Досвід викладання української мови в російськомовній школіСкачати 191,48 Kb.
Дата конвертації15.07.2017
Розмір191,48 Kb.Плакида Н.П.

Кафедра української мови та літератури
Досвід викладання української мови в російськомовній школі

( на прикладі НВК „ШГП” ХОР)
Україна сьогодні переживає гостру кризу в усіх сферах народного життя – в економіці, політиці, духовності. Не обминула така доля й освіту, а в ній і предмети гуманітарного циклу, насамперед такі визначальні, як мова, література, історія. Саме вони формують духовний світ людини, визначають ставлення до вічних уселюдських цінностей, пробуджують історичну пам'ять, національну самосвідомість народу.

Сучасна шкільна практика все більш і більш орієнтована на диференційований шлях розвитку, що своєю чергою впливає на вирішення проблеми індивідуальної парадигми учнів. Визнання того, що учень – особистість, і саме він є цінністю, змінило філософську концепцію школи.

Навчання української мови як державної в школах з російською мовою викладання має на меті забезпечити активне володіння учнями державною мовою, сформувати в них мовленнєву, мовну, соціокультурну та діяльнісну компетенції. Сучасне осмислення проблем мовної освіти, новий погляд на мову як суспільне явище і навчальний предмет та реалізація їх у школі з російською мовою викладання зумовлює підвищення теоретико-методичного рівня навчання й розвитку учнів.

Сьогодні досить активно пропагується педагогіка співробітництва: друкуються у великій кількості статті на цю тему, їй присвячуються і радіопередачі. Але чи досить співробітництва для формування людей здатних змінити наше суспільство? У слові "співробітництво" корінь "ро­біт", співробітничати - значить розділяти роботу, працю. Сьогодні найважливіше - співтворчість, спільне творення, допомога вчителя в активному пошуку дитиною відповідей на значні і складні запитання. Співробіт­ництво - лише перший ступінь до мети, наступний - співтворчість. Пройти цей шлях нелегко, цьому передує величезна підготовча робота і вчителя, і учня. А скільки вогню в очах дітей, яка гордість за довіру! Це ми спостерігаємо на уроках вчителів української мови гімназії НВК «Школа гуманітарної праці» С.П.Колодій, В.М Баденко, Н.Г.Довбні, Н.П.Плакиди.

Учителі зацікавлюють, заохочують учнів своїм предметом, показують красу, ніжність, мелодійність державної мови. Це уроки-свята, уроки – пошуки, диспути, бесіди за круглим столом. Досягається висока практична спрямованість, забезпечується активність кожного учня на уроці.

Серед методів і прийомів необхідно велику увагу приділяти порівнянню явищ і фактів української та російської мов. Застосування на уроках прийомів зіставлення і порівняння полегшує засвоєння учнями теоретичного матеріалу, оволодіння нормами як української, так і російської мов, сприяє розвитку їхнього мислення і мовлення. Вдало використані різноманітні види робіт сприяють вихованню інтересу до знань, формуванню умінь та навичок грамотного письма, усного мовлення. Вчителі вдало добирають текстовий матеріал, що відображає загальнолюдські цінності – любов до людини, доброту, милосердя, чесність, працелюбність, бережливе ставлення до природи. У змісті мовного та літературного матеріалу посилена національна концепція, використовуються елементи народознавства, пов’язані з історією, культурою, звичаями та побутом українського народу. Ураховуючи, що в російськомовних школах засвоєння української мови відбувається в білінгвальному середовищі, часто спостерігається досить низький рівень культури мовлення учнів. Виховання мовленнєвої культури тісно пов’язане з оволодінням мовними засобами в будь-якій мовленнєвій ситуації, умінням користуватися багатими ресурсами української мови, правильно й виразно висловлювати свої думки. Образне мовлення як компонент виразності є показником якісного, довершеного мовлення і виступає для російськомовних учнів експонентом світосприймання, характеру, ментальності, інтелектуального і художнього генія українців. Тому вагомим компонентом підвищення загальної культури та культури мовлення школярів є розвиток образного мовлення, що впливає на виховання патріотизму і громадянськості.

Нами пропонується шлях вирішення проблеми на основі комунікативно-діяльнісного, функціонально-стилістичного та особистісного підходів; застосування поряд із традиційними нових технологій навчання української мови, у тому числі й інтерактивних прийомів.

Учитель і учень перебувають у ситуації співпраці, і завдання учителя на уроці - стимулювати школярів до особистісного сприйняття дійсності та яскравого виразного образного відтворення її .

Щоб у школяра виникла потреба збагачувати своє мовлення образними словами в запланованих чи спонтанних ситуаціях спілкування, учитель має допомогти побачити надзвичайне багатство образних ресурсів української мови, відкрити перспективу на майбутнє. Наприклад, урок розвитку зв’язного мовлення (6 клас) учитель В.М. Баденко починає з опису осіннього ранку, читає уривок з поезії російською мовою та пропонує перекласти поетичні рядки. У процесі перекладу іменника горизонт російськомовні учні добирають лише один синонім небокрай і це створює проблемну ситуацію. Далі клас розбивається на групи, кожна група отримує на картці уривок з твору одного з видатних українських письменників, де були використані іменники-синоніми зазначеного ряду. Діти виписують на картки зразки поетичного використання авторами синонімів до слова горизонт, відправляють їх до “Редакційного кошика” та усно вмотивовують авторський вибір. У результаті, предметом дитячих уподобань стають прекрасні літературні взірці.

Стимулюють образномовленнєву діяльність учнів групові ігри:

Матрьошка ” (діти знайомляться з декількома текстами різного типу мовлення, об’єднаними певною темою; необхідно створити такий текст, де були б використані художня розповідь з елементами опису або художній опис з елементом розповіді);

Архітектори ” (окремо подаються мікротеми, які необхідно логічно вибудувати в художній текст та дати йому образну назву);

Подорож у країну “Історію” ( у посібнику “Історія України” читаються тексти про створення Київської держави та компонується художня розповідь за пропонованим планом);

Очевидці подій“ (перечитується уривок з оповідання М.Коцюбинського “Дорогою ціною” і на його основі, але в результаті суто особистісного сприйняття, створюється розповідь про пожежу у плавнях).

Така діяльність учнів на уроці створює поштовх для самовираження. При цьому учитель завжди намагається забезпечити ситуацію успіху для учасників мовленнєвої комунікації. Якщо одному з учнів важко, він доручає своє висловлювання однокласнику.

Активна співпраця передбачає осягнення незвичного в мовному аспекті. При такому підході педагог виступає в якості консультанта, гіда, порадника, стає для учня найцікавішою людиною, до якої тягнуться. Заради цього вчитель має розкріпоститися, відмовитися від одноманітності. Атмосфера в класі має бути довірливою, орієнтованою саме на співпрацю. Форми роботи - нетрадиційні: індивідуальна, дослідницька, колективна, парна, групова. Навіть меблі у класі варто розташувати так, щоб учні могли бачити обличчя один одного.

Наприклад, після споглядання першого снігопаду учні створюють колективне висловлювання в художньому стилі на тему “Симфонія зимового ранку”. Учні “входять” в образи музичних інструментів, щоб усім разом, як в оркестрі, зіграти тему. Учитель виконує роль диригента оркестру. Діти словесно описують “прелюдію” (стан природи перед снігопадом), “пуант” (найбільш напружений етап – снігопад ), “коду” (природа після снігопаду).

Дуже доцільним є використання вправ за аналогією.


Наприклад, дібрати аналоги за літерою можна так, щоб вийшло зв'язне речення слова «свобода», щоб вони дали змогу скласти образні речення:

Свиня

Весело

Обідає

Біля

Океану

Доглядаючи

Арфу.
Так відомі слова учні починають розглядати з іншого боку. Можна запропонувати учням уявити ту свиню, яка має чудовий настрій, обідає на березі океану, дихає свіжим повітрям і при цьому вона ще доглядає арфу, бо її так попросили її знайомі музиканти. Дуже добре було б використовувати слова, як у наведеному вище прикладі, бо будь-яке слово може стати поштовхом для створення речення, оповідання, казки, вірша. За допомогою цього завдання можна також вивчати творчі мовні здібності дітей.

Створення художнього або публіцистичного тексту вимагає від усіх учасників знань техніки текстотворення та вияву індивідуальних рис: образної пам’яті, здатності до імпровізації, природного хисту до слова. При цьому береться до уваги неформальність стосунків учителя й учнів, психологія сприйняття й розуміння дітей. Продемонструємо це на фрагменті уроку:

Учитель: Відомо, що реклама рухає торгівлю, але у шкільних заняттях немає місця торгу. Не секрет, що деякі з вас забувають заглядати до підручника, а слід би! Ось і завдання : зробити рекламу підручників.

Далі учні висловлювалися на задану тему.

Учень: Підручник “Українська мова” – це вияв любові до українського слова, української мови. У цієї книжки немає канікул і вихідних. Її можна відкрити завжди - щоб прочитати хороший текст чи згадати правило. Сучасна, невеликого розміру, естетично гарно оформлена. Вона легко вкладається в портфель, її не хочеться “забути” вдома.

Неможливо уявити дитяче мислення без казки, живої, яскравої, яка засвоюється свідомістю, почуттями людини як певної сходинки людського мислення. У п’ятому класі діти самостійно складають казки та оформлюють ілюстрацій , їм це дуже подобається. На уроці мови можна спочатку скласти казку всім класом, а потім поодинці. Це не просто оповідання про фантастичні події, це цілий світ, у якому дитина живе.

Для всебічного розвитку творчих здібностей, стійкого інтересу до навчальної діяльності необхідне використання на уроках загадок, шарад, кросвордів, прислів'їв. Треба так організовувати роботу учнів, щоб на уроці були присутні і фронтальна, й колективна, і групова, й парна, й індивідуальна робота, учні мають уміти користуватись не лише підручником, а й додатковою літературою.

Отримання готової інформації від учителя, або з підручника не завжди викликає інтелектуальну активність учня . Дослідницька діяльність - це відкриття для школяра, сприятлива школа для самоосвіти, результат якої залежить від учителя і бібліотекаря, формує сучасну культуру читання. Діти отримують завдання підготувати повідомлення, реферати, проект.

Учні працюють над творчими проектами інтегрованого характеру. Наприклад, учні восьмого класу (під керівництвом вчителя української мови та літератури Плакиди Н.П.) збирають матеріал з теми «Поетична Херсонщина». Адже на Херсонщині багато невизнаних талановитих поетів.

До проведення відкритого уроку з розвитку зв’язного мовлення у 7 класі учням було дане завдання , як же відображено слово «зрада» у різних видах мистецтва. Учні підібрали яскраві приклади зображення зради до Батьківщини, рідних та близьких, коханих людей у різних видах мистецтва : літературі, живописі, фольклорі.

Учні ведуть читацькі щоденники. Кожного тижня проводяться бесіди обговрення прочитаних творів.

Щоб прищепити любов до читання необхідно продумувати завдання так, щоб учні систематично зверталися до словників, довідників, енциклопедій та картотек. Інтерес до них формують такі форми роботи, як вікторини, турніри кмітливих, літературні подорожі, експрес-екскурсії.

Не дивлячись на те, що учні навчаються в російськомовній школі, діти пишуть поезії українською мовою. Кожного року юні поети та письменники презентують свої творчі роботи на шкільних конкурсах «Юна муза», «Декламатор». Діти люблять складати кросворди, чайнворди, розгадувати запропоновані вчителем. Під час проведення тижня української мови та літератури учні брали активну участь у конкурсі «Розгадай».

Дана робота збагачує словниковий запас дитини, вчить аналізувати зміст прислів’їв, сприяє тренуванню пам’яті та впливає на формування особистості учня.

Як часто й сьогодні ми зустрічаємось з беззмістовністю, тупістю, самодурством. Переконані, що подолати їх можна тільки з допомогою школи, освіти, усвідомлення її паритетності. У цьому явищі - гибе­лі розумового потенціалу - крім соціально-політичних причин є причини и педагогічні.

Для вчителя-творця характерне образне, зв’язане з почуттями, і раціональне, наукове начало. Подальшу долю країни ми ставимо в залежності від того, чи будуть подолані беззмістовність і бездумність, неуцтво розумом окремих людей і суспільства в цілому.

Цій благородній справі віддають всі свої здібності вчителі української мови та літератури .


Н.П. Плакида (7 клас)

СКЛАДАННЯ ТВОРУ-О ПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНИМ СЮЖЕТОМ. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Мета: формувати в учнів уміння складати оповідання, викорис-

товуючи подану інформацію; розвивати вміння викладати свої думки відповідно до схеми побудови сюжету оповідан­ня; акцентувати увагу на вихованні почуттів порядності, толерантності, любові.

Методи й прийоми: бесіда, робота зі словником, таблицею, самостійна робота учнів.

Обладнання: репродукції картин «Таємна вечеря», «Взяття Христа під варту», «Тарас Бульба над тілом свого сина», таблиця-схема побудови сюжету оповідання, грамзапис 4-го концерту Антоніо Вівальді (2 і 3 частини).

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Міжпредметні зв'язки: історія України, зарубіжна література, українська література.

ХІД УРОКУI. Організація учнівського колективу

II. Створення психологічної ситуації

— Діти, давайте уявимо собі, що зараз вечір. Ми є свідками таєм­ної вечері, коли Ісус Христос уже знав, що на ранок він буде зраджений Іудою Іскаріотським за ЗО срібників. Поцілунок Іуди...

Так в історію людства ввійшла із книги книг ця одвічна тема — зрад­ництво.

III. Оголошення теми й завдань уроку

Вашим завданням сьогодні на уроці буде написання твору-оповідання, сюжет якого — зрада... Епіграфом до нашого уроку послужать слова відомого філософа Давнього Сходу Омара Хайяма:Хто зрадив раз тебе в житті не вір тому ніколи. Бо знай: з брудного джерела орли не п'ють води ніколи.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Актуалізація опорних знань.

• Діти, для того, щоб написати оповідання, давайте пригадаємо, що ж таке оповідання? (Це невеликий епічний художній твір про одну чи кілька подій у житті персонажа, що відіграють важливу роль.)

• Ми згадували з вами про сюжет, а що це таке? (Це подія чи система пов'язаних між собою подій, у процесі розвитку яких у творі розкрива­ються характери персонажів.)

• А що покладено в основу сюжету? (Підказаний життям конфлікт.)

• Які елементи виділяють у сюжеті? (Експозиція, зав'язка, розвиток дії,кульмінація, розв'язка.)

Одним із класичних сюжетів, розповсюджених у літературі інших народів, є зрада... Зрада своїх ідеалів, близьких людей, родини, роду, на­роду та Батьківщині.

2. Робота зі словником.

• Давайте з'ясуємо лексичне значення слова зрада за одинадцятитомним словником української мови.

3. Бесіда про зраду за проаналізованими на уроках літератури художні­ми творами.

- Давайте пригадаємо твори, вивчені в цьому навчальному році, в яких розглядається проблема зради.

1) «Дума про Марусю Богуславку».

• Доведіть, що Маруся все-таки зрадила Батьківщину? (Бо вона пере­йшла ту межу, яка відділяє порядну людину від зрадника — зреклася віри, не захотіла повернутися додому.)

• А чи могла Маруся в тій життєвій ситуації чинити по-іншому? (Вона вже мала сім'ю, дітей.)

• Чи можемо ми виправдати Марусю в цій ситуації?

2) Повість «Захар Беркут».

• Кого в цій повісті ми називаємо зрадником?

• Що штовхнуло Тугара Вовка до зради роду? (Бажання влади, грошей,

багатства.)

3) Пісня «Гомін, гомін по діброві» .

Який мотив зради був у козака? (Ця пісня про зраду козака й ставлення його родини до цього.

Історичною основою цього пісенного твору могло стати поодино­ке явище зради, яке засуджувалося не лише суспільством, громадою, але й близькими родичами зрадника.

Жанр — народна соціально-побутова козацька пісня.

Центральний образ твору — образ козака-зрадника. Слово «зра­да» не вживається у пісні, але розкривається описово, через діало­ги, коли козак запевняє, що йому не страшні ні турки, ні орда, які його наділяють кіньми, сріблом, золотом.

Мати не може змиритися зі зрадою сина й проганяє його. Не­гативно ставляться до козака й дві старші сестри. Тільки молодша, не розуміючи ще, любить козака як брата. Сам козак розуміє, що вороття йому немає, тому відповідає молодшій сестричці, що повер­неться, як пісок зійде (проросте) на камені. Так він відповідає й ма­тері, у якої прокинувся жаль та родинні почуття
4) А в яких творах зарубіжної літератури ви зустрічались зради? (Повість М. Гоголя «Тарас Бульба»). Учень отримав індивідуальне завдання. Він провів дослідження, знайшов рядки з повісті, які б відповідали картині І.Рєпіна «Іван Грозний вбиває свого сина».

. Отже, ми побачили, як майстри художніх творів викривають проблему зради, які мотиви, що штовхають людей до ситуації, коли її називатимуть зрадником.

4. Словникова робота.

На дошці записаний синонімічний ряд до слова зрада.

• Чи могли б ми назвати Андрія негідником?

• Давайте знайдемо відповідні синоніми для характеристики персонажів, про яких ми сьогодні згадали.

• Який мотив зради був у тих людей, які видали хлопчаків гестапів­цям? (Боязнь за своє життя, страх перед тими тортурами, що засто­сували фашисти.)Бліц-висновок. Отже, ми побачили, як майстри художнього слова роз­кривають проблему зради, які мотиви, що штовхають людину за ту межу, де її називатимуть зрадником.

4. Словникова робота.

На дошці записаний синонімічний ряд до слова зрадник.

5. Індивідуальна робота учнів.

Народ завжди давав оцінку людським вчинкам, вадам. Це виража­лось у народній поетичній творчості. Ви на сьогодні повинні були підібра­ти прислів'я, приказки про зраду.

• Зрадник гірший за ворога.

• Радше впадь, але не зрадь.

• Від народного гніву зрадник не втече.

• Лучче на своїй стороні кістьми лягти, ніж на чужій слави натягти.V. Алгоритм складання твору-оповідання

1. Робота з таблицею. Усне складання твору за схемою.

Я думаю, що багато з вас уже вирішили, про що будуть писати, який мотив матиме зрада «вашого» героя. Давайте продумаємо, що треба пи­сати, розкриваючи кожен композиційний елемент сюжету.

I. Експозиція (вступні події, які подаються у творі до зав'язки кон­флікту).

II. Зав'язка.

1. Сюжетні елементи (коли сталося?де?з ким?).2. Позасюжетні елементи (опис природи, інтер'єр, портретні характе­ристики, внутрішні монологи).

III. Розвиток дії (події, які призвели до загострення конфлікту).

IV. Кульмінація (пік загострення конфлікту).

V. Розв'язка (події, які відбувалися після розв'язання конфлікту).

2. Застереження перед написанням твору.

• Яка кількість персонажів оптимальна для поданого сюжету? (Три)

• Чи має автор право на власні оцінки і роздуми? (Так)

• Не слід переказувати будь-який прочитаний твір, не потрібно ство­рювати фантастично-романтичну легенду, треба написати оповіда­ння про те, що могло б бути чи не раз бувало в житті.

• Від якої особи треба вести розповідь? (Першої або третьої)

• В якому часі потрібно вживати дієслова?

3. Самостійна робота учнів на чернетках під музичний супровід.

• Яка музика звучала на початку уроку — сумна чи весела?

• Чому? Як співвідноситься вона з нашою темою? (Зрадництво завжди призводить до трагедії.)

4. Зачитування учнями своїх задумів.VI. Підсумок уроку

Учитель. Діти, ми сьогодні з вами говорили про такий вчинок людський, як зрада. А з чого ж він починається? (Від зради самого себе до зради близьких, коханих людей, а відтак Батьківщини.)

Чи є актуальною тема, яку ми сьогодні обрали, дайте оцінку таким моральним категоріям, як зрада, підступність

І, дай Боже, щоб ми ніколи в житті не переступили межу, за якою вже не будемо порядними людьми.VII. Домашнє завдання

Завершити оповідання і записати його в зошит для контрольних робіт.

Урок брейн-ринг з української мови: Лексика і фразеологія в 10 класі”

БРЕЙН-РИНГ «ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ»

Мета: повторити, закріпити, узагальнити, систематизувати знання, уміння і навички учнів з теми; підвищити інтерес до предмета, активізувати діяльність учнів, стимулювати .різні види спілкування, розвивати мовлення.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий у формі дидактичної гри — урок-змагання «Брейн-ринг».

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети, завдань уроку

— Сьогодні ми з вами повинні повторити, закріпити, узагальнити і систематизувати знання, уміння та навички з теми «Лексика і фразеологія». Цей урок ми проведемо у формі дидактичної гри-змагання «Брейн-ринг».Словникова робота

Брейн — блискуча думка, ідея.

Ринг — майданчик для змагання, арена.

Ареною нашої гри буде клас. Нам потрібно для гри 2 команди, учасниці турніру, решта - групи підтримки (вболівальники). Вболівальники І команди сидять зліва, II команди — справа. Займіть місця. Журі у класі — мої колеги по роботі.Умови: за кожний конкурс змагання максимальна сума балів — 5. Відповіді повинні бути чіткі, аргументовані, вболівальники можуть до- помагати команді в одержанні вищого балу. Усі письмові завдання здаєте на перевірку.

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок. Розминка

  1. І команда. Що вивчає розділ науки про мову лексикологія?

II команда. Що вивчає розділ науки про мову фразеологія?

І команда. Що таке лексика?

ІІ команда. Що таке лексичне значення слова?

2. Назвати одним словом.

I команда

1. Людина, яка виявляє надзвичайну відвагу, хоробрість, самовідданість у бою чи праці. (Герой)

2. Найвища почесна відзнака, нагорода за військові, трудові або інші заслуги. (Орден)

3. Здатність людини думати, мислити, основа її свідомого життя. (Розум)

4. Знання, вміння, здобуті в житті, на практиці. (Досвід)

5. Великий, хижий птах, який водиться в степах чи горах, а також образна назва сильної, мужньої людини. (Орел)

6. Вище звання командирського .складу військово-морських сил. (Адмірал)

7. Винагорода, яку вручають переможцеві в конкурсі. (Приз)

8. Масове інфекційне захворювання. (Епідемія)


  1. Музичний супровід. (Акомпанемент)

  1. Льодова гора, що плаває в морі. (Айсберг)

II команда

1. Склад зброї і військового спорядження. (Арсенал)

2. Приміщення, де стоять літаки і де проводиться їх поточний ремонті (Ангар)

3. Великі з'єднання військових кораблів чи літаків військово-повітряного флоту. (Ескадра)

4. Людина, яка знає багато мов. (Поліглот)

5. Розмова двох осіб. (Діалог)

6. Прилад для вимірювання температури'. (Термометр)

7. Керівник великого підприємства. (Директор)

8. Спір з якогось питання. (Полеміка)

9. Лікар, який лікує очі. (Окуліст)

10. Документ на постійне відвідування концертів музики. (Абонемент)

III. Застосування набутих знань, поглиблення вмінь і навичок

1. Гра «Підбери синоніми». Доберіть синоніми до поданих слів. Хто швид- ше і більше підбере синонімів.

• Прикрашати. (Оздоблювати, квітчати, заквітчувати)

• Гарний. (Хороший, красний, славний, прегарний, прехороший, прекрасний, чудовий, чудесний, чарівний, вродливий, гожий, красивий)

• Думати. (Гадати, міркувати, роздумувати)

• Іти. (Ходити, простувати, крокувати, прямувати, чимчикувати, ступати, шкандибати)

• Поважний. (Серйозний, солідний, статечний, важний, величний)

2. Підбери синонім запозиченим словам зі слів сучасної української.

І команда. Чемпіон. (Переможець) Лідер. (Керівник) Афіша. (Оголошення) Мемуари. (Спогади) Доза. (Кількість) Протест. (Заперечення) Натура. (Природа) Конкурс. (Змагання)

IIкоманда. Фініш. (Закінчення) Аналіз. (Розбір) Раціональний. (Розумний) Сигнал. (Знак) Компетенція. (Обізнаність) Рекомендувати. (Радити) Еволюція. (Розвиток).

3. Мовна гра «Аноніми».

Мовна пантоніма (одні учні показують пантонімічно свою пару слів, а інші відгадують її значення (коса, щоб косити траву,— коса дівчини). Підсумок.

1. Мовна гра «Коректор». Знайдіть помилку у виборі слова, правильну відповідь запишіть, із двома словами складіть речення. Терміново подзвони — терміново зателефонуй, завдати удару - нанести удар, трудівники журналу — працівники журналу, приймати участь — брати участь, на протязі тижня — протягом тижня, дав правильну відповідь — дав вірну відповідь.

2. Загадки-жарти (Пояснити значення омонімів).

I команда. 1. Яке місто ширяє над головами? (Орел) 2. З якого крана не набереш води? (З підйомного) 3. Яку річку можна зрізати ножем? (Прут).

II команда. І. Яку державу влітку можна носити на голові? (Панама) 2. Що спільного між неслухняним хлопцем і порожнім будинком? (І перший і другий пустують) 3. Слово пил — це мій синонім, а омонім — у патроні (Порох).

1. Рольова гра «Плюс-мінус». Уявіть себе директором відомої радіопро- грами. У вашому директорському тексті є ряд «небезпечних» слів стосовно їх наголошення. До початку ефіру всі сумніви і питання треба з'ясувати. Проставте в рядок 14 цифр, що відповідають кількості слів, які ви не записуєте, а лише ставите позначку +, якщо наголос у слові вас задовольняє, і —, якщо не задовольняє. (При диктовці деякі слова зумисне неправильно наголошую.)

Рукопис, одинадцять, дрова, олень, твердий, дочка, кропива, коромисло, верба, статуя, некролог, вірші.  1. Ситуативна гра «Чи комунікабельна ти людина?».

Зробити реукламу підручника «Українська мова»

Гра з уболівальниками. «Підбери слово»

Підібрати образні означення до слів:

Земля — рідна, близька, дорога, українська, батьківська, улюблена, велика, родюча, багата, тепла, щедра, холодна, пахуча, прекрасна, квітуча, красна, неозора, наша, неосяжна, весняна, осіння, убога, добра, плодюча, свята, зелена, чудова, життєдайна, урожайна, запашна, миролюбна, приваблива, найкраща, сіра, сумна, годувальниця.

Людина — добра, хороша, щаслива, розумна, весела, прекрасна, чесна, велична, велика, красива, горда, приємна. Чудова, справедлива, молода, хоробра, чуйна, щира. Здорова, погана, спокійна, справжня, ввічлива, привітна, віддана, вірна, своя, серйозна, сильна, смілива, щедра, благородна, вдумлива, вільна, всесильна, вчена, гідна, гуманна, дивна, доросла, дурна, життєрадісна, здібна, культурна, наша, освічена, порядна, правдива, працьовита, рідна, сива, сумна, хвора, авторитетна, багата, бадьора, близька, видатна, вихована, відважна, відома, впевнена, вперта, всемогутня, геніальна, грамотна, груба, добродушна, доброзичлива, думаюча, мисляча, душевна. Жадібна, жорстока, задоволена, звичайна і т. д.Гра «Хто більше?»

1. Назвіть якнайбільше фразеологічних зворотів.

2. Передайте одним словом значення фразеологічних зворотів.

І команда. Кури не клюють. (Багато) Ведмідь на вухо наступив. (Глу­хий) Запахло смаленим. (Небезпечно) Вітер у голові. (Легковажний) Сім п'ятниць на тиждень. (Непостійний) Допекти до живого. (Схвилювати) До розуму довести. (Виростити) 3 відкритим серцем. (Відверто) 3 одно­го маху. (Миттю) Мов заціпило. (Замовкнути)

ІІ команда. На сміх брати. (Кепкувати) Наче муха в окропі. (Мета­тись) Повним ходом. (Успішно) Скорчитися в три погибелі. (Згорбитися)

Слізьми вмиватися. (Плакати) Ставити на карту. (Ризикувати) Топтати в болото. (Принижувати) Хоч око вийми. (Темно) Шкірити зуби. (Сміятися) Як в'юн. (Верткий).Конкурс капітанів

1. Гра «Скажи без затримки». Учитель називає слова, а капітани, чергую­чись, швидко називають антоніми. Уразі затримки відповідає супер­ник. Перемагає той, у кого було найменше пауз.

Сухий (мокрий), зло (добро), увійти (вийти), високо (низько), чис­тий (брудний), старість (молодість), починати (закінчувати), шкідливий (корисний), скупість (щедрість), хвалити (лаяти), дружба (ворожнеча), згадати (забути).

2. Рольова гра «Ти - оратор». Інтонаційна вправа. Прочитати речення з певними інтонаціями.

Із захопленням, потім з розсудом. (Ну і гра!) Із захватом, із розчару­ванням. (Оце так сюрприз!) Зачудовано, зі зневагою. (Яка красуня!).

Творча робота

Колективно скласти твір-фантазію «Яким я уявляю собі майбутнє?». Підведення підсумків.IV. Підсумки уроку

Нагородження переможців грамотою.V. Домашнє завдання

Завдання додому на вибір.• До слова щастя підібрати означення.

• Записати якнайбільшу кількість фразеологічних зворотів, вміти по­яснити.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconПро стан викладання української мови та літератури в школі
Проводилось відвідування уроків української мови та літератури, перевірялось ведення шкільної документації
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconНаказ № с. Івангород Про стан викладання світової літератури та російської мови в школі
Для реалізації обраної проблеми використовує досвід вітчизняних вчених та методистів Д. Затонського, Є. Волощук, О. Ніколаєнко, О....
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconНаказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури
Нвк протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків,...
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconПрограма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
Розробник програми: Попова Ольга Іванівна, к п н., доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconА. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник
С 30 Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : навч посіб. / О. М. Семеног, Н. П. Дейниченко. – Суми : Вид-во...
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconМетодика викладання
Робоча програма з «Методики викладання зарубіжної літератури в школі» для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова...
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconВідділ освіти Володарської райдержадміністрації Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Організація системи виховної роботи з класним колективом як умова особистісного зростання учня Досвід Кропивки Наталії Андріївни, класного керівника 7-а
Досвід Кропивки Наталії Андріївни, класного керівника 7-а класу, вчителя української мови та літератури Володарської зош І-ІІІ ступенів...
Досвід викладання української мови в російськомовній школі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка