Дніпропетровський національнийСторінка2/3
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0,74 Mb.
1   2   3

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник. Серія Економіка. Вип. 35. Ч. 2 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2012. – 290 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.

Серія Економіка. Вип. 35. Ч. 1 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2012. – 271 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075)

Ф33


Федоренко, Валентин Григорович

Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Федоренко. – К. : МАУП, 1999. – 184 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Ф59


Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку :

зб. наук. пр. (матер. ХVI Міжнародної наук.-практ. конф.) / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2012. –

374 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 5, УБП. – 20, Б4. – 14, Чз2. – 1)


33

Х91


Хрестоматия по экономической теории / сост. Е. Ф. Борисов. – М. : Юристъ, 2000. – 536 c. – (Экономика. disciplinae). – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34 - Право. Юриспруденція

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 4 (11) / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Презитентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 304 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 1(12) / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Презитентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 238 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д54


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник. №4(56) / голова редкол. С. М. Алфьоров. – Д., 2011. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-33


Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Вісник. №4(57) / голов. ред.

С. М. Алфьоров. – Запоріжжя, 2011. – 628 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М13


Мадер, Юлиус

Абвер: щит и меч Третьего рейха / Ю. Мадер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 320 c. : ил. – Исторические силуэты. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 1(6) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2012. – 1

74 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Х98


Хужокова, Ирина Михайловна

Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И. М. Хужокова. – М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – 112 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш95


Шугрина, Екатерина Сергеевна

Техника юридического письма : учеб.-практ. пособ. / Е. С. Шугрина. – 2-е изд. – М. : Дело, 2000. – 272 c. – 17 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37(866)

К90


Культура Эквадора : монография / отв. ред. В. А. Кузьмищев. – М. : Наука, 1985. – 279 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

378

П77


Приходько, Тетяна Павлівна

Формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності у процесі магістерської підготовки. Теоретико-методичний аспект : монографія / Т. П. Приходько, І. П. Приходько ; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Д. : Біла К. О., 2010. – 202 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

371.9

Р17


Развивающие игры для детей : справочник / сост. Н. Ехевич. – М. : Томо, 1990. – 117 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

39 - Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

39

Л65


Лихачов, Дмитро Сергійович

Листи про добре і прекрасне : для серед. та ст. шк. віку /

Д. С. Лихачов ; пер.з рос. Н. Камізерко. – К. : Молодь, 1988. – 144 c. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4 Мова. Мовознавство

4

А62


Амичба, Димона Петровна

Лингвокультурологическое выражение смысла и значения "общечеловеческого" в ментальных образах абхазов, русских, украинцев (на материале фразеологии) : монография / Д. П. Амичба ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2012. – 288 c. – 35 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, ЧзГ. – 1, УБГ. – 6)Г36


Георусистика : вызовы ХХI века / под ред. А. Н. Рудякова. – Симферополь : Антиква, 2011. – 156 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Ж86


Жуков, Влас Платонович

Словарь фразеологических синонимов русского языка : около 730 синонимических рядов / В. П. Жуков, М. И. Сидоренко,

В. Т. Шкляров. – М. : Русский язык, 1987. – 448 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, УБГ. – 2, ЛК. – 1)


К75


Лідія Коць-Григорчук : бібліогр. покажч. / авт. передм: О. Кровицька, У. Єдлінська. – Л. : Літопис, 2012. – 52 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Л35


Левенталь, Виталий Иосифович

Английский язык: просто о главном : практ. курс / В. И. Левенталь. – М. : Лайда, 1991. – 228 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Л55


Либерман, Нина Исидоровна

Английский язык для вузов искусств : учеб. для студ. вузов искусств / Н. И. Либерман, Н. А. Фролова-Багреева, М. М. Кедрова. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 1989. – 463 c. – На обложке назв. English for art students. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

П90


Путешествие по Вселенной. Занимательная астрономия в вопросах и ответах = Le voyage dans L'Univers : кн. для чтения на фр. яз. для учащ. ст. кл. сред. шк. / сост. М. Ю. Шевченко. – М. : Просвещение, 1991. – 128 c. : ил. – 14 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Р89


Русский язык. Практический синтаксис : учеб. пособ. по рус. яз. для иностранцев / И. С. Иванова, Л. М. Карамышева, Т. Ф. Куприянова и др. – 5-е изд., стер. – М. : Рус. яз. Курсы, 2004. – 152 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

С88


Ступак, Інна Валер'янівна

Структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). Т.6. / І. В. Ступак ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 470 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Т24


Таценко, Наталія Віталіївна

Основи теорії мовного дискурсу : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Н. В. Таценко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 178 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Т92


Тучина, Наталія Василівна

Speak english with Pleasure = Говоримо англійською з задоволенням : сучасні розмовні теми: навч. посіб. / Н. В. Тучина, Т. К. Меркулова,

В. С. Кузьмина ; за ред. Л. Грін (Велика Британія); К. О. Янсон (США). – К. : Майстер-клас, 2007-2008. – 286 c. – Реком. МОНУ. –

13 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Українсько-англійський словник : близько 20 000 слів / уклад.

Ю. О. Жлуктенко, Н. М. Биховець, А. В. Шванц. – 2-ге вид. – К. :

Рад. школа, 1987. – 432 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

Я79


Ярцев, Виталий Викторович

Немецкая грамматика? Не бойся! : учеб. пособ. для широкого круга лиц с рис. автора / В. В. Ярцев. – 2-е изд., испр. – М. : Моск. лицей, 2000. – 340 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 – Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

5(07)

М54


Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 травня 2012 р.

ХІХ Каришинські читання / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – 469 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

504.5

О-93


Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналіт. огляд / авт.: Є. О. Яковлєв, Ю. М. Скалецький, С. П. Іванюта, Л. М. Якушенко; Нац. ін-т стратег. дослід.. – 2-е вид., допов. – К. : НІСД, 2011. – 32 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

517.91

А84


Арнольд, Владимир Игоревич

Обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. пособ. для студ. мех.-мат. спец. вузов / В. И. Арнольд. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1984. – 271 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 4, Б3. – 7, УБП. – 9)

517(075.8)

Б50


Бермант, Анисим Федорович

Краткий курс математического анализа : учеб. пособ. для втузов /

А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович. – 7-е изд., стер.. – М. : Наука, 1971. – 736 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 36 (УБП. – 34, Б3. – 1, ВНЛ. – 1)


51(477)

В29


Венгер, Є. Ф.

Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834 - 1934 / Є. Ф. Венгер,

Ю. А. Пасічник. – К., 2011. – 128 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


517.37

Г12


Гаврилів, О. С.

Кратні абстрактні вінерівські та фейнманівські інтеграли /

О. С. Гаврилів. – Л. : ТзОВ Графік Стар, 2012. – 66 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


518.12

Д30


Демидович, Борис Павлович

Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособ. для втузов / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Є. З. Шувалова. – М. : Наука, 1967. – 368 c. –5 грн.Кільк. прим.: 29 (ВНЛ. – 8, УБП. – 21)

512.8

М21


Мальцев, А. И.

Основы линейной алгебры : учеб. пособ. для студ. ун-тов /

А. И. Мальцев. – 3-е изд., перераб. – М. : Наука, 1970. – 400 c. –30 грн.

Кільк. прим.: 108 (УБП. – 99, ВНЛ. – 8, Б3. – 1)


518(076)

М34


Математический практикум : учеб. пособ. для втузов / под ред.

Г. Н. Положего. – М. : Физматгиз, 1960. – 512 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 95 (ВНЛ. – 2, УБП. – 93)

519.876(082)

М74


Моделирование-2012 = SIMULATION-2012 : сб. тр. конф. 16-18 мая 2012, Киев / Ин-т пробл. модел. в энергет. им. Г. Е. Пухова

НАН Украины. – К., 2012. – 481 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517(075.8)

М96


Мышкис, Анатолий Дмитриевич

Лекции по высшей математике : учеб. для втузов / А. Д. Мышкис. – М. : Наука, 1964. – 607 c. –20 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 2, УБП. – 2)

51(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка" Вісник. № 718. Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 139 c. : ілюстр. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

512.54

О-11


О влиянии некоторых важных подгрупп на структуру группы = On the influence of some important types of subgroups on the structure of a group : сб. ст. / В. В. Кириченко, Л. А. Курдаченко, Н. Н. Семко,

И. Я. Субботин. – К. : Ін-т мат. НАН України, 2010. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.977(075.8)

П16


Пантелеев, Андрей Владимирович

Оптимальное управление в примерах и задачах : учеб. пособ для студ. вузов / А. В. Пантелеев, А. С. Бортаковский, Т. А. Летова. – М. : МАИ, 1996. – 212 c. – (Учебная лит-ра; Прикладная мат. в примерах и задачах). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

514.12

П75


Привалов, Иван Иванович

Аналитическая геометрия : учеб. для втузов / И. И. Привалов ;

29-е изд., стер.. – М. : Наука, 1964. – 272 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 89 (УБП. – 84, ВНЛ. – 5)


517.9(075.8)

С17


Самарский, Александр Андреевич

Разностные схемы для дифференциальных уравнений с обобщенными решениями : учеб. пособ. для студ. ун-тов / А. А. Самарский,

Р. Д. Лазаров, В. Л. Макаров. – М. : Высшая школа, 1987. – 296 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 4, ФТФ. – 1, Б3. – 2)


52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

52

О-66


Орлянський, Олег Юрійович

Курс лекцій з астрофізики для фізичних спеціальностей класичних університетів / О. Ю. Орлянський ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2012. – 80 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


52 – Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

530.145.1

Б20


Балашов, Всеволод Вячеславович

Квантовая теория столкновений : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов / В. В. Балашов. – М. : МГУ, 1985. – 199 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

530.145

Б48


Берестецький, В. Б.

Релятивистская квантовая теория. Ч. 1 / В. Б. Берестецький,

Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1968. – 480 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 13 (УБП. – 10, ВНЛ. – 3)


537.311

Б77


Бойко, И. И.

Перенос носителей заряда в полупроводниках / И. И. Бойко ;

НАН Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. – К., 2009. – 188 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


532.516

Д27


Дейнека, Василь Степанович

Модели и методы решения задач с условиями сопряжения : монография / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий ;

НАН Украины; Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. :

Наук. думка, 1998. – 614 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(076)

З-15


Задачі з фізики для 7-8 класів / С. Б. Григор'єв, В. К. Донченко,

А. П. Колодяжний та ін.; ДГУ. – 4-те вид., перероб. – Д. : Інновація, 2004. – 136 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

533.6

М74


Модели и методы аэродинамики : Матер. 11-й Междунар. школы-семинара, Евпатория, 3-12 июня 2011 г. / ред. И. И. Липатов;

РАН и др. – М. : МЦНМО, 2011. – 202 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53.08(031)

М92


Мухтасимов, Фуат Нуритдинович

Физические методы измерения : справочник / Ф. Н. Мухтасимов,

Ф. П. Федотов, Ю. В. Зеленев. – Ташкент : Фан, 1988. – 569 c. : ил. –

23 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

53

П36


Піх, Світлана Семенівна

1001 задача з математичної фізики : навч. посіб. для студ..фіз спец.

ун-тів / С. С. Піх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2006. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 18 / відп. ред. А. П. Дзюба. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 240 c. : ілюстр. – 28 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

535.376

Р60


Родионов, В. Е.

Электролюминесцентные индикаторы люминесценция широкозонных материалов / В. Е. Родионов ; Ин-т физики полупроводников

им. В. Е. Лашкарева. – К. : НАН Украины, 2010. – 166 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


535.376

Р60


Родионов, В. Е.

Электролюминесцентные индикаторы с керамическим диэлектриком / В. Е. Родионов ; Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. – К. : НАН Украины, 2010. – 228 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

537.8

С42


Скалозуб, Володимир Васильович

Класична електродинаміка : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ВНЗ /

В. В. Скалозуб, О. В. Гулов. – К. : Вища освіта, 2011. – 208 c. –

Реком. МОНУ. – 75 грн.Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 3, УБП. – 17)

537.531

С91


Сучасні методи дослідження структури матеріалів : [ посібник ]. Ч. 1. Фізика рентгенівських променів / А. П. Шпак, В. Л. Карбівський, Куницький Ю. А. та ін. – К. : Академперіодика, 2001. – 104 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

530.1

Ф82


Фракталы в физике = Fractals in physics : тр. VI междунар. симпоз. по фракталам в физике (МЦТФ, Триест, Италия, 9-12 июля, 1985) / под ред. Л. Пьетронеро, Э. Тозатти ; пер.с англ. Я. Г. Синая,

И. М. Халатникова. – М. : Мир, 1988. – 672 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

532.783

Х12


Хабибуллаев, Пулат Киргизбаевич

Реология жидких кристаллов : монография / П. К. Хабибуллаев,

Э. В. Геворкян, А. С. Лагунов ; под ред. Ю. В. Гуляева. – Ташкент : ФАН, 1992. – 297 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


533.6

Ш18


Шалаев, Владимир Иванович

Применение аналитических методов в современной аэродинамике : учеб. пособ. для студ. вузов по напр. "Прикладная математика и физика". Ч. 1. Теория пограничного слоя / В. И. Шалаев. – М. : МФТИ, 2010. – 300 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

533.6.011.5

Ш35


Швец, Александр Иванович

Аэродинамика сверхзвуковых форм : монография / А. И. Швец. – М. : МГУ, 1987. – 207 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 53 (ВНЛ. – 3, Б3. – 50)

54 – Хімія. Кристалографія. Мінералогія

547

Б91


Буря, Олександр Іванович

Методичні вказівки : для самостійної роботи студ. агроном. ф-ту з дисц. "Органічна хімія" / О. І. Буря, О. П. Чигвінцева. – Д. : Пороги, 2005. – 202 c. – 25 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Дніпропетровський національний iconМузеї міста Дніпро дніпропетровський національний історичний музей імені д.І. Яворницького
Дніпропетровський національний історичний музей імені д.І. Яворницького
Дніпропетровський національний iconТворчі колективи
Дніпропетровський район здавна славиться своїми талантами,народними звичаями, багатоюісторією
Дніпропетровський національний icon«Український національний рух на території Польщі
Тема уроку: Український національний рух на території Польщі
Дніпропетровський національний iconНаціональний

Дніпропетровський національний iconДніпропетровський педагогічний коледж
Олександр Довженко. Загальний огляд творчості. Кіноповість „Україна в огні”: відображення у творі найтрагічніших сторінок історії...
Дніпропетровський національний iconІвано-франківський національний
Адаменко Олег Максимович
Дніпропетровський національний icon2010/№4 Засновники
Український виховний ідеал І національний характер
Дніпропетровський національний iconCуспільні трансформації І безпека: глобальний, національний та особистісний виміри

Дніпропетровський національний iconДніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету
Ова. Омоніми, синоніми, антоніми, пароніми; їх різновиди. Загальні І власні назви. Поняття про ономастику. Склад лексики з погляду...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка