989. - 562с.

 2. Крешков А.П. Аналитическая химия.

 3. Алексеев В. И. Курс качественного химического анализа. - М., Госхимиздат, 1962. -584 с.

 4. Алексеев В. И. Качественный анализ. - М.: Химия,1972. - 562с.

 5. Дорохотова Е.И. Задачи и вопросы по аналитичкой химии. - М.:Изд.МГУ, 1964. - 258 с.

 6. Ушакова Н.И. Пособие по аналитической химии. Количественный анализ. - М.: Изд.МГУ, 1984. - 452 с.


Розділ 4

КРИСТАЛОХІМІЯ

 1. Поняття симетрії. Операції симетрії (закриті та відкриті) і елементи симетрії. Точкові групи симетрії. 32 класи симетрії. Кристалографічні системи (сингонії). Примітивні решітки. Складні просторові решітки. 14 решіток Браве. Просторові групи симетрії (230 груп Федорова). Центросиметричні та нецентросиметричні речовини.

 2. Умови дифракції рентгенівських променів. Рівняння Вульфа-Брегга. Основні закономірності та завдання рентгеноструктурного та ренгенофазового аналізів.

 3. Йонний зв’язок та енергія кристалічної решітки. Цикл Борна-Габера.

 4. Ковалентний зв’язок. Правило Юм-Розері. Просторова орієнтація ковалентних зв’язків в залежності від типу гібридизації.

 5. Металічний зв’язок. Типові структури металів.

 6. Молекулярний зв’язок.

 7. Водневий зв’язок. Структура льоду.

 8. Кристали з проміжними типами зв’язку: гомодесмічні та гетеродесмічні структури.

 9. Атомні радіуси. Системи атомних радіусів. Ковалентні та металічні радіуси. Йонні радіуси. Зв’язок розмірів атомів і йонів з їх місцезнаходженням у Періодичній системі елементів. Явище лантаноїдного стиснення.

 10. Координаційні числа та координаційні поліедри. Різні типи координаційних поліедрів. Залежність координаційного числа від співвідношення радіусів катіона та аніона. Геометричні межі стійкості структур з різними координаційними числами.

 11. Теорія щільних упаковок атомів. Кубічна та гексагональна щільні упаковки. Кількісне визначення щільності упаковки. Способи позначення найщільніших кульових упаковок.

 12. Морфотропія. Поліморфізм. Політипізм. Ізоморфізм. Класифікація ізоморфізму: ізовалентний та гетеровалентний. Основні правила ізоморфізму. Правило Вегарда.

 13. Структура типу вольфраму (кубічна об’ємноцентрована решітка).

 14. Структура типу міді (кубічна гранецентрована решітка).

 15. Структура типу магнію (гексагональна найщільніша упаковка).

 16. Структура алмазу, графіту.

 17. Структурний тип CsCl.

 18. Структурний тип NaCl.

 19. Структурний тип сфалериту та вюрциту (ZnS).

 20. Структура флюориту СаF2.

 21. Структура перовскіту СаТіО3.

Рекомендована література

 1. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Наука, 1974. – 400 с.

 2. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллогафия и кристаллохимия: Ученик / Ю.К. Егоров-Тисменко; под ред. академіка В.С. Урусова. – М.: КДУ, 2005. – 592 с.

 3. Кребс Г. Основы кристаллохимии неорганических соединений. – М.: Мир, 1971. – 304 с.

 4. Куровець М.І. Кристалографія і мінералологія. Ч.1. Кристалографія мінералів. – Львів: Світ, 1996. – 236 с.

 5. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів: Навч. Посібник. – К.: ВЦ «Київський університет», 1998. – 320 с.

 6. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. – М.: МГУ, 198. – 275 с.

Розділ 5

БУДОВА РЕЧОВИНИ

 1. Будова атома. Число Авогадро. Маса і розміри атомів.Атомні спектри, їх види. Спектр гідрогену. Серії ліній.

 2. Хвильові властивості матеріальних частинок. Дуалістична природа світла. Закон взаємозв’язку маси та енергії за Ейнштейном.Ефект Комптона. Хвилі де Бойля. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

 3. Квантова механіка, рівняння Шредінгера. Відношення невизначеності Гейзенберга. Квантомеханічне пояснення будови атома гідрогену. Квантові числа: n,l,m,m . Багатоелектронні атоми. Розв’язання рівняння Шредінгера з використанням наближених функцій

 4. Основні поняття про властивість хімічних сполук. Ступінь оксидації. Валентність. Координаційне число. Кислоти, основи, амфотерні сполуки.

 5. Електронна будова та властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. Перша та друга групи.Електронна будова і властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. Третя та четверта групи.

 6. Основні характеристики хімічного зв’язку. Довжина зв’язкута валентні кути.Сучасне пояснення періодичного закону Д. І. Менделєєва. Правило Пті і Дюлонга. Геометрія електронних хмар.Число та розміщення електронних хмар. Міцність зв’язків.

 7. Фізичні методи визначення структури молекул. Електронографія.. Основні правила заповнення електронних шарів і оболонок атомів. Правило В. М. Клечковського, принцип Паулі і правило Хунда.

 8. Структура періодичної системи. Передбачення властивостей речовин за допомогою періодичного закону Електронна будова та властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. П’ята та шоста групи. Електронна будова і властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. Сьома та восьма групи.

 9. Будова молекул і хімічний зв’язок. Молекули, йони, вільні радикали. Історія розвитку уявлень про хімічний зв’язок та валентність. Теорія хімічної будови О.М. Бутлерова. Структурна ізомерія. Просторова ізомерія. Оптична ізомерія.

 10. Основні типи хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Основні характеристики хімічного зв’язку, довжина міцність валентні кути, ефективні заряди. Йонний і ковалентний зв’язок, Енергія іонного зв’язку. Поляризація іонів. Вплив поляризації на властивості речовин . Полярний зв’язок і електронегативність. Полярний і неполярний зв’язок. Дипольний момент і будова молекул. Рівняння Ланжевена-Дебая. Донорно-акцепторний зв'язок . Ізомерія комплексних сполук Пояснення хімічного зв’язку в комплексах.

 11. Агрегатні стани речовини. Міжмолекулярна взаємодія. Рідкий і аморфний стани речовини . Будова рідин. Розчини електролітів Аморфний стан речовини. Кристалічний стан речовини . Особливості кристалічного стану. Типи кристалічних решіток. Дефекти в кристаллах.

 12. Квантово-механічне пояснення ковалентного зв’язку. Квантово-механічний розгляд молекули водню . Валентність елементів на основі теорії Гейтлера і Лондона.

 13. Одинарні, подвійні і потрійні зв’язки. Зв’язок в електронодефіцитних молекул. Метод молекулярних орбіталей .

 14. Квантово-механічне трактування хімічного зв’язку в комплексних сполуках . Метод валентних зв’язків. Теорія кристалічного поля. Водневий і міжмолекулярний зв’язок з точки зору квантової хімії і будови речовини.

Рекомендована література

 1. М.Х. Карапетьянц, С.Н. Дракин. Строения вещества. - Учб. пос. для вузов.3-т из. М.: Высшая школа, 1978.-304с.

 2. Курта С.А. Будова речовини, навчально-методичний посібник. ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника м.Івано-Франківськ-Калуш. 2007 р., 162 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 25395, від 20.08.2008р. держ-департамент інтелект. власності МОН України.

 3. Алесковский В.М. Хімія твердого тіла. - М. 1987.-205с. “Химия”, 1982.

 4. А.С.Ахметов. Общая и неорганическая химия. - Уч. пособ. для вузов. М.: Высшая школа, 1981.- 668с.

Розділ 6

ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН

 1. Фізичні методи дослідження. Виявлення і характеристика будови речовин за коливальними, електронними спектрами, спектрами ядерного магнітного резонансу (ЯМР), мас-спектрами, методами рефрактометрії і вимірювання моментів електричного диполя.

 2. Основні поняття і визначення фізичних методів дослідження органічних речовин. закон Бугера-Ламберта-Бера.

 3. Типи коливань ядер, молекул і груп.

 4. Інфрачервоні спектри. Валентні коливання.

 5. Вибір оптимальних умов запису і найбільш розповсюджені недоліки методу інфрачервоної спектроскопії (ІЧ-спектроскопії).

 6. Вибір призми при дослідженні методом інфрачервоної спектроскопії (ІЧ-спектроскопії).

 7. Найважливіші характеристичні смуги поглинання в області основних частот коливань органічних молекул.

 8. Проведення структурного аналізу за інфрачервоними спектрами.

 9. Приклади структурного аналізу за інфрачервоними спектрами.

 10. Спектри комбінаційного розсіювання світла (КР).

 11. Умови і форми запису спектрів комбінаційного розсіювання (КР).

 12. Використання спектрів комбінаційного розсіювання для структурного аналізу.

 13. Приклади структурного аналізу за спектрами комбінаційного розсіювання.

 14. Електронна (ультрафіолетова) спектроскопія (УФ). Природа і отримання УФ спектру.

 15. Основні типи хромофорів для електронної (ультрафіолетової) спектроскопії (УФ).

 16. Ультрафіолетова спектроскопія дієнових систем.

 17. Карбонільна група в ультрафіолетових cпектрах.

 18. α-, β- ненасичені карбонові кислоти в ультрафіолетових cпектрах.

 19. Нітрогрупа та ароматичні системи в ультрафіолетових cпектрах.

 20. Ароматичні та гетероциклічні системи в ультрафіолетових cпектрах.

 21. Можливості та обмеження методу електронної (ультрафіолетової) спектроскопії.

 22. Спектроскопія протонного магнітного резонансу (ПМР). Природа спектру парамагнітного резонансу (ПМР).

 23. Маґнітне екранування і хімічний зсув.

 24. Отримання спектрів парамагнітного резонансу (ПМР).

 25. Шкала хімічних зсувів.

 26. Спін-спінові взаємодії.

 27. Дослідження швидких перегрупувань.

 28. Можливості методу та обмеження методу парамагнітного резонансу (ПМР).

Рекомендована література.

 1. Литвин Б.Л., Романюк А.Л. Фізичні методи дослідження органічних речовин. Методичний посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, 2003. – 117с.

 2. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии: Учебник для вузов. – М.: Мир, АСТ, 2003. – 684 с.

 3. Аксенов С.И., Крутских В.И. Ядерный магнитный резонанс // БМЭ. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – Т. 283. – 544 с. – С. 434-435


Розділ 7

ОРҐАНІЧНА ХІМІЯ

 1. Джерела органічної сировини. Склад нафти і газу. Методи переробки нафти в продукти органічного синтезу. Інші сировинні матеріали для продуктів органічного синтезу.

 2. Номенклатура органічний сполук тривіальна, раціональна міжнародна.

 3. Електронні уявлення в органічній хімії. Будова і реакційна здатність органічних сполук.Індукційний,мезомерний та ефект надспряження.

 4. Фізичні і фізико-хімічні методи дослідження в органічній хімії. Найважливіші джерела інформації про органічні сполуки та органічні реакції. Довідник Бейльштейна. Органічний синтез: мета, планування і шляхи реалізації. Стереохімічні уявлення в органічній хімії, конфірмаційна, геометрична і оптична ізомерія. Механізм органічних реакцій заміщення, приєднання, відщеплення.

 5. Аліфатичні сполуки та їх похідні, номенклатура,способи одержання, фізичні та хімічні властивості і використання алканів, цикло-алканів, алкенів, алкадієнів, алкінів і ароматичних вуглеводнів -аренів. Парафіни, технічні властивості, використання, синтез на основі парафінів.Циклопарафіни. Відносна міцність три-, чотири-, п'яти- та шестичленних циклів. Поняття про зігнуті (банановидні) зв'язки і їх вплив на властивості

 6. Ненасичені вуглеводні. Будова, ізомерія, номенклатура, методи одержання, хімічні властивості. Реакції за правилом Марковнікова та пероксидному ефекту Хараша. Дієнові вуглеводні. Класифікація, будова та просторова ізомерія алкадієнів. Способи одержання, реакції приєднання, полімеризації, дієновий синтез.

 7. Ацетилен, технічні властивості та використання. Синтез на основі ацетилену. Ацетиленові вуглеводні. Ізомерія, номенклатура, будова, характеристика подвійного зв’язку. Методи одержання, хімічні реакції – реакцій приєднання води, спирту, кислот, альдегідів, механізми реакцій.

 8. Ароматичні вуглеводні, властивості та синтези на їх основі. Хімізм та механізм реакції одержання бензолу, нафталіну .

 9. Номенклатура,способи одержання, фізичні та хімічні властивості і використання галогенопохідних і гідроксипохідних вуглеводнів., етерів (прості ефіри), оксиранів, карбонільних сполук, карбо-нових кислот та їх похідних, нітросполук, амінів,. діазо- і азосполук, хінонів та елементорганічних сполук.

 10. Насичені та ненасичені галогенопохідні. Будова, ізомерія, номенклатура. Методи одержання. Індукційних ефект та ефект спряження атома Галогену. Полярність представників моно- та полігалогенопохідних. Характеристика продуктів хлорування олефінів методом заміщення. Адитивне хлорування олефінів. Механізм приєднання за подвійним зв’язком.

 11. Оксид карбону та синтез-газ. Властивості, використання і синтези на основі оксиду Карбону. Способи одержання оксиду карбону і синтез-газу. Конверсія вуглеводнів.

 12. Насичені та ненасичені спирти. Ізомерія, номенклатура, хімічні властивості: утворення алкоголятів, етерів та естерів, галогенопохідних, реакції дегідрування та дегідратації. Гліцерин, одержання жирів та олив. Тринітрогліцерин, використання його в медицині та промисловості. Феноли. Будова, ізомерія, номенклатура. Одержання, властивості.

 13. Альдегіди та кетони. Будова, ізомерія і номенклатура. Способи одержання із різних органічних сполук. Хімічні властивості: реакції нуклеофільного приєднання, конденсації, реакція Канніцарро, полімеризації і оксидації.

 14. Використання Діальдегіди і дикетони, α, β–ненасичені альдегіди та кетони.

 15. Карбонові кислоти – будова, ізомерія, номенклатура. Способи одержання кислот, їх солей, ангідридів, галогенангідридів, естерів, амідів, нітрилів. Декарбоксилювання кислот, синтез жирів і олив, оліфи. Ароматичні карбонові кислоти. Будова, ізомерія, номенклатура, одержання, властивості. Бензойна, толуїлові, фталові, антранілова, саліцилова та похідні кислот. Пероксид бензоїлу.

 16. Органічні аміни. Класифікація, будова, номенклатура. Способи одержання: алкілування, відновлення, метод Габрієля, перегрупування Гофмана. Хімічні властивості – алкілування, ацилювання, взаємодія з кислотами. Гексаметилендіамін, найлон.

 17. Тіоспирти, тіоетери, сульфокислоти. Будова, ізомерія, номенклатура. Одержання, фізичні та хімічні властивості меркаптидів, сульфоксидів, сульфонів. Технічне використання тіоорганічних сполук.

 18. Нітросполуки, класифікація, ізомерія, будова, одержання. Хімічні властивості – відновлення, гідроліз, взаємодія з лугами, альдегідами, нітритною кислотою. Використання нітрометану.

 19. Органічні пероксидні сполуки. Пероксиди як проміжні продукти реакцій оксидації. Використання пероксидних сполук в промисловості. Оксид етилену. Одержання та властивості, хімічні перетворення.

 20. Елементоорганічні сполуки, характер зв'язку елемент-карбон та властивості їх в залежності від положення елементу в періодичній системі.

 21. Номенклатура,способи одержання, фізичні та хімічні властивості і використання гідроксикислот, альдегідо- і кетокислот, вуглеводів, амінокислот, білків.

 22. Гідроксикислоти. Будова, ізомерія, номенклатура. Реакції по гідроксилу та карбоксильній групі. Лактиди, лактони. Оптична ізомерія молочної та винної кислот, виноградна кислота.

 23. Амінокислоти. Класифікація, ізомерія, номенклатура. Одержання з ціангідринів, малонового Естеру. Фізичні та хімічні властивості. "Незамінні" АК. Лактами. Капролактам. Білки. Класифікація: протеїни та протеїди. Будова молекули білку. Кольорові реакції білків.

 24. Альдегідо- та кетонокислоти. Класифікація, номенклатура. Гліосилова, піровиноградна та ацетооцтова кислоти. Одержання ацетооцтового естеру та синтези кетонів і кислот з його використанням.

 25. Моносахариди. Класифікація, будова, властивості глюкози, фруктози, манози, галактози, рибози, арабінози та ксилози. Поняття про глюкозидний гідроксил та його особливості. Дисахариди. Будова, ізомерія, номенклатура. Відновлюючі та невідновлюючі дисахариди. Фізичні та хімічні властивості цукрів. Сахароза, мальтоза, целобіоза, лактоза. Полісахариди. Властивості крохмалю та целюлози: гідроліз, алкілювання, ацилювання; лужна целюлоза, ксантогенат целюлози; віскозне волокно, целофан, колоксилін, піроксилін, целулоїд.

 26. Ароматичні галогенопохідні, спирти, альдегіди і кетони. Ароматичні Сульфокислоти. Одержання, агенти сульфування. Функціональні похідні, заміщення та омилення сульфогрупи.

 27. Ароматичні нітросполуки. Будова, ізомерія, номенклатура. Методи одержання, властивості. Відновлення в нейтральному, кислому та лужному середовищах. Використання. Представники.

 28. Ароматичні аміни, діазо- та азосполуки. Будова, таутомерія. Одержання, властивості. Азобарвники.

 29. Номенклатура,способи одержання, фізичні та хімічні властивості і використання сполук з конденсованими та не сконденсованими бензиновими ядрами. Дифеніл, дифенілметан, нафталін, антрацен, антрахінон, фенатрен.

 30. Загальні уявлення і класифікація гетероциклів. П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом.. П’ятичленні гетероцикли з атомами нітрогену, оксигену, сульфуру. Пірол, фуран, тіофен.

 31. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Шестичленні азотні гетероцикли з двома гетероатомами.

Рекомендована література

 1. Ластухін Ю.А., Воронов В.А. Органічна хімія. - Львів: Центр Європи, 2001.-864с.

 2. Курта С.А., Лучкевич Е.Р., Матківський М.П. Хімія органічних сполук. Підручник для вищих навчальних закладів. Видав.“Плай” Прикарп. нац. У-ту. м.Івано-Франківськ ,Україна, 2012 р., 650с., тир.400 екз.

 3. Петров А.А., Бальян Х.В., Грищенко А.Т. Органическая химия. - М.: Высш. школа, 1973г. – 608с.

 4. А.Е.Чичибабин. Основные начала органической химии. ГНТЧ. Хим. Лит. М., 1963. І-ІІ том. - 909 с.

 5. Терней А. Современная органическая химия. т.1,2. - М.: Мир, 1981. - 679с.

 6. Несмеянов А.М., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. т.1,2. М.: Химия, 1970. - 324с; 1969. - 664с.

 7. Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. Монографія. Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Підп. до друку 30.12.2008., опуб. 12.03.2009 р.,-262 с. тираж 300. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №30576 від 08.10.2009 р. держдепартамент інтелект. власності МОН України.

 8. Потапов В.М., Татаринчик С.Н., Аверина А.В. Задачи и упражнения по органической химии. - М.: Химия, 1989.

 9. Гадиман З., Ю.Грефе, Х.Ренен. Органическая химия. - М.: Химия, 1979. - 831с.

 10. Кнулянц А.И. Реакции и методы исследования органических соединений. - М. Химия, 1986. - 176с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconЛ. Б. Стручкова-Гуменна методи збору соціологічної інформації навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія»
Методи збору соціологічної інформації: навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія» / Л. Б. Стручкова-Гуменна....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Випуск II івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2008
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2009 р.) / За заг ред професора М. В....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconКафедра мистецьких дисциплін Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2007 р
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconПрактикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф Поніманської Т.І
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconНавчальний посібник для 7 класу. Івано-Франківськ, 2002. Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». Івано-Франківськ, 1992
Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова І станиславівщини. Том перший. – Нью-Йорк–Торонто–Мюнхен,...
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconВипуск 4 Івано-Франківськ
Методичний вісник: портфоліо як засіб підвищення якості освіти. (випуск 2) / Упорядники Л. Скальська, О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМетодичні рекомендації для студентів історичного факультету
Матвієнків С. М. Засоби масової інформації в політичному житті суспільства. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка