Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-ФранківськСторінка3/3
Дата конвертації09.02.2018
Розмір0,53 Mb.
1   2   3

Розділ 8

ФІЗИЧНА ХІМІЯ

 1. Перше начало термодинаміки. Закон Гесса та його наслідки.

 2. Залежність теплового ефекту від температури.

 3. Енергія, теплота, робота. Застосування першого начала термодинаміки для різних термодинамічних процесів.

 4. Теплоємність. Залежність теплоємності від температури. Розрахунок кількості тепла за теплоємностями.

 5. Друге начало термодинаміки. Розрахунок ентропії для оборотніх і необоротніх процесів.

 6. Термодинамічні потенціали. Потенціал Гіббса. Потенціал Гельмгольца, їх зв’язок з термодинамічними параметрами.

 7. Характеристичні функції стану.

 8. Хімічний потенціал.

 9. Третє начало термодинаміки.

 10. Колігативні властивості розчинів.

 11. Правило фаз Гіббса. Фазові претворення.

 12. Однокомпонентні системи.

 13. Двокомпонентні системи. Правило важеля.

 14. Трикомпонентні системи.

 15. Розчини. Утворення розчинів. Ідеальні розчини. Закон Рауля.

 16. Гранично розведені розчини. Закон Генрі.

 17. Кінетика реакцій першого, другого та третього порядку.

 18. Методи визначення порядку реакції і константи швидкості реакції.

 19. Прості і псевдопрості реакції. Методи складання кінетичних рівнянь.

 20. Паралельні і послідовні реакції. Кінетичні криві, селективність.

 21. Вплив температури на швидкість хімічних реакцій. Рівняння Арреніуса. Методи визначення енергії активації.

 22. Ланцюгові реакції: окиснення, оксихлорування, полімеризації.

 23. Кінетика гетерогенних хімічних реакцій.

 24. Гомогенний каталіз. Ферменти. Рівняння Міхаеліса-Ментен.

 25. Кислотно-основний каталіз.

 26. Гетерогенний каталіз. Властивості і застосування каталізаторів у промисловості.

 27. Електропровідність: питома і молярна електричні провідності. Рухливість йонів. Застосування кондуктометрії в науці і техніці.

 28. Числа переносу. Закон Кольрауша, методи визначення чисел переносу.

 29. Електродні потенціали. Рівняння Нернста.

 30. Електрохімічні елементи. Електрорушійна сила. Термодинаміка електрохімічних елементів.

 31. Класифікація електродів і електрохімічних ланцюгів. Потенціометрія.

 32. Поляризація електродів. Рівняння Тафеля.

 33. Перенапруга у промислових хімічних процесах.

 34. Електрохімічні методи одержання неорганічних речовин.

 35. Електрохімічні методи одержання органічних речовин.

Рекомендована література.

 1. Лебідь В.І. Фізична хімія: Підручник. – Харків: Фоліо, 2005. – 480с.: іл.. (125 рис.). – Табл. 18. – Контрол. запит.: після гл. – Предмет. покаж.: с. 470-477. – Бібліогр.: с. 478 (21 назва). – ISBN 966-03-2751-Х.

 2. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. – Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 496с.: іл. (93 рис.). – Табл. 26. – Бібліогр.: с. 486 (18 назв). – Предмет. покажчик: с. 477-485. – Додаток: с. 473-476 (5 табл.). – ISBN 978-966-382-056-9.

 3. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. - М.: Высш. шк., 1999. -527с.

 4. Физическая химия. В 2-х кн./ К.С. Краснов, Н.К. Воробьев, Н.Н. Годнев и др. / Под ред. К.С. Краснова. – М. – Высш. шк., 2001. – Кн.1. – 512с.; Кн.2 – 319с.

 5. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Физическая химия. – М.: Химия, 2000. – 320с.

 6. Цветкова Л.Б. Фізична хімія: теорії і задачі: Навч.посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 415 с.


Розділ 9

ХІМІЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

 1. Класифікація полімерів за хімічною будовою та функціональними призначеннями. Номенклатура полімерів. Класифікація полімерів в залежності від походження, хімічного складу і будови ланок та основного ланцюга. Означення та класифікація високомолекулярних сполук. Міжмолекулярні сили та вплив на властивості високомолекулярних сполук. Природні і синтетичні полімери. Органічні (елементорганічні) і неорганічні полімери. Лінійні, розгалужені і зшиті полімери. Гомополімери, співполімери, блок-співполімери, привиті співполімери. Гомоланцюгові і гетероланцюгові полімери.Типи полімерів. Типові полімеризаційні та поліконденсаційні полімери та реакції їх утворення. Полімеризація. Здатність речовин до полімеризації. Конформаційна ізомерія і конформація макромолекули. Розчеплення полімерних ланцюгів під впливом хімічних, фізичних і механічних чинників.

 2. Методи синтезу полімерів. Полімеризація. Здатність речовин до полімеризації. Поліконденсація. Типи хімічних реакцій. Закономірності та особливості процесу поліконденсації. Ко(со)полімеризація. Координаційна полімеризація. Іонна − катіонна та аніонна полімеризація. Практичні методи здійснення полімеризації. Полімеризація в масі і розчині. Блочна, емульсійна і суспензійна полімеризація полімеризація в розчиннику.

 3. Радикальна полімеризація. Ознаки радикальної полімеризації. Реакції росту та обривання ланцюгів макромолекул. Стадії радикальної полімеризації. Виробництво полімерів методом радикальної полімеризації. Довжина ланцюга при радикальній полімеризації. Зростання, обрив ланцюга при радикальній полімеризації. Ініціювання при радикальній полімеризації.

 4. Кінетика радикальної полімеризації. Швидкість радикальної полімеризації. Передача ланцюга при радикальній полімеризації. Інгібітори і регулятори полімеризації. Швидкість радикальної полімеризації. Вплив температури на швидкість радикальної полімеризації. Механізм радикальної полімеризації по-стадійно.

 5. Ко(со)полімеризація. Статистичний ко(со)полімер. Альтернативний ко(со)полімер. Блок-сополімер. Кінетика радикальної сополімеризації. Рівняння Майо-Льюіса для сополімеризації.Константи співполімеризації.

 6. Аніонна полімеризація вінільних мономерів. Здатність мономерів до аніонної полімеризації. Ініціювання аніонної полімеризації. Каталізатори. Стадії аніонної полімеризації. Швидкість аніонної полімеризації. Полімеризація дієнів, 1,2- і 1,4-полімеризація.

 7. Катіонна полімеризація вінілових мономерів. Здатність мономерів до катіонної полімеризації. Каталізатори. Відмінності від радикальної полімеризації. Стадії катіонної полімеризації. Швидкість катіонної полімеризації.Катіонна полімеризації циклічних естерів.

 8. Йонно-координаційна полімеризація. Відмінності йонної полімеризації від радикальної. Кінетичні особливості йонної полімеризації. Вплив середовища і полімеризація зв’язку R-Me на координаційну полімеризацію. Каталізатори Циглера-Натта. Полімеризація з рокриттям циклу. Циклополімери. Вулканізація каучуків. Використання хімічних реакцій макромолекул для хімічної і структурнохімічного модифікування полімерних матеріалів і виробів. Формування полімерних виробів з реакційно здатних олігомерів.

 9. Поліконденсація методом синтезу полімерів. Типи хімічних реакцій. Закономірності та особливості процесу поліконденсації. Кінетика і механізм поліконденсації. Рівняння швидкості реакції поліконденсації. Стереохімія поліконденсації. Регулювання молекулярної маси при поліконденсації. Трьохвимірна поліконденсація. Синтез поліефірів, поліамідів, полісилоксанів шляхом поліконденсації. Зшивання, затвердження поліконденсаційних олігомерів.

 10. Біополімери. Природні полісахариди. Властивості крохмалю та целюлози: гідроліз, алкілювання, ацилювання; лужна целюлоза, ксантогенат целюлози; віскозне волокно, целофан, колоксилін, піроксилін, целулоїд. Термодеструкція полімерів.

 11. Фізико-хімічні властивості високомолекулярних сполук. Анізотропія механічних властивостей. Способи орієнтації полімерів. Фізико-механічні властивості полімерів. Механічні властивості гелів і їх структурна інтерпретація. Подібність і відмінність між концентрованими розчинами і гелями. Колоїдні дисперсії полімерів, золі, гелі, тверді розчини.

 12. Надмолекулярна організація полімерів в аморфному та кристалічному станах. Конформаційна ізомерія і конформація макромолекули. Внутрішньо молекулярне обертання і гнучкість макромолекули. Поворотні ізомери і гнучкість ланцюгів. Орієнтовані кристалічні і аморфні полімери. Надмолекулярна організація аморфних полімерів. Властивості амфорних полімерів. Залежність в’язкості розплаву від молекулярної маси. Формування виробів з полімерів у режимі в’язкої течії. Типи надмолекулярних структур закристалізованих полімерів. Властивості кристалічних полімерів.

 13. Фізичні стани полімерів. Три фізичних стани. Стан скла. Аморфний та кристалічний стан полімерів. Особливості полімерного складу. Пружні деформації полімерного скла. Молекулярна маса полімерів. Методи визначення молекулярної маси. Середньомасова і середньочислова молекулярна маса. Молекулярно-масовий розподіл. Середньов’язкісна молекулярна маса. Розрахунок мередньочислової та середньомасової молекулярної маси.

 14. Двокомпонентні полімерні системи. Карбоциклічні полімери (фенолформальдегідні смоли, поліфенілени, полі-n-ксілен). Поліефіри прості (поліетиленоксид), поліефіри складні (поліетилентерафталат, гліфталеві смоли), поліацеталі (полівінілбутираль, целюлоза та її похідні). Поліаміди (полікапролактам, полігексаметиленадіпамід), поліуретани, білки, нуклеїнові кислоти, поняття про їх біологічні функції. Полісилоксани (силоксанові каучуки і покриття).

 15. Поліелектроліти. Йонні макромолекули (поліелектроліти). Хімічні і фізико-хімічні особливості поведінки йонізованих макромолекул (полікислот, поліоснов і їх солей). Амфотерні поліелектроліти. Ізоелектрична точка. Білки, як приклад амфотерних поліелектролітів. Залежність розчинності від молекулярної маси. Фізико-хімічні основи функціонування макромолекули. Світлорозсіювання макромолекули в розчині, як метод визначення середньовагової молекулярної маси полімерів.

 16. Пластифікація полімерів. В’язко-текучий стан. Залежність температури текучості від молекулярної маси. Стан скла. Особливості полімерного складу. Пружні деформації полімерного скла. Залежність в’язкості розплаву від молекулярної маси. Формування виробів з полімерів у режимі в’язкої течії. Типи надмолекулярних структур закристалізованих полімерів. Властивості кристалічних полімерів. Полімери і співполімери діолефінів (дієнів): полібутадієн і співполімери бутадієну, поліізопрен. Пластифікований полівінілхлорид, види та способи його пластифікації та переробки через пластизолі.

 17. Синтез та властивості найважливіших природніх та синтетичних полімерів. Поліетилен, поліпропілен, полістирол, повінілхлорид, полівінілацетат, полібутадієни, поліакрилати, синтетичні каучуки і гума. Епоксидні, поліамідні, поліефірні та поліуретанові високомолекулярні сполуки. Зшиті полімери, полімераналогіні перетворення олігомерів і полімерів, одержання модифікованих і привитих полімерів. Одержання високомолекулярних сполук методом полімеризаційного наповнення.

 18. Одержання карбамідо-формальдегідної смоли шляхом поліконденсації.

 19. Одержання полістиролу вільно-радикальною полімеризацією.

 20. Одержання наволачної та резольної феноло-формальдегідної смоли.

 21. Одержання полівінілового спирту гідролізом полівінілацетату.

 22. Синтез полідиметилсилоксану із диметилдихлорсилану.

 23. Одержання полівінілацетату емульсійною полімеризацією вінілацетату.

Рекомендована література

 1. Натта Д. и др. Химия и технология полимеров. - М.: Наука,1963. – 562с. разделы № 2, 5, 7, 9, 10.

 2. Рафиков С.Р., Павлова С.А., Твердохлебова И.И. Методы определения молекулярних весов и полидисперсности высокомолекулярных соединений. - М.: Наука, 1963.

 3. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. - М.: Химия, 1968. - 365с.

 4. Колесников Г.С. Полимеризация и поликонденсация. - М.: МХТИ им. Менделее-ва, 1970. - 453с.

 5. Коршак В.В., Виноградова С.В. Гетероцепные полиэфиры. - М.: АН СССР, 1958. - 265с.

 6. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации. - М.: Наука, 1966. - 365 с..

 7. Хувинк Р., Ставерман А. Химия и технология полимеров. - М.: Химия.,1965; Ленинград. т.1. –676 с.; т.2. –512 с.

 8. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія та технологія високомолекулярних речовин, навчально-методичний посібник. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2006. - 132 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 25394 від 20.08.2008 р.

Розділ 10

КОЛОЇДНА ХІМІЯ

 1. Класифікація поверхневих явищ. Об’єднаний закон термодинаміки і поверхнева енергія Гіббса.

 2. Адсорбція. Фундаментальне рівняння адсорбції. Обмінна адсорбція.

 3. Побудова ізотерми адсорбції Гіббса. Адсорбційні рівноваги. Рівняння Леннарда-Джонса.

 4. Мономолекулярна адсорбція Ленгмюра.

 5. Адсорбція з розчинів. Рівняння Шишковського. Адсорбція на межі тверда поверхня-розчин. Правила Фаянса-Пескова.

 6. Взаємозв'язок між поверхневим натягом, адсорбцією поверхнево-активних речовин та концентрацією.

 7. Полімолекулярна адсорбція. Теорія Поляні. Метод ВЕТ.

 8. Електроповерхневі властивості дисперсних систем.

 9. Електричні явища на поверхні. І і ІІ рівняння Ліппмана.

 10. Електрокінетичний потенціал. Методи визначення електрокінетичного потенціалу.

 11. Седиментаційний потенціал і потенціал течії. Закон Стокса і його застосування в седиментаційному аналізі.

 12. Будова міцели з негативнозарядженою колоїдною частинкою, умови для процесу перезарядки поверхні. Крива зміни ζ- потенціалу при перезарядці поверхні.

 13. Електрофорез. Суть і застосування.

 14. Осмос. Електроосмос.

 15. Осмотичний тиск розведених електролітів. Рівняння Вант-Гоффа.

 16. Стійкість і коагуляція дисперсних систем.

 17. Явище синерезису. Позитивна і негативна його роль.

 18. Поріг коагуляції. Ефект Томпсона-Кельвіна.

 19. Кінетика повільної коагуляції золів. Явище неправильних рядів.

 20. Явище дифузії. Закон Фіка. Формула Ейнштейна для визначення коефіцієнта дифузії.

 21. Утворення дисперсних систем.

 22. Фізичні методи одержання дисперсних систем. Енергетика диспергування.

 23. Явище пептизації. Його суть, приклади.

 24. Стан колоїдних поверхнево-активних речовин (ПАР) в розчинах. Критична концентрація міцелоутворення.

 25. Оптичні властивості дисперсних систем.

 26. Явище тиксотропії. Суть і застосування. Турбидиметрія (відмінність від методу нефелометрії) та її доцільні межі застосування.

 27. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем.

 28. Змочування і розтікання. Рівняння Юнга.

 29. Ньютонівські і неньютонівські рідини. Рівняння Оствальда-Вейля.

 30. Рівняння Фрейндліха та Дубініна-Радушкевича.

 31. Адгезія і когезія. Рівняння Дюпре. Умова розчинності фаз.

 32. Структуроутворення в дисперсних системах.

 33. Приклади аніоногенних та катіоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР).

 34. Дисперсні системи з газоподібним дисперсійним середовищем. Піни. Теорія і практичне застосування.

 35. Системи з рідким та твердим дисперсійним середовищем. Емульсії. Суспензії. Теорія і практичне застосування.


Рекомендована література:

 1. Воюцкий С.С. Курс колоидной химии. – М.: Химия, 1975. – 512с.

 2. Фролов Ю.Г. Курс колоидной химии. – М.: Химия, 1982. – 400с.

 3. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. – Л.: Химия, 1984. – 368с.


Розділ 11

ЕКОТЕХНОЛОГІЯ

 1. Проблеми екології навколишнього середовища.

 2. Загальні питання і визначення хімічної технології. Класифікація хіміко – технологічних процесів за агрегатним станом взаємодіючих речовин. Періодичні, безперервні і комбіновані процеси: їх переваги і недоліки. Схеми руху матеріальних та енергетичних потоків, їх особливості. Суть і методи складання й зображення матеріальних та енергетичних балансів.

 3. Фізико-хімічні основи хімічної технології. Фактори, які визначають швидкість гомогенної і гетерогенної реакцій. Способи збільшення рушійної сили, константи швидкості і поверхні контакту реагуючих речовин для підвищення швидкості технологічного процесу. Перспективи застосування біологічних та фізичних методів впливу у хімічній технології.

 4. Основні поняття про процеси та апарати в хімічній промисловості. Класифікація основних процесів хімічної технології. Періодичні, безперервні і комбіновані процеси: їх переваги і недоліки.

 5. Сировина та енергія в хімічній промисловості. Сировина. ЇЇ характеристика і класифікація. Найважливіші тенденції у розвитку сировини. Збагачення мінеральної сировини. ЇЇ значення і основні принципи. Механічні і хімічні способи збагачення твердих матеріалів. Флотаційне збагачення сировини. Комплексне використання сировини і комбінування підприємств. Види і джерела енергії, які використовуються в хімічних промислових процесах. Раціональне використання енергії.

 6. Вода в хімічній промисловості.. Використання води в хімічній промисловості, види природної води і їх характеристика. Характеристики, які визначають якість води. Промислова підготовка води. Хімічні і фізико-хімічні способи пом’якшення і обезсолення води. Накип. Шляхи його відвернення і усунення.

 7. Стічні води та методи їх очищення. Механічні методи очищення стічних вод. Реагентні, сорбційні, електрохімічні та інші фізико-хімічні методи очищення. Біологічні методи очищення стічних вод.

 8. Виробництво азоту, водню і кисню. Фізико-хімічні основи виробництва водню конверсією водяного газу, конверсією метану, розділенням коксового газу, залізопаровим методом, крекінгом метану, електролізом води або натрій хлориду. Виробництво кисню і азоту. Методи очистки газових сумішей від шкідливих домішок.

 9. Виробництво аміаку. Зв’язаний азот і його значення. Методи зв’язування атмосферного азоту. Фізико – хімічні основи процесу синтезу аміаку. Каталіз. Механізм дії і класи каталітичних процесів. Гомогенний каталіз. Визначення, класифікація, йонний, радикальний і молекулярний механізми гомогенного каталізу. Недоліки гомогенного каталізу. Гетерогенний каталіз. Визначення, класифікація. Стадії процесу каталізу на поверхні твердого пористого каталізатора. Прийоми інтенсифікації процесу гетерогенного каталізу. Отруєння каталізатора. Властивості твердих каталізаторів і методи їх виготовлення. Промислові способи синтезу аміаку.

 10. Виробництво нітратної (азотної) кислоти. Фізико – хімічні основи виробництва нітратної кислоти. Виробництво розбавленої нітратної кислоти. Виробництво концентрованої нітратної кислоти.

 11. Виробництво сульфатної (сірчаної) кислоти. Сировинна база сірчано - кислотного виробництва. Печі для випалювання колчедану. Виробництво сірчистого газу. Контактний спосіб виробництва сульфатної кислоти з колчедану. Нітрозний спосіб одержання сульфатної кислоти. Виробництво контактної сульфатної кислоти з сірки і сірководню. Концентрування сульфатної кислоти.

 12. Технологія солей та добрив. Мінеральні добрива і їх класифікація. Виробництво фосфорних добрив: простого суперфосфату, гранульованого суперфосфату, подвійного суперфосфату, преципітату. Виробництво комплексних добрив (амофосу, нітрофоску, нітрофоски, Виробництво нітратних добрив: аміачної селітри, карбаміду (сечовини), рідких нітратних добрив (рідкого аміаку, аміачної води, аміак атів). Виробництво калійних добрив флотаційним і галургійним способами: калій хлористого, калімагнезії, калій сульфату.

 13. Технологія содових продуктів. Виробництво кальцинованої соди. Основні процеси і апарати у виробництві кальцинованої соди. Одержання натрій бікарбонату. Виробництво їдкого натру хімічними способами.

 14. Електрохімічні виробництва. Виробництво каустичної соди і хлору електролізом натрій хлориду. Теоретичні основи електролізу натрій хлориду з твердим (залізним) катодом. Ртутний метод виробництва хлору і лугу. Мембранний метод виробництва хлору і лугу. Виробництво гідроген хлориду та хлоридної (соляної) кислоти.

 15. Електротермічні виробництва. Електротермічне виробництво фосфору. Термічний спосіб одержання фосфорної кислоти. Виробництво екстракційної фосфорної кислоти.

 16. Технологія силікатів та в’яжучих матеріалів. Виробництво звичайного і розчинного скла. Виробництво силікагелю. Виробництво керамічних виробів: сировина, одержання керамічної маси, формування керамічних виробів, сушка і випалювання керамічних виробів.Класифікація і номенклатура в’яжучих речовин. Повітряні в’яжучі речовини: гіпсові в’яжучі, магнезіальні в’яжучі, повітряне вапно — виробництво, механізм твердіння, застосування. Гідравлічні в’яжучі речовини. Портландцемент: хімічний і мінералогічний склад, мокрий і сухий способи виробництва, виробництво, механізм твердіння, властивості портландцементу і застосування. Види корозії бетону і методи захисту від неї.

 17. Чорна металургія. Виробництво чавуну. Вихідні матеріали для домен - ного виробництва і їх підготовка до плавки. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються у доменній печі.. Продукти доменного виробництва і їх використання. Методи прямого відновлення заліза з руд. Виробництво сталі методом продувки рідкого чавуну повітрям або киснем. Плавка сталі в мартенівських печах. Плавка сталі в електропечах.

 18. Кольорова металургія. Виробництво міді, алюмінію, магнію і титану.

 19. Виробництво рідкісних металів. Технологія електролітичного отримання мангану. Технологія отримання германію, літію і металевого галію.

 20. Корозія металів і сплавів. Хімічна корозія металів. Електрохімічна корозія металів. Методи захисту від корозії: електрохімічні, за допомогою інгібіторів корозії, металічні і полімерні покриття, антикорозійні захисні покриття.

 21. Переробка твердого палива. Види палива та методи його переробки. Коксування кам’яного вугілля. Продукти коксування і їх використання. Переробка продуктів коксування. Газифікація твердого палива. Виробництво генераторних газів.

 22. Переробка нафти та газів. Склад і властивості нафти. Підготовка нафти до переробки. Основні методи переробки нафти: пряма атмосферно-вакуумна перегонка, термічний і каталітичний крекінг, каталітичний риформінг і платформінг, піроліз нафтопродуктв. Очистка нафтопродуктів.

 23. Синтези на основі монооксиду карбону (вуглецю) та олефінів. Виробництво метанолу. Виробництво ненасичених олефінів: етилену, пропілену, ізобутилену, стиролу. Виробництво ацетилену. Виробництво діє нових вуглеводнів: бутадієну-1,3, ізопрену.

 24. Виробництво продуктів окиснення, галогенування, сульфування, нітрування. Виробництво формальдегіду. Виробництво карбонових кислот: адипінової, терефталевої, акрилової. Виробництво галогеноорганічних сполук: хлорування метану, виробництво дихлоретану, вінілхлориду, хлоропрену, виробництво тетрафторетилену, трифторетилену, дифторметану.

Рекомендована література

 1. Амелин А.Г. и др. Общая химическая технология. - М.: 1977.

 2. Мухленов И.Д. и др. Общая химическая технология: в 2-х ч. - М.: 1977.

 3. Общая химическая технология. по ред. С.И. Вольфковича, в 2-х томах. - М., Госхимиздат, 1959.

 4. Гончаров А.І., Середа І.П. Хімічна технологія: в 2-х ч. - К.: Вища школа, 1979-1980.

 5. Лебедев Н.Н. Химия и технология органического и нефтехимического синтеза. - М.: 1981.

 6. Позин. М.Е. Технология минеральных удобрений. - Л.: Химия, 1974.

Затверджено на засіданні кафедри неорганічної і фізичної хімії

протокол № 6 від 7 квітня 2014 р.

Завідувач кафедринеорганічної і фізичної хімії

д.т.н., професор ______________ Сіренко Г.О.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconЛ. Б. Стручкова-Гуменна методи збору соціологічної інформації навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія»
Методи збору соціологічної інформації: навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія» / Л. Б. Стручкова-Гуменна....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Випуск II івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2008
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2009 р.) / За заг ред професора М. В....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconКафедра мистецьких дисциплін Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки За загальною редакцією доцента М. В. Вовка Івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2007 р
«Актуальні проблеми мистецької освіти: історія І сучасність» (м. Івано-Франківськ, березень 2007 р.) / За заг ред доцента М. В. Вовка....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconПрактикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф Поніманської Т.І
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconНавчальний посібник для 7 класу. Івано-Франківськ, 2002. Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». Івано-Франківськ, 1992
Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова І станиславівщини. Том перший. – Нью-Йорк–Торонто–Мюнхен,...
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconВипуск 4 Івано-Франківськ
Методичний вісник: портфоліо як засіб підвищення якості освіти. (випуск 2) / Упорядники Л. Скальська, О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська....
Для студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ iconМетодичні рекомендації для студентів історичного факультету
Матвієнків С. М. Засоби масової інформації в політичному житті суспільства. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка