Дніпропетровський національнийСторінка1/3
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0,74 Mb.
  1   2   3


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у вересні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

05 Альманахи. Календарі

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0(076)

А21


Авраева, Юлия Борисовна

Методист библиотеки: формула успеха : науч.-метод. пособ. /

Ю. Б. Авраева, Э. С. Очирова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 96 c. – (Библиотекарь и время. ХХІ век. 100 выпусков №100). – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

Б59


Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практ. пособ. Вып. 4. 7 Ч Культура. Наука. Просвещение / Рос. гос.

б-ка, Рос. нац. б-ка; авт. кол. Н. Е. Васильева, Н. Н. Голодонова,

Т. И. Жебрунова и др. – М. : Пашков дом, 2011. – 336 c. – 110 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

Б59


Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. реком. / авт.-уклад. О. М. Збанацька. – К., 2012. – 197 c. : табл., дод. –

59 грн.


Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Б79


Большая книга афоризмов : антология афоризмов от царя Соломона до Станислава Лема / сост. К. Душенко по рус и иностр. источ. – 11-е изд., испр. – М. : Эксмо, 2009. – 1056 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

002

Г62


Голубева, Ольга Дмитриевна

Автографы заговорили... / О. Д. Голубева. – М. : Кн. палата, 1991. – 286 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

0

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 1/2, Т. 20. Серія: Історія і філософія науки і техніки. Вип.20 /

відп. ред. В. О. Панфілов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 247 c. : ілюстр. – 27 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

0

К32


Квашина, Татьяна Александровна

Телевидение и общество. Этнокультурные факторы телевизионного дискурса : монография / Т. А. Квашина. – С.Пб. : Изд-во С.- Петерб.

ун-та, 2011. – 248 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

К40


Ким, Максим Николаевич

Технология создания журналистского произведения : монография /

М. Н. Ким. – С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. – 320 c. –

33 грн. 60 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0(076)

К44


Кисловская, Галина Александровна

Ретроспективная конверсия карточных каталогов : практ. пособ. /

Г. А. Кисловская. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 144 c. – (Библиотекарь и время. ХХI век. 100+100 выпусков №109). – 69 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

Н34


Науково - освітній потенціал України. Кн.2. Наукові установи. Навчальні заклади. Відомі імена в освіті і науці / авт.-упоряд.

Л. М. Гаврилюк. – К. : Український рейтинг, 2012. – 288 c. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

П27


Перелигіна, Ольга Іванівна

Краєзнавчі та музеєзнавчі публікації : бібліогр. покажч. /

О. І. Перелигіна ; Львів. іст. музей. – Л. : СПОЛОМ, 2011. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Т31


Теле-та радіожурналістика : зб. наук. пр. Вип. 11 / голов. ред.

В. В. Лизанчук. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 437 c. –

35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


003.01+4

Ф88


Фридрих, Иоганнес

История письма / И. Фридрих ;пер.с нем. – 2-е изд. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 464 c. : ил. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Х12


Хавкина, Любовь Борисовна

Эластичные таблицы авторских знаков для кириллицы и латиницы : практ. пособ. для библиотекарей / Л. Б. Хавкина. – 7-е изд., испр. – М. : ТОО Либерея, 1993. – 176 c. – 13 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

004 – Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.738

М59


Мicrosoft Internet Information Server 4.0 и Microsoft Proxy Server 2.0 : учеб. курс: офиц. пособ. Microsoft для самост. подгот.: пер. с англ. / Microsoft Corporation. – 2-е изд., испр. – М. : ИТД "Русская редакция", 1999. – 600 c. + 1СD

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.67

М74


Моделювання технологічних процесів у середовищі Microsoft Exsel : навч. посіб. / М. В. Терещенко, Є. М. Харченко, В. М. Ковшов та ін. –

Д. : Пороги, 2005. – 266 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.415

Н35


Національний університет "Львівська політехніка" Вісник. № 717. Комп'ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 211 c. : ілюстр. – 37 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка" Вісник. № 719. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відп. ред.

Ю. М. Рашкевич. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 315 c. : ілюстр. – 43 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 Філософія. Психологія

1

В35


Вернадский, Владимир Иванович

Дневники 1917-1921 : январь 1920 - март 1921 / В. И. Вернадский. –

К. : Наукова думка, 1997. – 327 c. : ил. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Г87


Громов, И. А.

Западная социология : учеб. пособ. / И. А. Громов, А. Ю. Мацкевич,

В. А. Семенов. – СПб. : Ольга, 1997. – 372 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 9/2, Т. 20. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Вип.22 / відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 256 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1

И91


Исупов, К.

Русская философия собственности XVIII-XX / К. Исупов, И. Савкин. – СПб. : СП Ганза, 1993. – 512 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Л79


Лосев, Алексей Фёдорович

Дерзание духа / А. Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1988. – 366 c. – (Личность. Мораль. Воспитание). – 17 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 5, УБГ. – 1)

1

М77


Монтень, Мишель

Опыты : избранные главы / М. Монтень. – М. : Правда, 1991. – 656 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

Р50


Риккерт, Генрих

Философия жизни / Г. Риккерт. – К. : Ника-Центр; Вист-С, 1998. –

512 c. – (Познание). – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1(075.8)

С69


Соціологія : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / за ред.

М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – 224 c. – Затв. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С86


Строго между нами. – М. : Молодая гвардия, 1991. – 142 c. : ил. –

9 грн.


Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б5. – 1)

1

Ф56


Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип. 3 / відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 308 c. –

18 грн.


Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1

Х93


Христианский социализм. С. Н. Булгаков : споры о судьбах России / ред.-сост., авт. предисл. и комент. В. Н. Акулинин. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 350 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

1

Ч-18


Чанакья, Пандит

Афоризмы / П. Чанакья ; сост. В. К. Субраманиан ; пер.с англ.

С. Медведев. – М. : Филос. кн, 2000. – 112 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


159.9 Психологія

15

К89


Кузнєцов, Марат Амірович

Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання : монографія / М. А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна. – Х. : ХНПУ, 2012. – 227 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 Релігія. Теологія

2

Б89


Брэнд, Пол

Ты дивно устроил внутренности мои ... / П. Брэнд, Ф. Янси ; пер.с англ. И. Стариковской, А. Широченской. – М. : Триада, 2002. – 240 c. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)2

Б89


Брэнд, Пол

По образу Его / П. Брэнд, Янси, Ф ; пер.с англ. И. Стариковской,

А. Соколовой. – М. : Триада, 2000. – 341 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Л19


Лакутюр, Жан

Єзуїти : у 2-х т. Т.1. Завойовники / Ж. Лакутюр ; пер. з фр. І. Дух. –

Л. : Свічадо, 2011. – 552 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Л57


Лилии полевые : восточные сказания, легенды, древние предания, притчи, повести, рассказы, путевые заметки, воспоминания. Кн. для семейного чтения / собрал митрофорный протоиерей Г. Пономарев, сост. кн. Е. Кибирева. – Почаев : Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008. – 603 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М51


Мень, Александр

История религии: в поисках пути, истины и жизни : в 7-ми т. Т.1. Истоки религии / А. Мень ; предисл. С. С. Аверинцева. – М. : Слово, 1991. – 287 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М59


Миколаев, Богумир

Ведическая мудрость Предков. Путь к Свету / Б. Миколаев. – М. : Центрполиграф, 2008. – 254 c. – (Тайные знания Славянского рода). –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

М90


Муллин, Гленн

Практика Калачакры : [сборник]: пер. с англ. / Г. Муллин. – М. : Беловодье, 2002. – 368 c. – (Мир Востока). – Содерж.: Калачакра, пространство и время в тибетском буддизме/ В. С. Дылыкова-Парфионович. К изучению калачакры/ Ю. Н. Рерих. – 37 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Н76


Новый Завет = New Testament : пер. с греч. текста. – М. : СП"Соваминко", 1993. – 618 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П71


Предсказания Нострадамуса. Полный и достоверный текст Центурий до 2009 года : объяснения и комментарии Сержа Ютена и Бодуэна Бонсержана / пер.В. Демидченка. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2006. – 335 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Х72


Холл, Мэнли П.

Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии : интерпретация секретных учений / М. П. Холл ; пер.с англ.

В. В. Целищева. – Новосибирск; М : Наука: КСП, 1997. – 794 c. –

55 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32

А47


Алексеев, Юрий Николаевич

Украина и европейский глобализм (1989-2009) : монография /

Ю. Н. Алексеев ; Киев. славистич. ун-т. – К. : КСУ, 2010. – 416 c. –

45 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)327

Г22


Гасымлы, Муса Джафар оглы

Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность : монография / М. Д. Гасымлы, О. Р. Купчик,

А. И. Дамиров. – К. : Изд. дом Дм. Бураго, 2012. – 160 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(4/8)

Г61


Голосов, Г. В.

Партийные системы России и стран Восточной Европы : монография / Г. В. Голосов. – М. : Весь мир, 1999. – 152 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3

Г94


Гуманітарні та соціальні науки = Humanities & Social Sciences : матер. ІІ Міжнар. конф. молодих вчених HSS - 2010 (25 - 27 листоп., 2010, Львів) / відп. за вип. О. Л. Березко. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 328 c. – На обкл. назва англ. мовою. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

И32


Из истории партий и общественно-политических движений России и СССР : матер. к курсу лекций "Полит. история России и СССР" и спецкурсу / под ред. Б. В. Леванова. – М. : Изд. журн. "На боевом посту", 1992. – 96 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

К78


Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти : монографія / за заг. ред. Є. В. Бевзюка, О. О. Гріна. – Ужгород : Вид-во ЗакДУ, 2010. – 368 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М14


Майбутнє України в гармонії з Природою. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2010. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(4/8)

М72


Млечин, Леонид Михайлович

Кто взорвал Америку? : империя террора: от "Красных бригад" до "Исламского джихада" / Л. М. Млечин. – М. : Центрполиграф, 2002. – 492 c. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П65


Почепцов, Георгий Георгиевич

Информация & дезинформация / Г. Г. Почепцов. – К. : Эльга Ника-Центр, 2001. – 252 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

С31


Сенченко, Николай Иванович

"Венецианская черная аристократия" на пути к мировому господству / Н. И. Сенченко. – К. : КИТ, 2009. – 240 c. – 37 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

С45


Скрипникова, Лідія Василівна

Політологія : курс лекцій / Л. В. Скрипникова, Л. С. Тутік,

М. О. Гринчак. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. –

256 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

У45


Україна: політичні стратегії модернізації : зб. наук.-аналіт. доп. /

за заг. ред. М. М. Розумного; Нац. ін-т стратег. дослід.. – К. : НІСД, 2011. – 328 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(510)

Ф33


Федоренко, Николай Трофимович

Китайские страницы / Н. Т. Федоренко. – М. : Сов. Россия, 1988. –

144 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


33 - Економіка. Економічні науки

33(076)

Б27


Басамыгина, Ирина Николаевна

Микроэкономика библиотечного дела. : науч.-практ. пособ. /

И. Н. Басамыгина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 160 c. – (Библиотекарь и время. ХХІ век.100 выпусков. Вып. №51). – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


33

В27


Велична Україна (вибудова держави нової епохи) / автор і координатор програми Г. Нестеренко. – К. : ТОВ "МП Леся", 2010. –

96 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Л22


Володимир Лановий: "Залізної завіси вже не буде - не вистачить заліза" / авт. та упоряд. М. Ю. Романцов. – К. : Молодь, 1994. – 192 c. : фотоіл. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Г20


Гаркавенко, Валентина Іванівна

Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє : наук. доповідь / В. І. Гаркавенко ; Ін-т екон. та прогнозування. – К., 2011. – 108 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 10/2, Т. 20. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вип.4 / відп. ред. І. Л. Сазонець. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 271 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

33(075.8)

Е45


Економіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Вид-во "Аспект-Поліграф", 2011. – 612 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 3, УБГ. – 10, Чз8. – 10, Б4. – 2)

33(075.8)

М13


Мазуренко, Валерій Іванович

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посіб.для студ. екон. спец. ВНЗ / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 190 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М50


Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Вид-во "Аспект-Поліграф", 2011. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 3, УБГ. – 10, Чз8. – 10, Б4. – 2)

336

М75


Молдован, Олексій Олександрович

Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. – 380 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

М79


Моргун, Федір Трохимович

Селянин - Світова Душа / Ф. Т. Моргун. – 6-е вид., допов. і перероб. – Полтава : Полтавський літератор, 2001. – 312 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П76


Примак, Татьяна Александровна

Планирование деятельности предприятий : конспект лекций /

Т. А. Примак. – К. : МАУП, 1998. – 57 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

П78


Продиус, Юлия Ивановна

Экономика предприятия : учеб. пособ. для студ. ВНЗ /

Ю. И. Продиус. – 5-е изд., доп. – Х. : Одиссей, 2008. – 432 c. : ил. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

П88


Пуригіна, Ольга Георгіївна

Маркетинг : навч. посіб. для самост. опанування даного курсу /

О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак, В. В. Джинджоян ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2010. – 241 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

С20


Сардак, Сергій Едуардович

Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці : монографія / С. Е. Сардак, В. В. Джинджоян ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2010. –

175 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

С58


Созанський, Л. Й.

Фінансове регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємств : монографія / Л. Й. Созанський. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 219 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т48


Ткаченко, Володимир Андрійович

Шлях у майбутнє України через визначення сьогодення : монографія / В. А. Ткаченко. – К. : МАБЕТ ПРВ, 2001. – 268 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Дніпропетровський національний iconМузеї міста Дніпро дніпропетровський національний історичний музей імені д.І. Яворницького
Дніпропетровський національний історичний музей імені д.І. Яворницького
Дніпропетровський національний iconТворчі колективи
Дніпропетровський район здавна славиться своїми талантами,народними звичаями, багатоюісторією
Дніпропетровський національний icon«Український національний рух на території Польщі
Тема уроку: Український національний рух на території Польщі
Дніпропетровський національний iconНаціональний

Дніпропетровський національний iconДніпропетровський педагогічний коледж
Олександр Довженко. Загальний огляд творчості. Кіноповість „Україна в огні”: відображення у творі найтрагічніших сторінок історії...
Дніпропетровський національний iconІвано-франківський національний
Адаменко Олег Максимович
Дніпропетровський національний icon2010/№4 Засновники
Український виховний ідеал І національний характер
Дніпропетровський національний iconCуспільні трансформації І безпека: глобальний, національний та особистісний виміри

Дніпропетровський національний iconДніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету
Ова. Омоніми, синоніми, антоніми, пароніми; їх різновиди. Загальні І власні назви. Поняття про ономастику. Склад лексики з погляду...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка