Для загальноосвітніх навчальних закладівСкачати 74,02 Kb.
Дата конвертації22.06.2017
Розмір74,02 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладівФРАНЦУЗЬКА мова

як друга іноземна
10-11 класів

Профільний рівень

французька мова 10 клас

Сфе-ри спіл-куван ня

Тематика ситуатив-ного спілку вання

Мовленнєві функції та засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокуль

турна


компетенція

Загально-

навчальна

компетенціяЛексич-на

Грама-тична

Фоне-

Тична


Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

Повсякденне життя

умови життя

міжособистісні стосунки

норми поведінки

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур

вживання та вибір привітань

вживання та вибір форм звертання

вживання та вибір вигуків

Правила ввічливості

Вирази народної мудрості–уважно стежити за презентованою інформацією;

–усвідомлювати мету поставленого завдання;

–ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

­–швидко, часто й активно застосовувати мову, що вивчається;

– використовувати матеріали для самостійного вивчення; –знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;

– використовувати нові технологіїОсо-бис-тісна


Я, моя сім’я, друзі (авто-біографія)


–описувати людей, предмети, дії, явища, са-мопочуття, події;

аргументувати власний вибір; –запитувати та надава ти інформацію про явища, події, факти;

–розпитувати з метою роз’яснення і уточнення ін-формації та надання необхідних відповідей

–пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію);

висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим

(сумнів, подив, стурбованість…)C’est extra-ordinaire !

Vraiment merveilleux !

Pas de chance 

Je trouve…

Je n’ai pas le moral. Pas question de. Ce serait bien de… Je n’ai envie de rien.

Il est intéres-sant de faire…

Par quoi est connu …?

C’est logique que…. Qu’est-ce qu’il y a com-me émission sur… Et sur les chaînes…

Les publicités cela … Il est temps de pren-dre la décision Avant de choi-sir un métier posez-vous quelques ques-tions. Les curiosités de cette ville sont

Le monde de francophonie, c’est…Відомості про себе

Види теле і радіо-програм

Напрям-ки, течії молодіжної куль-тури,

Клуби, організації, об’єднання Відомі вчені,ви-нахідни-ки, вина-ходи

Пам’ят-ки куль-тури

Назви і


характе-ристики

профе-


сій

Фактори впливу на вибір професії Звичаї та традиції франкомовних країнЗаперечна форма

Обмежувальний зворот


Ne…


que

Артиклі


Відсутність артикля

Простий майбутній час

Безособовий зворот il est+

Прикмет-ник

Минулий час Passé Composé Imparfait Plus- que- parfait

Узгодження часів дійсного способу

Безособо-ві звороти з діє-словом être

Неособові форми дієслів

(герундій,

дієприслівник

Conditionnel

Subjonctif


Інтона-ція розпо-відних, питаль-них, складно-суряд-них речень; поглиб-лення знань про особли-вості францу-зької вимови, поділ речень на ритмічні групи.

Пуб-лічна

ЗМІ (теле, радіо, програми, ведучі, улюблена теле/радіопередача)

Молодіж-на куль-тура

(зовнішність, захоп-лення, мо-лодіжні ор ганізації, клуби, та-бори Наука і технічний прогрес (галузі науки, вчені, ви-находи, інформаційні технології)Франкомовні краї-ни

Україна ( держав-ний устрій,економіка великі міста, па-м’ятки культури)

Ос-вітня


Робота і професія (професії, вибір професії)Французька мова 11 клас

Сфери спілку-

иання


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції та засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокуль

турна


компетен-

ція


Загально

навчальна компетенція
Лексична

Грама-тична

Фоне

тична


Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативно-го спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

Повсякденне життя

умови життя

міжособистісні стосунки

цінності, ідеали, норми поведінки

соціальні правила поведінки

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

Здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представни-ками інших культур

вживання та вибір привітань

Вживання та вибір форм звертання

правила вступу до розмови

вживання та вибір вигуків

Правила ввічливості

Вирази народної мудрості–усвідомлювати мету поставленого завдання

–ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи

–активно застосовувати мову, що вивчається

– використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

– організовувати й застосову-вати засоби навчання для самоосвіти;

– визначати власні потреби та цілі;

– організувати власні стратегії для досягнення цих цілей відп-овідно до своїх особливостей та здібностей

Здатність сприймати новий досвід (нову мову, нових лю-дей нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того щоб діяти у специ-фічній навчаль-ній ситуації (на основі спостере-ження здогадки запам'ятовування тощо)

здатність знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

здатність використовувати нові технологіїОсобистісна


Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти, толерантне ставлення до оточуючих, права та обов’язки молоді).

Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони)

Харчування

( заклади громадського харчування)Людина і довкілля– описувати ситуації, аналізувати їхні причини та наслідки;

–описувати події в їхній логічній послідовності, висловлюючи власну точку зору;

–аналізувати явища суспільно- політичного, економічного, культурного життя різних країн;

–обговорювати перспективи, надавати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;

–вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;

–підтримувати дискусію розгортаючи уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему розмови


Comme c’est ennuyeux de faire… Moi, j’adore…

Quant à moi j’ai eu…

Vraiment, il m’intéresse.

Voulez-vous me renseigner sur… Il faut que tu me dises…

Pas mal, au fait tu sais on dit… Il vaut mieux que tu voies… Je suppose que...

Admettons, mais… Je vous remercie par avance de… Il me serait utile de..

Premièrement,…

D’autre part…

Les Jeux Olympiques ont lieu

Il y a aussi les tournois… Vous vous intéressé à l’art  L’ordina-teur et ses équipements

(la carte, le clavier, le processeur)


Норми поведінки та спілку-вання

Види міжна-родних змагань Резуль-тати змагань

Облад-нання Персо-нал Їжа, закуски напої

Органі-зації по захисту навко-лишнього сере-довища

Фести-валі Ви-ди мис-тецтва Емоції

Галузі науки

Техніч-на тер-міноло-гія (інструкції) Міжна-родні організації Рада

Європи, ООН,

ЄЕС) Міжнародні ос-вітні програ-ми


Найближчий майбут-ній час

Прислівники на mentLe sub-jonctif

Узгод-ження часів

Непряма мова

Підрядні речення причини та насліку

Присвійні зай-менни-ки

Герундій


Узгодження часів

Інфінітив минулого часу

Узгодження Participe Passé

Пасивний стан дієслівІнтона-ція розпо-відних, питаль-них, складно-суряд-них речень; поглиб-лення знань про особли-вості французької вимови, поділ речень на ритмічні групи.

Публічна

Мистецтво (жанри мистецтва, опис картини, вплив мистецтва на естетичний розвиток людини)
Наука, технічний прогрес (розвиток науки і техніки в Україні та за кордоном)

Подорож по Україні та країнах, мова якої вивчається

Освітня


Шкільне життя

(безперервна освіта, міжнародні освітні програми)Робота і професії

(плани на майбутнє)Каталог: doc -> files -> news -> 309 -> 30993
30993 -> Художня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
30993 -> Світова література 10-11 класи Профільний рівень
30993 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
30993 -> Пояснювальна записка Вступ, мета та завдання профільного навчання з української мови
30993 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
30993 -> Світова література 10-11 класи Рівень стандарту


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка