До 75 -річчя від дня народженняСкачати 347,44 Kb.
Дата конвертації29.09.2017
Розмір347,44 Kb.


Управління культури Чернівецької облдержадміністрації
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека

імені Михайла Івасюка

До 75 -річчя

від дня народження

Біобібліографічний покажчик

Чернівці

2010
ББК 85.92 (4 УКР-4 ЧЕН)

С 50Укладачі: О.Гаврилюк

Ю.Боганюк


Редактор: М.Довгань


Комп’ютерний набір: Е.Ротлендер

Випусковий редактор: О.Блошко
Відповідальна за випуск: А.Іваницька

С 50 Кузьма Смаль: біобібліогр. покажчик (до 75-річчя від дня народження).- Чернівці, 2009.- 28 с.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про буковинського етномузиколога, фольклориста, етнографа, музиканта, композитора, педагога Кузьму Смаля з м.Кіцманя Чернівецької області.Тридцять фольклорних збірок Кузьми Смаля
У глибинах пам 'яті народної, неначе у земних надрах, лежать цілі поклади до­рогоцінних пісенних скарбів, які чекають на дослідження, вивчення, поширення і виконання. Отже, копітка праця фоль­клористів, збирачів, а головне тих, хто розшифровує записане і кладе на нот­ний стан або переводить на цифрові но­сії, подібна до видобувачів, які працюють на золотих копальнях чи у шахтах на ве­личезній глибині і з шару породи просію­ють коштовний пісок й вибирають діа­мантові камінці На радість людям ви­дано сотні збірок з тисячами зразків традиційного пісенного фольклору, які назавжди увійшли у свідомість і побут народу як його найдорожче надбання і ві­діграли величезну роль у розвитку україн­ської музичної культури.
Де не ступала нога фольклориста-етномузиколога

Представляючи на шпальтах «Соло­мії» Кузьму Антоновича Смаля, етномузиколога і композитора з Кіцманя на Букови­ні, заслуженого працівника культури Укра­їни, варто наголосити, що його відзначе­но кількома мистецькими преміями і се­ред них - Володимира Гнатюка «За збере­ження і охорону нематеріальної культур­ної спадщини». Ніби бджола-трудівниця, понад 30 років збирає він фольклор по всій Україні, перелітаючи з одного куточка в ін­ший, і навіть зазирає за її межі, в різні краї, де живуть українці. Досліджуючи пісен­ні традиції Буковини (Північної і Півден­ної), Придунав'я, Бессарабії, Поділля, По­лісся, Гуцульщини, Покуття та ін., К.Смаль уклав власну колекцію, що нараховує по­над сім тисяч записів музичного фолькло­ру. Любовно скомпоновані ним 30 збірок бачаться мені не тільки вуликами із золо­тими медами, а справжнісінькою медонос­ною пасікою.

Маючи фундаментальну музичну осві­ту і довголітній досвід виконавської й педа­гогічної роботи (закінчив оркестрове від­ділення Львівської державної консервато­рії ім. М.Лисенка), працював артистом в Черкаському народному хорі, Буковинсько­му ансамблі пісні танцю, Чернівецькому обласному музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської. Блискучий музикант, наділений абсолютним слухом, він воло­діє унікальним даром відчувати і фіксува­ти нотними знаками найтонші відтінки ме­лодій, розшифровуючи почуте, передава­ти лексичні й діалектичні особливості ви­конання. Його подвижницьку роботу мож­на порівняти з діяльністю на цій безмеж­ній незораній ниві відданих збирачів на­родних скарбів, які вздовж і впоперек обхо­дили і об'їздили сотні українських сіл, ху­торів, гірських присілків, рибальських по­селень у пошуках пісенних перлин, заноту­вали їх десятки тисяч, повернули із забуття, упорядкували і видали у вигляді великих і маленьких збірок.

Орієнтуючись на досвід великих попе­редників минулого і сучасних дослідників народної культури Буковини та інших те­ренів України, Кузьма Антонович чітко ви­значив свою місію, і пішов стежками, де до нього не ступала нога музикознавця. А якщо й були записи фольклору з цих місць, то це лише тексти, без нот. Та найважливі­ше те, що він знайшов можливість обнаро­дувати зібране пісенне багатство, що зна­чно поповнило вітчизняний фольклорний фонд. Так, у південній Бессарабії, на тере­нах Буджацького степу, лише в одному Татарбунарському районі впродовж восьми років у 15 селах зафіксовано зразків ори­гінального пісенно-обрядового матеріа­лу аж на чотири збірки! В основному, від українців-інформаторів поважного віку, які знають їх без ліку, а молодь, переважно ро­сійськомовна, на жаль, мало співає україн­ських пісень. Водночас етноменшини Одещини (та й інших областей України) - на­впаки, вже змалечку виховуються на тради­ційній культурі свого народу і шанують її. Вперше зібрано і видано добірку пі­сень козаків та їх нащадків із Задунай­ської Січі - «Ой, за Дунаєм голубим». Міс­це розташування Задунайської Січі - єдине, яке збереглося, всі інші затоплені Кахов­ським морем. Володіння задунайських ко­заків у Румунії простяглися від прикордон­ної Тульчі до самого моря. Задунайське вій­сько було ліквідоване 1828 року, але укра­їнські поселенці залишилися на освоєних землях, мешкають там і донині, багато хто розуміє рідну мову, а діти співають українських пісень.

На Прикарпатті увагу фольклориста привернули села, де жив і працював Ва­силь Стефаник. З подорожі краєм народи­лася пісенна збірка, що має назву «Ой не коси, бузьку, сіна...»: народні пісні Покут­тя». У селі Русові на Снятинщині він запи­сав улюблені старовинні пісні письменни­ка. Серед них - ту, ноти якої довго шукала Соломія Крушельницька, щоби подарува­ти своєму другові на відзначення у Львові 1931 року його 60-річного ювілею. Це був хвилюючий спогад про їхню далеку моло­дість, їхня остання зустріч, і вона співала для нього востаннє:
Лишень моя мила,

Як голубка сива,

Вона спати не лягає,

Дитину колише.

Дрібне листя лише

З буйним вітром розмовляє ...
Щасливий випадок звів Кузьму Анто­новича із самобутньою народною співач­кою, поетесою, заслуженим майстром на­родної творчості України, однією з пер­ших лауреатів славнозвісного радіоконкурсу «Золоті ключі», моєю гарною знайомою і довголітнім кореспондентом Уляною Пе­трівною Кот. Неодноразові поїздки (влас­ним коштом) у забуте Богом село Крупове на Дубровиччині у Рівненській облас­ті, напружена співпраця двох неординар­них творчих особистостей дала плідні ре­зультати. 2007 і 2008 року побачили світ дві прекрасні книги: «Ой, зозулько, сива пташ­ко» і «Ой зацвіла червона калина», які були високо оцінені науковцями, професіональ­ними митцями і шанувальниками полісь­кого фольклору. З голосу талановитої жін­ки записано кількасот неповторних мело­дій і текстів (а знає їх по пам'яті - понад ти­сячу!), із збереженням лексичних і грама­тичних особливостей поліського діалекту, з додатками словника специфічних місце­вих виразів, розлогими передмовами упо­рядника і землячки-журналістки Наталки Позняк-Хоменко, зі статей якої К.А.Смаль дізнався про співачку.

А Буковині, що стала другою батьків­щиною збирача, бо народився на Холмщині, але ще в дитинстві був виселений з батьками звідти під час сумнозвісної опе­рації «Вісла», присвятив цілу низку збірок, серед них: «Цвіт шовкової косиці» - піс­ні, записані Ю.Федьковичем, створені на його вірші, присвячені йому; «Над Пру­том у лузі» (пісні на слова С. Воробкевича, що стали народними); «Заспіваймо пісню, гуцули-краяни» та ін. Готуються до друку (щира дяка буковинським видавцям) добір­ка кращих зразків з репертуару фольклор­ного ансамблю «Южинецькі молодички» (Кіцманський район), а також пісенний ві­нок, сплетений на Вижниччині, колоритно­му гірському краї, де ще живе у побуті гу­цульська традиція.

Я знайома з Кузьмою Антоновичем за­очно, завдяки пані Уляні Кот, у якої він по­бачив мою книгу народознавчих нарисів «Забуте і воскресле» (див. «Соломію», №2 за 2008 рік), зацікавився нею і зателефону­вав до Києва з проханням надіслати примір­ник. Зав'язалося листування, і тепер час від часу надходять від нього чудові подарун­ки - фольклорні збірки. Нещодавно отри­мала четверту - «Буковино, рідний краю». Про неї мені й хотілося б розповісти чита­чам часопису «Соломія».
Пісенна букова віть

Це добірка пісенних скарбів з Півден­ної Буковини - етнічної української території, яка відірвана від материзни, проте не втратила з нею духовних зв'язків. Упро­довж кількох віків вона належала іншим державам, тут господарювали угорці, тур­ки, австрійці, поляки, румуни. Забороняли рідну мову, пісню, звичай, та вони оживали, воскресали й рятували українців від асимі­ляції, забуття і приниження. Любов до на­родної творчості незборима, вона живе в пам'яті людей з діда-прадіда і передаєть­ся від покоління до покоління. Ця всеплодюща земля народила безсмертних Ольгу Кобилянську, викохала талант Юрія Федьковича, Сидора Воробкевича, Євгенії Ярошинської, дала крила багатьом пісенним шедеврам, що розлетілися по світу.

Наших братів і сестер на історичній українській території, яка ще у Х-ХІ ст. входила до складу Київської держави, а у ХІІ-ХІV ст. - Галицького князівства, сьо­годні в Сучавському і Ботошанському пові­тах Румунії компактно проживає понад 40 тисяч. Жива пісенна гілка українців у Південній Буковині відкриває досі незнайому багатьом сторінку фольклорної спадщини, що збереглася за межами України, попо­внює її чудовими маловідомими зразками, що збагачують духовний набуток нашого народу. Тут існує самобутня пісенна куль­тура, в якій різні локальні стилі внаслідок довготривалого спільного існування, тісно переплелися і утворили єдиний фольклор­ний пласт.

Перша книга «Пісенні скарби Негостини», що вмістила 140 пісень, записаних у цих повітах, вже виходила друком у Чернів­цях 2006 року. Але в такому великому обся­зі, разом з нотами, пісні Південної Букови­ни видаються вперше. Дві унікальні збір­ки народилися завдяки титанічним зусил­лям Кузьми Смаля і директора української школи в селі Негостина Сучавського пові­ту Івана Кідещука, який розробляв марш­рути експедиції і знаходив адреси виконав­ців. Від автохтонів-буковинців, що спокон­віку мешкають на «рідній, не своїй землі» у селах Румунії, 2004 року ними записано по­над 300 пісенних зразків різних жанрів. Де­сятки талановитих носіїв буковинської тра­диції різного віку (від 16 - до 90 ро­ків), залюбки дарували дослідни­кам рідні наспіви, зберігаючи сво­єрідну манеру виконання, а також лінгвістичні особливості вимо­ви, характерної лише для цієї міс­цевості. Найбільше занотовано пі­сень у селі Негостина – справжній фольклорній оазі, де завжди існували українські народні колективи, зокрема відомий у нас молодіжний ансамбль пісні і танцю «Квіти Негостини». Метою збирачів було зма­лювати своєрідний духовний пор­трет мешканців цієї місцевості, який складався впродовж багатьох віків. А це поставило їх перед необхідніс­тю подати найхарактерніші зразки народної пісенності, як у тематично­му і жанровому відношенні, так і в питанні історичного становлення та розвитку української меншини на те­ренах Румунії.

Книга складається з ХІ розді­лів, матеріал згруповано за тради­ційним принципом. З календарно-обрядових зафіксований лише зимовий цикл, що включає 46 колядок і щедрівок (дохристиянських і церковних). Зустріча­ється чимало загальноукраїнських, але неповторною буковинською говіркою. Так, відома щедрівка «Добрий вечір, тобі, пане-господарю» подається як колядка, і йдеть­ся в ній лише про Різдво, а не про три празники, як ми звикли співати. Є кілька варі­антів класичного «Щедрика», але - на міс­цевому діалекті, під різними назвами. Та найцікавіші - десятки унікальних, суто бу­ковинських щедрівок, з характерним «гой­канням» розкішними віншуваннями. Як тут не згадати 33 Маланчиних коляди, за­писані (і створені) Юрієм Федьковичем, у яких абсолютно відсутні християнські мо­тиви, - можливо, деякі з них зустрічають­ся і в цих селах.

За свідченням збирачів, інші річні ци­кли, починаючи з весняного, тут побутують менше або зовсім зникли. Та це й не дивно, адже і на теренах Великої України вже не зустрінеш колодійчаних, юріївських, тро­їцьких, русальних, петрівчаних та багатьох інших жанрів.

У збірці досить широко представле­на необрядова лірика: родинно-побутових пісень - 86, про кохання - 27, соціально-побутових - 21, жартівливих - 21, танцю­вальних - 27. Гарно збереглися весільні пісні, але їх небагато - 12. Найменше запи­сано історичних і козацьких - лише шість зразків.

Ще однією особливістю південнобуковинського фольклору є численна варіатив­ність поданих пісень (переважно мелодій­на). Деяких можна нарахувати від трьох до семи. Так, «Попід гору високую» (ва­ріант з Центральної України «Ой ти, горо, крем'яная») має три різновиди мелодій і текстів; «В брата хата на помості» (згадай­мо вдовину, поширену у різних регіонах, «Усі гори зеленіють») - чотири, «Гой, пила я горівочку» - п'ять, (порівняймо з поділь­ською «Пийте, люди, горілочку»), широко­відома, але на місцевому діалекті - «Ой відтів гора» - аж сім варіантів і т. д.

Мене зацікавили менше відомі зразки, які рідко можна знайти у друкованих виданнях: це унікальні балади традицій тематики про нещасливе кохання, з життєвими драмами і навіть трагедіями, а також рекрутські, вояцькі пісні, народні романси. Подається кілька творів літературного походження, що стали народними піснями. Серед них - «Прощаюсь, янголе, з тобою» на слова Левка Лепкого (брата Богдана Лепкого), нагадаю - його зворушливо виконує уславлена співачка Марічка Миколайчук, а також популярний класичний романс на слова і музику Сидора Воробкевича «Заграй ми, цигане старий».

Читачів, мабуть, цікавить, наскільки схожий між собою фольклор Південної і Північної Буковини, і в чому є різниця? Конкретно на цьому питанні збирачі не зупинилися - тема вимагає детального дослідження й аналізу. Чимало подібних пісень зустрічається у сусідніх з Румунією районах Чернівецької області – Глибоцькому, Сторожинецькому, Путильському.

Характерною особливістю буковинських пісень закордоння є те, що співаються вони як протяжні румунські дойни; чимало таких мелодій на­ведено у збірці. На території Південної Бу­ковини старовинні пісні ніби законсервува­лися, зберегли свою принаду і первоздан­ність - фольклористам буде цікаво працю­вати над цими матеріалами для порівняль­них студій. Проте є й новотвори: в тексти додаються образи недавнього минулого, сучасні закінчення, деякі нехарактерні для народної поезії літературні звороти.

Збірка «Буковино, рідний краю» обся­гом 500 сторінок вийшла друком у видав­ництві «Зелена Буковина» 2008 року. Вона відкривається двома розлогими передмо­вами - Кузьми Смаля та Івана Кідещука. Це унікальне зібрання не має прецедентів у практиці збирання, розшифровки і ноту­вання фольклору. Упорядники намагали­ся якомога точніше відтворити особливос­ті вимови, лексичних і граматичних норм. Кожний запис паспортизований відповідно до наукових вимог: вказані час, місце, пріз­вище і вік респондента. Кольорова обкладинка здійснена буковинською художницею з Вижниці Любов'ю Косович, ілюстрації до кожного розділу - викладачем ліцею з міста Серет (Румунія) Емілем Мораріу

Сумно констатувати, але золотий вік фольклорної класики на Буковині, як і по­всюдно в Україні, вже минає. Тому треба по зернині поспішати зібрати все цінне, роз­кидане по світах, де живуть українці, та ті рідкісні перлини, що залишилися в пам'яті старших людей і ще побутують на рідних землях. Без цього неможливе духовне від­родження нашої держави. Багате пісенне зібрання К. Смаля та І. Кідещука є цінним джерелом не тільки для фольклористів, а й для етнографів, мистецтвознавців, істо­риків. Ці оригінальні записи мають пізна­вальне значення для багатьох шанувальни­ків народної творчості, керівників аматор­ських колективів, студентів.

Живе у невеличкому буковинському місті Кіцмані скромна людина поважного віку, якій лише нещодавно присвоєно по­чесне звання «Заслужений працівник куль­тури України». Та робить К.А.Смаль ва­гомий внесок у розвиток музичної фоль­клористики і не тільки української, а й загальнослов'янської, збагачуючи її пісен­ними скарбами і щороку видаючи по од­ній, а то й по дві збірки. Вільно володіючи кількома європейськими мовами, профе­сіонально переклав з польської книгу 250 церковних пісень і гімнів «Літургія Годин». За цю сумлінну працю Кузьма Антонович отримав подяку й благословення до друку з Ватикану від Папи Римського Бенедикта XVI. Довгих плідних років Вам, дорогий подвижнику національної культури, і нехай здійсняться усі ваші творчі плани!Ольга Рутковська

Соломія.- 2009.- верес. (№3).

Смаль Кузьма Антоновичфольклорист-етномузиколог
Творчість Кузьми Антоновича Смаля, фольклориста-етномузиколога і композитора, музикознавця, перекладача має багато шанувальників не лише на Буковині, але й в інших регіонах України - Гуцульщині, Прикарпатті, Поліссі, Поділлі, Сіверщині, Слобожанщині, Придунав'ї та за кордоном - в Польщі та Румунії. Особливо яскраво проявив свій талант Кузьма Смаль, як фольклорист- етномузиколог. Понад тридцять років митець збирає та записує народні пісні України. У творчому доробку Кузьми Смаля налічується нині біля семи тисяч записаних і покладених ним на ноти пісень.

За період своєї творчої діяльності фольклористом видано 30 пісенних збірників українського пісенного фольклору.

Найбільш цінні збірники: «Пісні Буковини» (в співавторстві з О.Яківчуком – Київ, 1990), «Заспіваймо пісню, гуцули-краяни» (Вижниця, 2002), «Одвічна Русава» (народні пісні с. Стіна Томашпільського району Вінницької області (Вінниця, 2003), «Над Прутом у лузі» (пісні на слова Сидора Воробкевича - Чернівці, 2001), «Цвіт шовкової косиці» (пісні на слова Юрія Фадьковича та про нього - Чернівці, 2004). «Просили батько, просили мати» (опис весілля с. Шевченкове Кілійського району – Чернівці, 2005). «Пісні Буджацького степу» (народні пісні Татарбунарського району Одеської області, записані від нащадків козаків Задунайської січі – Татарбунари, 2003), «Мамині чорнобривці» (пісні села Хоружівка Недригайлівського району – Вижниця, 2006), «Ой колядо, колядочко» (колядки та щедрівки в записах Кузьми Смаля – Чернівці, 2006), «Ой зозулько, сива пташко» ( Чернівці, 2006) та «Ой зацвіла червона калина» (Чернівці, 2008), народні пісні Полісся з голосу Уляни Кот, «Ой за Дунаєм голубим» (народні пісні Придунав'я – Чернівці, 2008), «Ой не коси, бузьку, сіна» (народні пісні Покуття, записані в селі Василя Стефаника - Русові, Снятин, 2008), «Пісенні скарби Негостини», (народні пісні українців Румунії – Чернівці, 2006), «Буковино, рідний краю» (народні пісні Сучавського і Ботошанського районів Південної Буковини-Румунія, Чернівці, 2008), «Ой заграй нам, трембітонько» ( народні пісні Вижницького району, Чернівецької області – Чернівці, 2009), «Ой стелися, барвіночку» ( пісні з репертуару народного аматорського фольклорно-етнографічного колективу «Южинецькі молодички» Кіцманського району, Чернівецької області (Чернівці, 2009), «Співай, моя Буковино» (народні пісні Південної Буковини – Бухарест, 2009), «Ой у горах смерекових» (народні пісні Вижницького району, Чернівецької області – Вижниця, 2010).

Смаль Кузьма Антонович народився 16 жовтня 1935 року в селі Сверже Холмського повіту Люблінської області (Польща). В 1945 році внаслідок сумнозвісної сталінської акції «Вісла», разом з батьками був переселений в м. Дубно Рівненської області. Після закінчення середньої та музичної шкіл вступив до Київського музичного училища ім. Глієра. З 1954 року служив артистом ансамблю пісні і танцю Балтійського флоту. Демобілізувавшись з 1961 року працював в Черкаському народному хорі, естрадних колективах Рівненської, Херсонської, Батумської філармоній, Буковинському ансамблі пісні і танцю, камерному оркестрі Чернівецької філармонії. Після закінчення в 1971 році оркестрового факультету Львівської консерваторії ім. М. Лисенка, працював на викладацькій роботі у Чернівецькому музичному училищі , музичній школі №1, а з 1983 року, до виходу на пенсію працював викладачем Кілійської музичної школи Одеської області.

Добра музична підготовка дала можливість фольклористу, етномузикологу К.Смалю досить професійно записати і поставити на ноти пісенний фольклор різних регіонів України і зарубіжжя.

За свій творчий доробок по збережнню народної пісенної творчості К.Смаль удостоєний звання «Заслужений працівник культури України» (2007) та відзначений престижними літературно-мистецькими преміями: Сидора Воробкевича (2003), братів Богдана і Левка Лепких (2004), Володимира Гнатюка (2008) і Дениса Січинського (2009).

Кузьма Смаль активно співпрацює з обласним Всеукраїнським товаристом «Просвіта» ім. Т.Шевченка.

На видані книги К.Смаля написано цілий ряд відгуків та рецензій в обласних, та зарубіжних часописах.Василь Костик

Кандидат філологічних наук

Чернівецького національного

університету ім. Ю.Федьковича

Основні дати життя і діяльності К.А.Смаля

Кузьма Антонович Смаль народився 16 жовтня 1935 року в селі Сверже Холмського повіту Люблінського воєводства (Польща) в сім’ї шевця.1945 р. – Переселений разом з батьками (акція «Вісла») в м.Дубно, Рівненської області.

1953 р. – Закінчив Дубнівську середню та музичну школи (скрипка).

1954-1958 рр. – Служив моряком-артистом в ансамблі пісні і танцю Балтійського флоту СРСР, в складі якого побував на гастролях у багатьох країнах світу: Англії (1956, 1957), Польщі, НДР (1956); Голландії, Данії (1957); Югославії (1958).

1961 р. – Закінчив Київське музичне училище ім.Р.Глієра (скрипка, контрабас) і був направлений на роботу в Черкаський народний хор.

З 1964 р. – Переїхав на Буковину.

1964-1984 рр. – Працював артистом-інструменталістом (контрабас, бас-гітара) у різних творчих колективах: Черкаському народному хорі, естрадній групі Рівненської та Херсонської філармоній, Буковинському ансамблі пісні і танцю, камерному оркестрі Чернівецької філармонії та обласному музично-драматичному театрі ім. О.Кобилянської, методистом музичного жанру обласного Будинку народної творчості. Одночасно викладав гру на контрабасі та шестиструнній гітарі у Чернівецькому музичному училищі і в музичній школі №1.

1971 р. – Закінчив з відзнакою оркестровий факультет Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка.

1984-1995 рр. – Працював викладачем по класу шестиструнної гітари в Кілійській музичній школі Одеської області.

1991 р. – Представляв Україну на Міжнародному фестивалі «Надії Європи» (Угорщина) із ансамблем народної пісні, створеним на базі свого класу.

1995 р. – Повернувся на Буковину (м.Кіцмань) і продовжує займатися записом пісенного фольклору.

Член Національної всеукраїнської музичної спілки.2000 р. – Відзначений премією ім. В.Зубара.

2003 р. – Відзначений літературно-мистецькою премією ім. С.Воробкевича.

2005 р. – Лауреат Міжнародної літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. братів Лепких; районної премії ім. Ю.Федьковича.

2007 р. – Відзначений Почесним званням «Заслужений працівник культури України»; премією ім. Г.Гараса.

2008 р. Присуджено Всеукраїнську премію ім. В.Гнатюка.

2009 р. – Відзначений обласними преміями Дениса Січинського та Марійки Підгірянки.

Пісенний фольклор К.А.Смаля

 1. СМАЛЬ К. Мамині рушники: пісні на слова Ольги Михальчук / К.Смаль.- Чернівці: Місто, 2004.- 48 с.

Про кн.: Данилюк Р. На крилах пісень / Р.Данилюк // Благовіст.- 2004.- 3 квіт. (№13); Куєк М. Мамині рушники / М.Куєк // Вільне життя.- 2004.-
7 трав. (№19).

***


 1. Буковино, рідний краю: українські народні пісні Південної Буковини / зап. К.Смаль, І.Кідещук; нотація мелодій, упоряд. К.Смаль.- Чернівці: Книги ХХІ, 2008.- 504 с.: іл.

Про кн.: Данилюк Р. Невичерпне пісенне джерело душі Кузьми Смаля / Р.Данилюк // Благовіст.- 2009.- 14 лют. (№ 5); Онищук Я. Наша пісня / Я.Онищук // Вільне слово.- 2009.- листоп. (№ 21-22).- С.11.

 1. Гей, там на горі Січ іде: пісні з репертуару Лужанського народного козацького хору / упоряд. Г.Орлецький, К.Смаль.- Чернівці: Зелена Буковина, 2003.- 60 с.

Про кн.: Черватюк О. Співають козаки / О.Черватюк // Буковин. віче.- 2003.- 15 жовт.

 1. Заспіваймо пісню, гуцули-краяни: нар. пісні с.Чорногузи Вижн.
  р-ну / зап. Ф.Гулей, упоряд. К.Смаль.- Вижниця: Черемош, 2002.- 102 с.

Про кн.: Куєк М. Пісні із золотої скрині / М.Куєк // Вільне життя.- 2003.- 14 лют. (№7).- С. 6.

 1. Нова збірка пісень: [про кн. «За волю України» К.Смаля] // Вижн. обрії.- 2004.- 26 листоп. (№ 48).- С. 6.

 2. Літургія годин: римського обряду: скорочена версія.- К.: Католицький Медіа-Центр, 2007.- 912 с.

Про кн.: Вишковський П. Бревіарій – українською мовою / П.Вишковський // Парафіяльна газета.- 2008.- 20 квіт. (№ 8).- С.9; Книгу буковинця схвалив Папа Римський: [про кн. К.Смаля «Літургія годин»] // Мол. буковинець.- 2008.- 1 трав. (№ 49).- С. 7; Куєк М. «Літургія годин» - книга Кузьми Смаля: [про кн. церковних пісень і гімнів] / М.Куєк // Вільне життя.- 2008.- 25 квіт.(№ 17).- С. 2; [Про кн. «Літургія Годин»] [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// www.umoloda.kiev.ua/number/790/171/28739.

 1. МАМИНІ чорнобривці: народні пісні, записані у селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області / упоряд. К.Смаль.- Вижниця: Черемош, 2006.- 84 с.

Про кн.: Кідещук І. Пісні Хоружівки – рідного села Президента України Віктора Ющенка / І.Кідещук // Вільне слово.- 2009.- листоп. (№21-22).- С.12; Данилюк Р. Чарівні мелодії хоружівських пісень / упоряд. К.Смаль / Р.Данилюк // Благовіст.- 2006.- трав. (№18); Палятинський Й. «Мамині чорнобривці» із Хоружівки / Й.Палятинський // Буковин. віче.- 2006.- 29 берез.; Гринюк В. У Хоружівці усі страви їдять ложкою і співають сумних пісень / В.Гринюк // Мол. буковинець.- 2006.- 27 квіт. (№48).- С.12; Смаль К. Пісні Хоружівки / К.Смаль // Німчич.- 2006.- №2.- С.171-172.

 1. Над Прутом у лузі: пісні на слова С.Воробкевича / упоряд. К.Смаль.- Чернівці: Поліс-друк, 2001.- 120 с.

Про кн.: Туз Д. «Над Прутом у лузі» / Д.Туз // Робіт. газета.- 2001.- 26 верес.; Мінтенко М. Мисливець за піснями Кузьма Смаль / М.Мінтенко // Буковин. віче.- 2001.- 15 верес.; Камська О. Поезія, що заграла новою струною / О.Камська // Чернівці.- 2001.- 24 серп. (№ 34); Чайка О. «Я читала співаночки про Воробкевича» / О.Чайка // Буковин. віче.- 2003.- 24 верес. (№72).- С. 4; Куєк М. Подарунок до ювілею / М.Куєк // Вільне життя.- 2001.- 24 серп. (№34).- С. 7.

 1. Одвічна Русава: етногр. та фольклор села Стіна на Поділлі / Вінницький обласний центр народної творчості / ред. колегія: Т.Цвігун, В.Косаківський. К.Смаль, М.Юкальчук.- Вінниця: Консоль, 2003.- 224 с.

 2. Ой заграй нам трембітонько: народні пісні Вижницького району Чернівецької області / запис, нотація мелодій та упоряд. К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2009.- 264 с.

Про кн.: Видано збірку народних пісень, які збирали десять років // Захід.- 2009.- 20 серп.(№33).- С.2; Данилюк Р. Невичерпне пісенне джерело Буковини / Р.Данилюк // Благовіст.- 2010.- 17 лип.(№28); Кузик Я. Народ співає, пісня не вмирає / Я.Кузик // Буковин. віче.- 2009.- 9 верес.; Никифоряк Д. Народна пісня – візитка кожної людини! / Д.Никифоряк // Німчич.- 2009.- №3.- С. 167-168.

 1. Ой за Дунаєм голубим: народні пісні Придунав’я.- Чернівці: Зелена Буковини, 2007.

Про кн.: Данилюк Р. Українські народні пісні Придунав’я / упоряд. К.Смаль / Р.Данилюк // Благовіст.- 2007.- груд. (№48)

 1. ОЙ зацвіла червона калина: народні пісні Полісся з голосу Уляни Кот / запис, нотація мелодій та упоряд. К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2008.- 293 с.

 2. ОЙ зозулько, сива пташко: народні пісні Полісся з голосу Уляни Кот / запис мелодії, нот К.Смаль.- Чернівці: Зелена Буковина, 2006.- 212 с.

Про кн.: Данилюк Р. Пісенний скарб Уляни Кот з Полісся / Р.Данилюк // Благовіст.- 2007.- серп. (№ 30).

 1. ОЙ колядо-колядочко: старовинні та сучасні колядки і щедрівки / запис. нотація мелодій та упоряд. К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2006.- 228 с.

Про кн.: Ковач І. «Ой колядо-колядочко» / І.Ковач // Вільне слово.- 2006.- листоп.-груд.; Позняк-Хоменко Н. Відчиняйте двері – коляда йде! / Н.Позняк-Хоменко // Нація і держава.- 2007.- 23 січ. (№ 4); Позняк-Хоменко Н. Хто навчить колядувати? / Н.Позняк-Хоменко // Слово Просвіти.- 2007.- 18-24 січ. (ч.3).- С. 7; Ребошапка І. «Вони зберегли твоє слово» / І.Ребошапка // Наш голос.- 2007.- Ч.151.- С.10-11; Відчиняйте двері – коляда йде! [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://nacya.org.ua/index.view&id=949&Hemid=19; Буковинський фольклорист Кузьма Смаль записав більше тисячі поліських пісень [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/790/171/28739.

 1. Ой не коси, бузьку, сіна: народні пісні Покуття / запиc, нотація мелодій та упоряд. К.Смаля.- Снятин: Прут Принт, 2008.- 272 с.

Про кн.: Данилюк Р. Пісенні скарби Покуття / Р.Данилюк // Благовіст.- 2008.- 15 листоп. (№45); Палятинський Й. Пісня Cтефаникового краю / Й.Палятинський // Буковин. віче.- 2008.- 29 жовт.; Скулеба Г. Твори наших земляків презентували в Снятині / Г.Скулеба // Вільне життя.- 2008.- 5 груд. (№49).- С. 7.

 1. Ой стелися, барвіночку: українські народні пісні, записані від народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Южинецькі молодички» / запис, нотація мелодій, упоряд. К.Смаль.- Чернівці: Книги ХХІ, 2009.- 320 с.

Про кн.: Данилюк Р. Чарують співом «Южинецькі молодички» / Р.Данилюк // Благовіст.- 2010.- січ. (№1-2).

 1. Ой у горах смерекових: народні пісні Вижницького району Чернівецької області / запис нотація мелодій та упоряд. К.Смаль.- Вижниця: Черемош, 2010.- 352 с.

 2. ОЙ ходила рідна мамка: народ. пісні, записані від Фрозини Никифоряк / фолькл. запис, упоряд. та нотографія К.Смаля.- Вижниця: Черемош, 2002.- 72 с.

 3. Перлини золотого Поділля: пісенник: укр. нар. пісні / фолькл. записи та упоряд. К.Смаль.- Чернівці, 1997.- 161 с.

Рец.: З невмирущих джерел // Буковин. віче.- 1998.- 7 лют.(№11).- С.7; Вільне життя.- 1998.- 30 трав. (№22).- С. 8.

 1. ПІСЕННІ скарби Негостини: українські народні пісні у
  с. Негостина Сучавського повіту (Румунія) / зап. К.Смаль.- Чернівці: Зелена Буковина, 2006.- 216 с.

Про кн.: Данилюк Р. Міст дружби між двома культурами / Р.Данилюк // Благовіст.- 2007.- 7 квіт. (№13); Кідещук І. Шевченко в Негостині / І.Кідещук // Національна олімпіада з української мови та літератури, 7-11 квітня 2010 р., Сучава.- Сучава, 2010.- квіт.- С. 37-38; Кідещук І. Розписані скарби народної пісні / І.Кідещук // Вільне слово.- 2004.- трав.- черв. (№3).- С. 4; Українські народні пісні видано в Румунії // Мол. буковинець.- 2007.- 11 січ. (№2).- С.7.

 1. Пісні Буджацького степу: нар. пісні, записані в Татарбунар. р-ні Одес. обл. / фолькл. зап. та упоряд. К.Смаль.- Татарбунари: Редакція газети “Лиман”, 2003.- 184 с.: з нот.

Про кн.: Лиса Г. «Пісні Буджацького степу» / Г.Лиса // Чорноморські новини.- 2004.- 21 лют. (№17); Усатенко В. «Пісні Буджацького степу» / В.Усатенко // Татарбунарський вісник.- 2004.- 11 лют. (№10); Усатенко В. Перлини Буджацького степу / В.Усатенко // Чорноморські новини.- 2004.- 26 черв. (№62-63), Культура і життя.- 2004.- 18 серп. (№29).- С. 2; Куєк М. Відкриймо золоту скриню / М.Куєк // Вільне життя.- 2004.- 10 січ. (№2).

 1. Пісні Буковини: пісенник / упоряд. А.Яківчук, розшифровка нот К.Смаля.- К.: Муз. Україна, 1990.- С. 479.

Про кн.: Губчин О. «Пісні Буковини»: [у залі органної та камерної музики мистец. вечір комп. К.Смаля] / О.Губчин // Буковин. віче.- 1999.-
28 квіт. (№31).- С. 4.

 1. ПІСНІ з наддністрянського села / фолькл. записи та упоряд. А.Яківчука; нотація мелодій К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2008.-
  416 с.

 2. ПІСНІ моєї матері: укр. народні пісні з голосу Антоніни Червоної / запис Т.Мазур; нотація мелодій та упоряд. К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2005.- 152 с.

Про кн: Данилюк Р. Пісенні перлини волинського краю / Р.Данилюк // Благовіст.- 2005.- 3 верес. (№48).

 1. Гусар Ю. Пісні рідного села Дмитра Гнатюка: [про К.Смаля з Кіцманя, який упоряд. збірку мелодій під такою назвою] / Ю.Гусар // Час 2000.- 2000.- 6 жовт. (ч.41).- С. 2.

 2. Повстанські пісні в записах Михайла Іванюка: мелодії з голосу М.Іванюка / зап. К.Смаль.- Вижниця, 1999.- 110 с.

Про кн.: Селезінка В. Стоголосе відлуння боротьби / В.Селезінка // Час.- 2000.- 4 лют. (ч.4).- С. 10.

 1. ПРОСИЛИ батько, просили мати / запис В.Шаргородської і К.Смаля; упоряд. та нотографія К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2005.- 144 с.

Про кн.: Куєк М. Відчиняйте ворітця – молоді йдуть до вінця / М.Куєк // Вільне життя.- 2005.- 15 лип. (№29).- С. 9.

 1. Співай, моя Буковино: українські народні пісні Південної Буковини / запис К.Смаля.- Бухарест, 2009.

Про кн.: Співай, моя Буковино // Вільне слово.- 2010.- лип. (№13-14).- С. 5; Лібер І. «Співай, моя Буковино» / І.Лібер // Наш голос.- 2010.- лип. (№193).- С. 16-17; Куєк М. Кіцманський фольклорист, заслужений працівник культури України Кузьма Смаль підготував і видав унікальну книжку / М.Куєк // Вільне життя.- 2010.- 13 серп. (№33).- С. 2;

 1. Христос родився: українські колядки та щедрівки / зібрав і упоряд. К.Смаль; літ. ред. М.Куєк.- Сокиряни, 1999.- 199с.

 2. ЦВІТ шовкової косиці: пісні на слова Юрія Федьковича та про нього / упоряд. та нотографія К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 163 с.

Про кн.: Мінтенко М. У вінок слави – Соловію Буковини / М.Мінтенко // Буковин. віче.- 2004.- 3 верес.; Фещук Н. Пісні Федьковича в одній книжці / Н.Фещук // Чернівці.- 2004.- 29 жовт. (№44).- С. 13; Кириловська Т. Книга народних пісень презентована Кузьмою Смалем / Т.Кириловська // Мол. буковинець.- 2004.- 4 листоп. (№124).- С. 13; Янушевська Л. «Ясне сонце освітило нашу Буковину» / Л.Янушевська // Буковина.- 2004.- 8 груд.; Кузик Я. Гей, чи чули люди добрі / Я.Кузик // Вільне життя.- 2005.- 4 лют. (№6).- С. 9; Мінтенко М. «Аби наша піснь і слава повік гомоніла» / М.Мінтенко // Рідний край.- 2005.- 19 лют. (№81).

 1. Церковний співаник: вибрані пісні / пер. з пол. та нотографія К.Смаля.- Краків, 2000.- 215 с.

 2. Watra spiewa, “Watra” gra: koledy i pastoralki / zebrala i wstepem opatrzyla Jadwiga Pareska; zapis nutowy i mobilizowal K.Smal.- Zielona gora: Art druk przy Regionalnym Centrum Animacii Kultury, 2005.- 55 с.;

***

 1. БУДНІКОВА О. Пісне, любове моя: аторські пісні / О.Буднікова; нотогр. та муз. ред. К.Смаля.- Львів: Сполом, 2004.- 36 с.

 2. Лиса Г. Дивоквіт любові: пісні / Г.Лиса; упоряд., літ. муз. ред. К.Смаль; худ. Т.Лагаєва.- Тернопіль, 1999.- 36 с.

 3. Писаночко – голубочко / упоряд. О.Савчук, І.Кавацюк; нотографія К.Смаля; ред.. В.Мацерук.- Чернівці: Рута, 2007.- 124 с.

 4. ПРИХОДЬКО-Возняк О. Бог посіяв сонце: пісні для дітей / О.Приходько-Возняк; упоряд. та нотографія К.Смаля.- Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 48 с.

 5. Приходько-Возняк О. Світло чистої зорі: пісні для молод. та серед. шк. віку / О.Приходько-Возняк; упоряд. К.Смаль, худ. Д.Возняк.- Чернівці: Прут, 2000.- 32 с.

Про кн.: Венедич Ю. Щоб співало дитяче серце / Ю.Венедич // Чернівці.- 2001.- 16 лют. (№7).- С. 14.

 1. СИРОТЮК В. Kyrie Eleison: пісні, вірші, проза / В.Сиротюк; нотогр. К.Смаля.- Чернівці: Букрек, 2006.- 230 с.

 2. Ткачук Н. Лелеченьки: пісні для дітей / нотний запис та муз. ред. К.Смаль / Н.Ткачук.- Вижниця, 2000.- 27 с.


Окремі пісні

 1. Смаль К. Батьківський поріг: [пісня / сл. Г.Лисої] / К.Смаль // Барвисток.- Кіцмань, 1999.- Вип. 8.- С. 40.

 2. Смаль К. Бринить сльоза на віях у калини: [пісня / сл. П.Лемеги] / К.Смаль // Вільне життя.- 1997.- 11 жовт. (№41).- С. 4.

 3. Смаль К. Буковина: [пісня / сл. І.Семенюка] / К.Смаль // Вільне життя.- 1996.- 20 лип. (№29).- С. 6.

 4. Смаль К. Великдень: [пісня / сл. О.Клайника] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 29 квіт. (№18).- С. 2.

 5. Смаль К. Висока могила стоїть край села: [пісня / сл. І.Труша] / К.Смаль // Буковин. віче.- 2003.- 3 груд.

 6. Смаль К. Вишивала мати рушники: [пісня / сл. Г.Лисої] / К.Смаль // Барвисток.- Кіцмань, 1999.- Вип.8.- С. 39; Вижн. обрії.- 1999.- 4 черв. (№45-46).- С. 3; Крайова освіта.- 2001.- трав. (№20).- С. 16.

 7. Смаль К. Волошки: [пісня / сл. Г.Семенюка] / К.Смаль // Вільне життя.- 1998.- 4 квіт. (№14).- С. 8.

 8. Смаль К. Дивоквіт любові; За шибкою вікна: [пісні / сл. Г.Дущак] / К.Смаль // Рідний край.- 1999.- 3 квіт. (№14).- С. 6.

 9. Смаль К. Дівчинка - калинка: [пісня / сл. Є.Томші] / К.Смаль // Барвисток.- Кіцмань, 1998.- Вип.7.- С. 41.

 10. Смаль К. Доля: [романс / сл. В.Хащового] / К.Смаль // Вільне життя.- 1997.- 11 жовт. (№41).- С. 4; Буковин. віче.- 2005.- 26 жовт.

 11. Смаль К. Живий у музиці і в слові: [пісні про Т.Шевченка] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 4 берез. (№10).- С. 7.

 12. Смаль К. За волю і славу: [пісня / сл. І.Семенюка] / К.Смаль // Вільне життя.- 1996.- 28 верес.

 13. Смаль К. Запізнилась ружа розцвісти: [пісня / сл. І.Семенюка] / К.Смаль // Вільне життя.- 1992.- 12 груд. (№86-87).- С. 5; 1995.- 4 лют. (№11-12).- С. 4.

 14. Смаль К. Зашуміли ясени сумно біля брами: [пісня / сл. Г.Трафюка] / К.Смаль // Новий день.- 2000.- 15 верес.(№38).- С. 6; Вечорниці.- 2002.- 12 квіт. (№ 7).- С. 2.

 15. Смаль К. Земля моєї України: [пісня / сл. М.Дзудзело] / К.Смаль // Вільне життя.- 2002.- 23 серп. (№ 34).- С. 12.

 16. Смаль К. Зимова вишня: [пісня / сл. Г.Лисої] / К.Смаль // Вечорниці.- 1999.- 13 лют. (№3).- С. 2; Вільне життя.- 1999.- 6 лют. (№6).- С.8.

 17. Смаль К. Мамин рушник: [пісня / сл. П.Задираки] / К.Смаль // Вечорниці.- 1998.- 15 трав. (№9).- С. 2.

 18. Смаль К. Мамина любов: [пісня / сл. С.Заєць] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 13 трав. (№20).- С. 7.

 19. Смаль К. Мамина осінь: [пісня / сл. Г.Лисої] / К.Смаль // Барвисток.- Кіцмань, 1999.- С. 41; Вільне життя.- 1999.- 15 трав. (№20).- С. 8.

 20. Смаль К. Моє місто: [пісня / сл. В.Хащового] / К.Смаль // Вільне життя.- 2005.- 1 лип. (№27).- С. 5.

 21. Смаль К. Моліться щиро, Ярославни: [пісня / сл. Г.Лисої] / К.Смаль // Вечорниці.- 1999.- 12 листоп. (№2).- С. 2.

 22. Смаль К. Намалюю: [пісня / сл. М.Дзудзело] / К.Смаль // Дзвіночок.- 2004.- січ.

 23. Смаль К. Ой, горе тій чайці: [пісня / сл. І.Мазепи] / К.Смаль //
  Труш І. На бистрині життя / І.Труш.- Чернівці, 2003.- С. 76.

 24. Смаль К. Ой чия ж то стара мати: [пісня / сл. Г.Лисої] / К.Смаль // Барвисток.- 1999.- Вип. 3.- С. 38-39.

 25. Смаль К. Повстанська: [пісня / сл. В.Хащового] / К.Смаль // Вільне життя.- 2005.- 14 жовт. (№42).- С. 5.

 26. Смаль К. Посадила мама у дворі калину: [пісня / сл. Г.Лисої] / К.Смаль // Сільський час.- 1999.- 6 серп. (№81).- С. 18.

 27. Смаль К. Радіє нині цілий світ: [пісня / сл. О.Кондри] / К.Смаль // Вільне життя.- 2003.- 4 січ. (№1).- С. 12.

 28. Смаль К. Рідна мова солов’їна: [пісня / сл. В.Сімейка] / К.Смаль // Крайова освіта.- 2003.- 21 лют.(№ 7).- С. 16.

 29. Смаль К. Синьо-жовтий прапор: [пісня / сл. В.Зубара] / К.Смаль // Відродження.- 1993.- 22 жовт. (№15-16).- С. 5.

 30. Смаль К. Скрипка: [пісня / сл. Є.Лещука] / К.Смаль // Вільне життя.- 1999.- 10 квіт. (№15).- С. 8.

 31. Смаль К. Сумує мати край вікна: [пісня / сл. В.Зубара] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 19 серп. (№34).- С. 6.

 32. Смаль К. Суховерхове, рідний ти мій: [пісня / сл. Н.Біблюк] / К.Смаль // Буковин. віче.- 2005.- 28 верес.

 33. Смаль К. Танго кохання: [пісня / сл. Л.Горбачевської-Абламської] / К.Смаль // Поезія моєї душі.- Чернівці, 2001.- С. 90-91.

 34. Смаль К. Тебе я шукаю: [пісня / сл. Б.Бори] / К.Смаль // Буковин. віче.- 1997.- 10 верес.

 35. Смаль К. Ти чудова, як вечір весною: [пісня / сл. Д.Загула] / К.Смаль // Вижн. обрії.- 2000.- 1 верес. (№69-70).- С. 7.

 36. Смаль К. Ти шукав свою квітку надії: [пісня / сл. Л.Ржегак] / К.Смаль // Вільне життя.- 2009.- 20 лют. (№8).- С. 12.

 37. Смаль К. Тобі співаю, люба Україно: [пісня / сл. К.Смаля, В.Сімейка] / К.Смаль // Вільне життя.- 1998.- 22 серп. (№34).- С. 7.

 38. Смаль К. Уклін тобі, скрипалю: [пісня / сл. Й.Палятинського] / К.Смаль // Вільне життя.- 2009.- 6 лют. (№6).- С. 12.

 39. смаль к. Тут родився Федькович: [пісня / сл. Г.Павленко] / К.Смаля // Вижн. обрії.- 1999.- 6 серп. (№63-64).- С.8; Вільне життя.- 1999.- 13 серп. (№33).- С. 7.

 40. Смаль К. Хай цвіте Вкраїнонька-калина: [пісня / сл. В.Письменного] / К.Смаль // Буковин. віче.- 1998.- 3 черв.

 41. Смаль К. Хотіла б я калиною зрости: [пісня / сл. Н.Кибича] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 21 жовт. (№43).- С. 7.

***

 1. Смирнова І. Прощання з інтернатом: [пісня / сл. і мелодія І.Смирнової, нот. запис К.Смаля] / І.Смирнова // Вільне життя.- 2000.-
  30 верес. (№40).- С. 7.

 2. Чар-зілля: [пісня / сл. М.Кубей, нот. запис К.Смаля] // Вільне життя.- 2009.- 27 лют. (№9).- С. 12.

***

 1. Летіла зозуля: [народна пісня / зап. К.Смаль від Тетяни Відник] // Благовіст.- 2010.- 24 лип. (№29).

 2. Ой, горі буйний вітер віє: [пісня / запис К.Смаля від М.Гаврилюк] // Голос краю.- 1998.- 20 берез. (№12).- С. 2.

 3. Прощання Мазепи: [пісня / сл. і муз. невідомого автора, фолькл. запис К.Смаля від П.Гонтара] // Буковин. віче.- 1999.- 28 лип. (№55).

 4. Слава, слава, наш Кобзарю: [пісня / сл. зап. М.Іванюк, муз. нар. пісні запис К.Смаля] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 4 берез.(№10).- С.7.

***

 1. На Різдво Христове: [коляда / зап. фольклор. К.Смаль в с.Борівці Кіцман. р-ну в 1996 р.] // Карпати.- 2000.- 1 січ. (№1).- С. 3.

 2. На різдвяні свята; Ой високо в темнім небі: [колядки / зап. К.Смаль] // Вільне життя.- 1995.- 30 груд. (№103-104).- С. 3.

 3. Нова радість стала: [Буковин. колядка із зб. К.Смаля] // Дністр. зорі.- 2000.- 1 січ. (№1).- С. 5.

 4. Новая радість; Ходить Господь по раю: [колядки / зап. К.Смаль в с.Брусеньках від М.Гулей, М.Гулі] // Вільне життя.- 2000.- 6 січ. (№2).- С.3.

 5. Ой дивнеє народження: [коляда / зап. К.Смаль в с.Кострижівка Заставн. р-ну] // Чернівці.- 2000.- 6 січ. (№2).- С. 1.


Пісенна фольклористика К.А.Смаля

 1. Смаль К. В піснях ожила слава: [ст. К.Смаля] / К.Смаль // Вільне життя.- 1998.- 22 серп. (№34).- С. 7.

 2. Смаль К. Весняне свято музики: [звіт. концерт у Кіцмані] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 27 трав. (№22).- С. 7.

 3. Смаль К. Живе і житиме в пісні: [про Т.Шевченка] / К.Смаль // Вільне життя.- 2005.- 27 трав. (№22).

 4. Смаль К. Живий у музиці і в слові: [про Т.Шевченка] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 4 берез. (№10).- С. 7.

 5. Смаль К. Заграй, цигане старий: [про романс С.Воробкевича] / К.Смаль // Вільне життя.- 2001.- 5 трав. (№18).- С. 7.

 6. Смаль К. Невмирущий дух Мазепи: [про пісню «Прощання Мазепи»] / К.Смаль // Буковин. віче.- 1999.- 28 лип. (№55).

 7. Смаль К. Незабутні зустрічі: [про В.Івасюка] / К.Смаль // Вільне життя.- 1999.- 27 лют. (№9).- С. 6.

 8. Смаль К. Пісенна муза Тараса Бойчука: [комп. з Вижниці] / К.Смаль // Німчич.- 2006.- С. 142.

 9. Смаль К. Самобутній талант: [про комп. і співака М.Гулю з с.Брусеньки Кіцман. р-ну] / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 12 серп. (№33).

 10. Смаль К. Старовинні колядки Буковини / К.Смаль // Вільне життя.- 2000.- 6 січ. (№2).- С. 3.

 11. Смаль К. У вінку чарівних мелодій: [авт. концерт М.Новицького] / К.Смаль // Вільне життя.- 1998.- 2 трав. (№18).- С. 7.

 12. Смаль К. Хто автор пісні?: [про пісню «Розкажи мені смереко» / сл. і муз. Л.Якима] / К.Смаль // Благовіст.- 2010.- 11 верес. (№37).


Література про життя і творчість К.А.Смаля

 1. Смаль Кузьма Антонович // Столярчук Б. Контрабасисти України / Б.Столярчук.- Рівне, 1992.- С. 4, 51.

 2. СМАЛЬ Кузьма Антонович // Богайчук М.А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М.Богайчук.- Чернівці, 2005.- С.251-252.

 3. СМАЛЬ Кузьма Антонович // Видатні діячі культури та мистецтв Буковини: біобібліогр. довідник / авт.-уклад. Ю.Боганюк, О.Гаврилюк, Г.Добровольська, М.Довгань, А.Іваницька.- Чернівці, 2010.- Вип. 1.- С.262-264.

 4. СМАЛЬ Кузьма Антонович // Композитори Буковини: довідник-посібник / уклад. А.В.Плішка.- Чернівці, 2006.- С. 63-64.

 5. Смаль Кузьма (1935) – музикант, композитор // Поляк М. Календар буковинців в іменах / М.Поляк.- Чернівці, 2008.- С. 156.

 6. Кузьма Смаль // Дуб Р. Літературно-мистецька Кіцманщина: путівник.- Чернівці, 2003.- С. 11.

 7. Смаль Кузьма // Іванюк М. Літературно-мистецька Вижниччина: біобібліогр. довідник / М.Іванюк.- Вижниця: Черемош, 2001.- С. 171-173.

***

 1. Никифоряк Д. Тридцять книг пісенного фольклору Кузьми Смаля: [про К.Смаля] / Д.Никифоряк // Ой у горах смерекових: народні пісні Вижницького району Чернівецької області / зап. нотація мелодій та упоряд. К.Смаля.- Вижниця, 2010.- С. 12-13.

 2. Про автора запису пісень (Кузьма Смаль – композитор, фольклорист, музикоетнолог) // Мензак Г. Вклонись людино, світлій правді!: нариси історії села Банилів та повстанські пісні Буковини / Г.Мензак.- Вижниця, 2004.- С. 352.

 3. СМАЛЬ Кузьма Антонович: [біографія композитора, фольклориста, етномузиколога] // Мамині чорнобривці: народні пісні, запис. у с. Хоружівка Недригайлівського р-ну Сумської області / фольклор. запис і нотогр. К.Смаля.- Вижниця, 2006.- Обкл.

***

 1. Відзнаки та нагороди – від Президента України: [звання «Заслужений працівник культури України» присвоєно К.А.Смалю] // Буковин. віче.- 2007.- 11 лип. (№50).- С. 2.

***

 1. Нові лауреати: [премії ім. С.Воробкевича за 2003 р. комп. К.Смалю] // Мол. буковинець.- 2003.- 30 жовт.- 5 листоп. (№ 140).- С. 2; Буковина.- 2003.- 5 листоп.

***

 1. КУЄК М. Український фольклорист, етномузиколог, композитор Кузьма Смаль, який живе і творить у Кіцмані, відзначений літературно-мистецькою премією ім.Г.Гараса / М.Куєк // Вільне життя.- 2007.- 20 квіт. (№16).- С. 2.

***

 1. КУЄК М. Кіцмань інформ: [про фольклор. гурт «Струни серця» та комп. І.Богданюка із Шипинців Кіцман. р-ну та про присудження Всеукр. премії В.Гнатюка фольклористові К.Смалю] / М.Куєк // Вільне життя.- 2008.- 23 трав. (№ 21).- С. 2.

 2. Премія – композитору з Кіцманя: [про фольклориста і композитора К.Смаля, який перший із буковинців став лауреатом Всеукр. премії ім. В.Гнатюка] // Мол. буковинець.- 2008.- 29 трав. (№60).- С. 7.

***

 1. Золота нитка духовності: лауреат премії ім. В.Зубара // Вільне життя.- 2000.- 19 серп. (№34).- С. 8.

 2. Премія ім. В.Зубара: [присуджено К.Смалю] // Буковин. віче.- 2000.- 16 серп. (№ 84).- С. 1.

***

 1. ПРЕМІЯ ім. братів Богдана та Левка Лепких: [Кузьма Смаль – популяризатор укр. пісен. творчості] // Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та мистецтва (л-ра) у 2005 році.- К., 2006.- С. 16.

 2. ДОНЕЦЬ Р. Перший з буковинців: [лауреат міжнар. літ.-мистец. та громад.-політ. премії братів Лепких К.Смаль з Кіцманя] / Р.Донець // Вільне життя.- 2005.- 16 верес. (№ 38).- С. 5.

 3. ЯРОВИЙ М. Перший буковинець імені Лепких: [К.Смаль – композитор і фольклорист, лауреат міжнар. літ.-мистец. та громад.-політич. премії ім. братів Лепких] / М.Яровий // Доба.- 2005.- 29 верес. (ч.39).- С. 4.

***

 1. Гринюк В. Композиторові дали премію: [про найвищу муз. відзнаку Івано-Франківщини – літ.-мистец. премію ім. Д.Січинського, якої удост. К.Смаль із Кіцманя за кн. «Ой, не коси, бузьку, сіна»] / В.Гринюк // Мол. буковинець.- 2009.- 17 груд. (№142).- С. 11.

***

 1. Смаль К. В пісні живе джерело: [інтерв’ю / вів М.Куєк] / К.Смаль // Вільне життя.- 2003.- 28 листоп. (№48).- С. 8.

 2. Смаль К. «Хай пісня завжди буде з нами»: [інтерв’ю / вела В.Алексєєнко] / К.Смаль // Татарбунарский вестник.- 2004.- 4 авг. (№59).

***

 1. Буковинський фольклорист Кузьма Смаль записав більше тисячі поліських пісень [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/790/171/28739

 2. Возняк О. Під прапором пісні: [про комп. та фольклор. К.Смаля] / О.Возняк // Буковин. віче.- 2005.- 5 жовт.

 3. Возняк О. Чим живеш, людино?: [вечір, присвяч. К.Смалю] / О.Возняк // Новий день.- 2005.- 4 листоп. (№45).- С. 8.

 4. Гулей М. Пісні з нашого села: [фолькл. колектив «Світлиця» с.Шишківці Кіцман. р-ну співпрацює з комп. К.Смалем] М.Гулей // Вільне життя.- 1998.- 4 квіт. (№14).- С. 6.

 5. Гусар Ю. 16 жовтня народився фольклорист, музикознавець, композитор, педагог, лауреат премій імені В.Зубара і С.Воробкевича Кузьма Смаль (1935) / Ю.Гусар // Вечірні Чернівці.- 2007.- 11 жовт. (№41).- С. 6. – (Зі скрині чернів. літописця).

 6. Дем’ян Г. Дві тисячі мелодій: [про К.Смаля] / Г.Дем’ян // Мол. буковинець.- 1983.- 21 груд. (№152).- С. 4.

 7. Ізраїлик С. У Чарівному світі музики: [зустріч з музикантом К.Смалем] / С. Ізраїлик // Вільне життя.- 2000.- 27 трав. (№22).- С. 7.

 8. Золота нитка духовності: [про К.Смаля] // Вільне життя.- 2000.- 19 серп. (№34).- С. 8.

 9. Кідещук І. Кузьма Смаль – найбільший друг української пісні в Буковині / І.Кідещук // Вільне слово.- 2006.- трав

 10. Куєк М. Відомий український фольклорист Кузьма Смаль, який живе в Кіцмані, нещодавно повернувся з Румунії, де брав участь у презентації книги «Пісенні скарби Негостини» / М.Куєк // Вільне життя.- 2006.- 22 груд. (№52).- С. 3.

 11. Куєк М. Збирач золотих скарбів: [про музиканта і комп. К.Смаля та присвоєння йому звання «Засл. Працівник культури України»] / М.Куєк // Вільне життя.- 2007.- 13 лип. (№28).- С. 4.- Вкл. «Кума».

 12. Куєк М. Навіки в серці те, що не вмирає: [про К.Смаля] / М.Куєк // Вільне життя.- 1999.- 24 квіт. (№17).- С. 7.

 13. Лижник Я. 170 років з дня народження Юрія Федьковича: [згад. про К.Смаля] / Я.Лижник // Рідний край.- 2004.- 14 серп. (№22).

 14. Мазур Т. Поклик долі: [про К.Смаля] / Т.Мазур // Слово Просвіти.- 2001.- 14 груд. (ч.37).

 15. Матвіїшина Г. Незабутні зустрічі: [є про К.Смаля] / Г.Матвіїшина // Буковина.- 2008.- 4 листоп. (№82).- С. 2.

 16. Мінтенко М. П’ять книг за один рік: [про К.Смаля] / М.Мінтенко // Буковин. віче.- 2006.- 13 груд. (№96).- С. 3.

 17. НИКИФОРЯК Д. Народна пісня – візитка кожної людини: [про К.Смаля] / Д.Никифоряк // Німчич.- 2009.- № 1.- С. 167-168.

 18. ОДИНАК З. Збирач народних перлин: [до 70-річчя композитора, музиканта, етномузиколога К.Смаля] / З.Одинак // Буковина.- 2005.- 12 жовт.

 19. ПАЛЯТИНСЬКИЙ Й. За працю і шана: [про життєвий і творчий шлях Кузьми Смаля та присв. почес. звання «Заслужений працівник культури України»] / Й.Палятинський // Буковин. віче.- 2007.- 24 жовт. (№81).- С. 3.

 20. ПАЛЯТИНСЬКИЙ Й. На каву – до Валентини: [є про К.Смаля] / Й.Палятинський // Буковин. віче.- 2005.- 28 верес.

 21. Палятинський Й. Подвижник української пісні: [про К.Смаля] / Й.Палятинський // Відродження.- 2006.- квіт. (ч.4).- С. 4.

 22. ПАЛЯТИНСЬКИЙ Й. Хай наші душі стануть багатшими: [вечір у Кіцман. район. б-ці з нагоди 70-річччя фольклор., комп. Кузьми Смаля] / Й.Палятинський // Буковин. віче.- 2005.- 21 жовт.

 23. ПИШНЮК В. Фольклорист Кузьма Смаль / В.Пишнюк // Захід.- 2009.- 8 жовт. (№ 40).- С. 9.

 24. Позняк Н. Вона знає більше тисячі пісень: [про Уляну Кот і Кузьму Смаля] / Н.Позняк // Народне слово.- 2006.- 2-8 листоп. (№44).

 25. Позняк-Хоменко Н. Неходжені стежки Кузьми Смаля / Н.Позняк-Хоменко // Народне слово.- 2009.- 22-28 жовт. (№38)

 26. РУТКОВСЬКА О. Тридцять фольклорних збірок Кузьми Смаля / О.Рутковська // Соломія.- 2009.- верес. (№ 3).

 27. Сцібайло І. Визначено лауреатів премії імені братів Лепких: [К.Смаль] / І.Сцібайло // Місто Тернопіль.- 2005.- 7 верес. (№36).

 28. У пісні прославляє Бога: [про К.Смаля] // Вільне життя.- 2003.-
  4 січ. (№1).- С. 12.

 29. Хащовий В. «Хай наші душі стануть багатшими»: [ювілейн. вечір К.Смаля] / В.Хащовий // Вільне життя.- 2005.- 21 жовт. (№43).- С. 8.

 30. Чайка О. «Я читала співаночки про Воробкевича…» / О.Чайка // Буковин. віче.- 2003.- 24 верес. (№72).- С. 4.

 31. Яківчук А. Оберіг скарбів пісенних: [про К.Смаля] / А.Яківчук, Р.Татарин, В.Рухтерак, М.Куєк // Вільне життя.- 2000.- 22 лип. (№30).- С.7.

 32. Яківчук А. Шукач пісенних скарбів: [про К.Смаля] / А.Яківчук // Буковина.- 1999.- 30 черв.

 33. Янушевська Л. «Ясне сонце освітило нашу Буковину»: [про комп. К.Смаля] / Л.Янушевська // Буковина.- 2004.- 8 груд.

 34. Яровий М. Збирач народних перлин: [про К.Смаля] / М.Яровий // Культура і життя.- 2008.- 1 жовт. (№40).- С. 2.


Бібліографія

 1. СМАЛЬ Кузьма Антонович // Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (2001-2005 рр.): біобібліогр. покажчик.- Чернівці, 2006.- Вип.2.- С. 45-49.

 2. 16 жовтня – 70 років від дня народження фольклориста, музикознавця, композитора, педагога Кузьми Смаля (1935) // Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2005 р.): бібліогр. покажчик.- Чернівці, 2005.- С. 148-151.

 3. 16 жовтня – 75 років від дня народження фольклориста, музикознавця, композитора, педагога Кузьми Смаля (1935) // Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2010 р.): бібліогр. покажчик.- Чернівці, 2009.- С. 303-310.

 4. КУЗЬМА Смаль // Літературно-мистецька Буковиніана – 2005: [метод.-бібліогр. матер.] / авт.-упоряд. О.Довгань, О.Гаврилюк.- Чернівці, 2005.- С. 117-141.

Іменний покажчик


Алексєєнко В. 126

Біблюк Г. 71

Богайчук М. 105

Боганюк Ю. 106

Богданюк І. (117)

Бойчук Т. (99)

Бора Б. 73

Буднікова О. 33

Венедич Ю. 37

Вишковський П. 6

Відник Т. (83)

Возняк Д. 37

Возняк О. 128, 129

Воробкевич С. (8), (96), (115), (131), (156), (161)

Гаврилюк М. 84

Гаврилюк О. 106, 164

Гарас Г. (116)

Гнатюк В. (117), (118)

Гнатюк Д. (25)

Гонтар П. (85)

Горбачевська-Абламська Л. 72

Гринюк В. 7, 124

Губчин О. 22

Гулей М. (90), 130

Гулей Ф. 4

Гуля М. (90), (100)

Гусар Ю. 25, 131

Данилюк Р. 1, 2, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 24

Дем’ян Г. 132

Дзудзело М. 54, 61

Добровольська Г. 106

Довгань М. 106

Довгань О. 164

Донець Р. 122

Дуб Р. 109

Дущак Г. 47

Загул Д. 74

Задирака П. 56

Заєць С. 57

Зубар В. 68, 70, (119), (120), (131)

Іваницька А. 106

Іванюк М. 26, 86, 110

Івасюк В. (98)

Ізраїлик С. 133

Кавацюк І. 35

Камська О. 8

Кибич Н. 80

Кириловська Т. 30

Кідещук І. 2, 7, 20, 135

Клайник О. 43

Ковач І. 14

Кондра О. 66

Косаківський В. 9

Кот У. (12), (13), (150)

Кубей М. 82

Куєк М. 1, 4, 6, 8, 21, 27-29, 116, 117, 125, 136-138, 157

Кузик Я. 10, 30

Лагаєва Т. 34

Лемега П. 41

Лепкий Л. (121), (122), (123), (153)

Лепкий Б. (121), (122), (123), (153)

Лещук Є. 69

Лижник Я. 139

Лиса Г. 21, 34, 40, 45, 55, 58, 60, 63, 65

Лібера І. 28

Мазепа І. 62, (97)

Мазур Т. 24, 140

Матвіїшина Г. 141

Мацерук В. 35

Мензак Г. 112

Михальчук О. 1

Мінтенко М. 8, 30, 142

Никифоряк Д. 10, 111, 143

Никифоряк Ф. (18)

Новицький М. (102)

Одинак З. 144

Онищук Я. 2

Орлецький Г. 3

Павленко Г. 78

Палятинський Й. 7, 15, 77, 145-148

Pareska J/ 32

Письменний В. 79

Пишнюк В. 149

Плішка А. 107

Позняк Н. 150

Позняк-Хоменко Н. 14, 151

Поляк М. 108

Приходько-Возняк О. 36, 37

Ребошапка І. 14

Ржегак Л. 75

Рутковська О. 152

Рухтерак В. 157

Савчук О. 35

Селезінка В. 26

Семенюк І. 42, 46, 51, 52

Сиротюк В. 38

Сімейко В. 67, 76

Січинський Д. 124

Скулеба Г. 15

Смаль К. 1-24, (25), 26-30, (30), 31-103, (104-164)

Смирнова І. 81

Стефаник В. (15)

Столярчук Б. 104

Сцібайко І. 153

Татарин Р. 157

Ткачук Н. 39

Томша Є. 48

Трафюк Г. 53

Труш І. 44

Туз Д. 8


Усатенко В. 21

Федькович Ю. (30), (78), (139)

Фещук Н. 30

Хащовий В. 49, 59, 64, 155

Цвігун Т. 9

Чайка О. 8, 156

Черватюк О. 3

Червона А. (24)

Шаргородська В. 27

Шевченко Т. (50), (94), (95)

Юкальчук М. 9

Яким Л. (103)

Яківчук А. 22, 23, 157, 158

Янушевська Л. 30, 159

Яровий М. 123, 160
ЗМІСТ

Тридцять фольклорних збірок Кузьми Смаля ……………………………….. 3

Кузьма Антонович Смаль - фольклорист–етномузиколог …………………. 9

Основні дати життя і діяльності К.А.Смаля …………………………………. 11

Пісенний фольклор К.А.Смаля ..……………………………………………… 13
Література про життя і творчість К.А.Смаля ……………………………….....20

Бібліографія …………………………………………………………………….. 24

Іменний покажчик ...…………………………………………………………… 25

_____________________________________________________________________Віддруковано на обладнанні
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка

58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 47, тел.: 52-62-05.

Наклад 20.2010 р.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

До 75 -річчя від дня народження iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
До 75 -річчя від дня народження iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
До 75 -річчя від дня народження iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с
До 75 -річчя від дня народження iconДо 120-річчя від дня народження
З-14 Дмитро Загул: біобібліог покажчик (до 120-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 24 с
До 75 -річчя від дня народження iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
До 75 -річчя від дня народження iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
До 75 -річчя від дня народження iconУсний журнал до 120-річчя від дня народження І 70-річчя від дня смерті
Михайло Кравчук – математик широкого масштабу. Його ім’я добре відоме у світовій математичній науці. Світ не знав лише, що він –...
До 75 -річчя від дня народження iconРозпорядження голови районної державної адміністрації1 від 18 квітня 2011 року м. Теребовля №256 Про відзначення в районі
Про відзначення в області 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання”, враховуючи велике...
До 75 -річчя від дня народження iconВ᾿ячеслав Чорновіл – творець української Незалежності /до 80-річчя від дня народження В᾿
В᾿ячеслав Чорновіл – творець української Незалежності : до 80-річчя від дня народження В᾿ячеслава Чорновола : біобібліографічний...
До 75 -річчя від дня народження iconПоетеса тетяна ульянівна корнійчук (до 60-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис
Поетеса Тетяна Ульянівна Корнійчук : біобібліогр нарис до 60-річчя від дня народження / Сарненська центральна районна бібліотека;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка